Magyar Szemle, 1888-1889 (1. évfolyam, 1-54. szám)

1888-12-02 / 1. szám

MAGYAR SZEMLE KATHOLIKUS TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT BUDAPEST 1888 DECZEMBER 2. ELŐFIZETÉSI ÁRA SZERKESZTI 1 SZERKESZTŐSÉG EGÉSZ ÉVRE . . S ÉRT RUDNYÁNSZKY ÉS KIADÓHIVATAL ^ • 1 BUDAPEST ZÖLDFA-UTCZA 31 FÉL ÉVRE ... 3 FRT MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP (! V hl. A ' LSŐ * . í/ szM gj ÁjÍaOSON-IÍAVA 2^ * /— ^/ászlóberitás. íme átadom a Magyar Szemle első szá­mát az olvasó közönségnek. És egyenest a fötisztelendő katholikus papsághoz fordulok: támogassa, kisérj e figyelemmel, ösmerj e meg a Magyar Szemlét, hogy nyugodtan és lel­kesen ajánlhassa. Mert e lap czélja nemes, e lap föladata nagy: a katholikus vallásos köz-szellemet akarj a költögetni, éleszteni; a katholikus egyháziaknak és világiaknak kiván magvasabb, szórakoztató olvasmányt nyílj tani. Esztendők óta folytonos kísérletek tör­téntek egy katholikus szépirodalmi újság- megalapítására. Engem e kísérletek meddő^ sége nem riasztott vissza; mert tudom, ér­zem azt, hogy egy ily lapra ma égető szük­ség van. Szükséges a katholikus családok­nak oly lapot adni, mely a katholikus vallás magaslatán és a magyar irodalom színvona­lán álljon. Szükséges a katholikus irói te­hetségeknek oly lap, mely irányt mutasson, vezéreszmékkel világítson, a lappangó erő­ket, működésre serkentse, az újabb tehet­ségeket egy zászló alá gyűjtse s a magyar katholikus irodalomnak nemzeti jellemet, színt, életet igyekezzék adni. Nem kutatom, mi okozta eddig minden hasonló vállalkozás sikertelenségét, kudar- czát. Azt hiszem, egyszer a hozzá nem ér­tés, másszor a kora ellankadás, majd meg a szellemi készületlenség és a hivatottság hiánya sietteté egy-egy katholikus szép­irodalmi folyóirat megszűnését. Én, a Ma­gyar Szemle megindításakor számot vetet­tem magammal és költői lelkesedésem tiszta lángját, az irodalomért, vallásomért heviilő rajongásom egész erejét hozom a küzde­lembe és íme mindj árt fogadom, hogy lobo- gómot, ezt a zászlót, mely a magyar nem­zeti három szín egyik oldalán a magyar koronát, másik oldalán Magyarország patro- nájának. Szűz Máriának képét viseli, — kezemből más ki nem csavarhatja, csak a halál. Es a halál csupán a csatatéren érhet! Őseim templomokat építettek, egyházi alapítványokkal gyarapították a katholicziz- must; őseim háborúkban harczoltak, szószé­ken tanítottak, püspöki trónon teljesítették hazafiúi és papi kötelességeiket: én, az egy­szerű, fakó poéta, a ki Isten kegyelméből lantot pengetek, megzendítem a húrt és toliamat ajánlom föl a szent ügynek. Oda­adom lelkem minden virágát, tudásom min­den csemetéjét, hitem, buzgóságoni minden harmatát, meggyőződésem minden erejét*: hadd gyarapodjék a mennyei kert az én szerény áldozatom által! Senkit vallásáért meg nem támadok; de szeretem a magamét és legelsőnek tár­tom. A nemzetiségi szétválasztó harczok e korában, midőn minden nemzet- külön áll, midőn a népek nemzetiségök színeivel fös- tött korlátokat emelnek egymás közé, — hiszem és vallom, hogy egyedül a katholi- czizmus van hivatva az emberiséget össze­tartani, a népeket egymással egybekapcsolni. A katholiczizmus a béke szivárványa a nemzetiségi viharok felhői fölött; a katholi­czizmus az emberiség naczionáléja. Es ma, midőn a naturalizmus, a ma­terializmus a közéletben és az irodalomban egyre nagyobb, rombolásai egyre föltünőb- bek: százszorosán szükséges a vallásosság ápolása. Mert a vallás az eszményiség kul­tuszát terjeszti, s az emberiségnek földi vándorlásaiban legbiztosabb iránytűje az eszményiség. Az ideálizmusban pedig a katholikus vallás édes testvére a költé­szetnek. Engem ily magasabb szempontok indí­tottak arra, hogy a Magyar Szemlében az irodalmat összekössem a katholikus val­lással. A. Magyar Szemle tehát foglalkozni fog társadalmi és irodalmi kérdésekkel; fölada­taid tűzi ki, hogy a katholikus vallásos köz­szellem kifejlesztését, megerősödését előse­gítse, — hogy a katholikus irodalom immár végképen szétzülleni kezdő, kiváló tehet­ségeit ismét egy zászló alatt lelkes, kitartó munkásságra ösztönözze, — és hogy szigo­rúan katholikus szellemű, erkölcsös, mulat­tató, nemesebb ízlésű, haszpos és változatos olvasmányaival minden katholikus egyházi férfiú és minden katholikus család házi- barátja legyen. j Én a Magyar Szemlében fogom kiadni Szent-Istvánról, Szent-Lászlóról, Szt.-Imré­ről, Szent-Erzsébetről, Margitról, Alajosról, Ágostonról írt hosszabb-rövidebb költői mű­veimet ; a mellett oly élénk, élvezetes tar­talom fogja gazdagítani a lapot, hogy az minden igényt kielégíthet. Megnyertem a legjobb Írókat, buzdítani fogom a fejlődő­ket; elbeszélések, humoros rajzok, költe­mények, vezéreszmék, társadalmi irányczik- kek, ismeretterjesztő dolgozatok, csevegések, tárczák, az apróbb, heti érdekű közlemé­nyek halmazának kíséretében fogják szóra­koztatni az olvasót, A Magyar Szemle továbbá figyelemmel kiséri a nemzeti és ___ v allási ügyeket, a társadalom**tarög&ímait, az irodalom és a művészetek eseményeit. így látva mindazt, a mi teendő vár egy rendeltetését igazi odaadással teljesítő katholikus társadalmi és irodalmi lapra: nem csüggedek, sőt inkább teljes bizalom­mal nézek a jövő elé. Fölemelem a zászlót; nem kételkedem abban, hogy a ki a katholikus vallás és irodalom ügyét szivén viseli, velem tart. limln íjánszl, <j Gi/vla. Olvasóinkhoz! A Magyar Szemle első s egyszers­mind mutatvány-számát ajánljuk a t. katholikus közönség becses figyel­mébe. Előfizetési felhívás helyett mindjárt, kész lapot adunk, hogy kiki láthassa: mire fizet elő? A Magyar Szemle katholikus tár­sadalmi és irodalmi folyóirat hetenkint egyszer jelen meg és pedig minden vasár­nap 12 oldalon csinos kiállításban. A Magyar Szemle közöl elbeszélése­ket, költeményeket, humoros rajzokat, egyházi, társadalmi, nevelésügyi, is­meretterjesztő és mulattató czikkeket. Gazdag rovataiban élénk képét adja a világ összes eseményeinek; a mel­lett kiváló gondot fordít a katholikus vallásos szellem fejlesztésére; és a kath. irodalom föllendülését igyek­szik pártatlan, részletes könyvismer­tetéseivel, bírálataival, irányczikkei- vel és a tehetségesebb írók csopor­tosításával elősegíteni. Szóval a Magyar Szemle a katholikus egyházi férfiak és a katholikus családok irodalmi igényeit kívánja kielégíteni. A Magyar Szemle, az olvasni valók gazdag tárháza, úgy van beosztva, hogy minden más lapot pótolhat. A Magyar Szemle közöl minden héten érdekes talányokat és a megfejtők közt jutalomtárgyakat sorsol ki. A Magyar Szemle meglepetésül már újévre gyönyörű színes műmellékletet ad minden előfizetőnek ingyen. A Magyar Szemle pályázatokat hirdet szépirodalmi művekre. fi í ­I I Ü KJ

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents