Szabad Vajdaság, 1945. június (2. évfolyam, 122-146. szám)

1945-06-01 / 122. szám

Elafál a fasizmusra — Szabadság a népek! Szerkesztőség és kiadóhivatal: NOVISZÁD, Futoska ul. 50. T elefonok: Szerkesztőség .... ... .. 28—24 Titkárság .. ... .. ... 37—15 Kiadóhivatal •• ... .. 21—37 Nyomda..*........ 20—53 vafda$ági Egységes Wépfelszabadftó Fron# naolVanfa II. éwSolyami 122. Noviszáű, péntek, 1943 június 1 Ara 1 dinár Trieszt kambége liio marsai előtt A Jrfleszift demokrata olaszok kérték a marsait, vanlósltsa meg törekvéseiket «aas olasz*szIovén legyében; asz; iji| Jo^osatÍ«ávi«a keretében Ljubljanából jelentik: Tito mar­sai fogadta a szlovén tengerpart tartományi népfelszabaditó bizott­ságának és Trieszt város népfelsza­baditó tanácsának küldöttségét. A delegációt Bevk Franc, a szlovén tengerpart tartományi népfelszaba­ditó bizottságának elnöke vezette, a bizottságban helyet foglalt Franc Stcka, a trieszti népfelszabaditó ta­nács elnöke és sokan mások. Tito marsait ' elsőnek Guiseppe j Pogassj üdvözölte a ■ kővetkező sza- j vakkal: j — Trieszt város népfelszabadiló ! tanácsa, a demokrata érzelmű tri­eszti lakosság, elsősorban Trieszt dolgozó népe nevében őszintén kö­szöntjük Önt és köszönetét mon­dunk a dicső jugoszláv hadsereg ve­zetőinek. Á nemzetközi reakció fel­üti fejét és hazugság-kampányt ve­zet, aljas merényletet kováét el a haladó gondolkozása tömegek ellen Ez a hazugságkampány nemcsak a demokrata föderativ Jugoszlávia, hanem a legnagyobb barátunk és szövetségesünk, a Szovjet Unió el­len is irányuk akinek a legmélyebb hálával tartozunk. Trieszt dolgozó olasz népe jól tudja, hogy mit je­lent a város számára a hátország kiszélesítése és erős gazdasági blokk teremtése, aminek kihatása lesz a politikára, iparra, kereskedelemre egyaránt és aktívvá teszi a hajó­gyártást is Triesztben, A trieszti olasz lakosság jól tudja, mit jelent az uj demokrata berendezkedés, amely uj jövőt épit- Ezért a sza­badságért küzdöttünk erről álmod­tunk a fasiszta elnyomatás elmúlt 25 esztendejében. Éppen ezért en­nek a népnek határtalan bizalma van önben, éppen ezért fordulnak Önhöz a széles trieszti néptömegek -és kérik segítse őket harcukban, amelyek vágyaik megvalósításához, a haladó demokrácia megteremtésé­hez az ola^g és szlovén nép közötti testvériség és egység megvalósításá­hoz vezetnek a demokrata, födera­tiv Jugoszlávia keretében. A trieszti proletárság nevében Alexandrov S. munkás, a trieszti népfelszabaditó tanács tagja üdvö­zölte Tito marsait ezekkel a szavak­kal: — Melegen üdvözöljük önt. A trieszti proletáriátus helyesen fogta fel szerepét a fasizmus elleni harc­ban, amikor belátta, hogy ehhez a szlovén és olasz lakosság testvéri összefogása szükséges. Az együttes harc a fasizmus ellen az olasz és szlovén tömegek -erős demokrata blokkját eredményezte. Együtt küz­döttünk és együtt fogunk harcolni a jövőben is mindenki ellen, aki megkísérli, hogy megfosszon ben­nünket elért eredményeinktől, min­denki ellen, aki megkísérelné, hogy Triesztet elszakítsa hátországától- A trieszti proletáriátus saját törek­véseinek megvalósítását és jobb jö­vőjének garanciáját egyedül a de­mokrata, federativ Jugoszláviában látja, és önben, marsai, mint kö­zös vezetőben. A magyar kormán; a jugoszräv-ma.jyar barát­ságról és eg;ütt- míkidésrof Az ideiglenes magyar kormány fel­hívta az érdekelt hatóságok, intézmé­nyek, társasagok és magánszemélyek fi­gyelmét arra, hogy haladéktalanul kö­telesek bejelenteni mindazokat az érté­keket és anyagokat, melyeket a Szov­jetunió, Jugoszlávia, Csehszlovákia terü­letéről akár hatóságok, akár magánosok szállítottak, vagy vittek át Magyaror­szág területére. Az ideiglenes magyar kormány külö­nösen felhívja a figyelmet a Jugoszlá­viából elvitt tárgyakra. Jugoszlávia de­mokratikus kormányával a magyarság őszinte barátságban és egyetértésben akar élni és nemcsak a politikai, de a komoly gazdasági együttműködés htjait is szorgalmazza. Mindezekre a körülmé­nyekre való tekintettel ismételten hang-- súlyozza a magyar külügyminisztérium a bejelentések haladéktalan megtételét. gsssillialsels benyújtotta ieiisulásil Soragt lett & kínai kormány eloöfec: Ctanpkabek ált&rr itaarad A szlovén Harlnflila osztrák vezetőiének nyilatkozata A szlovén Karinthia osztrák vezetője Franz Kitzmandel, a tartományi Népfel­szabaditó Bizottság' alelnöke, aki régi antifasiszta és a harcos népi demokrá­cia lelkes-hive. nyilatkozott a »Szlovén- szid1 Poxocsevalec« cimü ljubljanai napi­lapnak. »Amikor a jugoszláv hadsereg kivo­nult Karin thiából. népünk könnyezve kérte, hogy maradjanak. Az osztrák an­tifasiszták is harcolni fognak mindaddig, amíg ki nem vívják az igazi demokrá­ciát. A demokratikus Ausztria, és Tito marsai Jugoszláviája könnyen meg fog­nak egyezni a' határkérdésben, mert a szabad Ausztria kész lehetővé tenni, hogy Karinthia szlovén népe egyesüljön szlovéniai testvéreivel. Szlovén testvé­reinkkel való szoros együttműködés gaz­dasági előnyökkel is jár. amely elő.rt vök­höz Jugoszláviának, mint győztes állam­nak joga van. Rövid idővel ezelőtt Tito marsai egy­ségei még Celovcében voltak és mi va­lamennyien láthattuk, hogy ez a hadse­reg képes bennünket megvédeni a fa­siszta terrortól, de láttuk azt is, hogy ez a hadsereg biztosítja számunkra a teljes szólásszabadságot és gyülekezési jogot. Az ideiglenes »Landesregierung« fasisztabarát intézmény és képtelen bár­milyen problémát megoldani. A szlovén nép széles tömegei azt vár­ták, hogy minden háborús bűnöst és minden népárulót .felelősségre vonnak, de hiába vártak. Az antifasiszta tömegek követelik, hogy mjnden. bűnöst letartóztassanak. A náci-fasizmus elleni küzdelemben egye­sülnie kell minden antifasiszta erőnek és a szövetséges hadsereggel együtt meg kell .semmisítenünk a hitlerizmus minden örökségét szlovén-Karintlpában. Csak így tudunk megoldani minden felmerülő problémát, s csak ilyen módon tudjuk kivívni népeink számára a demokráciát és a szabad életet.« Csunkingból jelentik: Csangkai­sek tábornagy benyújtotta lemondá­sát. A lemondás csak miniszterelnö­ki megbízatását érinti. Csangkaisek továbbra is államfő marad és a Kuomitang pártjának, a kormány­koalíció legnagyobb pártjának elnö­ke. Kína uj miniszterelnöke Song dr.. eddigi helyettes miniszterelnök lesz. Csangkaisek azzal indokolja le­mondását, hogy a jövőben a közös szövetséges akciónak és a Japán el­leni hadjáratnak kívánja szentelni minden figyelmét. Elszakítják Németországtól az Iparvidékeket 1 norosz szellemnek mái a fleers! is ki kell irtani — követessék egy newyorki néptiyüléseii \ iislsteen ässzeäl Ninislországban a szftvei$i|8$s4 isim aJaiarző toíisáp A moszkvai rádió közölte, hogy né­hány nap múlva összeül Németország­ban a szövetségesek közös'ellenőrző bi­zottsága. Ebben a bizottságban négy hatalom kap helyet: a Szovjet Szövet­ség, Nagybritánnia, az Egyesült Álla­mok és Franciaország. Ez a közös bi­zottság hozza a döntést Németország legközelebbi jövőjéről. Londoni jelentés szerint / a közös bi­zottságban Amerika delegátusa Eisenho­wer tábornagy lesz, Nagybritánnia kép­viselője Montgomery tábornagy. Fran­ciaországé pedig valószínűleg König tá­bornok. A szovjetdelegátus személyére Vonatkozólag Moszkva még nem adott ki -j hivatalos közlést. A TASS iroda jelenti Newyork- ból: A harmadik világháború meg» akadályozására alakult egyesület nagygyűlést rendezett Newyorkban. Felszólaltak az Egyesült Államok képvisel őházának vezető tagjai és a fasiszta háborús bűnösök könyörte-. len megbüntetését követelték- Az egyik szenátor, aki csak nemrég tért vissza Németországból, - ahol megtekintette a nácik által, beren­dezett koncentrációs táborokat, a gyűlésen kijelentette, hogy a világ felháborodott közvéleményé a nácik könyörtelen megbüntetését követeli- A büntetésnek gyorsnak és határo­zottnak kell lenni. A porosz szellem­nek még a gyökeret is ki kell irta­ni, mert ellenkező esetben a náci szellem újból megjelenik Németor­szágban. Á nagygyűlésen az egyik újságíró indítványozta, hogy valamennyi Gestapo alkalmazottat és SS legényt agyon kell lőni, ugyancsak ki kell j végezni azokat a német bankárokat) és gyáriparosokat, akik Hitlert szol- ‘ gálták i A Reuter iroda a Newyork He-j raid cikkét közli, amely szerint a j Ruhr vidéket. a Rajna-vídéket, a Saar-vidékct és Felső-Sziléziát elszakítják Németországtól. A moszkvai rádió jelentette, bogy Drezda lakossága között élelmiszer­jegyeket osztottak szét és több mint 500 élelmiszerüzletet nyitottak meg. A Vörös hadsereg első feladata volt, hogy az éhező lakosságon segítsen — mondta a moszkvai rádió. A vil­lany és vízellátás újból működik Drezdában. Sok gyár is megindult már­Berlinben a szovjet-hatóságok kö­zölték, hogy bárki, aki ínséges hely­zetben van, segítségért folyamodhat a szovjet tisztekhez­Siálisi kiadatása? kérik A Magyar Távirati Iroda jelenti Bu dapestről: A magyar kormány a büdapes- ti „Szabadság“ cimü lap értesülése szerint a szövetséges ellenőrzőbizottság­hoz fordult s kérte, hogy Szálas! Feren­cet, Bercgfy Károlyt, br.' Kemény Gá bort és a Németország területén a szö­vetséges hadseregek fogságába került többi nyilas banditát adják ki Magyar, országnak, hogy Budapesten a Népbi- róság előtt felelhessenek országrontó bűnsorozatukért.

Next

/
Thumbnails
Contents