Magyar Orvosi Archivum 6. (1897)

ORVOSI SZAKTEKINTÉLYEK ÁLTAL AJÁNLTATIK: vesebetegségeknél, hugy homoknál, liólyagb Antaliunknál és köszvénynél, továbbá a légii) és emésstö szervek hurntos betegségeinél. Vasmentes, ég vény es Lithion-savanyuviz SALVATOR Kapható ásványvizkereskedésekben és győgytárakban. Saluator fonás igazgatósága Eperjesen. Budapesti főraktár ÉBESKTJTY X. urnái. A FÜZET TARTALMA. Lap. I. A levegő oxygen-tartalmának befolyása az anyagcserére dr. Terray Pál e. mtnrtól 1—61 II. A táplálék egy- és többszöri felvételének bef >lyasa az anyagcserére dr.Gebhardt 9 Ferencz-töl ................................................. ... ... ..................... 62 — 81 II I. Anyagcsere-vizsgálatok Bright-kóros betegeken pajzsmirigy behatása alatt DiibdUa Géza és Illyés Géza droktól ............... ... _.................... 82 — 99 IV . A vérlúgosság-meghatirozás egy uiabb módja, csecsemőknél végzett vizsgá­latok. Dr. Berend. Miklós a »Stefánia»-gvermekkórház első segédorvosától 100—121 V. A gyomortartalom sósavának a Töpfcr-féle methódus szerint való megha­tározásáról ; adatok a Sjöquist és Braun-féle methodusokhoz dr. Boas berlini klinikáján do’gozta dr. Hári Pál ... ............................................. 122—130 Kön yvismertetés _. ... ....................... ................. _ — ... — — 131—137 Hir detések. A Magyar Orvosi Archívum évfolyamonként 6 füzetben, összesen körülbelül 30 8-adrét Ívnyi terjedelemben adatik ki. ^ Egy évfolyam előfizetési ára ÍO frt osztr. értékben. Megrendeléseket elfogadnak a folyóirat fóbizománrosa a fMbrowsky ét Ft'anke budapesti könyvkiadó czég (Hatvani-utcza 2. sz.) minden könyvkereskedő, és a czimlapon megnevezett szerkesztők. Kéziratok, levelek dr. jSókay Árpád egyet. ta­nárhoz czimezen dók (Vada pest, V III. József-körút S7. sz.) A magyar nyelven be­küldött dolgozatok nyomatott ivének szerzői tisztelet díja lő forint. Hirdetések felvétet­nek a folyóirat,hirdetési kezességénél Tiudapest, Fürdő-ufcza I+. szám alatt, vala­mint JSókay Árpád egyetemi tanárnál. ___________________ L IPIKI JÓDHÉVVIZ. Ezen 64° C. meleg gyógyforrás nemcsak az által tűnik ki az összes ismert jód­tartalmú források közül, mivel az egyedüli ismert alkalikns jódhévviz, de Lipik gyógyértéke és előnye a jódtartalomnak a viz összes alkatrészeihez való szerencsés viszonyában is rejlik. A következő számadatok, melyek Tlian Károly tanár «az ásványvizek chemiai constitutiójárói és összehasonlításáról» czimü értekezésében (a m. tud. akadémia értesítője 1890. okt. 20.) foglalt táblázatokból vannak véve, bizonyítják ezt. • 1000 gramm viz összes alkatrésze tesz a lipiki- csizi- lialli- kreuznachi vízben 24638 205402 13 5399 11*9936 grammot.. A jódtartalom tehát a fenti alkatrészekre számítva a következő: Lipik Osiz Hall Kreuznacli 0*491% jód, 0*208% jód, 0*287% jód 0*002 jód E szerint nyilvánvaló, hogy a lipiki víznél a jódtartalom hatása nincs befolyá­solva a többi alkatrész nagy mennyisége által mint -ez a többi jódvizeknél történik, mert ezek túlnyomó mennyiségben konyhasót tartalmaznak. Lipiknél a jód hatása zavártalanul érvényesül és a lipiki hőforrásnak ezenkívül kctted szénsavas natrinmbani jelentékeny gazdagsága e hévviznck Ems és Karlsbad gyógytulajdonát kölcsönözik. Lipik valamennyi régi forrása hatályon kívül esett az uj 236 méter mély artézi knt fúrása által, úgy valamennyi vegyelmezés, mely a régi források vizére vonat­kozik és mely itt ott összehasonlító táblázatokon felsorolva van, semmi jelentőséggel nem bir. , , Ezen kiváló nátron tartalmú jódviz. melynek a legkülönbözőbb nyakbartya bántalmak — gyomor- és bélbajok — vér és mirigy megbetegedéseknél kitűnő gyógyhatása van, általános friss töltésben kapható Edeskuty — Budapest, Mat­ton! és Wille — Budapest és Bécs — az osztrák-magyar monarchia valamennyi kiválóbb droguistájánál és gyógyszerészénél is megrendelhető a lipiki fürdő-igazgatóság által. A fürdöidény kezdete április 1-én.

Next

/
Thumbnails
Contents