Magyar Szó, 1949. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1949-01-01 / 1. szám

ARA 4 DINAR L I etelt az év, a nagy harc második esz. Btendeje. Minden napja egy-egy nehéz ütközetet hozott. S mi háromszázhatvanöt, szőr indultunk uj rohamra és háromszázhit. vanötször győztünk. Sziklákat döntöttünk hogy uttaian hegyeit között utat vágjunk. S ni sziklát ép:tettünk népeink testvérisé. géből és egységéből. Gyárakat építettünk, hogy uj gyára.-tat gyártsanak Befogtuk a vizet, hogy fényt és erőt adjon nagy munkánkhoz. Erdőket vágtunk ki hogy építhessünk. Szivéig felhasitottuk a földet, hogy ércben, szénben búzában nekünk ad. ja minden kincsét. Letöröltük az árvák szeméből a könnyet és vidám mosolyt va. rázsoltur.k az ifjúi arcokra. Utakat hida­kat, vasutakat házakat faluotthonokat, gyárakat, iskolákat, színházakat, mozikat építettünk. Mentünk előre, minden nehéz, ségen át, megbirkóztunk minden akadál­lyal. És most hogy az év letelt, hatalmas lépéssel, egy eg^sz esztendővel közelebb jutottunk a célhoz. Közelebb jutottunk az ötéves terv megvalósításához, a szociabzmus felépítéséhez hazánkban. Nehéz év volt. Ha mi, dolgozók, nem állunk mind egymás mehet? iui:iv»u>«, test­vén ejrysi‘trben. na nem hiszünk hittel a főbb' ßvőben, ha nem állunk írre jingatha. tatlanul hadállásainkon, nem buzdítanak a tettek, nem fiit bennünket a Párt iránti jo. *1« biruintfi, akkor ebben az évben kishi- tüen összeroppanhattunk volna. De a szá­mok állnak mellénk tanúségtételre, hogy bennünket nem törhetett meg semmi. 100.4 százalékban megva'ósitottuk az ipari tervet és 100 százalékban a mezőgazdaság Tervét' Kettős győzelem volt ez hatalmas győze­lem. Mert ebben az évben nemcsak ellen, ségeink támadtak ránk, hanem onnan is nehézséget támosztotrak ahonnan joggal vártunk segítséget A számokkal azonban nem lehet vitába szállni és e számok 'ga­zunkat bizonyítják. S bizonyítják, hogy nem hiába jártuk meg az utóbbi néhány év erő. feszítésekkel teli. odaadást, hűséget, kitar­tást, hitet és bizalmat követelő iskoláját. Megtanultuk, népi forradalmunk megtam. tott bennünket arra, hogy előttünk nincse­nek legyőzhetetlen akadályok. Felszabad’, tó harcunkból hagyományként maradt re. ánk, hogy egységben, a dolgozók szilárd egy »égével, minden nehézséget leküzdünk és kíméletlenül 'eszámolun* ellenségeinkkel, a szocializmus építésének ellenségeivel. Ezzel a tudattal, megfeszített izmokkal. felkészült idegekkel, vállvetve álltunk az esztendő, az öt tervév legnehezebbikjének feladatai e'é. S _ amit vállaltunk el is végeztük Mtin. Kásosztályunk hősiessége. Pártunk és Köz. Ponti PártvezetŐségiink helyes vonala, a munkás-paraszt szövetig szilárdsága gyö. ben™6 veze:ett minc*en akadállyal szem­'t. __többet is elértünk, mint egyszerű győzelmet. Legnagvobb legjelentős'bb gyáraink már jóval a kiűzött idő előtt tel. jesitették tervüket. Dolgozóink méltókép. pen ünnepelték idén az AVNOJ második ülésszakának ötödik évfordulóját. Verseng, ve. idő előtt teljesítették a terveket és nyomban, lélegzetvételnyi szünet nélkül, lé­legzetelállító iramban folytatták tovább a munkát. Megkezdték az u.i esztendő ter­vének teljesítését. Az életszínvonal tovább emelkedett az .gények is megnövekedtek. Az elmaradt vidékek behozzák hátrányukat, megismerik a kulturéiet szépségeit, érté. •fe|l és lépésről lépésre haladnak előre, hogy utolérlek a magasabb színvonalú vidéke, két. A Nt pfront hatalmas mozgósító ereje országszerte nagy munkákkal vitte előre a szocializmus építésének ügyét. A do'gozók országában, a szocializmus felé haladó or. szágban a nép minden téren megy előre hogy megvalósítsa az ötéves terv mind a négy nagy feladatát: az ország gazdaság megerősödését és függetlenségének meg­szilárdítását, védereiénea fokozását élet. •zinvonalának emelését. . A nagy harcban a szocializmus épitő ’'*rc\ban. a szegény és középparasz’ság a műnkigjjjrgi halad — az építő niunkában építés falusi el'ensógeivel vívott harcban egyaránt. A falu is megvívta a ma. ga ütközeteit. Lendületesen megindult a mezőgazdasági szövetkezeti mozga'om. az épülő faluotthonok áta'akitják a falvak és tanyák képét. A földeket ebben az évben mind felszántották és bevetették. A fal-isi gazdag üzérelemek korlátozásáért, meg­szorításáért eredményes harc folyt és folyik tovább. Az állami birtokok egyre jelentő­sebb szerephez jutnak mezőgazdaságunk életében. Elindultak az utón, hogy a tovább, fejlődés gyújtópontjaivá, a szocialista fej. lődés mintagazdaságaivá, a varos és falu kapcsolatának erős támaszaivá váljanak. A földmegmunkáló szövetkezetek eredménye, sen zárták évüket, a mozgalom terjed, te- rebélyesedők, erősödik, az eredmények uj híveket szereznek a szocialista tipusu szö­vetkezeteknek. A nevelőmunka a Hadseregben és az ifjúsági szervezetedben, az iskolákban é« a mnnkásifjuság nagy Tömegeiben sikerrel neveli ki az uj hazafiasságot. Gyönyörű ifjúságunk — ahogyan Tito nevezi öke.t — egyre nagyobb hőstetteket visz véghez, egyre többel járul hozzá a szociahzmus felépítéséhez Hatalmas értéke, támasza az épülő _ szocialista hazának, a Párt és a Pártvezette Népfront számára, hatalmas -gé. iete a jövőnek és népeink büszkén tekinte. nek reá S nemcsak a bányák mélyén, a földe, ken, az erdőkben a gyárakban, az épito- helyeken, a vasutakon és hajóforgalomban vivtunk nagy harcokat. A demokrácia frontján, szilárdan megvetett lábbal, tán- torithatatlanul és megingathatatlanul áC. tunk minden ütközetben Álltuk a nehéz csatákat, a nemzetközi életben, a demok­rácia győzelmébe vetett hittel harcoltunk a Szovjet Szövetség vezette demokratikus tábor minden frontján. Harcoltunk a bé­kéért, a haladásért, a népek között; együtt­működésért s a demokráciáért. Bármivel rágalmaztak bennünket, mi megmaradtunk az igazi demokrácia vonalán és éppen azért erősítjük országunkat, azért épitjük fel iparunkat, erősítjük mezőgazdaságun­kat, fokozzuk véderőnket, emeljük népeink életszínvonalát, hogy még tehesebbé, még biztonságosabbá tegyük szabadságunkat és függetlenségünket az imperialista tábor minden rohamával szemben. Ezzel nem csak magunkat erősítjük, hanem a demok­ratikus frontot is. Ebben a harcban mel­lettünk tanúskodnak a tettek és nehéz harcunkban sok erkölcsi sikert, győzelmet arattunk ebben az évben. TW épeink minden harcából Vajdaság népe *■”15 kivette részét. A soknemzetiségű Vajdaság népei sorában a magyarság is őrt állt. szívvel-,élekkel harcolt a nagy és jól kiérdemelt győzelmekért. Vajdaság magyar dolgozói számtalan rohammunkást, szám­talan újítót, észszerüsitőt adtak a hazának. Kint a földeken is állták a harcot, lépést tartottak a falu szocialista fejlődésével, résztvettek a szövetkezetek életében, épí­tették a faluotthont s egyre többen vesz­nek részt a fö’dmegmunkáló szövetkeze­tekben Vajdaság magyarsága megtalálta demokrácia adta helyét a szocializmus felé haladó hazában és évről-évre. egyre fo­kozódó lendülettel, egvre nagyobb tömeg­ben vesz részt a boldogabb jövőt épitő "•'<ry munkában A z esztendő letelt, letelt a nagy harc második éve. S most megyünk to­vább Visznek bennünket előre a tettek, az eredmények a sikerek. Vezérel a tudat, hogy jó vonalon halachmk és biztosan célba érünk. Tito és a Párt vezetéséve1 eljutunk a szocializmusba. Egy év tapasz­talataival gazdagabban látunk az uj mun­kához kezdünk az uj feladatok elvégző, séhez. Méghozzá a legnehezebb év tapasz ralataival gazdagabban Mert voltak h: Pák történtek mulasztások előfordulta^ zavarok, fogyatékosságok Nem titkoltuk el őket. nem szép.tgettiik Bírálattal és ■önbirálattal elemeztük minden tettünket minden eredményünket s a balsikereket is. Mert mindebből okultunk. A hibákat kijavítjuk, a mulasztásokra, fogyatékossá gokra lesújtunk. És ez még csak fokozza erőnket, hogy újabb győzelemről.győzelem. re kövessük Tltot és a Pártot Éppen a tapasztalatok mutatták meg, hogy milyen feladatok várnak reánk az uj esztendőben. Ebben az évben minden erőnkkel a nehézipar, gazdaságunk alap­vető iparának építésére vetettük magunkat. Elsősorban azokat a nagy gyárakat épit­jük fel, amelyek újabb gyárakat gyárta­nak, azokat a nagy villanyerő müveket, amelyek iparunk munkáját, fejlődését biz­tosítják Fejlesztjük bányaiparunkat, hogy ebben az évben minél több érchez, szén­hez jussunk és ez legyen a fizetőeszközünk, amiért gépet, alapvető felszereléseket vá­sárolunk. Nem viszünk többé élelmiszert külföldre, mert élelmiszerünkkel akarjuk biztosítani dolgozóink ellátásának javítá­sát, életszínvonalának emelését. Erősítjük fejlesztjük hadiiparunkat, hogy erősítsük Hadseregünket Hozzálátunk a lakáskérdés megoldásához is, hogy a városokba özönlő falusi népet jól elhelyezhessük. Feljavítjuk a közlekedést, mert csak zavartalan mun­kája biztosíthatja az ipar eLátását és 3 dal- gőzök ellátását is. Nagyon jelentős szerep jut ebben az évben a mezőgazdaságnak, a harmadik tervév fe1 adatai ban. Erősíteni kell a be­kapcsolódást a szövetkezetekbe s minél több embert be kell vonni. A mezőgazda­ság fejlesztése közvetlen feladatokat ró Vajdaságra, az ország magtárára a szo- ialista haza egész gazdaságának fejlesz- ’ésében. Ebben az évben hozzálátunk a hatalmas feladathoz az uj tervév legr.a. gvobb mezőgazdasági feladatához; megkez­dődik a Duna—Tisza--Duna csatorna épí­tése. Nagy munka lesz. nagy feladat, de gazdasági fejlődésünkhöz elengedhetetlenül szükséges. A feladat elvégzéséhez össze kell majd fognunk minden erőnket. Fel kell sorakoztatni a Népfront hatalmas tö­megeit, csatasorba állítani ifjúságunkat. De — mint mindenben — ebben is álljuk a harcot és tudjuk, hogy győzni fogunk. A z uj esztendő nehéz esztendő lesz. ■*-*- 31.5 százalékkal több a beruházások összege. Minden eddiginél nagyobb épít­kezés indul nehéziparunk fejlesztésére, mezőgazdasági termelésünk színvonalának emelésére. Minden eddiginél nagyobb fel­adatok várnak az ellátás szervezetére. Új­ra minden nap újabb rohamra kell in­dulni, hogy feltétlenül biztosan kivívjuk a győzelmet. Tovább kell fejlesztenünk a testvériség és egység szellemét, tovább irtanunk a sovinizmust és hirdetőit. A hát­ralévő három évben további egy milliót kell megtanítanunk a betűvetésre. Káde­reket kel) nevelnünk, kádereket kell ad­nunk a munka minden ágához, minden feladatra, mert a káderkérdés az egyik legnagyobb problémánk és a káderek biz­tosítása a legszebb, legnagyobb feladatunk az uj és a következő esztendőkben. Nagy harc esztendejének vágunk ne­ki De megtanultuk hogy Tito és Pártunk jó utón vezetnek bennünket. Megtanul­tuk. hogy ezzel a vezetéssel mindenkor biztosan győzünk. Megtanultuk, hogy a jobb jövőért érdemes vállalni az áldoza- tokat S bátran nézünk az uj esztendő elé. Bátran, a jövőbe vetett őszinte hittel vállaljuk a feladatokat és ebben a szel­lemben köszöntjük a2 uj, 1949-es esz'en- dőt, az újabb nagy győzelmek évét a szo­cializmus felépítése felé vezető utón. VL ÉVFOLYAM 1. (1249.) SZÁM NOVISZÄD, SZOMBAT, 1949 JANUAR 1 Oj gyfóeMeszteideie elé (Boldog Ql*mei cloai6 Inkimíi

Next

/
Thumbnails
Contents