Magyar Orvosi Archivum 18. (1917)

1917 / 1. füzet

[) f ^/)Megjelenik minden páros hónap 15-én. (917 ^ '■ 1917. Uj folyam.— XVIII. kötet. i. füzet. ORVOSTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK^pI»0pI^|J^^ orvosi mce#i A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTERIUM ÉS A MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ-TÁRSULAT HOZZÁJÁRU­LÁSÁVAL KIADJA A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSKARI TANÁRI TESTÜLETÉ FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁG: 3 DR HOÓR KÁROLY (U W % NY. R. TANÍR, E. I. DÉKÁN ; ELNÖK DR-. BÓKAY ÁRPÁD DR DOLLINGER GYULA EGYET. NY. R. TANÁR EGYET. NY. R. TANÁR DR JENDRASSIK ERNŐ DR- LIEBERMANN LEÓ EGYET. NY. R. TANÁR EGYET. NY. R. TANÍR rOL YÓIR AT I MEGBÍZOTT SZERKESZTŐ " í T Ty " DH VÁMOSSY ZOLTÁN 3 /Vy j V Q. EGYET. RK. TANÍR Februári füzet. | SZEGED | A Magy. Orv. Könyvkiadó-Társulat tagjai a folyóiratot tagilletmény- képen kapják. Egy évfolyam előfizetési ára 20 korona. BUDAPEST. 1917. » Kéziratok a szerkesztőhöz küldendők (Budapest, VIII., Üllői-űt 26.) Recla- matiők, czímváltozások is nála jelentendők be, míg a Könyvkiadó-Társulat tagságának és kiadványainak ügyében a főtitkársághoz kell fordulni. (IX., Knezits-utcza 15.) NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LYCEUM1 NYOMDÁBAN EGERBEN.

Next

/
Thumbnails
Contents