Magyar Szó, 1948. szeptember (5. évfolyam, 210-234. szám)

1948-09-02 / 210. szám

NO VISZ AD, CSÜTÖRTÖK, 1948. SZEPTEMBER 2. ARA 2 DINAR Változások a sziiyetsiOTányiao A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Szkupstináj áriak Prezidiuma a JSzNK Alkotmánya 74-ik szakaszának 13 pontja alapján és a JSzNK miniszterelnökének javaslatára úgy «döntött Moszkvából jelenti a TASS: Sú­lyos betegség után, augusztus 31-en meghalt a Kommunista Párt és a szovjet állam kimagasló építője és funkcionáriusa. Zsdanov Alekszan- drovics Andrej, vezérezredes, a SzK(b)P Központi Bizottsága Poli­tikai Irodájának tagja, a SzK(b)P Központi Bizottságának titkára, a Szovjet Szövetség Legfelsőbb Taná­csának tagja. Zsdanov Alekszandrovics Andrej 1896. február 26 (14). született Mario- poljeben. apja középiskolai tanfel­ügyelő volt Amikor apja Tverbe költözött, a 14 éves gyermek be­kapcsolódott a forradalmi mozga­lomba és résztvett a tveri (ma Ka­linin város) iskolai ifjúság szociái- j demokrata tanulóköreinek munká- i jában. Zsdanov 1915-ben lépett be a i Bolsevik Pártba. Tevékenyen ve- ! zette Tver város munkáskörzetcnek pártmunkáját és hamarosan párt­munkássá vált. Az első világháború alatt mozgósították és a katonák kö­rében terjesztette a bolsevik propa­gandát. Résztvett a Nagy Októberi Szocialista Forradalom előkészítésé- j ben és végrehajtásában az Urálban. A polgárháború éveiben Zsdanov a Tf-yÁtYfe»- w»yn* r» po­litikai felvilágosításában tevekeny- j ketírit és pártmunkát végzett az | Uraiban és.Tverben. 1922-től kezdve I Zsdanov a tveri városi végrehajtó- J bizottság elnöke volt. 1C24-töi W3 • l ig vezette a pártmunkát a Gorkij- | tartományban előbb mint a gorkiji gubkom. majd mint a gorklji kral- | kom titkára. A SzK(b)P XIV kon | gresszusán Zsdanovot megválasz- j tották a SzK(b)P Központi Bizott­sága tagjelöltjének, a XVI, Kon­gresszuson a SzK(b)P KB tagjának, majd a S/K(b)p KB titkárának és a Politikai Iroda tagjclöltjének. Zsdanov felelős párt- és állami te­vékenységet fejtett ki. Nagy fi­gyelmet szentelt az ideológiai kér- ; déseknek és a marxista-leninista ei- | méletnek. A szovjet irók 1. kon­gresszuson elmondott beszéde vel­határozta a legfontosabb feladato­kat a szovjet írók fejlődése és a 1 legfontosabb feladatokat a szovjet irodalom fejlődése számára. 1934. decemberében. Klrov elvetemült módon történt meggyilkolása után, a Párt a leningrádi szervezetbe küldte munkára 7sdanovot és a szervezet élén állt 1934-től 1944-ig bezárólag. Zsdanov teljesítette a Párt akaratát és a reá jellemző bol­sevik hévvel féllelkesitette és moz­gósította a leningrádi pártszerve­zetet a trockista-zinovljevi kétszínű árulók megsemmisítésére és gyöke­res kiirtására és a leningrádi bo.lse- vikokat a SzK(b)P KB-a és Sztálin elvtárs köré gyűjtötte A^SzKfb)!* XVIII kongresszusa előtt Zsdanov elvtársat bízták meg a Párt propa­ganda munkájának vezetésével. A XVIII Pártkongresszuson beszámo­lót terjesztett be a párt tovább­fejlesztésének kérdéseiről.. Zsdanov minden reá bízott pártfeladatot egész lelkét beleadva oldott meg. A Párt XVI11 Kongresszusa után a SzKíMP KB PoPtfkai Bizottsága tagjának választották meg. A nagy Honvédő Háború éveiben a Párt és a kormány Lenigrád vé­delmének megszervezését bízta Zsdanov elvtársira. A SzKíbtP KB és Sztálin elvtárs utasításait meg­valósítva, a leningrádi bolsevikok. az élen Zsdanov elvtárssal, Lenin- grád hősi védelmének leikévé vál­tak. A leningrádi fronton végzett munkájáért Zsdanov elvtársat előbb altábornaggyá. utóbb vezérezre­dessé neveztek ki. Kimagasló párt- munkájáért Zsdanovot kétszer ki­tüntették a Lenin-renddel, ezenkí­vül a »Krasznoje Znamja« érdem­renddel, a Szuvorov-rend első osz­tályával, a Kutuzov-rend első osz­tályával és a »Munka vörös zász­lajának« rendjelével tüntették ki. A nagy Honvédő Háborúban ara­tott győzelem után. amikor a Párt és a nép áttért a békés építésre, az ideológiai munka kérdései fontos helyet foglaltak el a Párt és az or­szág életében. Zsdanov elvtárs, a kimagasló marxista elméleti tudós es a lenini-sztálini eszmék tehetsé­ges propaganda vezetője egész sor ra­gyogó beszámolót készített az iroda­lom művészet és bölcsészet, valamint a nemzetközi helyzet terén. Zsdanov a nemzetközi munkásmozgalom ve- zetömunkásainak is első soraiban állott. Beszédeit általánosan isme­rik minden ország dolgozói. Zsda­nov elvtárs, a nagy Sztálin hű ta­nítványa és munkatársa, nagy hév­vel és eréllyel harcolt a kommuniz­mus ügyéért és sohasem sajnálta a fáradságot, nem kímélte egészségét. Élete és munkája a Párt és a nép önfeláldozó szolgálatának példája. Lenin-Sztalin nagy .ügye iránti ha­tártalan odaadásával, mélyenszánto elvszerüségével, amely nem enge­dett meg semmiféle eltérést a Part­vonalról, Zsdanov elnyerte a Pá>t és máidén dolgozó meleg szerete- tét. Béke Veled, kedves barátunk és harcos elv'ársunk! Aláírták: Andrejev. Beriia. Bul­ganin, Vozneszenszki. Vorosilov. Kaganovics, Koszigin, Kuznjecov, Mikoján, Molotov Ponomarenkcr. Popov, Sztálin, Szuszlov, Hruscsov, Svernik. Skirjatov, Ma délután temetik Zsdanovot A TASS jelenti Moszkvából: Zsdanov Alekszandrovxcs Andrej vezérezredes, a SzK(b)P KB Poli­tikai Irodájának tagja, a Szovjet Szövetség T,egfelsőbb Tanácsának deputátusa temetésének megszer­vezésére bizottság alakult, amely­nek tagja5 Popov (elnök). Kuznye eov, Gorkin és Poszrjebisin. A bizottság közli, hogy Zsdanov . A A földi maradványait a SzaV szervezeti Otthon oszloptermében ravatalozzák fel Zsdanovot rna szeptember ? ;kán 15 órakor reme tik el a Vörös fr-n a Kreml v1’' mellett. Jugoszlávia Kommun sta Pártja K tíz ionü ¥ezefö$átj ?wr rat* A SZÖVETSÉGI KOMMUNISTA (BOLSEVIK) PART KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK MOSZKVA Mélyen fájlaljuk a SzK(b)P KB súlyos veszteségét, ami Zsdanov \lekszantlrovics And­rej- Sztálin hü munkatársának halálával érte. JUGOSZLÁVIA KOMMUNISTA PÁRTJ ÁNAK KÖZPONTI VEZETŐSÉGE »• Ossfeiiil a nyiifgalnéiiiet par ament Sz. dára nivtftk össze Frankfurtba a nyugatnémet tartományok deie. gátusaibó kinevezett ideiglenes nyo gatnémet parlamentet Azt a teiada. tot kapta, hogy elkészítse a külön ryugatnémet állam alkotmányát és ezzel német rézről is törvényesítse Németország kettészakitását. A t3. nácskozásokra meghívták Berlin nyugati övezetének delegátusait is. mivel azonban nem bíznak bennük Clay tábornok amerikai parancs, nők közölte velük hogy nincs sza. vazati joguk. Ennek a parlamentnek az össze, hívását gondosan előkészn ették. Vi. gyáztak arra. hogy csak jobboldali elemek juthassanak el a tanácsko. zásokra Azok az elemek, amelyek ippen Németország kettészakitását ,kárják felhasználni a visszavágás eszméiének szitására és a német nép .felhasználására arra, hogy hűen szolgálja az amerikai imperialisták politikáját. Berlinben a helyzet változatlanul súlyos. A Berliner Zeitung leleplezi, hogy a nyugati hatalmak között egy re élesebb az ellentét a berlini kér­désben. A franciák készek voltak ar ra is, hogy élhagyják Berlint, de az angol-amerikai vezetők nem ad. iák fel1 azt a gondolatot, hogy Bér. Un utján gazdasági zavart visznek be a szovjet megszállási övezetbe. Meginti Ribaiko tábornagy, a siódét tank és gépesített érék főparancsnoka Moszkvából jelenti a TASS; A Szövetségi Kommunista (bo’sevk) Párt Központi Bizottsága és a Szcv let Szövetség miniszt“'tnná''sa mély sajnálattal jelenti, hogv Ribalko Pa­vel, a Szovjet Szövetség kétszeres hőse, a Bolsevik! Párt hü fia, a tank és gépesített erők marhatja hosszas és súlyos betegség után augusztus 26-án meghalt Ribaiko Pavel a Szov I jet Hadsereg egyik legjelentősebb parancsnoka a tank-, páncél és gé­pesített erők parancsnoka volt. Csehszlovákia ;s (észtvesz a Szov­jet Szövetség gyászában Ugyanis Ribalko tábornagy volt Prága fel­szabadítója. Prága városa elhatároz, ta, hogy Ribalkónak szobron átiit. hogy: 1. Felmenti tisztségétől: Kardely Edvárdot, a Szövetségi Ellenőrző Bizottság elnökét, Sztambolics Petárt, a JSzNK földművelésügyi miniszterét, Szimics Sztanojet, a JSzNK külügyminiszterét, Andrejev Bánét, a JSzNK bányaügyi miniszterét, 2. Kinevezi: A JSzNK miniszterelnök-helyettesének és külügyminiszteré­nek Kardely Edvárdot, A JSzNK miniszterelnökhelyettesének és belügyminiszteré­nek Rankovics Alekszandart, A JSzNK miniszterelnökhelyettesének és a Szövetségi El­lenőrző Bizottság elnökének dr. Neskovics Blagojet, A JSzNK tárcanélküli miniszterének Szimics Sztanojet, A JSzNK bányaügy! miniszterének Vukmánovics Szvetozárt, A JSzNK miniszterének a tudományos és kulturális kérdé­sekben Csolákovics Rodoljubot, A JSzNK földművelésügyi miniszterének Todorovics Mijal- ko mérnököt Miniszteri rangban a JSzNK vizgazdasági bizottsága elnöké­nek Andrejev Bánét. Miniszteri rangban a JSzNK kormánya népegészségügyi bi­zottsági elnökének dr. Gregorics Pavlet. Beográd, 1948. augusztus 31. A JUGOSZLÁV SZÖVETSÉGI NÉPKÖZTÁRSASÁG SZKUP- STINÁJÁNAK PREZIDIUMA Titkár: Perunisics Mile Alelnök: Pijade Mosa Me) ov QlekszanilroVíCS Halraj a SzK(b)P Központi Bizottságának titkára O xp Qi HALÁL A FASIZMUSRA ^ #AÍUU>SAG A NÉPNEK! v ÉVFOLYAM. 1 §5 % \---------\ OO « 1-------------­«■' " \ ö s % \ Összehívták a Steer** \épköz­tá áf* Stefi íanst In ál át Beográdból jelentik: A Szerb Népköztársaság Szkupstinájának Prezidiuma 1048 szeptember 5-lkén reggel 9.30 órára összehívta a Szerb Népköztársaság Szkupstináját má­sodik rendkívüli ülésszakára. Szolét sé^i 0 zqazdasógi Bizottságot létesitetteh A szövetségi kormány legutóbbi ülésén elhatározta, hogy a kormány mellett vizgazdasági bizottságot ál­lít fel. A bizottság feladata a víz­rajzi kérdések rendezése, a vizki­használás és a vizierö kihasználás szabályozása és felügyelete. A bi­zottság élén álló elnök miniszteri rangban a kormány tagja. Scluiman az uj francia miirszferelaflk á mua*áss<ig fo y a ja harcát a KarsciiaH-po^íka eilen Parisból jelentik: Vincent Auriol köztársasági elnök Schurnán volt miniszterelnököt, a megbukott Ma- rie-kormány külügyminiszterét biz ta meg kormányalakítással. Sohu- man bemutatkozott a parlamentben és a parlament 322 szavazattal 185 ellenében jóváhagyta Sehuma mi­niszterelnökségét A szavazás előtt a kommunista képviselők nevében Duclos beszélt és éles szavakkal bírálta Sohuman politikáját. Ez a politika egy hónap előtt megbukott és a kormány távozásra kénysze­rült, mert kitűnt, hogy a Schuman kormány nem a francia nép érde­keit. hanem az amerikai imperi alista körök érdekeit képviselte. A szónok hangoztatta, hogy a Schu­man kormány politikája növelte a gazdasági zűrzavart, teljessé tette az aránytalanságot az árak és bé­rek között, bomlasztotta a munkás- mozgalmakat, lövetett a sztrájkoló és jogaikat követelő munkásokra, a francia nép érdekelt eladta a külföldi és francia monopoloknak i és veszedelmes katonai szövetség­be vitfte bele az országot, aminek eredményeképen a német újjáépí­tés gyorsabban és lendületesebben valósul meg, mint a francia újjá­építés. 1 A parlament ügyen megszavazta Schuanan miniszterelnökségét, de a francia munkásság tovább tüntet i és nem nyugszik meg abban, hogy az a demokráciaelleneí kormány i térjen vissza, amelynek politikája teljesen csődöt mondott. Az ország­ban egvre lendületesebben fejlő­dik a szakszervezeti egység meg­szilárdulása. A különféle szakszer­vezeti csoportok egyesülnek a harc ban és csatlakoznak a mozgalmak­hoz azok a szakszervezetek ie. a- melyeket eredetileg a szakszerve­zeti ey-ség megbontására hoztak létre Szembeötlő, hogy a szocialis­ta szó kádár szakszervezetek veze tői is résztvesznek az összefogási mozgalomban, habár a parlament, ben a szocialisták teljes agységben Si-humanra szavaztak. P?erfro leni e^Hélrfe a de Gasper« kormány rendőrpulitiliáiiát Rómóoól jelentük: Pietro Nem, a baloldali szocialista pnrt vezére. Me- dicciben tartott beszédében eies han­gon mondott Ítéletet a de Gasper: kormány rendorpolitikáiáról. Meg­állapította, hogy az olasz kormány rendérterrorral akarja megbénítani a munkásmozgalmat. A jelenlegi kormány semmiképen scan alkal­mas arra. hogy megoldja a föld és ipari reformot és lehetővé tegye a 2,300.000 munkanélküli helyzeté­nek rendezését. Rámutatott Nem arra is, hogy az olasz kormány nemzetellenes politikát folytat ame­rikai monopolisták érdekében.

Next

/
Thumbnails
Contents