Magyar Szó, 1947. december (4. évfolyam, 293-318. szám)

1947-12-01 / 293. szám

IV. ÉVFOLYAM, 293. SZÁM noviszAd, hétfő, 1947 december 1 ÁRA 2 DINÁR 89 rokammunLási avafotí a versed „Szonya Marinkovics“ állami birtok A rerseci »Szonya Marinkovics« állami birtok ünnepélyes keretek között tartotta meg a roham mun. kások kinevezését. A szövetségi földművelésügyi mi­nisztérium kiküldöttjei, a Szerb Népköztársaság mezőgazdasági mi­nisztériumának képviselője s a föld­munkásszervezetek szövetségének kiküldötte jelenlétében mintegy 800 munkás és alkalmazott előtt számolt be Milosevics Dusán, a mezőgazda, sági munkások helyicsoportjának titkára a birtok novemberi munka­versenyéről. A szőlőmunkákban, a pincészet­ben, a traktorállomás munkájában és az állattenyésztésben normák alapján dolgoztak a munkások. A többi mezőgazdasági munkát akkord alapján végezték. Az említett ter­helési ágakban bevezették a bri. gád_tized munkamódszert. Az eredményeket naponta nyilvántar­tották. Termelési értekezletet rend­szeresen tartottak. A brigádmunka és a rendszeres termelési értekez. A verseci »Szonya Marinkovics« állami birtok ; munkaközössége kapta a mezőgazdasági minisztérium i és a földmunkásszervezetek központi szövetségének i vándorzászlaját. MIIIIIIHIimMII let fellendítette a birtok munkáját. A versenyben a munkások munka­teljesítménye 50 százalékkal növe­kedett. A munkások átlagos napi keresete 1946_hoz viszonyítva több, mint 22 százalékkal emelkedett. A munkateljesítmény fokozódása kü. Ionosén a szőlőmunkákban észlel­hető. Az ünnepélyen a mezőgazdasági munkások szövetségének képvise­lője átadta a vándorzászlót a bir­tok legjobb munkásnőjének, Vá. szics Fridinek. Ezenkívül egy rádió­val is megajándékozta a munkakö­zösséget. A Szerb Népköztársaság mezőgazdasági minisztériumának ki küldötte 20.000 dinár jutalmat adott a birtoknak. A minisztérium ván­dorzászlaját eddig a kragujeváci »Sumadija« mezőgazdasági birtok őrizte. Az ünnepi értekezleten Marinko. vies Györgye, Marinkovics Szonya néphős apja is mondott beszédet Az ünnepség végén pedig Briza Károly mérnök, a birtok igazgató­ja kihirdette a legjobb munkásokat. A birtokon 89 munkást avattak rohammunkái -á, 95-öt megjutal­maztak, százat pedig megdicsértek. Az ünnepi rohammunkás.avatás- rói üdvözlő táviratot küldtek Tito marsainak, dr. Neskovics Blagoje- nak, a Szerb Népköztársaság mi­niszterelnökének és a Szerb Nép- köztársaság földművelést miniszté­riumának. ü Jamendin“ birtok legjobb munkásai A Szírig közelében fekvő »Ka. mendin« tartományi jellegű állami birtokon tegnap avatták roham­munkává azokat a munkásokat, akik a novemberi munkaverseny­ben a legjobb eredményeket értők el. A rohammunkás_avatáson tneg. jelent Popovlcs Mita, a tartományi jellegű birtokok igazgatója és Pro. dánovics Rádó, az országos föld­munkásszövetség központi titkársá. gának tagja. A »Kamendin« állami birtok mun­kaegyüttese a novemberi munka- versenyben minden munkakam­pányban tiz százalékkal túlhaladta a megáliapitott normát. Ezenfelül minőségileg is Jobb munkát vég. zett, mint a májusi versenyszakasz­ban. Szakértők véleménye szerint a minőségi munka értéke busz sz;L. Zalákkal nagyobb, mint a májusi munkaversenyben. A munkaközös­ség kitartó és szorgalmas munka, ja eredményeképpen az állami bir­tok általános termelési 'tervében szereplő terméshozamot és az ál­lattenyésztés normáját 20 százalék­kal túlszárnyalták. Ezt a fényes eredményt a föld. megmunkálás terén, a termés­hozam növelésében úgy érték el, hogy minden munkában al­kalmazták az agrotehnikai rend­szabályokat. A földműn’ ákban. állattenyésztés, ben a munkaegyüttes szem előtt tartotta a korszerűsítést. A munkások minden este a mun­ka befejezése után összegyűltek és megbeszélték a másnapi teendőket. A napi munka megszervezése » a brigádok helyes összeállítása lehe­tővé tette mindenfajta munkában a reális norma megállaoitását. A vetésben a vetőgépek helyes alkal­mazásával nagyobb mennyiségűvé, tőmagot megtakarítottak. Az álla- to,k takarmányozásában, kiváltkép- pen az abrakolásban csökkentették a szóródást s igv nagvmennyiségfl kukoricát takarítottak meg. A meg takarított gabona, és takarmány« félék értéke 874.000 dinár. A munkaközösség a novemberi munkaversenyben 23.185 önkéntes munkaórát szentelt a birtok épü­leteinek javítására és az utak hely­rehozására. A kultiirmunka terén a lehetősé­gekhez mérten megfelelő az elért eredmény Ha tekintetbe vesszük, hogy a birtokon még mindig nem ’Ottók meg a kultúrterem kérdé­st, akkor a munkaközösség tagjai részéről megnyilvánult igyekezetét méltán könyveljük sikernek. Tehni- kai felszerelés nélkül fs több szín­müvet adtak elő. Az olvasócsoport állandóan működött, azonfelül va­lamennyi Írástudatlant megtanítot­tak betűvetésre. A birtok munkásai részére tanfolyamot rendeztek a szakdolgok elsajátítására. A tanfo­lyam a jövő hónapban fejezi be inun kaját. Az állami birtok versenybizottsá­gának ajánlatára több munkást fel­terjesztettek a rohammunkás címre és jutalmazásra. Több, mint tiz munkás egyé­nenként 1000—2000 dinár jutal­mat kapott. Rohammunkássá a következőket nevezték ki: Drá- gin Sztánkót, Kalapos Sándort, Legény Györgyöt, Molnár Jó­zsefet, Deák Ferencet és Kuríis Pétert, akik a munkában elő­irányzott normát 30 százalékkal túlszárnyalták, továbbá Túrái Ferencet, Hankó Mihályt, Aladi Józsefet és Martinék Pált, akik 20 százalékkal szárnyalták túl a normát. Bene Mihály, a birtok szakcso­portjának titkára jó munkájáért az országos földmunkás-szövetség köz­ponti bizottságától 3000 dinár pénz­jutalmat kapott. Paunovics Márké, az állami birtok igazgatója a birtok jó irányításáért a tartományi állami birtokok igaz- " ’óságától 6000 dinár, helyettese, Vukelics Milán pedig 3000 dinár pénzjutalomban részesült A rohammunkások kinevezése, s a pénzjutalmak átadása után több munkás felszólalt, s Ígéretet tett ar­ra, hogy a májusi versenyszakasz­ban még nagyobb eredményeket ér­nek el. Sz«¥»cf-Hl99l fcgqzttsv itds a lopta bíheszerződés előMszifósére Moszkvából jelentik: A szovjet és a kínai kormány között jegyzék­váltás történt a japán békeszerző­dés előkészítésére. Az Amerikai Egye sült Államok már ez év nyarán ja­vasolta a japán békekonferencia azonnali összehívását. A szovjet kor mány a korábbi határozatokra hi­vatkozva, elutasította ezt az egy­oldalú békekonferenciát és a Távol­keleti Bizottság hatáskörébe utalta, hogy a japán békeszerződés kér­déseit előkészítse. A kinai kormány akkor csatlakozott ehhez a szovjet javaslathoz Most Wellington Ku, a kinai külügyminiszter jegyzéket in­tézett Molotovhoz és javaslatot tett a japán béketárgyalás sürgés ösz- szehn/ására, hogy a négy érdekelt nagyhatalom, a Szovjet Szövetség Kína, az USA és Anglia megszer­vezze az érdekelt többi államokkal tartandó békeértekezletet. A kinai jegyzék azt az indokolást hozza fel, hogy a békeszerződés mielőbbi meg­kötése meggyorsítja a béke teljes helyreállítását Távofkeleten. Molotov válaszjegyzékében kifejti, hogy a legnagyobb felelősséget vi­selő hatalmak már a háború folya­mán megállapodtak a japán béke feltételeit és a békeszerződés körüli eljárást illetőleg. Akkor elhatároz­ták, hogy a Külügyminiszteri Ta­nács készíti el a békeszerződés ja­vaslatait és szükségszerűen dönt ar­ról, hogy összehiv-e külön béketár­gyalást. A szovjet kormány maga is kívánatosnak tartja a béke miele teljes helyreállítását Távolkeleten és ezért javasolja, hogy a Külügymi­niszteri Tanácsot január folyamán Kínába hívják össze rendkívüli ülésre. A Tanács ezen az ülésen ki­zárólag a japán kérdéssel foglalkoz­zék és hozzon végleges döntést. A jegyzékben Molotov annak a remé­nyének ad kifejezést, hogy mind Kina, mind _ a másik két nagyhata­lom a magáévá teszi ezt a javasla­tot és rövidesen hozzálát a japán békeszerződés előkészítéséhez . AVv­Touábli terjed a francia sztpájttmozqdlom Parisból jelentik: A francia kor­mány szélsőséges ellenmozg3lmat in ditott a sztrájkmozgalom letörésére és L.eon Jouhaux vállalkozott az áru !ó szerepre, hogy a sztrájkellenes , másokat irányítsa. A szakszer­iét! vezetőségek a kihívásokra vá­laszolva tegnap este ülést tartottak. Több mint húsz szövetség képvise­lői jelentek meg 4 milliónál több szervezett munkás képviseletében. Elhatározták az országos nemzeti sztrájkbizottság megalapítását, a- mely a hozott határozatok értelmé­ben minden támogatást megad a sztrájkoló munkásságnak. DPMssol nmeitek a termelést a smkoficai „ledinsztvő1 kengergqarban Szubotica, november hó A napokban ünnepélyes keretek között rohammunkásokat avattak' a szuboticai »Jedinsztvé« kenyér, gyárban. Az üzem munkaközössége ebben az évben másodszor tüntette ki legjobbjait. A novemberi ver. Csányl Sándor seny utolsó szakaszában Hakner Rudolf kétszeres rohammunkás ér­te el a legjobb eredményt. A nép­szerű Rudi bácsi 18 éve dolgozik ebben az üzemben. A novemberi versenyben, mint ujitó tűnt ki. A gépek módosításával sikerült a napi termelést jelentősen nö_ velnle. Mivel a gépek módosí­tását 70 önkéntes óra alatt vé­gezte el, 15.000 dinárt megta­karított az üzemnek. Rudi bácsi, mint N'épfront.blokk. titkár, csoportjával résztvett a hús. kembinátus építésében és csoportja kitüntetést is kapott. Ezenkívül tevékenységéért a VI. körben képviselőhelyettesnek választot­ták meg. Kívüle rohammunkássá avatták Ha­lász Istvánt, Dózsa Józsefet, Romo. da Mijót és Csányi Sándor ujitót. Csányi napi munkája mellett egy találmányon dolgozott. Munkája eredménnyel járt. Sikerült elkészítenie egy önmű­ködő lisztszitálót. Találmánya négy ember helyett végzi el a szitálást. A feltalálót munkájában az üzem vezetősége és minden munkása tá­mogatta. A »Jeömsztvó« munka­közössége ezen az ünnepélyen több dolgozót megdicsért. A jutalmak kiosztása után Duties Sztévó, az üzemi csoport titkára ismertette a gyár eredményét. — Amikor állami üzemként kezd. tünk dolgozni, húsz munkásunk volt. Számuk egyre növekedett. Három hónap múlva már több, mint százan voltunk az üzem­ben. Mindannyian arra töre­kedtünk, hogy jő minőségű ke­nyeret adjunk a lakosságnak. Ezt együttes munkával sikerült is elérnünk. Hogy a novemberi ver. senyben csak ennyi rohammunka, sunk van, annak tudható be, hogy az üzemet állandóan javítottuk. Bi­zonyos vagyok benne hogy a má­jusi versenyben nem öt, hanem ha üzemünket továbbfejlesztjük, 25 rohammunkást is avathatunk. Hakner Rudolf Az ünnepségen felszólalt a Ju­goszláv Hadsereg kiküldöttje is és a többi között ezeket mondta: — Nekünk éppen olyan kedves legjobbjaitok megjutalmazása, mint amikor harcosaink mellére tüzzük fel a kitüntetést Az ünnepség végén az üzem mű­kedvelői műsoros előadást tartot­tak.-AAA­39 roíjam munkás a „La Passionaria“ harisnyagyárban Szubotica, november hó. A szuboticai .La Passionaria“ üzemben felavatták a novemberi verseny rohammunkásait. A roham- munkások nevének felolvasása előtt az üzem igazgatója megindokolta, hogy miért mértek szigorú mérték­kel a rohammunkások kijelölésekor. Rámutatott, hogy mennyire szükség van ma nemcsak a többtermelésre hanem a minőség javítására is. E té­ren az üzemben sokan mulasztottak. Csak a többtermelésre törekedtek. a termelés minőségére nagyon 1; vés figyelmet fordítottak. Major Katalin ötödször, Sántha István és Sztlpics Erzsébet negyed­szer, Rózsa Károly és Sztiplcs Esz­ter harmadszor és Kiss Lajos ne­gyedszer lett rohammunkái. Az üzemben 39 rohammunkást avattak és 26 munkást megdicsértek. A ro- hammunkás-avatáson Evetovics Bér la, a helyi szakszervezeti tanács ki* küldötte és Gyémánt István mondott beszédet ■AAA­Szeged és Szubolica városvezetőinek találkozása Szeged város vezetősége a két város labdarugó és ping-pong csa­patainak barátságos találkozása al­kalmával látogatást tett Szuboticán. Eljöttek hozzánk barátságunkat meg erősítő látogatásra. Szeged város polgármestere Dénes Leó. Dani Im­re főispán, dr. Antalfi György he­lyettes polgármester és a szegedi Jugoszláv—Magyar Művelődési Tár­saság elnöke. Tombász Imre, a Ma­gyar Kommunista Párt nagyszeged; bizottságának elnöke Szubotica város bizottsága Tik­vicki Géza vezetésével vendégül lát­ta ókét ebéden. Délután végignézték Szeged—Szu botica válogatott labdarugó mérkő­zését. Az esti órákban kilátogattak Ludas pusztára és megtekintették azt az ünnepélyt, nmeíyet a kultúrott­hon felavatására rendeztek, s ame­lyen a doroszlói népi tánc-cso[x>rt is fellépett. Ez a találkozás testvéri kifejez, 1 a két ország és két nép mindinkább erősödő baráti együttműködésének.

Next

/
Thumbnails
Contents