Szabad Vajdaság, 1945. július (2. évfolyam, 148-174. szám)

1945-07-01 / 148. szám

2 oldal SZABAD VAJDASÁG 1945 mm 1 Szent-6yftrgyi Albert beszélt a magyar unismányas világ nevében a Szcv.el lutiomáityos Akadémia flsnepségéi Moszkva, június 25. (TASS). A szovr jet Tudományos Akadémia a külföldi tudósok és a nemzeti szovjet tudomá­nyos akadémia kiküldötteinek részvéte­lével szombaton ülést tartott. Komarov, c szocialista múnka hőse, a szovjet Tu­dományos Akadémia elnöke vezette az ülést. A külföldi vendégek közt voltak 9 brit Királyi Társaság képviselői is. A külföldi küldöttségek és a nemzeti akadémiák képviselői egymásután üd­vözölték az ünneplő Tudományos Aka­démiát és a szovjet tudósokat a 220 éves évforduló alkalmából. Joliot-Curie, a francia tudósok szónoka a francia értel­miség • legkiválóbb képviselőinek szere­péről beszólt, akik a hitleri uralom ide­jén is folytatták munkájukat. Joliot- Curie bemutatta -a Párisban megjelent titkos újságok sorozatát, amely számot adott a francia tudósok életéről és mun­kájáról. Az amerikai küldöttség nevében Ar­thur Pope tanár, a Faraday Társaság nevében Pennon angol vegyésztanár beszélt. Kanis Szatprev, a szovjet Akadémia kazakb osztályénak elnöke átadta aján­dékul a kazakb takácsok által szőtt se­lyemszőnyeget, amely bemutatja a nagy honvédelmi háború egyes jeleneteit: a kazakh katonák hősi tetteit, akik életü­ket áldozták Moszkva védelmében. Szent-Györgyi Albert, a világhírű ma­gyar kutató, a C-vitamin felfedezője és "Zdenek Naedly csehszlovák közoktatás­ügyi miniszter szintén köszöntötték az ünneplő akadémiát. Junius 24-én az ünnepi ülésszak résztvevői megjelentek a győzelmi ün­nepségeken. Este különvonaton Lenin grádba utaztak, Itt folytatódik az ülés­szak munkája. f nmtáu a rcaHció vereseiről A nemzeti egység alapján álló ideig lenes lengyel kormány megafakulására vonatkozó megállapodás —' mondta a moszkvai rádió közleménye — újabb lé­pést jelent a demokratikus Lengyelor­szág kialakulásának utján. Lengyelor­szág fejlődésében ezzel uj fejezet kez­dődik. Mint ismeretes, a krimi értekez­leten kifejezésre jutott a három hatalom­nak az a közös óhajtása, hogy erős, füg get!ért, demokratikus Lengyelország léte­süljön. Az u; ideiglenes lengyel kormány i Rémet szoclélde’flokrata pirt program a Londonból jelentik: A Reuter ügy­nökség nyilvánosságra hozta a német szociáldemokrata párt programját, ame­lyet most közöltek a berlini lapok. A kommunisták által kiadott kiáltvány után a szociáldemokrata párt örömmel üdvözli a kiáltványt Leszögezi vala­mennyi antifasiszta szervezet összefogá­sának szükségességét Demokratikus an­tifasiszta német köztársaságot kell ala kitani, a demokratikus szabadságjogo­kat azonban csak azoknak biztosíthat­juk, akik minden fenntartás nélkül csat­lakoznak és elfogadják a demokrácia alapelveit A szocialista program a továbbiakban hangoztatja, hogy a német népnek fi­zetni kel! a fasiszták összes áldozataiért és gonosztetteiért A német népnek meg kell szereznie áldozatos munkával a föbbi békeszerető nép bizalmát A német ^szociáldemokrata program tóveteh a bankok biztosító társulatok, oá nyák és villanyközpontok államosítá­sát, 4 a jogtalan gazdagodás és a meg nem szolgált jövedelmek leépítését A program aláiróí~ között nagy számban szerepelnek a berlini német szociálde­mokrata vezetők. megalakulására vonatkozó megállapodás nemcsak Lengyelország demokratikus e rőinek megszilárdulását jelenti, hanem- a lengyel egység megerősödését és az uj Lengyelország demokratikus átalaku­lásának előmozdítását is. A lengyel nép most határozott, vissza­utasító választ adott a reakciós elemek­nek, Számukra ez a megállapodás halá­los csapás. Végkép meghiúsult az a re­ménykedésük, hogy széthúzást idéznek elő Lengyel országban és mégha son] ást a demokratikus nagyhatalmak táborában a lengyel kérdés miatt 4 lengyel reakció­sok most elszigetelten állanak: Az egyik amerikai rádióhlrmagyarázó helyesen áb lapította meg. hogy az Egyésült Álla­mok és Anglia tovább már nem ismer­hetik el az emigráns lengyel kormányt. A minap lezárult moszkvai perben le­tépték az álarcot azokról a lengve! re­akciósokról, akik mindenképpen meg akarták nehezíteni a demokratikus Len- gyelO'fsfágokialakulását. A demokratikus Lengyelország megvetéssel visszauta­sítja mesterkedéseiket és- mindent meg­tesz, hogy a Szovjetunióval, a szláv né­pekkel és valamennyi demokratikus or­szággal megerősítse a barátságot s ki­irtsa Lengyelországban a fasizmus ma­radványait Viihslmin# kirábnS visszatért Hollaitdiába Amsterdamból jelentik: Az United Press híradása szerint Vilhelmína hol­land királynő tegnap visszatért az or­szágba. Amsterdamban nagy katonai parádéval fogadták a királynőt, akt a közeli napokban az egész országot be­utazza. KÜLFÖLDI HÍREK A hindu vezetők tanácskozását julius 14-ére elhalasztották az aikirály taná­rára. Illetékes helyen remélik, hogy addig megegyezés tőn létre az indiai végrehajtó tanács újjászervezése két dé­rében ¥ A Franciaországban élő spanyol anti- •asiszták egységes arcvonalba tömörül­tek és együttesen kivannak sikraszállni Francé megbuktatására. ★ Ottávai jelentés szerint Itáliát ismét befogadják a nemzetközi munkaügyi 'in­tézmények tagjai, közé. ★ A svéd kormány lemondása küszöbön $J1. A koalíciós kormány 1939 óta van %ataímoa. Hét millió funtsterlmg aranyat talál­tak az amerikai csapatok Bad Grafstein polgármesterének házában. Az arany Ribbentrop nevére érkezett a kis német­országi fürdőhelyre, úgy látszik ki akar­ták csempészei Svájcba.. * Leder«! francia tábornokot, a francia expediciós seregek parancsnokává ne­vezték ki a távolkeleti harctérre. Lec- lerq tábornok csapatai szabadították fel annakidején Parist és Strassbourgot és ezek harcoltak Norm andiában is. ¥ Az angol lapok támadják a szövetségi katonai közigazgatás vezetőit, a né­met szakszervezetek feloszlatása miatt az angolok és amerikaiak által sneg- sültt tefütetea. NYUG DÍJ* RE VÍZIÓ A nemzeti bizottság a nyugdijsegéiyek folyósításáról szóló határozatában beje­lentette a nyugdíj rendelkezések felül­vizsgálatát, illetőleg újabb szabályozását. Már maga az a körülmény, hogy a tör­vények magukon hordják az idők -szene­imnek bélyegét, amelyben készültek, a radikális változások idején szükségessé teszi a törvények radikális revízióját. Különösen indokolttá válik ez a revízió azonban akkor, amikor a régi rendelke­zések már egymagákban is zür-zavart jelentettek, mint például a nyugdijak kér­dése a régi Jugoszláviában. 1941-ig ugyanis Jugoszláviában az 1812-es csá­szári rendelkezéstől az 1864-es szerbiai tisztviselői törvényen keresztül az 1931- es szabályozásig a legkülönbözőbb és legellentétésebb jogalapokon folyósítot­ták a nyugdijakat- E formális tarkaság mögött rengeteg szociális igazságtalan­ság és ellentmondás húzódott meg. Mig egyes tisztviselő-özvegyek például csak abban az esetben részesülhettek özvegyi nyugdíjban, ha máj legalább egy éve férjezettek voltak, mintsem férjük meg­szűnt aktive szolgálni, addig mások ezt a jogot akkor is elnyertébe- ha csak egy nappal is előbb mentek férchez, mintsem a nyugdíjjogosult elhunyt. Egyes rendel­kezések szerint a nagykorúságot huszon­egy évvel éri el á nyugdijkédvezmériye-,, zett, illetőleg akkor szűnik meg á nyug­díj folyósítása, mások szerint pedig csak 24 esztendővel. A régebbi rendelkezések szerint a tisztviselők leánygyermekei férjhezmenetelük után is élvezték a csa­ládi nyugdijat, az, újabbak szerint már nagykorúságukkal elvesztették, jóllehet életük végéig nem mentek férjhez. Mind­ezen fonákságok — nem szólva az anti­szociális sszásságról, hogy egyéb nagy jövedelmek mellett még nyugdijat is le­hetett huzni —. arra késztették népkor­mányzatunkat. hogy a nyugüiirendelke- zéseket revízió alá vegye, A tervezet szerint a nyugdijak meg­határozásában az alapvető szempont el­sősorban a tisztviselők munkaképessége lesz, s csak akkor a szolgálatban eltöl­tött évek száma. Ez a szociális és rugal­mas alapelv egyrészt lehetetlenné fogja tenni, hogy életerős 40 éves férfiak 15 évi szolgálat után nyugdijat élvezzenek; hogy fiatal, egészséges leányok nyugdi­jat húzzanak és — tétlenkedjenek; hogy a »Dél-Szerbiában«, vagy háborúban el­töltött évek duplán számítsanak; más­részt a munkaképes tisztviselők reakti- válásávat, akik kényszernyugdijazás folytán hagyták ott hivatalukat az ál­lamgépezet nagyszámú produktiv erőt kap vissza. A szociális viszonyok rendezése e re­vízióval ismét egy jelentős lépést tesz majd előre. Népi kormányzatunk szociá­lis értékmérője: a munka, ismét igazsá­gosabb rendet fog teremteni az igazság­talan és antiszociális jogelőnyök egy je­lentős területén. EGY DISMüKK AT A. GYŐZELEM A lengyei Kérdés nyugvópontra jutott. A lengyel nép különböző politikai párt­jai vezetőinek Moszkvában történt meg­egyezésével Lengyelország népe végleg megsemmisítette a lengyel reakció törek­véseit, hogy a megvert fasizmus igájába hajtsa a lengyel népet. < Az úgynevezett lengyel kérdés sok és nagy port vert fel. A háború egyik leg­nehezebb problémájának tüntették fel s a nehézséget a lengyel-szovjet viszony komplikáltságában látták, illetőleg abban jelölték meg. így természetesen egyedül a nemzetközi reakció (beleértve a len­gyelt is) látták csak a dolgokat. A len­gyel és orosz nép már régen pontot tett volna a probléma után, ha egyedül raj­tuk állott volna a megoldás. A fasizmus elleni küzdelemben a két nép egymásra talajt és a lengyel nép, mi sem termé­szetesebb, továbbra is a szabadságsze­rető népek legnagyobb támaszának, a Szovjetuniónak oldalán akart boldogabb jövője felé haladni. A lengyel nép útja elé azonban egy emigráns klikk, égy úgynevezett lengyel »kormány« majd­nem Mfeáriíhatatía« akad&yal&É afkatsá gördíteni, s amely lengyel kormány, Ju­goszlávia menekült »kormányához« ha­sonlóan, nem egészen véletlenül, Lon­donban székelt. E »kormány« az alkot­mányosság szépségtapaszával (angol- tapasz!) ellátva, a legalattomosabb mes- terkéléseket folytathatta, nemcsak Lon­don szövetségese, a Szovjetunió, hanem saját népe ellen is. A londoni »kormány« kezdettől fogva a fasisztabarát körök in Erikáinak eszköze volt. Rajtuk keresztül próbálta a nemzetközi reakció kiját­szani hamis adutjait az őszintén fasisztái ellenes országok és .népek ellen. A jugo) szláv emigráns »kormány« példájából Hélve' cseppet sem volt csodálatos, hogy az angolszász koalíció addig támogatta e klikket, ameddig csak lehetett. Az an­gol-amerikai hivatalos körök csak akkor voltak hajlandók elejteni ezt a... kor­mányt és hivatalosan ’ is likvidálni azt, amikor a Szovjetunió perrendszerü tár­gyi bizonyítékok alapján lerántotta a vi­lág nyilvánossága előtt a leplet a lon­doni emigráns klikkről. Ezek után tovább nem lehetett. A len­gyel nép akarata diadalmaskodott'.■'■■A lengyel ideiglenes kormány, a nép Igazi érdekeinek képviselője lett, a demokra­tikus- Lengyelország jövendő egészséges fejlődésének alapja és a lengyel nép.-:is, mint Jugoszlávia népqi, végre kezébe xeheite saját sorsa . irányítását. Mindössze azt a: »londonit« kellett Tik v Idáim. MIT BIZONYÍT BUDÁK? Már hírt -adtunk arról, hogy a függet­len Horvátország elfogott usztasa vezé­rei bünperuk tárgyalásán ' példa íjaira! gyáván yj&eikedfek. Ezt a. megáijapima­sunkat, mióta a részietek i$ nyilvános­ságra kerültek, nem tarthatjuk ierrn toj vább. Amit Budák Miié, a voll dog Liv­ink, a horvát. irodalom egykori büszke sége, Rukavina Juca, a főíióhér, Vidnyc- vies Iván, a degenará-lt verbild, Mándics Nikola, a horvát »kormány« elnöke Steiní'ell, a hadügyminiszter, Banki, ód igazságügyminiszter, Meszics Adem-aga, a másoddüglavüik a tárgyaláson müvei­tek, több mint példátlan gyávaság, - egyszerűen undorító. Nincs és nem volt az alvilágnak olyan söpredék büntársulata, mely gerinctele­nebből védekezett volna, amikor a bíró-: ság fejükre olvasta bűneiket Mindegy $ hitványul csak a m^ga bőrét igyekezeti menteni a másiké árán. A dánosi rablói gyilkos cigányok, ammt egymást vádol-i, ták, ezekhez képest gernlemanok voltak., Ezek hitványul gázoltak át egymásai a mcntőköiiUmények egy mákszemny! látszatáért, pedig... Pedig tudhatták úi tudták, hogy bűneiknek egy ezred ré> szóért is legalább egy akasztóját érde­melnek. Amikor ezt megállapítjuk, nem a pusz> ta konstatáló kedvéért tesszük. Valami elvit szeretnénk ezzel kapcsolatban le­szögezni. Le szeiretnűk szögezni, hogy á fasiszta hitvallás ezen véreskezü papjai cáfolnak legjobban ,rá a népek, fájok cgy^uiőtíenségerői alsóbb és felsőbb- rendüségérői szóló eredőjűk >igazsá< gára,.« Miié Budák és társai ép öly. raimasam védekeznek, mint a «orvéi Kunt Hamsun, az albán tesivérgyiikosj a magyar Hegyi József, mku amilyen hitványul fog védekezni a szerb Drágí Jovánovics, az orosz Vlaszov, a németi Goring, stb. A vér misztikus míihoszd- nak fasiszta apostolai vétségük, fajtá­juk, származásuk felmérhetetlenül nagy, vagy kicsiny különbségei ellenére ép­annyira siralmasan egyek, mint áhíeny< pyire ielemelöen egyek a népek szabadi ságszereíö, dolgozó tömegei nemzeti faji, vérségi, vallási és ezer más különb­ségeik ellenére. Mértékadó különbség a nemzetek ék emberek közölt csak egy van: a szabad' säg, vagy reakció oldalán állanak-e. Ezer belül egyformák vagyunk: szerbek, méh gyúrok, kurvátok, dánok, hottenlottM — mindannyian Máté üeziT

Next

/
Thumbnails
Contents