Magyar Szó, 1947. szeptember (4. évfolyam, 215-240. szám)

1947-09-01 / 215. szám

I „Nem engedjük meg, hogy az országban mégegyszer úrrá vájék a romlásba döntő kaiaidorpoiitíka“ A magyar kormány nyilatkozata a békeszerződés törvénybeiktatásáról a Szovjet Szövetségben A szovjet maim érvénytelennek tekinti az osztrák-amerikai egyezményt Kwraszttv vtzérczrtd»* válasza FIbq] oiztráfc miBisztereinttkmk Budapestről jelentik: Dinnyés La- io« miniazterenök, Rákosi Mátyás, Szakosít« Árpád, Dobi kíván, Mi­hályi! Ernő és Erdei Ferenc minisz­terek, a kormánykoalíció pártjainak képviselői jelenlétében fogadta a külföldi sajtó képviselőit és közöl­te, hogy a Szovjet Szövetség tör­vénybe iktatta a magyar békeszer­ződést. A nagyjelentőségű esemény­nyel kapcsolatban Mihályfi Ernő tájékoztatásügyi miniszter a ma­gyar kormány nyilatkozatát olvasta fel, amely így hangzik: „Az egész magyar közvélemény nagy örömmel fogadta a magyar békeszerződés törvénybe iktatásá­nak hírét, mert ez a háborúra és romlásba vezető negyedszázados korszak végét jelenti. Ez a háború nekünk közel egy millió magyar életbe és nemzeti vagyonunk felébe került Ebből a romlásból csak a felénk nyújtott baráti kezek segít­ségév el térhettünk magunkhoz. Ab­ból, hogy a békeszerződés törvény­beiktatása még a választások előtt megtörtént, njabb örömteli jelét látjuk a magyar demokrácia iránt megnyilvánuló bizalomnak. Méltóak teszünk erre a bizalomra. Az idei augusztus történelmi jelentőségű Magyarország szántára: augusztus 1-én kezdődött a hároméves terv megvalósítása, ami már nemcsak a romok újjáépítését jelenti, hanem az uj Magyarország továbbfejleszté­sét is, és a hónap végén megtart­juk a második szabad választáso­kat. Közvetlenül a választások előtt visszaadják nekünk teljes állami szuverenitásunkat ós függetlensé­günket Ez egyben a rosszhiszemű politikai híresztelések végét is je­lenti. Felhasználjuk ezt az alkalmat »0, hogy a magunk részéről ünne­pélyesen kijelentsük: Nem engedjük meg, hogy Ma­gyarországon mégegyszer úr­rá váljék az országot háborúba sodró kalandor-politika. A szuverén ás független Magyaror­szág politikája továbbra is az lesz, mint volt a Telszabadulás óta eltelt három év alatt: az együttműködés politikája, amely kölcsönös bizal­mon és tartós barátságon alapul a békeszerződést törvénybe iktató nagyhatalmakkal, szomszédaikkal és elsősorban nagy szomszédunk­kal, a Szovjet Szövetséggel, amelyhez a felszabadulásunk felett érzett hála elszakíthatat­lan szálai fűznek, hiszen szovjet népek által a magyar szabadságért hozott áldozatokat nem is tudjuk viszonozni. Reméljük, liogy rövidesen sor kerül a béke- szerződések életbelépésének utolsó szakaszára, a békeokmányok letétbe helyezésére i8. .Mi már elküldtük \loszk'. ába a magyar parlament ál­tal törvénybe iktatott békeszerző­dés megfelelő példányát, hogy 0tt a bekeszerződés rendelkezéseinek megfelelően csatolják a más orszá­gok állal törvénybe iktatott példá­nyokhoz. ran is elszántan léptek az uj útra. Sajnos a mai Olaszország uralkodó köreinek képességei felól, hogy szakítani tudnak a fasiszta marad­ványokkal, kétségek támadnak. Semmiesetre sem engedhető meg az a hang, amit az olasz fasiszta ele­mek engednek meg maguknak az olasz békeszerződést illetőleg. Az olasz uralkodó körűk is megenged­hetőnek tartják, hogy a békeszer­ződést aláírják és ugyanakkor nép- ámító kijelentéseket tegyenek a szerződés megsemmisítéséről. Vilá­gos, hogy a békeszerződések tör­vénybe iktatásával még nincs min­den elintézve, a szerződéseket tel­jesíteni is kell. A békeszerződések­nek nyilván vannak fogyatékossá­gai. A Szovjet Szövetség nagy erő­feszítéseket tesz, hogy kiküszöbölje a hibákat és »okát etórt «M* a téren." A Právda ezután i»merteti s pá­risii békekonferencia lefolyását és a harcot, nehogy a bosszú szelleme érvényesüljön a békeszerződések­ben Ezt sikerült elérni a párisi tár­gyalásokon. „A szovjet nip, a szov­jet kormány és nagy vezére és ta­nítója, Sztálin vezetésével, továbbra is következetes és megalkuvás nél­kül harcot folytat a demokratikus békéért, a népek biztonságáért, ha­zája jólétéért, boldogulásáért s dicsőségéért, a békés és szilárd együttműködésért a nagy és kis demokratikus országok között". Valamennyi többi moszkvai lap is vezércikkben foglalkozik a békeszer ződések törvénybe iktatásával. /M. Kendben es fegyelmezetten szavazott Magyarország > Budapestről jelentik: Ma reggel 7 órakor kezdődött meg a szavazás egész Magyarországon. Tizenegy, ezer szavazóhelyet állítottak fel a parlamenti választásokra és nagy­részt iskolákban, vagy olyan nyíl- vánoshelyiségekben helyezték el, amelyekben ma szünetel a szeszki­mérés. A hattagú szavazatszedő bizottság egy-egy tagja a Kommu­nista Pártból, a Szociáldemokrata Pártból, a Kisgazdapártból, a Nem­zeti Parasztpártból és a szakszer­vezetekből került ki, a hatodik ta­got mindenütt valamelyik eílepzéki párt delegálta. Ezenkívül a válasz­tásokon résztvevő mind a 10 párt­nak jogában áll 3—3 urnabiztost ki­rendelni. így azután minden sza- vazatszedő helyen 36 ember ellen­őrizheti a szavazások menetét. Ez másszóval azt jelenti, hogy a vá­lasztásokat ellenőrző központi szer­vekkel együtt közel 400 ezer magyar polgár jogosult a szavazások ellen­őrzésére. Természetes, Ijogy az el­lenzéki pártok nem tudják min­denütt kihasználni ezt a törvényadta jogot és nem tudnak mindenütt 3—3 urnabiztost állítani, mert Összesen nem rendelkeznek annyi emberrel, amennyi ehhez szükséges volna. A belügyminisztérium minden kül földi újságírónak különleges -enge­délyt adott ki a szavazóhelységek látogatására. így a külföldi újság­írók szabadon és akadálytalanul meglátogathatják a szavazati he­lyeket és megfioyelhetik a szavazás menetét. A Tanjug műnk «társa m dél­előtt bejárta Budapest központjá­ban ós külvárosaiban a szavazóhe- íyaket Megfigyeléseiről jelenti hogy mindenütt a iegteijeacbb rend ben és nyugalomban folyik a szava­zás. A szavazási .módszer biztosítja a teljes titkosságot. A választók szavazólapot és borítékot kapnak, bemennek egy fülkébe és ceruzá­val keresztet tesznek a szavazólap azon kockájába, amellyel az általa támogatandó párt jelöltjére szavaz. Ezután a zárt borítékot a bizottság szemeláttára bedobja a lepecsételt szavazóurnába. A katonák ét rend­őrök külön szavazóhelyeken szavaz­nak. A szavazatszedő bizottságokban nagy számban szerepelnek nßk is és sok helyen nők töltik be az el­nöki tisztséget Minden szavazóhe­lyen rendőr tartja fenn a rendet éa szükség esetén közbelép. A Tanjug munkatársa megjegyzi, hogy az ed- diglekból ítélve ilyen beavatkozás­ra nem lesz szükség, mert a szava­zók maguk tartanak rendet és fe­gyelmet. Délelőtt 11 óráig Budapesten a választói joggal rendelkezők 25 szá­zaléka leszavazott. A Tanjug mun­katársa megkérdezte azokat, akik már szavaztak, hogy hogy tetszik nekik a szavazási eljárás. Valameny nyien megelégedésüknek adtak ki­fejezést, hogy nyugalomban és sza- badon teljesíthetik polgári köteles­ségüket és adhatják le szavazatu­kat arra a pártra, amelyikre akar­ják. “■NAA­4 német szakszervezetek a Marshall-terv ellen a pravda a békeszer­ződések TÖRVÉNYBE iktatása. Röl Abbé! az alkalomból, hogy » Szovjet Szövetség Legfelsőbb Tana. c#trak prezidiuma törvénybe iktat, ta az olasz, magyai, román, f>nn és polgár békeszerződést, a právda a többi között ezt írja: t(jJz a dönti* uj fontos lépés a Szovjet Szövetség viszonyán az emlitett 5t allam- mai A békeszerződések törvénybe itatása elhárít minden akadályt a kölcsön»* egészsége* J6V|Sz0ny fej­lődésének utjéból a Szovjet Szövet­ig é* öt állam között Ezek előtt e«t* a demokrati­kus fei'ődés ét alkotó munka széles útja áll- lehetővé vált. hogy t>eláp* ívnak ** E*yesült Nemzetek közé. V többi maguktól ax érdekeit álla­moktól üigg. Ismeretes, hogy Romá­nia, Bulgária * Magyarország bát­„Demakraifkns és tartás békét Németországnak" Berlinből jelentik: A Szabad né­met szakszervezetek szövetségének vezetőségi ülésén határozatot hoz­tak 6« állást foglaltak a Marshall- terv szándékairól Németországot illetőleg. A német szakszervezetek aggodalommal tekintenek a terv elé, hogy a német és külföldi tőké­sek visszaállítsák a monopolista tő­ke hátaiméit és letéritsék a né net népet a demokratizálódás útjáról, Rövid lejáratú hitelek nyersanyag- és élelmiszer vásárlására megköny. nyitenék a német újjáépítést, de fsak akkor, ha nem kötnék politi­kai feltételekhez. A szakszei vezetek erélyesen állást '°g!*lnak az angolszászok által tervezett ti'mzt föderális felisztá* e,lén, mert ez csak a neme: egység gyengítésére és arra vezetne, hogy a külföld minél jobban hatalmába kerítse az egyes, gyenge német államok gazdaságát. „Németország tagállamokra való szétdarabolása, az I ipar és hitelélet államosít áfának 1 megakadályozása, annak elutasító- j sa, hogy a Ruhr-vidéken felelős és demokratikus német kormányzat alakuljon, a szakszervezetek foko­zott közreműködésének meg gátlá­sa — mindez megakadályozza a ná- citlanltás munkáját és lehetelenné teszi az ország igazi demokratizá­lását’1 — állapítja meg a határuzr.:. j Befejezésül leszögezi, hogy a né­met szakszervezetek minden ere­jükkel készek küzdeni a- Ilyen irá­nyú fejlődés ellen meri Németor­szágnak demokratikus, tarlós hé .ét akarnak biztosítani. I Bócaböi jelenti « TASS: Kuraszov vezérezredea, as ausztriai szovjet megszállási övezet főparancsnoka, levélben válaszolt Fiegl osztrák mi­niszterelnöknek. A miniszterelnök az osztrák-amerikai egyezmény ügyében szovjet részről hozzáinté­zett kérdésre válaszéivá azt állítot­ta, hogy a szerződés nem érinti Au­sztria függetlenségét, nem jelent beavatkozást az osztrák helügyekbe és nem helyezi idegen hatalom el­lenőrzése ala az egész osztrák gaz­dasági életet, mint azt Kuraszov junius 10-én Fieglhez intézett leve­lében állította. Az újabb szovjet le­vél leszögezi, hogy a megszálió.ha- tóságok nevében aa Ellenőrző Bi­zottság 1946 júniusában visszaadta az osztrák kormánynak rendelke­zési jogát Ausztria gazdasága fe­lett. Ez azonban semmiesetre sem jelentett* azt, hogy Ausztria átru­házhatja Jogát mát fiiamra. Nem felel meg a tényeknek, hogy az amerikai megbízottak csupán as amerikat sagóty eSoeztásé« ét fel­használását ellenőrzik Ausztriáiban. A valóságban kizárólagossági jog­gal irányítják az egész osztrák gaz daaágot Ez ellentétben áll a moszk­vai határozatokkal éa súlyosan ve­szélyezteti az osztrák köztársaság függetlenségét. „El kell Ismerni, hogy az osztrák kormány ilyen-té­pése abban a pillanatban, amikor a szövetséges államok Ausztria füg­getlenségének helyreállításáról ta­nácskoznak, kétségessé teszi, hogy Ausztria helyesen tudja felhasznát- rfi függetlenségét’' A szovjet pa­rancsnokság elismeri az osztrák népnek nyújtott segítség nagy fon­tosságát, de ez a segélynyújtás csak jogcím egészen más olyan cél elérésére, aminek semmi köze az osztrák nép megsegítéséhez. A szov­jet parancsnokság ezért az osztrák- amerikai szerződést továbbra Is a szövetséges határozatokkal ellenke­zőnek és ezért érvénytelennek te­kinti.-W> I flggetMgirt fs dímoKráciíért folytatott Karc rÉszMnpK Kongresszusa Varsóból jMentát: Mow tartják meg Varsóban a függetlenségért és demokráciáért folytatott harc részt­vevőinek kongresszusát. A kong­resszusra nagyszámba:: érkeznek Lengyelországba a különböző kül­földi delegátusok. Vasárnap érke. zett meg a francia delegáció, amely, nők vezetője a nők demokratikus világszövetségének főtitkára, Marie Claud« Vailland-Coutirier. Megér­I késett a jugoszláv delegáció is. Tagjai Babies Lyubo, Bosznia és Hercegovina tervbizottságának ei- ntíke |s Todorovics Voja ezredes. A jugoszláv kiküldöttek tiszteletére ünnepélyes fogadást rendeztek és nagy számban jelentek meg a füg­getlenségért ét demokráciáért foly­tatott harc résztvevőinek egyesü létéből és mát lengyel szervezetek képviselői jja.-AAA­4 demokratikus hadsereg (oly faiga előrenyomulásai Califarfsz uj kormánya iont ad ki kadijeieitéseket Londonból jelentik: Caldarisz kor- mányalakltása alkalmából a Rízosz- pasztisz című lap megállapítja, bogy az uj kormány megalakulása nemcsak nem vet véget a kormány- válságnak, hanem még bonyolutab- bá teszi a helyzetet. Caldarisz egyet len pártból alakította meg kormá­nyát és az előreláthatólag még sú­lyosabbá teszi az ellentétet a po­pulista párt és a többi pártok kö­zött. Együttműködésük a parlament ben és a kormányban sokkal nehe­zebbé vált. A lap bizonyosra veszi, hegy az amerikaiak sem szivesen látják a kormányválságnak ezt a „populista megoldását” ahogyan Caldarisz eljárását nevezik. Ameri­kai részről azt állítják, hogy kelle­metlen helyzetbe hozza az amerikai politikát Amerikában és a nemzet­közi közvélemény előtt is. Ezek után az amerikaiak aligha hivatkoz­hatnak a Biztonsági Tanács és az Egyesült Nemzetek előtt arra, hogy a görög kormány „demokratikus koalíció alapján” működik. Valószí­nűnek tartják, hogy Caldarisz kor­mánya nagyon rövid életű lesz. Különösen jellemző az uj kor­mány egyik első intézkedése. Meg­tiltotta, hogy a hadműveletekről je­lentéseket adjanak ki. Amikor köz­tudomású, hogy a Demokratikus Hadsereg diadalmasan nyomul előre és egyre nagyobb területet szaba­dit fel, a tilalom okai nyilvánvalóak. Az események azt mutatják, hogy még a dollárok sem jelentenek elég biztosítékot a királypárti fasiszt i reakció vezérelnek, hogy elrejtőz­hetnek a nép elől, amely szabadta gát és függetlenségét védi — egy­re nagyobb sikerrel AAA 9 SzosietszSietsKg és 3 dBiuo^atilius államok barátsága Képezi CseKszlováéia KiztonságánaK alapiét IV. ÉVFOLYAM, 215. SZÄM NOVISZAD, HÉTFŐ, 1947 SZEPTEMBER 1 ARA 2 DINAR „Reakciónk törekvése arra Iráuvul i hogy megbontsa szoros kapcsola­tunkat a Szovjet Szövetséggel Tud­nunk kell azonban, hogy Csehszlo­vákia nem fordulhat nyugat felé, mert az, mint a Marshall-terv tanú­sítja, a német imperialista hatalom feltámasztásán fáradozik. A Csch- zlovák Köztársaság biztonsága a ■szovjet Szövetséggel és többi aztás és demokratikus államokkal való szövetség to alapul”. Prágából jelentik: A csehszlovákiai kommunista lapok főszerkesztőinek és titkárainak értekezletén Szlansz- ki Rudolf, a párt főtitkára beszá­molt a/, általános helyzetről és a párt feladatairól. Megállapítja, hogy, a mai helyzet a harc fokozódását mutatja a reakció és a haladé szél­iül erők között A nemzetközi ■ <■■■ .dó. i-ró-zak" -,i vall ós ennek '• >■) táji minden országban fokozza tevékenyegét a hazai reakció.

Next

/
Thumbnails
Contents