Magyar Orvosi Archivum 23. (1922)

r>o m Megjelenik évente 6 füzetben. 1922. Uj folyam XXIII. kötet. 1, füzet. MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUMK ^'.NAÍJVAriftf. vállas- és közoktatásügyi minisztérium / TÁMOGATÁSÁVAL KIADJÁK j / / i A MAGYAR ^GY ETEM EK ORVOSI FACULTÁSAI '- 0,1* ./ ÜGYVEZETŐ SZERKESZTŐ: _ _ \ / DR VÁMOSSY ZOLTÁN • a niagy. ,,Pázmány Péter" tud. egyetem ny. r. tanára \ CL/ MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTŐK: DR ISSEKUTZ BÉLA DR- MANSFELD GÉZA a magy. kir. „Ferencz József" tud. egyetem a magy. kir. ..Erzsébet" tud. egyetem ^ ny. r. tanára ny. r# tanára DR- BÉLÁK SÁNDOR a magy. kir. ..Tisza István" tud. egyetem ny. r. tanára. Fennáll 1768-óta. j í EGGENBERGER-féle í könyvkereskedés j • RÉNYI KÁROLY, Budapest, IV., Kecskemétí-u. 3. • l Egyetemi intézetek és klinikák szállitója. — Fő üzletága az orvosi szak- j ! irodalom. — Újdonságokat az orvosi tudomány minden ágából állandóan rak- J I táron tart. Elfogad megrendeléseket bárhol megjelent orvosi szakmunkákra, J l folyóiratokra és szaklapokra s azokat a legnagyobb pontossággal szállítja. J • : -c • ••••••••••»» ........... E gy évfolyam előfizetési ára 250 K. — Egy fűzet 50 K. Kéziratok az illetékes egyetem megbízott szerkesztőjéhez küldendők. — Előfizetések, korrektúrák, reklamációk, czímváltozások, hirdetések az ügyvezető szerkesztőhöz küldendők. (Budapest, Vili., Üllői-ut Z6.) Z& i4 f-'fó i Í£MWrtt;S%-------U **£»£* *?/

Next

/
Thumbnails
Contents