Magyar Sakkvilág, 1918. április - 1919. július (6. évfolyam, 1-26. szám)

1918-04-20 / 1. szám

Erscheint zweiwöchentlich, teilweise deutsch. Abonnementspreis ganzjährig 20 K halbjährig 10 K­VI. évfolyam. JBudapest, 1918 április 20. Magyar Sakkvilág (UNGARISCHE SCHACHWELT) A BUDAPESTI SAKK-KÖR HIVATALOS LAPJA Megjelenik kéthetenként. Előfizetési ára egy évre 20 K félévre 10 K. Egyes szám ára 90 fillér. „ Főszerkesztő: □ Szerkesztőség és kiadóhivatal: □ Felelős szerkesztő: MARÓCZY GÉZA □ VII., Károly király-ut 3, II. 10. Tel. 27-66 □ ABONYI ISTVÁN Nemzetközi mesterverseny Kassán. Mint már közöltük, a kassai nyári ver­seny rendezősége magáévá tette indítványun­kat s a verseny kereteit kiszélesítve, lehe­tővé tette külföldi mesterek nevezését is. Bár a végleges feltételek egyelőre még nem jelentek meg s igy a résztvevők névsora sem lehet véglegesnek mondható, egyik Wien- ben időző munkatársunk, a rendező-bizottság felkérésére, kérdést intézett az ottani meste­rekhez, kik közül Schlechter, Widmar dr., Marco és Wolf a legnagyobb örömmel fogad­ták az eszmét s elvben máris elfogadták a később, hivatalos formában is eszközlendő meghivást. Miután felelős szerkesztőnk hosszabb külföldi útra indult s ennek kapcsán több német sakk-centrumba is ellátogat, valószinü, hogy ismert agilitásával és ügyszeretetével néhány német mestert is megnyer s ez eset­ben Kassán tényleg olyan nagyszabású ver­seny fog lejátszódni, mi még a békeidőknek is diszére válnék. Természetes, hogy az erős és minden­esetre nívós külföldi nevezésekre való tekin­tettel, mind fontosabbá lesz a kérdés, vájjon a mai háborús viszonyok következtében a mi mestereink közül starthoz állhatnak-e mind­azok, kiknek szereplése magyar szempontból is óhajtandó? Hát, sajnos, ez nem a legbizonyosabb. A névsorból valószínűleg hiányozni fog a leghivatottabb, a magyar nagymester, kit hiva­talos elfoglaltsága aligha adhat nekünk vissza ilyen hosszú időre. Ugyanezen okból nem számíthatunk Forgácsra sem s még szerencse, hogy Breyert hivatása nem láncolta le vég­érvényesen s igy az ő küzdelme Németország és Ausztria reprezentánsaival, olyan élvezetet igér, mi a sakkozás barátait sok mindenért kárpótolhatja. Ez lesz különben Breyer pályá­jának legjelentősebb határköve, hiszen később már csak egy bizonyos színvonal állandó meg­tartásáról lehet nála szó.

Next

/
Thumbnails
Contents