Szabad Vajdaság, 1945. augusztus (2. évfolyam, 175-200. szám)

1945-08-01 / 175. szám

Halál a fasizmusra — Szabadság a népnek/ | A VAJDASÁGI egységes népfelszabaditó front napilapja I A negálta!! iicpi oipeg és ícstscriséá leüqlben hozta történelmi határozatait fafdasáH népképvlselete Veszeünov lován beszéde — Néptársak, néptársnők, Vajdaság népeinek kiküldöttei! — Ez az első olyan szkupstina, áme­nen megjelentek Vajdaság minden né­pének kiküldöttei, liogy döntsenek tarto­mányunk fontos kérdéseiben. Már ez a körülmény is nagy jelentőséget ad gyű­lésünknek. De e fórumnak jelentősége sokkal nagyobb ennél. Azon felül, hogy felülvizsgáljuk a Főbizottság eddigi mun­káját és kijelöljük jövendő munkásságá­nak irányát, történelmi elhatározással kell döntenünk autonóm vajdasági tarto­mányunk jövő elhelyezkedését illetően “ Három hónapja, hogy hazánk telje­sen szabad, hogy a haladó emberiség, élén a nagy Szovjetszövetséggel meg­semmisítette a hitleri Németországot és békét hozott Európának. Hazánk és Európa földjén elért győzelem uj felada­tok elé állít bennünket. Meg kell,szilár­dítanunk győzelmünket, biztosítani ha­zánk békéjét és függetlenségét, felemelni szétdulí gazdasági életünket és meg ke'! «rösifem a népfelszabaditó harcok vív­mányait, hogy biztosíthassuk minden né^ pünk boldogabb jövőjét.. — Hazánk a béke oszlopává vált a Balkánon és igazságos bel- és külpoliti­.kájával olyan kapcsolatokat teremtett szomszédainkkal, amilyen még sohasem volt Jugoszlávia malijában. Mi most tényleg baráti országokkal vagyunk kö­rülvéve, melyek nemcsak, hogy nem lát­nak bennünk támadó szellemű országot, hanem példáját tárnak, hogyan Kell meg­oldani úgy belpolitikai, mint gazdasági Problémákat. Ahogy Tito marsai mondta nemrégiben, azon az utón vagyunk, hogy a legjobb viszonyba kerüljünk minden olyan országgal, melyek népeink javát kívánják. Jobban, rmr.t bármikor, uj ál­latnunk. a demokratikus, föderativ Ju­goszlávia a testvéri Szovjetszövetség, — amelynek leginkább köszönhetjük szabaf- ságunkat és jobb jövőnket — minden tá­mogatását élvezi — Mindaz ami a felszabadulástól kezdve máig történt országinkban,' ra­gyogóan igazolta népftívrisabaditó i njoz­Vajdaság népi kiküldötteinek kongresz- musB, tegnap reggel 5 órakor folytató­dott. A kongresszust az elnök Sevics Aiekszandar nyitotta meg a következő szavakkal: „Tisztelt szkup­stina! Tegnap be­feleztük a kong­resszus ünnepi ré­szét, ma ismét ősz- szegyültünk, hogy dolgozzunk. Teg­nap elhatároztuk, hogy a szkupsti­na, melynek csak az volt eredeti cél­ja, hogy Vajda­ság Főbizottságát megválassza. Vaj­daság delegátusai­nak szk-upstinájá- vá alakul át és ezek szerint szu­verén joggá! hoz­hat olyan határo­zni okát, mélyek az autonóm Vajdaság életét és helyzetét érintik. Ebben az értelemben kez­dünk mai mun­kánkhoz”. Az elnök ezután előterjesztette a napirendet. Első pont: Veszelinov Jován-Zsárkó be­számolója a poli­tikai helyzetről; második: Granfil Torna titkár be­számolója a Főbi­zottság munkájá­ról; harmadik: vita a beszámolóról; •negyedik: javaslat az autonóm Vajda­ság csatlakozásáról a föderális Szerbiá­hoz és végül a Főbizottság tagjainak és az AVNOJ-kiküldötteknek megvá­lasztása. f Miután ,a szkupstina elfogadta a napi­rendet. az elnök bejelentette, hogy a teg­napi vendégekkel együtt a Főbizottság meghívta a horvát szábor és kormány képviselőit is, azonban ezek még nem érkeztek meg. Javasolta az elnök, hogy üdvözlő táviratokat küldjön a szkupstina az AVNOJ-nak. a szövetségi kormány­nak és elsősorban Tito marsainak. A ja­galmunk politikájának helyességét. A gyakorlat és az élet igazolták, hogy né­pünk a helyes utón jár. Az események arról beszélnek hogy mi ebben a harc­ban nemcsak megmentettük Jugoszláviát a pusztulástók hanem a legjobb utat vá­lasztottuk uj államunk, uj néni összes­ségünk fejlesztésére. Tito nemzeti politi­kája minden népünk sajátjává lett és a föderativ berendezkedés teljes jóváha­gyásra talált. — Vajdaság felszabadulása után ha­zánkban és Európában még folyt a harc a hóditó német fasizmus ellen »Mindent a frontért, mindent a győzelemért!« jel­szavunkat ezért kellett'a maga teljessé­gében végrehajtanunk. Mozgósítottuk minden emberünket, minden .anyagtarta­lékunkat a minél előbbi győzelem érde­kében. Újjá kellett építeni gazdasági éle­tünket. meg kellett erősítenünk ifjú népi hatóságainkat, melyeket csak éppen hogy megalkottunk még Bánátban és Bácská­ban. Mindenekfelett élesen állt fenn Vaj­daság népei egységének és testvérisé­gének kérdése: tartományunk minden, népe egyenjogúságának megvalósítása. — Ezeket a nagy és‘súlyos feladato­kat nem csupán népi bizottságaink igaz­ságos működése, hanem Vajdaság népei politikai egységének ' meg valósi tás a által hajthattuk végre. Ezért hívtuk össze azonnal a felszabadulás után a JNOF tartományi konferenciáját, ahol megje­lentek az addig megalakult szervezetek delegátusai és egyetlen összefogó szer­vezetbe egyesültek. Sok demokratikus politikai csoport csatlakozott akkor a JNOF-hoz és végig lojálisán együttmű­ködött benne. Ez mindenesetre megerő­sítette a JNOF vajdasági pozícióját. — Amit tettünk, nem ment nehézség, kihagyások és hibák nélkül. Még sem lehet azt mondani, hogy munkánkban nem értünk e! jelentős sikereket. A vaHtosáqi vetés! kampány csúcste-üesitmény vili — A mozgósítás kitűnően sikerült. A katonailag alkalmasak 45%-a önként je­lentkezett Tito marsai hadseregébe és hősiesen harc óit a különbőzé frontokon. A nép ellátta a hadsereget minden szük­ségessel. élelemmel, vágómarhákkal, stb. Különleges figyelmet szenteltünk sebe­sül tje tafc ellátásának. Ki kell emelnünk a mezőgazdaságban elért sikereinket is. A föld megOTM.it! k álás a nemcsak vajdasági, hanem országos jelentőségű kérdés. Ezért szentelt kormányunk olyan nagy fi­gyelmet. Vajdaság földjeinek megmunká­lására. Az ország minden részéből ér­keztek a munkások, az igák és trakto­rok. Egész népünket mozgósítottuk a Fronton keresztül a munka elvégzésére. Hála az uj mainkare ndszernek. a mun­kásszázadoknak, zászlóaljaknak és bri­gádoknak. a fellelhető eszközök maximá­lis kihasználásának, a sikert elégtük A gazdasági tanács elnöke, Hebrang néo- t|rs, kijelentette, hogy a vajdasági ve­tési kampány sikere a legnagyobb siker, melyet a felszabadulás után hazánkban elértünk. ^— Másik kérdés, amely a maga éles­ségében jelentkezett: ifjú népi hatósá­gaink megerősítésének kérdése. Az Egy­séges Front teljes támogatást adott nép­hatóságainknak. minden lépésében tárno gatta, hogy könnyebben jusson át. a kez­deti nehézségeken, minél jobban meg­szilárdítsa szervezeteit és minél nagyobb sikereket érjen el. Hatóságot alkottunk, melynek ténylegesen népinek kell lennie. — Az ilyen, igazán demokratikus ha­tóságokért harcolt népünk és a nép­akarta, hogy ilyenek legyenek. Íme, mit mond Tito marsai: r.Az a feladatunk, hogy néphatóságain­kat, melyek e harcokból nőttek tel, leg­jobb fiaink véréből és csontjaiból, e ha lóságokat fejlesszük, tökéletesítsük, hogy igazán népiek legyenek, hogy a népet és a nép igazi érdekeit képviseljék.« — Az ilyen népi hatóságokkal szem- benállnak különböző ellenséges elemek. Azzal a kifogással, hogy ezek nem de moknatikusak. a reakciósok alá akarják ásni alapjait. Mi tudjuk, hogy mit és mi­lyen hatóságokat akarnak rátukmálni a népre. Jól ismerjük az ő ’»demokráciá­jukat.« Még jól emlékszünk a régi Jugo­szlávia minden népellenes, antidemokra tikus, diktatórikus rendszerére, melyet most vissza szeretnének hozni. A mi de­mokráciánk, az igazi népi demokrácia merőben különbözik Jovánovics Szjobo­(Folytatás a második oldalon) A népi küldöttek Tito neve aíaü vasiatokat a szkupstina nagy lelkesedés­sel tette magáévá. Sevics elnök javaslatára a szkupstina egyperces hallgatással adózott a sza­badságért hősi halált haltak emlékének, Veszelinov Jován beszél majd ismét az elnök folytatta: — A napirend első pontjaként Veszeli­nov Zsárkó néptárs számol be munkás­ságunkról. arról, hogy hogyan fejlődték á politikai körülmények, mit tett maga a Főbizottság és beszámol az állami ad­minisztráció működéséről is. Veszelinov néptárs, mint a Főbizottság tagja beszél, úgy tekintjük szavait, mint a Főbizott­ság elszámolását. Önökön áll, hogy el­döntsék: jól dolgoztunk-e. vagy sem. Át­adom a szót Veszelinov Zsárkónak. A kiküldöttek lelkes tapsaitól kisérve ment fel a szónoki emelvényre Veszeli­nov, hogy megkezdje nagy beszédét. 11» évfolyam 175. szám Noviszád, szerda, 1945 augusztus 1 Ära 1 dinár

Next

/
Thumbnails
Contents