Magyar Szó, 1945. október (2. évfolyam, 227-252. szám)

1945-10-01 / 227. szám

i mi POSTARfNA PLACENA U GOTO«® It. évfolyam Novíszáá, hétfő, 1945 október 1 227. szám Mmlál a iasi&musrai — Tilo marsai otíette a legnagyobb szovletkitflntetest a „Győzelem ttdemreiidlti“ A TASS Iroda külpolitikát koameoláría: Magyarországon a demokratikus erők helyes úton járnak Moszkvából jelentik A Tass- j iroda külpolitikai kommentáto-1 ra írja: Szeptember 22-én a magyar- országi szövetséges ellenőrzőbi­zottság elnöke, Vorosilov szov- jetmamssl előterjesztést tett a magyar minisztertanács elnöké­nek, amely szerint a szovjetkor­mány kész helyreállítani a dip­lomáciai viszonyt Magyaror­szággal. Az előterjesztés kihang- snlyozza, hogy a szovjetkor­mány figyelembe vette ennél a döntésnél azt az együttműkö­dést, amelyet Magyarország nyújtott a hitleri Németország elleni harcban, továbbá a fegy­verszüneti szerződés feltételei­nek Magyarország részéről való lojális teljesítését. A szovjet- kormánynak ez az elhatározása nagyjelentőségű esemény Ma­gyarországra, amely a demokia- tikus fejlődés útjára lépett. Az ideiglenes magyar nem­zeti kormányt Miklós Béla mi­niszterelnökkel az élén, mint is­meretes, az ideiglenes magyar nemzetgyűlés nevezte ki 1944 december 22-én Debrecenben. Ez a nemzetgyűlés a falvak és városok népének demokratikus utón választott képviselőiből alakult és abban helyet kaptak az összes demokratikus pártok, a szakszervezetek, az önkor­mányzati testületek, valamint más nyilvános intézmények. A kormányban helyet kaptok a nemzeti parasztság, a szociálde­mokrata párt, a kommunista párt és a kisgazda párt képvi­selői. Ezek a pártok, miit is­meretes, a magyar nemzeti füg­getlenségi frontba tömörültek. 1944 december 27-én az ideig­lenes magyar kormány hadat üzent Németországnak és azt a feladatot tűzte maga elé, hogy feloszlatja az összes fasiszta po­litikai és katonai szervezeteket. 1945-ben a kormány megalkotta az agrárreform törvényt. Ez a törvény egyik legfontosabb lé­pése volt a kormánynak. Az agrárkérdés Magyarország leg­fájdalmasabb problémája és a magyar reakció minden lehető módon megakadályozta a kér­dés rendezését. Elegendő hivat­kozni az 1938. évi magyar sta­tisztikára, amely szerint 16.000 magyar földesur a megművel- h. tő földterület felét birtokolta, Az uj földreform törvény meg­alkotása során kiderült, hogy, Magyarország területén 3.6 mil­lió hold föld van. 1945 június elsejétől a 682.000 földnélküli-- ből 635.000 kapott földet. Ősz- szeszt. 3.350.000 hold földet osz­tottak ki. .z agrárreform mély változásokat idézett elő a ma­gyar parasztság helyzetében. A kiosztott föld legnagyobb részét a földnélküli~k, vagy a törpe- birtokosok kapták; 4.5—5.5 hold jutott minden földigénylőre. Szeptember hónapban Buda­pesten összeült az ideiglenes magyar nemzetgyűlés, amelyen a dunántúli részek képviselői is megjelentek. Az ideiglenes magyar nemzetgyűlésnek jelen­leg 498 képviselője van. Az ideiglenes megvár nemzet- gyük: meghallgatta Miklós Bé­la miniszterelnök kcrmányel- nöki jelentését és bizalmat sza­vazott a kormánynak. Uj ülés- sr akán a nemzetgyűlés megtár­gyalta az összes fontos törvé­nyeket, igy a földreform törvé­nyét is. Ezenkívül elfogadták az uj választási törvényt, amely a legdemokratikusabb Magyar- ország történetében. A törvény semmiféle megszorítást nem tartalmaz választójog tekinte­tében, kivéve azV, hogy a há­borús és politikai bűnösöknek nem ad választójogot. A válaszr tójogi törvény általános közvet­len és titke- szavazást biztosit és választójogot ad minden ma­gyar állampolgárnak, aki hu­szadik életévét betöltötte. Ilyen módon öt és félmillió embernek lesz szavazati joga Magyaror­szágon. A nemzetgyűlési vá­lasztásokat november 4-ikére Írták ki. Mindezek a tények azt bizo­nyítják, hogy Magyarországon a demokratikus erők helyes utón járnak. Szombaton délben adta át Szad- csikov, a Szovjetunió nagykövete Jugoszlávia marsaljának* Tltóaak, a legnagyobb szovjeikstüntetést, a »Győzelem érdemrendjét«, amellyel szeptember 9-én tüntette ki a szov­jet legfőbb tanácsának elnöksége a nagyszabású katonai műveletek rendkívül sikeres végrehajtásáért és azért a nagyjelentőségű közre­működéséért, amellyel hozzájárult a szövetségesek győzelméhez a hit­leri Németország felett Az érdemrend ünnepélyes átadá­sánál jelen volt az ideiglenes ne«n- zeég-yüSés elnöke, dr. Ribár Iván; az ideiglenes nemzetgyűlés alelnö­ki Vujacsics Márkó és Lakus Fi­lip; a demokratikus federativ Ju­goszlávia kormányának tagjai: Ze~ csevics Víáda, Ribnikár Vladiszláv, fsujovics Szreters, Vujaszinovics Todor, Hehrang Andrija, dr. Csub- rilovics Vásza, Andrejev Bane, Vu- feoszávlyévics Szreten, ProdSnövics Vásza, Csolákovics Rodolyub, Gyi- lász Milován; a szovjetkövetség ré­széről Kiszelyov, vezérőrnagy, Lo- | tocki vezérőrnagy, Csuíiavin taná­csos, Kozsevnikov tanácsos, Lebe­dev kér. előadó, Szaharov első tit­kár és sokan mások. Megjelentek a Tass-ügynökság képviselői; a szerb szkupsíina részéről dr. Sziankovics Szinisa a szerb parlament elnöke és nyilvános életünk nagyon sok más közmunkása. A szívélyes üdvözlések után a szovjetköztársaság nevében, Szad- csikov nagykövet átadta a Szovjet legnagyobb kitüntetését Tito mar­sainak a következő szavakkal: — Marsai ur, A Szovjetköztársaság megbízá­sából szerencsém van átadhatni önnek a Szovjetszövetség legna­gyobb kitüntetését, a »Győr lem érdemrendjét«, mellyel a Szó jet- szovetség Legfőbb Tanácsának El­nöksége tüntette Önt ki nagysza­bású katonái műveletei rendkívül sikeres végrehajtáséi rt, amellyel nagymértekben hozzájárult az Egye­sült Nemzeteknek a hitleri Német­ország felett aratott győzelméhez. Ezt a magas kitüntetést átadva önnek, engedje meg, hogy teljes szivemből kívánjak sok szerencsét hozzá. Tito marsai a következőkben vá­laszolt a nagykövet szívélyes sza­vaira: Nagykövet ur, a Szovj í:szövetség megbízott urai, a Vörös Hadsereg tiszt urai, néptársak ! Átvéve ezt a nagy kitüntetést, «ellyel a Legfőbb Szovjettanács Elnöksége jutalmazott meg, enged­jétek meg kifejeznem nagy örömö met és büszkeségemet, mert eb bér hadseregünk és népeink iránti nagy elismerés kifejezését látóin, azo­kért az áldozatokért és fáradal­makért, mellyel részt veitek az Egyesült Nemzetek harcaiban, a kőrös ellenség ellen. így fogták fel népeink is ezt a kitüntetést, amit igazol a száz és száz távirat és le­vél melyet Jugoszlávia minden ré­széből, a legkisebb és legnagyobb | állami intézményektől, a legkisebb | és legnagyobb katonai hatóságok- ! tói, harcosoktól és tisztéktől, társa­dalmi intézményektől és egyesektől kaf iam, melyek mind kifejezik azt a nagy szeretetet és hálát a Szov­jetunió iránt, amely ezúttal még- egyszer ismerte el hazánk és né­peink nagy áldozatait. Ez a nagy kitüntetés újabb vilá­gos jele legyen Jugoszlávia népei Moszkvából jelentik: A Tass iro­da külpolitikai tudósítója írja: Á londoni külügyminiszteri érte­kezlet munkája befejeződés felé kö­zeledik A tanács kéthetes munkája alatt rendkívül fontos kérdések ke­rültek napirendre. Itt van elsősorban az Olaszországgal kötendő békeszer ződés terve és a volt olasz gyarma­tok kérdése. Ezzel kapcsolatos az olasz—jugoszláv határkérdés is. Tár gyalták a Finnországgal, Romániá­val és Bulgáriával megkötendő béke ügyét, azonkívül napirenden szere- nelt az Ausztria élelmezéséről intéz .\edő egyezmény, az európai vizi- utak kérdése, a szovjet polgárok visszatelepítésének ügye, Franciaor­szág memoranduma a háborús kár- 4 te "íés kérdésében végül Németor­szág ellenőrzésének s adminisztráció jának problémája, és Szcvjetoroszország népei között fennálló testvériségnek és erős egy­ségnek. Éljen a nagy Szovjetszövetség! Éljen a Szovjetszövetség nagy vezére, Sztálin! Éljen Jugoszlávia és a Szovjet­szövetség barátsága és szövetsége! Ezután Tito marsai fogadta a Szovjetszövetség megbizottaínak, a kormánynak és más vendégeknek szerencsekivánataiu A kérdéseknek ilyen tömege ter­mészetesen élénk visszhangot kel­tett a külföldi sajtóban. A lapok egy része tele van sötét jóslatokkal a külügyminiszteri értekezlettel kap­csolatban. Egyes lapok egyenesen Truman elnökhöz fordultak több kérdésben. Truman elnök a sajtó konferencia elégedetlenségét fejezte ki azon. híradásuk felett, hogy a londoni értekezlet eredménytelen ma radt. Figyelmeztette a laptudósitc- kát, elegendő lenne ha a konferen­ciáról kiadott hivatalos közleménye két közölnék jóslatok helyett. Senki sem kételkedett abban, hogy a külügyminiszterek konferenciája elé komplikált és nehéz kérdések ke rülnek. A Daily Express citríl angol lap kommentárja figyelmeztet hogy a béke megalapozásának utján hosszú esztendők fáradozására lesz szükség. A lap többek között eze­ket irja: „Hogy megnyerjük a há­borút, hat évre volt szükség. Nem lehetett tehát elvárni, hogy az ér­tekezlet néhány napon belül meg­oldja azt a káoszt, amely hat évig tartott. A konferencián a legkülön­bözőbb problémák kerültek előtérbe a legkülönbözőbb megvilágositás- ban. Ma már minden ország előtt ismeretes a másik ország álláspontja Szerintünk ez a feltétel a további sikereknek. A tapasztalat amelyet a nagyhatalmak a hosszú háború fo­lyamán szereztek, azt mutatja, hogy nincsenek áthidalhatatlan ellentétek és, hogy az ellentéteket a háború utáni időszakban is meg lehet ol­dani. Erre egyetlen ut van és pedig: a három nagyhatalom krimi és ber­lini döntéseinek megvalósítása.“ Rövid külföldi hírek A budapesti »Munkásegység« ün­nepén hatalmas ovációval ünnepel­te a magyar főváros közönsége a jugoszláviai kiküldötteket. A ma­gyar rádióban is közvetített előadá­son percekig skandálta a budapes­ti közönség Tito marsai nevét. * John Pristley, neves angol iró, feleségével együtt Szovjetukrajna fővárosába Kievbe érkezett. A független arab államok köve­telik Trípolisznak független arab állammá nyilvánítását. Reuter-jelentés szerint az ausz­tráliai Sydney-ben tüntetés zajlott le, mely alkalommal a hollandkelet- indiai holland elnyomás ellen tün­tettek. A tüntetők »Le a holland imperialistákkal 1 Segítsünk kelet­indiai szövetségeseinknek!« felira-. tu táblákkal vonultak fel Sydney utcáin. ★ A sziriai cs líbiai örmény nemze­tanács követeli, hogy a törökc - szági örmény területeket Szovjec- örményországhoz csatolják. seiet zmelölt a londoni koiagyminiszteri értekezlet A TASS Iroda esszefocíaióia a konferencia kéthetes munkádról A VAJDASÁGI NÉPFRONT NAPILAPJA

Next

/
Thumbnails
Contents