Magyar Szó, 1946. január (3. évfolyam, 1-25. szám)

1946-01-01 / 1. szám

Magyar Szó Számadás az első békeév küszöbén I. 1. 1945. A legsúlyosabb válságok és legnagyobb diadalok esztendeje. Az események olyan tömege süritődött ebbe az évbe, sz'nte e’képzelhetet- len, hogy mindez egyetlen esztendő alatt történt. Megvívták a végső csatát, kiharcolták a diadalmas győ­zelmet és megteremtették a béke és demokratizálódás szilárd alapjait A háború hatodik esztendeje folyt A német fasizmus utolsó fel- lángolásával mozgósította országa minden erejét. Gyermekek és ag­gastyánok vették át a belső szolgá. latot, a nők és a hadirokkantak ár­kokat ástak és erődítményeket épi. tettek. A felszabaduló fegyverképes erőket harcba vetették és az év végén váratlan ellentámadásba men­tek át minden oldalon. Nyuga* felé az Eifelen, Kelet felé Székesfehér­váron keresztül, a Szerémségben Síd és Fruskagora között és Litvá­niában Sauli körül támadtak. Az ui esztendő első napjaiban úgy lát­szott, a fasiszták uj erőt gyűjtőt tek. Elhangzottak a nagy fenyege­tések: készül a nagy fegyver, ame'y megváltoztatja a harci helyzetet és eldönt a háború sorsát. A meglepetés mindössze néhány napig tartott. A szalmaláng ellob- bant és minden oldalról óriási erő­vei ütöttek vissza. A Vörös Hadse­reg január 12-én megindította nagy támadását és egyetlen nagy iram­ban haladt Baranovtó! az Oderáig. Január 17-ikén felszabadult Varsó, ugyanebben az időben egy másik hadoszlop Frankfurtnál átlépte a? Oderát és Küstrinig előnyom.ilva 130 kilométerre megközelítette Ber­lint. Ezután északra fordult Stettin felé és megkezdte a zsebek, kazá­nok és a fasiszta hadviselés egyéb ellenállási maradványainak meg. tisztogatását. Február 12-én fölsza­badult Budapest, nyugaton Aachen után a franciák áttörtek a 5aar vo­nalat és az amerikai csapatok köze­ledtek a Rajnához. A háború vé;rc német területen folyt és Jugosz évi­én kívül seholsem voltak harcok megszállott területeken. Ke’eten szabadok voltak a balti állam- k. Lengyelország, délen Bulgária Románia, Görögország, Jugoszlávia nagyobb része. Belgrád. Noviszád, Szubotica szabadok veitek! Nyuga­ton Franciaország. Belgium meg­szabadult a fasizmustól. Márciusban az amerikai csapatok átlépték a Ra’pát és megkezdődtek * harcok a német heiterű'etcken. Keleten a Vörös Had#:reg Preslaut. Danzigot. Königsberget és Stettint felszabadítva északról és délről kö­zeledett Berlin felé. Azután marén* másiodik felében mindkét oldi'on n.cgtört a belső ellenállás má • csak az SS csapatok harcoltak a végső, kig és azok hareo’tak. amelyek az SS irányítása alatt álltak A Vörös Hadsereg mindenütt feltartóztatha­tatlanul haladt előre. Magdeburg. Neubrandenburg egy-egy napot je­lentettek csupán. Ugyanakkor r.j :- gáton Frankfurt elesett. Manheim telefonon megadta magát. A csapa­tok valósággal keresztül száguldot­tak Németországon. Április 28-ifcáii elesett Bécs és május 2-ikán három, hetes harc után a Vörös Hadsereg elfoglalta Berlint A nácik mégegyszer megklsé'el- ték, hogy Üzelmeikkel egyenetlen­ségit támasszanak a szövetséges >k között Felaiánlottáik a feltétel nél- kü'i krpítulációt az angolszászok­nak. akik azonban elutasították ae tján'arot. Végül Németország fel’é tel pékül kapitulált és máius Ó-iKm végeiért a vilá etört érvelem legna- gy«W európai háborúi a. A háború befejezése nem érte k's'-ű'etlenül a világ é? -'ős állam- féifieit. Jáltán február 8-ikáp Sztá­lin. Roosevelt és Churchill sors- drr*ö b«tározatokat hoztak. Ápri­lis 2ő-ikén néhány napoal a háború befeiezcse előtt San-Franciskóban megkezdődtek a tanácskozások, amelyek a béke építésének a’apiait megteremtették. Itt mondták ki az Egyesült Nemzetek meea'akitását. Közvetlenül ezt megelőzően Roose. veit tragikus hirtelenségge1 meg­halt és cm ér’ ette meg aim- a munkának diadalát, amelynek ő is egyik nagy szervezője volt Julius 17-én ült összg Potsdairban a h*r- mastanács. amely rendezte a felsza. baditott Európa nagy és nehéz szer­vezési kérdéseit A fasizmust legyőzték, már csak Japán harcolt, de a fasizmus szelle­mét nem lehetett egyetlen csapás sál megsemmisíteni. A romokban heverő Európa újjáépítése rendkí­vüli feladatokat jelentett és megin­dult a küzdelem a reakció minden maradványának felszámolására. Eu­rópa valamennyi országában jelent­kezett a válság, a harc a demokrá­cia és a reakció között. Hiába sem­misült meg a német és olasz, majd augusztusban a japán imperializ­mus, a hóditó erőszak, a nagytőke központjai csak átmenetinek te­kintették a békés helyzetet és a há­ború meg jóformán le sem zárult, máris kísérleteket tettek, hogy megszervezzék azokat az erőket amelyek néhány év alatt újból tö­mörülhetnek és újabb háborúi ké­szíthetnek elő a nagytőke haszná­nak biztosítására. Amikor a háború végétért, a reakcióval kellett fel­venni a harcot és ez a küzdelem sok tekintetben nehezebb és súlyosabb áldozatokat követelt, mint maga » háború. A nép széles rétegei min­denütt megértették, hogv a háború nak, az anyagi, erkölcs’ és ember­pusztulásnak csak a demokratizáciö vethet véget. A megtartott választá­sokon mindenütt a dolgozó törne gek törtek előre és diadalmaskod­tak. Angliában a munkáspárt olyan győzelmet aratott, amilyenre évtize. dek óta n-em volt példa az angol parlament történetében. Franciaor szárban a kommunista pár* lett » parlament legerősebb pártja. Nővén« berben és decemberben egymásután folytak le a választások Magyar- országon, Jugoszláviában Bulgáriá­ban, Albániban és Ausztriában Ma­gyarország és Ausztria kivételével ahol a reakció alattomosan befórkő. zött a politikai életbe mindenütt a demokrácia diadalmaskodott Ugyan ez történt Dániában. Norvégiában is. Amikor szeptemberben a külügy miniszterei értekezletén a tanács közösek elakadtak, a nemzetközi reakció úgy látta, elérkezett az idő. hogy levesse álarcát és nyíltan po­rondra lépjen. A fasizmus maradvá­nyai, a náci szellem támogatásra talált a hóditó szándékú nagytőké­ben. Nem riasztotta el őket sem a nürnbergi tárgyalás, amelyen a tá­madó bábomért felelősségre vonták a fasiszta német vezetőket. Szembe­helyezkedtek azokkal az intézkedé­sekkel is, amelyeket Európa vala­mennyi országában hoztak a fasiz mus, a nácizmus és a reakció min­den megnyilvánulása ellen. Minde­nütt visszaéltek a demokráciával és kihasználták a szabadság jogokat. Sztrájkra kényszeritették a mun kásságot és igyekeztek az amugyis nehéz gazdasági helyzetet zür-zavai rá fokozni, hogy ennek előnveit ki. aknázhassák. Ä munKané'küHség válságai, a gazdasági kiegyensu'yo- zatlanság tünetei jelentkeztek és » világ egyetlen országa a Szivie: Szövetség, ahol nincs és nem lehet válság A reakció végül is megfelelő vá­laszt kapott a moszkva- nármasérte- kéziét határozataiban és az uiév kü­szöbén félreérthetetlenül tudtára adták mindazoknak, akik a nagv- hatalmak együttműködésének eflen. tégei hogy ezt az együttműködést nem engedik megzavarni. ★ Jugoszlávia is átélte ennek az év­nek nagy válságait és részese a nagy diadaloknak A Vörös Hadse. reg hathatós támogatásával a nép- felszabadító mozgalom seregei fel. szabadították az ország nagyobb részét és az év eleién megkezdték az ország még megaszá'Us alatt le vő részeinek megtisztogatását. A mozgalom egyre erősbödött. a m*g megszállás aiatt álló országrészek­ben egyre nagyobb tömegek csat'a koztak a partizán seregekhez és a fasizmus minden erőfes/'tése' elle­nére lángba borították azokat az országrészeket is. amelyeken még a bitorlók uralkodtak. Az újjáépítés munkája megkezdődött, de óriási feladatokat kellett megoldani. A le­rombolt kifosztott, sok he’yen pusz tává tett országban termelni kellett a lakosság el'átására és mindenek előtt a frontokon küzdő seregek élelmezésére, felruházására és fegy­verekkel való felszerelésére. A mun­ka a frontokról odaha'atszó égyu- dőrgés hangiai mellett indult meg. A régi Jugoszlávia szétesett ak­kor. amikor a háború elérte. A ki- rály és kormányának minden kap­csolata megszakadt a néppel Az országban tehát teljes külső és bei. ső átépítést kellett teremteni. A népfelszabaditó mozgalomban létre- iötf ez az egyesülés és amint a sere. gek felszabadították az egyes váro­sokat és falvakat megalakultak a népbiznttsági k a népura'om képvi seletei és hatósági szervei de ép pen a népura'om rends/«rének biz- tositása érdekében össze kellett fog ni és gondoskodni kellett a rendszer megszilárdításáról. A király és kor­mánya mindent elkövettek, hogy a népuralom megszilárdítását meg­akadályozzák és a felszabaduló or­szágban visszaállítsák a régi reakci­ós és korrupt rendszert A népuralom megbirkózott ezzel a feladattal. Azzal kezdte munkáját, hogy öntudatositotta a dolgozó em­bereket. A munkásság versenyezve dolgozott A földeket ahol csak le­hetett, megművelték. Az elpusztí­tott gyárakat üzembe helyezték. Épültek az utak, közúti hidak, vasút vonalak, kijavították a megrongáli mozdonyokat és vasúti kocsikat, megkezdték a kitermelést a bányák ban. Hatalmas lendülettel indult meg az építkezés, hogy a hailéktalanok számára fedelet teremtsenek A<> olyan lendülettel folyt a munka amilyenre soha nem volt példa a rét gi Jugoszláviában. Megnyíltak az iskolák tanfolyamok, könyvtárak. Megkezdődött a rendszeres népne­ve'és munkája és ez egészen rövid idő alatt hatalmas eredményeket hozott. A kormányzati szervezkedés is folyt. Kialakultak a tagállamok, önálló kormányaikkal, közigazgatá­sukkal és népbizottsági rendszeren alapuló községi önkormányzatukkal. A belső kiépüléssel egyidejűleg megkezdődött a nemzetközi kap­csolatok megszilárdítása is. elsősor­ban Szovjetcroszország felé, amely, nek baráti és testvéri támogatása olyan hathatósan segítette elő az ország felszabadítását és kiépítését. Baráti összeköttetést teremtettünk szomszédainkkal, Bulgáriával. Albá­niával. Romániával és megkezdtük Magyarországgal is. Nvugati szövetségeseinkkel kap­csoltaink egvre »avultak Augusz­tusban összeült az AVNO.I harma­dik ülésszakára ma<d kurták a vá­lasztásokat és a Népfrontba tömö­rül* pártok a november 11-iki vá­lasztásokon nagy diadalt arattak. A választások eredményeképpen ösz- szeült az alkotmányoző nemzetgyü. lés. amelv mind'árt első ü'fsém ki­áltványt fogadott el és k'kiáltotta a népköztársaságot. Elsőnek a Szov­jet Szövetség ismerte e' az m álla­mot de rövidesen elismerte Amerika és Anglia is és ezzel a Jugosz'áv Szövetségi Népköztársaság nemzet­közi pozició'a szi'árddá vált Len­gyelországgal. Csebsz'ovákiáva! mint testvéri szláv államokkal a legszo rosabb kapcsolatokat teremhettük mjg és Franciaországgal i« be'vre- állítottuk a hagyományos szivé'yes ióviszonyt. KöiooUtikai téren függőben ma radt az ország nagy probtémá­la és rent e é >e «aró Iájó kér­dése Trieszt. A belső rend he'yreáilott. az or­szág. a nagy vesztességek dacára megerősödött A népneved- nagysi kerü és nagyjelentőségű munkáiét lelentette az év utolsó hónapjában megrendezett országos alkotmány vita. Természetesen mint mindenütt a világon, nálunk is meg kellett küz deni a fasizmus maradványaival és erre két eszköz látszott a legered­ményesebbnek: a földreform és a népuralom aparátusa. Az agrárre- formot végrehajtották, bár maga a leglényegesebb munka a földné’kü- liek birtokhóditása a iövöévre ma. radt. A népuralom szervezetét telie- sen kiépítették, a közigazgatást át­szervezték. a közellátási biztosítot­ták és megkezdték a háboríts bű­nösökkel egyidejűleg a hadinyerésv kedők és népellenes e'emek felelős­ségre vonását népi fórumok előtt óriásiak az eddig elért eredmé- - nvek ha figyelembe vesszük hoey egy év előtt még a legnagyobb har­cok folv*ak az országban é« mind­össze néhány hónap állott rendelke­zésre. hogy az ország b°iső és kü ső viszonyait rendezzék. Ha ezekre az eredményekre visszatekintünk, meg­nyugvással nézhetünk a iövő e'é. A fejődést már az eddigi eredmények teljes mértékben biztosítják A műn kásság versenyezve dolgozik, a me­zőgazdászéi termelés folyik, az or­szág épül és erősödik. Természetesen pihenőre még nincs alkalom. Nehéz évek várnak még hazánk dolgozó népére. Sok áldozatot ön­feláldozást követelnek azok a fel­adatok amelyeket meg kell oldani. Minden erőnket meg kell feszítem, hogy a munkalendületet továbbfo­kozzuk és minden téren többst. jobbat s értékesebbet alkossunk. De éppen a most letűnt esztendő óriási eredményei, diadalai kell hogy erő* adianak és megszilárdítsák a hite* és bizalmat: jó utón haladunk. A romokból már kiemelkedtünk Ju­goszlávia nagyobb és erősebb ma mint valaha volt annak ellenére, Január első felében 01 össze Lon­donban az Egyesült Nemzetek szer­vezetének közgyűlése. Ezzel kap­csolatban az Egyesült Államok kül­ügyminisztériuma közölte, hogy az Egyesült Nemzetek alapokmányát aláíró 51 állam törvénybe iktatta — ratifikálta — az alapokmányt Ez azt jelenti, hogy valamennyi aláíró állam végre­hajtotta a ratifikálást A közgyűlés előkészületei minde­nütt serényen folynak ős összeállí­tották azokat a küldöttségeket, amelyek az egyes államokat képvi­selni fogiák a konferencián. A kül­döttségeket csaknem valamennyi ál­lamból a külügyminiszterek vezetik. Az előkészítő bizottság egyes albi­zottságai, amelyeknek munkája to­vábbra is tart folytatják tevékeny­ségüket. Ilyen bizottság az, amely­nek feladata, hogy az Egyesüli Nemzetek szervezetének állandó székhelye felől döntsön. A Reuter jelentése szerint a bizottság legutóbbi illésén dr. Gavrilovics Sztoján jugoszláv külügyi segédminisztert a bi­zottság elnökévé választották. Megállapítást nyert, hogy Cankov t az ismert bolgár fasisztavezér Ausz trióban Salzburgban tartózkodik. Társaságában van a bolgár fasisz­ták több más tagja is. * A France Press jelenti, hogy Szu- mátra szigetén Medanatól 60 kilo­méterre megölték Ostrom dán misz- , szlonárust. A japánok magtor'ás- képen negyven polgári lakost kivé­geztek. \ A topolyai járási népbizottság a napol.ban ülést tartott, amelyen több fontos kérdést táigyaltak mej. A szuboticai kerület közigazgatási étszel vezésével kapcsolatban egy­hangúlag elhatározták, hogy hozzá­járulnák ahhoz a te vhez, amely sze rint Csantavér községet a szuboticai járáshoz. Mali Beográd. Karagvor- gyevo, Kocsicsevo. Nyegosevo, Mól- gunaras és Szenta Gunaras telepes községeket és '.anyacsoportokat pe­dig a topjlyai járáshoz csatol ;ák. Az átszervezés jelentős könnyebbsé­get hoz az érintett telepes községek és tanyacsoportok lakossága számá­ra is, mert például Nyegosevo a mely eddig a zentai járáshoz tar­tozott, Zentától 30, Topolyától pe­dig csak 10 kilométerre fekszik, azonkívül Zentával és Mollal rossz állapotban lévő földút. Topolyával pedig kövesut köti össze A közigaz gatási átszervezéssel kapcsolatban, elhatározták, hogy a telepes közsé­gekben, igy Karkaturon, Kocstcse- vott, Nyegusevon, Mol-Gunarason, Zent aCunar ason, Mali-Beográdban is Gom ja Ro gat Icán is megszerve­zik a helyi népbizottságokat. Ezután a lárási népbiróság biráit és szavazó biráit választották meg. A járási népbiróság elnökévé egy­hangúlag Brindza Károlyt, a néo- bizottság kulturügyosztályának ed- diei vezetőjét választották meg Bí­rák T éties György, Pésies Milorad és Hágen I ászló. akik eddg s a járási népbiróság bírái voltak. Sza- vazóbirák: Rákics Luka. kendergyá- ri megbízott. Obrádovics Dusán a járási nénbizottság előadója. Magó Károly földműves. Tót István íBu- bora), Lórik Péter kereskedő, Pet- romarkov Milos tisztviselő. Tót Mi­hály földműves.l.akonies Márkó föld­művé* (valamennyien topolyaiak) Klyákics Blagoie földműves (Karka- tur), Hainal Mihály földműves *To- polya), Knezsevies Sztankó földmű­ves (FeketicsV Bacsa Mária varró­nő (Topolva), Pincei István földmö­hogy nagy veszteségei voltak ée nagy nehézségekkel küzd az újjá­építés terén. Az ország a testvéri­ség és .‘gység szellemében néhány hónap alatt meg tudott küzdeni a kezdés legnagyobb nehézségeivel Bizonyos, hogv az 1946-os évben amelynek előfeltételei már hasonlít, hatatlanul kedvezőbbek, a testvéri­ség és egység szelleme, a munka akarat és az az eltökélt szándék hogy dolgozni akarunk, saját Jobb lövőnkért még nagyobb diadalokat arai éc biztosítja a teljes győzel­A bizottság a jövő héten az Egye­sült Állomokba utazik, hogy a helyszínen tanácskozzék azoknak a varosoknak a vezetőségével, ame­lyek a székhely tekintetében figye­lembe jönnek. Ugyancsak az előkészületek során határozták el, hogy a három külügyminiszter leg­közelebbi tanácskozását Wa­shingtonban tartják meg. A pontos időpontot azonban még nem állapították meg. Az Egyesült Államok külügymi­nisztériuma hivatalos közlést adott ki, amelyből k'tünik, hogy az öt nagyhatalom katonai szakértői 1916 január elején Londonban összeül­nek. A tanácskozásokat az Egyesült Nemzetek közgyűlésének megnyitá­sa előtt tartják meg. A konferencia célja, hogy tanulmányozzák a nem­zetközi helyzetet a katonai erők és azoknak a fegyveres erőknek a te­kintetében, amelyeket az t-'gyesült Nemzetek biztonsági bizottsága rendelkezésére bocsátanak. Az angol katonai rendőrség töbt mint ötezer zsidót letartoztatott Je­ruzsálemben és Tel-Avivban. Egy városnegyedben a rendőrség minden hatvanévesnél fiatalabb férfit elő­állítót kihallgatás végett. Ezek legnagyobb méretű letartóztatás amelyet Palesztinában valaha is geztek A legutóbbi összeütközés­nél egyébként a katonai rendőrség nagy veszteségeket szenvedett, lfl halott 12 sebesült maradt a hely­színen- A halottak között két angol tiszt is volt vés (Topolya), Pele Károly mechani kus (Topolya), Sian Bozsó vendég­lős (Topolya), Palkovics Ferenc :öld műves (Csantavér), Lórik Péter (Vi­rág) Varga Illés földműves, Ra'csán Pál kőműves, Vadocz József, föld­műves, Dognár Antal bognár. Sin- kovics Péter asztalos. Tót Ferenc földbirtokos. Vadoc Lajos földbirto­kos. Apró András földműves, Apró János földműves Lőrik Márton Ker­tész, id. Brasnyó lózsef kőműves, ifj- Kiss lózsef földműves Pele La­jos földműves Cservenák János (Ha rangozó) földműves. Kiss Károly «Róza) földműves. Sörös Elek föld­műves. (valamennyien topolyaiak), Német Gábor pálinkafőző. (Pacsér), ifi- Juhász János (Bahu) földműves, ifj. Mogyorósi Imre asztalos« topo lyaiak). Prna fovan földműves (Nye gusevo). Tőth Antal géplakatos. Ko- vácsevics Sára tisztviselőnő. Naran- csics Jovo földműves. Popivoda Masut tisztviselő, Sudzsum Dára tisztviselőnő, Brasnyó Borbála var­rónő és Kokai Ilona háztartásbeli (topolyaiak). Betöltötték a járási népbizottság- i ban megüresedett helyeket is. Né­met Pál eddigi járási titkár he­lyére egyhangúlag S'nkovics Dezsőt választották meg. Brindza Károly helyett Lőrik Istvánt, a járási népi- bizottság alelnökét választották meg a kulturiigyosztály vezetőjévé. A szociális ügyosztály vezetője Pá- pics Gávriló lett. aki eddig a bel- I ügyi osztályt vezet?, a belügyi osz­tály élére pedig Drágosávác Milan, a topolyai népfront eddigi titkára került. Végül a járási népbizottság el­nöke dicséretre és kitüntetésre ter­jesztette elé Di'ics Gyúró népbizott­sági tisztviselőt, aki bár 70 éves a fiatalokat megszégyenítő munkát végez, mindig először érkezik a hi­vatalba és mindig utoljára távozik onnan. Az ülés egyhangúlag elha­tározta Délies kitüntetését met minden felmerülhető akadály, lyal szemben. A nemzetközi politikában megte­remtették a béke és boldogulás szi­lárd alapiait. Az uiév biztató mert a demokrácia és békeakara' minde­nütt érvényesült Belfölden a de- mokratizáció folyamatát töhbé sem­mi se mzavarhatia meg És 1940. lesz az első igazi békeév amely mái a teljes szabadság, a inegszo'gá' nyugalom és a kezdődő jólét e* tendeje lesz. a. 4 Külföld* karol* A topolyai járásban is tovább építik a néphatalmat Jonuir eleién összeül az E^iyresültf Nemzelek izervezelénelc If üzőfsuiése

Next

/
Thumbnails
Contents