Magyar Orvosi Archivum 26. (1925)

50123 j\-(o MEGJELENIK ÉVENTE 6 FÜZETBEN 1975. ÚJ FOLYAM XXVI. KÖTET. 1. füzet. MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM UNGARISCHES HUNGÁRIÁN MEDIZINISCHES ARCHÍV MEDICAL ARCHÍV MIT DEUTSCHER ZUSAMMENFASSUNG WITH ENGLISH SUMMARY KIADJÁK ____ A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FA A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM-. .ÍJÍto^ÁTÁSÁvÁl "' /•#v SZERKESZTŐ: í 1SÍ2& Máíl %jí DR- vámossy zoltXn a kir. magy. »Pázmány Péter« tud.«egyetem ny. r. taná&i MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTŐK: ~ ' ’* DR ISSEKUTZ BÉLA DR- MANSFELD GÉZA a magy. kir. »Ferencz Józsefe tud.*egyetem a magy. kir. »Erzsébet« tud.*egyetem ny. r. tanára ny. r. tanára DR BÉLÁK SÁNDOR C a magv.' kir. »Tisza István* tud.íegyetem J ny. r. tanára 1 Hunyadi János f természetes keserűviz | 1 SSgsíj a legelterjedtebb az egész világon. I § BKI Minden orvos a legjobb lelkiismerettel ajánlhatja. ¥ § F5=^Í Hatása gyors, biztos, enyhe. g ö RfiSj Saxlehner András, Budapest. I Előfizetési díj egész évre 6 K, félévre 3 K. Egy füzet 1.20 K. (Szorzó 17.000). Kéziratok az illetékes egyetem megbízott szerkesztőjéhez küldendők. Előfizetések, korrektúrák, reklamációk, címváltozások, hirdetések az ügy­vezető szerkesztőhöz küldendők. (Budapest VIII, Üllői-út 26.) Kiadásért felelős: D r. Vámossy Zoltán. FFo L Y 6 ifi AT \.t»M Wm7fiSSsá

Next

/
Thumbnails
Contents