Magyar Szó, 1949. július (6. évfolyam, 154-180. szám)

1949-07-01 / 154. szám

VI. ÉVFOLYAM, 154. (1402.) SZÄM NOVISZAD, PÉNTEK, 1949 JULIUS 1 ARA 2 DINAR Megszervezni a a téglagyáetásban Harmadik tervevünkben a tégla­gyártásnak azok közé a termelési ágak közé kell tartoznia, amelyek­nek kiterjedtségüknél, jellegüknél és szükségességüknél fogva száz százalékban el kell végezniök feladataikat. Legfelsőbb párt-, ál lami és gazdasági vezetőink már többizben kiemelték ezt a tényt, éspedig azért, mert általában az épi tőanyag előállítása, de különösen a téglagyártás nagyjelentőségű abból a szempontból, hogy teljes mérték­ben kielégíthessük a szükségleteket a különféle objektumok építésében, mind a gyáriparban, mind pedig az uj településeken és mezőgazdasági birtokokon folytó építkezések terén, a termelő parasztszövetkezetek gaz dasáigi és egyéb épületeinek és más fontos objektumoknak az épí­tése tekintetében. Hogy mennyire fontos, hogy a téglagyáraknak rend kívüli és teljes figyelmet szentel­jünk, azzal kapcsolatban elegendő hangsúlyozni, hogy a téglagyértás tervének nem teljesítése feltétlenül maga után vonja azt is, hogy rész­ben nem valósul meg az alapvető beruházások terve. Ez a tény pedig még számos más-jelenséget von ma Ö után, amelyek ha bekövefckez- c, az- egAsz vonalon gátolják és lassiéfák' a feladatok elvégzését, a felszerelések ős általában a kapa­citások befejezése tekintetében. , Amit eddig mondtunk, az elegen- ahhoz, hogy téglagyári igazgató- i , de különösen a városokbeli, vagy járásokbeli közgazdasági veze tője megértsék, -hogy erőfeszítésük és felelősségük szorosan és közvet­lenül összefügg ennek az olyan fontos feladatnák a végrehajtásá­ul- téglagyáraink tervének meg- 'v -oosrtásával. A tégl agy árak terme- -■ési tervének nem teljesítését leg­gyakrabban azzal indokolják, hogy nincs elég munkás, vagy pedig a rossz idő miatt nem lehetett dolgoz­ni. Ha azonban alaposan megvizs­gálj uk a téglagyárakban dolgozó munkások létszámát, s tekintetbe vesszük az esős napokat is, akkor egeszen ellenkező következtetésre Jutunk a májusi és júniusi terv tel­jesítése tekintetében. Ugyanis éppen az a tény, hogy »nincs elég mun­kás«, s az esőre vonatkozó kifogá­sok arra a keresztül-kasul káros és tevés vonalra vezetik közgazdasági vezetőinket a városokban és iára- soKban, valamint a téglagyári igaz­gatókat, hogy ezzel a tárgvi nshéz- (amely részben valóban fenn a!> nem mindig és nem rninde- nutt) leplezzék minden egyéb gyen­geségüket is, amelyeket ők maguk Ski °r nem vesznek észre, mert abba-n a meggyőződésben élnek, nogy minden tőlük telhetőt megtel­jek. Ezáltal már eieve lefegyverzik agukat, s éppen ezért nem töre- Kednek arra, hogy minden erejii- t latbavessék, hogy mindent meg na.kV<uIS*í’ nemcsak azt, amit bir- tenni ,nem mindent, amit meg kell Leggyakrabban főleg a szer­döm‘.'v5y°rltresésrek és a nenltör5­lavvírfi^v5 okai annak, hogy tég- bznápol l „nem tdiesitik a napi, i „ ‘ havi termelési terveket. a naPÍ és tíznapos ter­tókhaú mXet 5em ,ehet SZAZ száz,_ níev mindfn ftani> ha erre ninCS munk^ Z i SZukséges adottság: a "ónban * S 3 ,SzéP is Tény a- a meglévő adottság ul tépr!a"yA'ra'k megvan) t-uisitef niök is kell, sőt tuű-f teljesite­norma szerinti, nap, és ÖJJ?\f. 5SS5S*ÄÄSf*. S*a: Munkaközösség: felkészül ^ s”‘«^ke, tesz a kitűzött Waffok ^alósitásftért. Éppen’* vev?;» mun'ka eWfrte,en megszer- len fPiikl * 3 munkaközösség elégte­tésokP^7,t''se arra’ hosry erfifcszi- ft tegyen, — volt eddig az telfesft^tAv hocry sok hc,yen nern adatokat^ 3 napi tizI1aPos fek . tanúskodnak a következő aéaón ür megszerve­teaénűk példája világosai, kifejezés re jut a napi és tíznapos tervek megvalósítása tekintetében azokban ,. a téglagyárakban, amelyek — ha­bár kevesebb munkással dolgoznak mint amennyire a terv szerint szük­ségük van, — még;s megvalósítják, sőt túlszárnyalják napi és tíznapos feladataikat. Május harmadik har­madában és junius első harmadában Pancsevó 117 százalékban, Bácska- palánka 111, Bélacrgva 164, Zrenya- rin pedig 91 százalékban teljesítet­te tervét, habár 20 százalékkal ke­vesebb munkásuk van, mint anreny- nyire szükségük volna. Ezzel szem­ben a k kindai téglagyár, amelyben megvan a szükséges számú mun­kás, junius első harmadában mind­össze 65 százalékban teljesítette ter­vét A kikindai járási népbizottság téglagyáraiban pedig 17 százalék­kal kevesebb munkás van, mint kel­lene, tervüket azonban mindössze 45 százalékban valósítják meg. A noviszádi téglagyár, amelyben 20 százalékkal kevesebb munkás van mint amennyi szükséges, csak 58 százalékban teljesíti tervét (a má­jusi harmadik harmad és a júniusi első harmad átlagát számítva). Hang súlyozni kell még azt is, hogy a no viszádj téglagyárnak nagvkitszámu vezető appa átusa van, s az igaz­gatóval együtt pontosan tiz alkal­mazott jut 100 munkásra, s a gyár májusban és júniusban összesen csak 35 százalékban teljesítette tervét. Egyes helységekben a terv megva­lósításának általános százalékszámát részben lerontják egyes teljesen rossz téglagyárak, amelyek azáltal, hogy nem teljesítik tervüket, so­kat rontanak a megvalósítás általá­nos százalékszámán. Ez azonban nem vonatkozik sem Kikinda váro­sára, sem Noviszádra, amelyekben mindössze két-két üzem van. Ugyan igy az esős idő sem elfogadható ok, mert más téglagyárak munkáját is akadályozta az eső. Mit kell tennünk a terv megvaló­sításáért folyó harcban? Tudjuk, hogy a tervszerű termelés szükség­szerűen megköveteli, hogy megszer­vezzük a munkát, elősegítsük és el­lenőrizzük elvégzését, mert ellen­kező esetben nem tehetünk eleget kötelezettségeinknek. E szerint az évi termelési tervet, ame'y negyed­évi, havi és tíznapos tervekre osz­lik, a téglagyáraknak irányító te­vékenységük és ellenőrzésük sikere érdekében még napi feladatokra is tagolniok kell. Az igy tagolt fel­adatokat külön-külön naponként össze kell hasonlítani' azzal a mun­kaerővel, amelynek el kel! végeznie őket, az egész munkaközösséggel ismertetni kell nemcsak a feladat nagyságát, hanem minden adottsá­got is, amelyek között a feladatot el kell végezni. A napi tervet a fel­adat végrehajtásában résztvevő mun kaerő tekintetbevétele alapján kell kitűzni. Egyrészt tekintetbe kell venni a meghatározott feladatokat, amelyeket a terv tűz ki egy meg­határozott napra, másrészt pedig te kintetbe kell venni a munkaközös­séget is, amelynek az a hivatása, hogy harcot folytasson e feladatok megvalósításáért Az egész tervet nem lehet úgy lefektetni, hogy 29 ember végezze el azt, amit 40 em­bernek kellene elvégeznie. Nem, ez téves számadás volna. Azonban úgy kell lefektetni a napi tervet, hogy ez a 20 ember a lehető legnagyobb mértékben megvalósítsa, éppen any- nyira,_ ahogyan ezt a normirozott munkákra vonatkozó előírások elő­irányozzák, nem pedig azon a vo­nalon haladni, hogy ne tudjuk azt sem, vájjon azok, akik ezen a na­pon résztvettek a munkában, meg­valósít ottáik-e vagy sem azt, amit megvalósíthattak, márpedig ez meg­történik mindenütt, ahol a napi munkát „a véletlenre bízzák, ahol nem törődnek az átgondolt és szer­vezett munkával Mit kell tehát feltétlen tennünk? Az egész munkaközösséggel együtt meg kell tárgyaim a munkamegbi- zások tervét, helyesen csoportosí­tani kell az embereket, hogy min­den munkást az igazi helyére áltít- suak. Nein szabad szem elöl tépesz­Tito marsai fogadta a trieszti jugoszláv övezet népének küldöttségét Brioniból jelentik: Joszip Broz Ti­to marsai, szövetségi miniszterelnök ma délelőtt Bnoniban, Edvard Kar- dely miniszterelnökhelyettes-külügy- miniszter társaságában, fogadta Tri­eszt szabadtéridét jugoszláv meg­szállási övezetének népliatósági, Párt és tömegszervezeti küldöttsé­gét. A küldöttség nevében Mtrko Le- nac ezredes, a trieszti szabadterület jugoszláv katonai parancsnokságá­nak főnöke, Julije Bertram, a kerü­leti pártvezetőség titkára üdvözölte Tito marsait és tolmácsolta a tri­eszti jugoszláv övezet demokratikus lakosságának üdvözletét. Egyben át adta a nép ajándékát, egy szép sport motorcsónakot és egy képesalbu­mot, amelynek felvételei az újjáépí­tés és továbbépítés, s általában a jugoszláv kormányzat alatt álló öve zet fejlődésének legjellegzetesebb mozzanatait és munkaeredményeit ábrázolják. Tito marsai hálás köszönetét mon dott a küldöttségnek az üdvözletért, az ajándékokért és az iránta tanú­sított figyelmességért. A marsai több mint két érán át elbeszélgetett a kiküldöttekkel. Vidékük népének életéről, problémáiról, továbbá az ál­talános politikai, gazdasági és egyéb kérdésekről. Tito marsai ebédre látta vendégül a küldöttség tagjait. Amikor elbú­csúzott tőlük, ő is és Kardely mlnisz terelnökhelyettes is, szívélyes üdvöz letét küldte a trieszti jugoszláv öve­zet demokratikus lakosságának. Harcban a második íáiévi terv teljesítéséért Az első (élévi terv megvalósításinak Időszaka lezárult, és a mai nappal megkezdődött a második félévi tervfeladatok teljesítéséért való küzdelem. Ezt a harcot, a második félévi terv teljesítéséért vivott csatát, számtalan munkaközösségünk már jóval előbb megkezdte. Ezek már öt, tiz, tizenöt húsz napja a második tervévben előirányzott termékeket állítják elő. Az utóbbi napokban ismét több dolgozó-együttes tett eleget első hathónapi feladatának. így például Vajdaságban a határidő előtt megvalósította tervét a szuboticai húsipari kombinátus, a „Szonya Marlnkovics“ textilgyár, a ver­sed Duna—Tisza—Duna nagycsatorna igazgatósága stb. Ezek a munkaközös­ségek, akárcsak a Szerb Népköztársaság minden dolgozó-együttese, újabb egyéni, brigád- és osztálykötelezettséget vállalva, bekapcsolódnak julius 7- ének a szerbiai népfelkelés nyolcadik évford"'' ’' a.k tiszteletére indított tíz­napos versenybe. A győztes munkaközi adatlan akarattal, mind­inkább fokozódó munkairamró ' ~ ójukat ezévi termelési tervük megvaiósitásáért. Teljesítene Tlfoa. a „Gyúró Gyateovics“ gyá. $rclCI sége Junius 25-én ünnepélyes keretek között ülte. meg félévi tervének tel­jesítését a szlavonszkibródi »Gyúró Gyakovics« gép- és vagóngyár dol­gozó együttese. A munkaközösség hathónapi termelési feladatát 2 nap­pal a Tito elvtársnak ígért nap előtt megvalósította. A munkagyőzelem alkálikéiból a legjobb irtunkacsoportok.na« átad­ták a vándorzászlót és 491 dolgozó*, összesen 759.400 dinárral megjutal­maztak teljesítményéért. Az ünnepélyről üdvözlő táviratot küldtek a Központi Pár‘.vezetőség- nek, Tito elvtársnak, Horvátország Kommunista Pártja Központi Veze­tőségének és a nehézipar miniszteré­nek. fordulóján^.. ..„ítéletére rendezett versenyben elért kimagasló teljesít­ményével tettekben mutatta meg, mennyire alaptalanok a Pártunkra és hazánkra zúdított rágalmak és hazugságok. Termelési tervük teljesítéséiben a legjobb eredményt a faipari munka- közösségek értiák el, 144 százáók- han teljesítve félévi ‘érvükét MACEDÓNIA GYÁRIPARA ELEGET TETT FELADATÁ­NAK Macedónia köz‘ár sasági jellegű gyáriparának munkaiközössége há­rom nappal a kitűzött határidő előtt szintén telj esitette félévi ter­vé*.. A Macedón Népköztársaság munkásosztálya odaa.dó tevékenysé­gével és a köztársaság ötödik év­A szkoplyei »Tito« fémművek dolgozé együttese öt nappal ezelőtt megvalósította hathón,api termelési tervét, A fémmüvek dolgozói hat nappaj a kitűzött határidő előtt ér­tékben és mennyiségben egyaránt teljesitették félévi tervüket. Ez alkalomból ünnepi értekezle­tet tartottak, amelyen résztvett Naum Naumovszki, Macedónia Kommunista Pártja Központi Ve­zetősége Politikai Bizottságának tagja és Bogé Kuzmanovszki, a Ma­cedón Népköztársaság munkaügyi minisztere. A győzelmét megülő munkaközösség kötelezettsége*, vál­lalt, hogy ezévi tervét 15 nappal a határidő előtt megvalósítja. Az ön­teni azokat a mindennapos nehézsé­geket, amelyek felmerülnek, mmt például az eső, a munkacsoport egy egy tagjának betegsége, az élelmi­szerek előteremtése jés elkészítése az egész munkaközösség számára stb. Az igy megszabott napi fela­datok alapján a brigádrendszer ke­retében az asztalok szerint csopor­tokat kell szervezni, amelyek az e- gyes csoportok (asztalok), valamint az egyes helyi téglagyárak közötti verseny utján öntudatosan, szerve­zetten és fegyelmezetten harcolnak a tervfeladatok teljesítéséért. állandó gondot kell fordítani ar­ra, hogy a munkaközösséget ellás­suk mindazzal, amire a zavartalan munka érdekében szüksége van, így szerszámmal, talicskával, formákkal, asztalokkal, homokkal, s a szerszá­mokat rendszeresen javítani kell. ügyelni kell arra is, hogy a munka- közösség tagjainak ne okozzon gon dot a jegyre járó kenyér, hús, zsír, textil és egyéb áru kiváltása. Meg kell szervezni még azt is, hogy a vizet is a munkások helyébe vigyék a munkahelyre, hogy mint minden egyéb, ez is kezüknél legyen, éppen ott, ahol dolgoznak, hogy ma ken­jen erre is az értékes időt veszte­getniük. Minderről a téglagyár vezetősé­gének, a téglagyár pártszesveaeté­nek és szakszervezeti vezetőségé­nek, valamint a brigádban vagy a csoportban konkrétan a feladatok­kal megbízott elvtársaknak kell tö­rődniük A placcokon dolgozó mun­kacsoportoknak, azoknak akik a nyers téglát és cserepet készítik, a be- és kirakást végző csoportok­nak, a nyeisáru gépi kidolgozásán dolgozó munkaközösségeknek és e- gyéb segédmunkaerőknek csak e- gyetlen dologgal kell törődniük, és­pedig azzal, hogy minél jobban és minél gyorsabban megvalósítsák a napi feladatot. Állandó harcot kell folytatni azért, hogy előteremtsük a még szükséges számú munkást, hogy a téglagyárak munkájába be­kapcsoljuk a termelő parasztszövet­kezetek munkaerő-feleslegét, vala­mint a Népfront és a szakszerveze­tek önkéntes munkaerejét. A gépi erővel dolgozó téglagyárak munká­ját kötelezően két váltásra kell be­osztani. Ahol ilyen szervezetten tű­zik a feladatokat, ahol nagy fi­gyelmet fordítanak megvalósításuk­ra, ott a vezetőség naponként meg­nyilvánuló segítsége és ellenőrzése utján, a brigádok munkájának pan­tos nyilvántartása utján, minden fúr gyi nehézség ellenére is lehetővé válik a terv megvalósítása, sőt túl­szárnyalása. Baki Ferenc népségén 26 dolgozót roh ama mm kassá avattak. ” A munkaközösség táv. . dött a JKP Központi Vezetőségéinek, amelyben élesen kikelt az ellen, hogy a külügyminiszterek tanácsa elvetette igazságos követeléseinket Ausztriával szemben. SZERBIA GYÁRIPARA MEG­VALÓSÍTOTTA FELADATAT A Szerb Népköztársaság köztár­sasági jel'egü gyáriparának dolgo­zói értékben bat nappal a kitűzött határidő előtt teljesitették félévi termelési tervüké'.. HORVÁTORSZÁG SELYEM­IPARA IS GYŐZÖTT A zágrábi selyem gyár dolgozó együttese tegnapelőtt délután meg­valósította félévi feladatát, Horvát­ország többi selyemigyára már jóval előbb teljesítette hathónapi felada­tát. úgyhogy a zágrebi selyemgyár győzelmével a Horvát Népköztár­saság egész selyemipara második hathónapá tervének teljesítéséiért termel. SZLOVÉNIA ÉLELMISZER- IPARA ELEGET TETT FEL­ADATÁNAK Szlovénia élelmiszeriipari üzemei­nek munkaközössége 11 nappal a megszabott határidő előtt teljesítet­te félévi termelési tervét. A BECSEI JÁRÁSI NÉPBIZOIT SAG HELYI KÖZLEKEDÉSI IGAZGAT OS AGA TELJESÍ­TETTE FÉLÉVI TERVÉT A becsei járási nópbizottság helyi közlekedési igazgatósága 133 szá- za’ékban megvalósította félévi ter­vét. Az igazgatóság hat hónap alatt 3 százalékos gépolaj- és 23 százat- lóko6 benziumegtakaritást ért el. (Sz. J.) DECEMBER 15-ÉIG TELJE­SÍTI EZÉVI TERVÉT Az adai »Potiszje« fémipari üzem dolgozó-együttese tegnap délelőtt 9 órakor munkagyőzelmet ünnepelt. A szerszám,gépgyár munkaközössége ekkor tért át a második félévi terv teljesi*éséne. A hathónapi feladat megvalósítása alkalmából rendezett ünnepélyen a dolgozó együttes kö­telezettséget vállal*,, hogy ezévi termelési tervét december 15-éig teljesíti. (Sz. L.) A »STORE« VASMŰVEK DŐL- GOZÖINAK GYŐZELME A »Store« vasművek munkaközös­sége junius 26-án megvalósította hathónapi termelési feladatát. Ez a síker a dolgozók példás, odaadó munkájának eredménye. A vasmű­vek dolgozói, tervük te'jesitéséért küzdve, mindig szem előtt tartották, hogy a vaskohászati üzemek ver­senyét ők kezdeményezték és ezért kötelessé,gük győzelmet is aratni A terv megvalósítása ajkaiméiból rendezett ünnepségen 100 roham- munkást és újítót avatott a vasmű­vek munkaközössége. HAT NAPPAL A HATÁRIDŐ ELŐ TT

Next

/
Thumbnails
Contents