Magyar Orvosi Archivum 19. (1918)

1918 / 1. füzet

50123 Megjelenik minden páros hónap 15-én. 1918■ Uj folyam. — XIX. kötet. 1. füzet. rARQYRR ORVOSI ARCHÍVUM A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTERIUM . ÉS A MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ-TÁRSULAT HOZZÁJÁRU­LÁSÁVAL KIADJA A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNYEGYETEM •ORVOSKARI TANÁRI TESTÜLETÉ FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁG: DR- KREMPECHER ÖDÖN ELNÖK DR BÓKAY ÁRPÁD DR DOLLINGER GYULA DR JENDRASSIK ERNŐ DR LIEBERMANN LEÓ MEGBÍZOTT SZERKESZTŐ DR VÁMOSSY ZOLTÁN A Magy. Orv. Könyvkiadó-Társulat tagjai a folyóiratot tagilletmény- képen kapják. Egy évfolyam előfizetési ára 20 korona. Kéziratok a szerkesztőhöz küldendők. (Budapest, VIII., Üllői-út 26) Reklamatiók, czlmváltozá- sok is nála jelentendök be, mig a Könyvkiadó-Társulat tagságának és kiadványainak ügyében a főtitkársághoz kell fordulni. (IX., Knezits-utcza 15-) R FÜZET TARTALMA: Lap I. Kapillarimeter, viskostagonometer és stalagmometer. Trauöe J. és Somogyi R. .. ——- .... — .... .... .... ... 1—7 II. Újabb adatok a féregngujtványlob kóroktanához. Goldzieher Miksa 8—32 Dr. JUSTIJS “ kórházi főorvos bőrgyógyító és kozmetikai intézete Budapest, IV., Ferencz József-rakpart 26. Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aniontherapia, forró­lég-készülékek, frigoritherapia, fürdők. Schnée-féle degrassator. Höhensonne. Quarzlámpa. Mint a diót csak kalapácscsal lehet a különböző vaspilulákat és a más készítésű tablet­tákat feltörni, míg az ujj szelid nyomására hullanak szét a Tabl, Ferri Proxolati Dr. Deér jf \ I IBMTiO ÍJ,;' ; . »W. f g " sine et cum arseno ' fa ij ^ Y ■ _ - ■ — A készítmény tisztasága, szerencsés és állandó összetétele czélszerű alakban \#, ‘sf/ . ^ biztosítják a sikert chlorosis, anaemia és az általános gyöngeség eseteiben. fS t- Ó.:—Minden gyógyszertárban kapható. Eredeti csomagolásban 100 drb. ára 2 K. NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LYCEUMI NYOMDÁBAN EGERBEN. *

Next

/
Thumbnails
Contents