Magyar Sajtó, 1943 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-15 / 1. szám

V. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1943 JANUÁR 15. 1. SZÁM MEGJELENIK MINDEN HÖNAP 1 5-ÉN. - AZ ORSZÁGOS MAGYAR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VI., ANDRÄSSY-ÜT 101 SAJTÖKAMARA TAGJAI TAGDÍJ FEJÉBEN KAPJÄK. HAZIKÖZPONTUNK TELEFONSZAMA: *428-558 NEM KAMARAI TAGOKNAK AZ ELŐFIZETÉSI DlJ EGY HÓNAPRA 1.-PENGŐ. POSTATA K A RÉ KPÉ NZTA R I CSEKKSZÁMLÁNK SZÁMA: 11.230 RENDELETEK Á NAPILAPOK ÚJ ÁRÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Az Országos Magyar Sajlókarnara kiadói főosztályának választmánya az 1942 november 12-iki ülésén határo­zatot hozott a napilapok lapáremelésé­nek ügyében és megbízta a kiadói főosztály vezetőit, hogy az illetékesek­kel erről a kérdésről tárgyalásokat folytassanak. A tárgyalások eredmé­ny eképen a napilapok új árára vonat­kozólag a következő két rendelet je­lent meg a Budapesti Közlöny 1942 december 25-iki (293), illetve az 1943 január 1-ei (1) számában. A in. kir. minisztérium 7570/1942. M. E. számú rendelefe a rotációs és íves nyomópapíron elő­állított sajtótermékek terjedelmének megállapítása és az ezzel kapcsolatos egyes kérdések szabályozása tárgyában kibocsátott 4.600/1941. M. E. sz. ren­delet módosításáról. V ni. kir. minisztérium a rotációs cs íves nyomópapíron előállított sajtótermé­kek terjedelmének megállapítása és az ezzel kapcsolatos egyes kérdések szabá­lyozása tárgyában az 1939:11. t.-c. 112., 151. és 212. §-ában foglalt felhatalma­zás a’apján, további intézkedésig a követ­kezőket rendeli. 1. §• A rotációs és íves nyomópapíron elő­áll!.o!t sajtó emlékek terjedelmének meg­állapítása és az ezzel kapcsolatos egyes kérdések szabályozása tárgyában kibocsá­tott 8.950/1939. M. E. számú rendelet módosításáról szóló 4.600 1941. M. E. szánni rendelet egyéb rendelkezéseinek vál­tozatlanul hagyása mellett a politikai napi­lapok eladási és előfizetési árai példá­im önkin) a következőképpen állapíttatnak nng: A rotációs és íves nyomópapíron Buda­pest székesfői áros területén 1. a reggel megjelenő lapok közül: az a) csoportba tartozó lapok eladási ára példányonkint hétköznap tíz fi ler, va­sárnap tizenhat fillér, előfizetési ára egy hónapra két pengő ötven fillér, három hó­napra hét pengő húsz fillér; a b) csoportba tartozó lapok eladási ára példányonkint hétköznap tizenkét fil­lér, vasárnap húsz fillér, előfizetési áruk egy hónapra három pengő harminc fillér, három hónapra kilenc pengő ötven fillér: a e) csoportba tartozó lapok eladási ára példányonkint hétköznap tizenhat fillér, vasárnap harminc fillér, előfizetési áruk egy hónapra négy pengő, három hónapra pedig tizenegy pengő hatvan fillér. 2. A napközben megjelenő lapok közül: az a) csoportba tartozó lapok eladási ára példányonkint tíz fillér, előfizetési áruk egy hónapra két pengő ötven fillér, há­rom hónapra hét pengő; a b) csoportba tartozó lapok eladási ára példányonkint tizenkét fillér, előfizetési áruk egy hónapra három pengő harminc fillér, három hónapra kilenc pengő ötven fillér: a e) csoportba tartozó lapok eladási ára példányonkint tizenhat fillér, előfizetési áruk egy hónapra négy pengő, három hó­napra tizenegy pengő hatvan fillér. A rotációs és íves nyomópapíron Buda­pest székesfőváros területén kívül (vidé­ken! megjelenő politikai napilapok közül, tekintet nélkül arra, hogy reggel, vagy napközijén jelennek meg: az a) csoportba tartozó lapok eladási ára példányonkint hétköznap tiz fillér, reggeli lapok vasárnapon, a napközi lapok szom­baton megjelenő száma tizenhat fillér, előfizetési áruk egy hónapra két pengő ötven fillér, három hónapra hét pengő húsz fillér; a b) csoportba tartozó lapok eladási ára példányonkint hétköznap tizenkét fillér, a reggeli lapok vasárnapon és a nap­közi lapok szombaton megjelenő száma húsz fidér, előfizetési áruk egy hónapra három pengő húsz fillér, három hónapra kilenc pengő húsz fillér; a e) csoportba tartozó lapok eladási ára példányonkint hétköznap tizenhat fillér, a reggeli lapok vasárnapon és a napközben megjelenő lapok szombaton megjelenő száma harminc fillér, előfizetési áruk egy hónapra három pengő nyolcvan fillér, három hónapra tizenegy pengő. 2. §. . A rotációs és íves nyomópapíron Bu­dapest székesfői áros területén kívül (v idé­ken) megjelenő po.i.ikai napilapok tekinte­tében a 4.600/1941. M. E. számú rendelet 2. §-ának első bekezdésében meghatározott d) csoport megszűnik és a jelen rendelet hatálybalépésekor ezen csoportba tartozó lapok mind oldaltcrjedelcm, mind el­adási és előfizetési ár tekintetében a e) csoportba soroztainak. 3. §. Aki a rendelet bármely rendelke­zését megszegi, vagy kijátssza, avagy meg­szegésben vagy kijátszásában bármily mó­don közreműködik, amennyiben cselekmé­nye súlyosabb hiintelőrendclkezés alá nem esik. kihágást követ el és az 1939:11. t.-c. 212. §-a értelmében két hónapig, háború idején hat hónapig terjedhető elzárással, büntetendő. A pénzbüntetés tekintetében az 1928 :X. törvénycikk rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a pénzbüntetés legmagasabb összege nyolc­ezer pengő. A kihágás miatt az eljárás a közigazga­tási hatóságnak, mint rendőri büntető bí­róságnak. a m. kir. rendőrség működésé­nek területén pedig a rendőrségnek hatás­körébe tartozik. Az 1929:XXX. t.-c. 59. §-a (1) bekezdésének harmadik pontjában fog­lalt rendelkezés szempontjából szakminisz­ternek a m. kir. miniszterelnököt kell tekinteni. 4; §• Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, Budapest, 1942. évi december hó 23-án. K á 11 a y Miklós s. k. m. kir. miniszterelnök. Á m. kir. miniszteriuni 7750/1942. M. E. számú rendeleté a rotációs és íves nyomópapíron elő­állított sajtótermékek terjedelmének megállapítása és az ezzel kapcsolatos egyes kérdések szabályozása tárgyában kibocsátott 4.600/194Í. M. E. szánni rendelet módosításáról. A m. kir. minisztérium a rotációs és íves nyomópapíron előállított sajtótermékek terjedelmének megállapítása és az ezzel kupesolatos egyes kérdések szabályozása

Next

/
Thumbnails
Contents