Magyar Szó, 1949. november (6. évfolyam, 260-284. szám)

1949-11-01 / 260. szám

Uj mattba- módsxene1 A magas termétékenységl mozga­tom gyárainkban és munkahelyein­ken napról-mrpra nagyobb tért hó­dit. Ez a mozgalom jelentősen nö­velte a munka termelékenységét Vajdaságban is. Az uj munkamód­szert átvették a legtöbb iparágban és alkalmazásával jelentős sikert értek el. Az eddigi tapasztalatok azonban megmutatták azt is, hogy egy-egy üzem vezetősége és az üze­mi csoport irányítói sokszor hely­telenül értelmezték a többlermelé- si mozgalom jelentőségét és lénye­gét s nem nyújtottak kellő segít I séget a magas termelékenységi ver seny fejlesztésében és tömegesíté­sében. Ezt az bizonyítja leginkább, hogy egy-egy üzemben egy vagy kél brigád magasan túlszárnyalja a normát, a többi viszont normán alul termel. Pedig éppen a legjobb brigádok eredménye bizonyítja, hogy ezekben az üzemekben is tel­jesíthetők a normák. A Zmajevac- ban is az a hiba, hogy csak *2 ön­tődében folyik töblrcermelési ver­seny, habár a többi osztályban is megvannak a löbbtermelés adott­ságai. Mivel azonban csak az ön­tődében folyik verseny, az üzem néha havi ‘tervé: sem tudta telje­síteni. Ennek oka az is, hogy laza a munkafegyelem. Az üzemből napon­ta 15—18 dolgozó is kimarad. Az üzemi csoport feladata, hogy a fém árugyár igazgatóságával közösen, minél előbb kiküszöbölje a hibákat és lehetővé tegye, hogy a munka magas termelékenységéért kezdéit mozgalom minden osztályban meg­honosodjon és 3 munkaközösség tel jesitse évi tervét. A magas termelékenységi mozga­lom az épitőhelyekre is kiterjedi. £piiőiy,unkásaink szép eredményt értek el, többszörösen túlteljesítet­ték a normát és ilymódon meggyer- S'-tfitták az építés tervének megva- lójfitását. A többiermelési verseny még fokozottabban is elterjedt vol ■na az építészetben, ha egyes építő, vállalatok több figyelmet fordíta­nak az uj mozgalomra. A noviszá di „Novo Delő“ tartományi épitőoál lalat például több hibát követett cl Elsősorban nem fordított kellő fi­gyelmet az előkészületekre. Vezető­sége megengedte, hogy három gyen gébb szakmunkásból álló hármas csoport kezdte meg a „versenyt“. Amikor pedig az uj munkamódszer alapján megindult a verseny, az üzem vezetői közül senki sem jelent meg az áp’töhelyen, Csak a ver­seny második napján, éspedig a já• rási szakszervezeti tanács felhívásá­ra látogattak el a több termelési ver seny színhelyére Nem csoda tehát ha a verseny nem hozta meg 1 ki­ránt eredményt. Az egyik három­tagú kőműves csoport az első na­pon 30 munkaóra alatt csak 28 nor­maórát teljesített, és a terven alul maradt. Gyenge vote a második esc port teljesítménye is. A Nova De- lo épitővállalat szakértői azzal ér­velnek, hogy nem lehet bevezetni az uj munkamódszert, mert kevés a segédmunkás. Ezt a nehézséget pe­dig meg kellett volna oldani, és pedig úgy, hogy a vezetőség átszer vezi a munkát, mert előfordult, hogy a gyenge szervezés miatt né hol a munkásoknak nem adtak elég munkát. Az építőiparban a munka magas termelékenysége uj munkabeosztás sál érhető el. Kéctes-hármcs eső. portokat szerveznek. E csoportok­nak az az előnyük, hogy a szakkép­zetlen munkásokat is jól fel lehet használni szakmunkára. A hármas csoportban egy minősitett kőműves dolgozik két segédmunkás segítsé­gével- Egy tlyen csoport 8 óra alatt átlag hét köbméter falat évit fel. Egv szakmunkás normája 8 őrá ra két köbméter. Az uj mvnkamód szerrel if^-ólt három szakmunkás teljesítménye is elérhető, noha a csoportban két minősitetlen mun­kás is dolgozik. A verseny megszervezésében a legfontosabb feladat a bripádrt-nd- szeril munka megszervezése Va'da ság épiípipara elmaradt ezen a té­ren. Ezért az üzemi csoportoknak h naitoéiii sitovákek tiltakaznak a csehszlovák lájéfcBzlatóirodások cselekedelei ellen .Nincs nagyszerűbb flolo?, mini Jugoszlávia Kommunista Párliánah zászlaja alatt harcolni.. A vajdasági magyar és román dolgozók nagyszabású tiltakozó gyűlése után október 30-án Bácsid Petrováeon a vajdasága szlovák közéleti és kulturmunkások, a Népfelszabaditó Háború volt harcosai, á ki­magasló munkások és parasztok gyűltek össze, hogy megvitassák a külpolitikai helyzetet, főleg pedig a barátsági szerződésnek a csehszlovák kormány részéről történt egyoldalú felbontását, Andrej Fekete, a kutturegyesületek vajdasági szövetsége szlovák osztályának titkára tartott beszá­molót majd vita következett. Az előadók és a vitézek egytői-egyig elítélték a csehszlovák állami- és párt- vezetők Szovjet Szövetség-sugaimazta tájékoztatóirodás hajszáját és kifejezésre juttatták a szlovákok meg­ingathatatlan egységét és hűségét a JSzNK. Jugoszlávia Kommunista Pártja és Tito elvtárs iránt. A gyűlés részvevői Vajdaság minden szlovák dolgozójának nevében lelkesedéssel elfogadták a gyű­lés határozatát és üdvözlő táviratot küldtek Tito elvtársnak és az Egyesült Nemzetek jugoszláv delegá­tusainak. A határozatban a többi között a következőket irtaik: Október 4-én a csehszlovák kor­mány egyoldalúan és hitszegő má­don felbontotta a barátsági és köl­csönös segélynyújtási szerződést Csehszlovákia és a Jugoszláv Nép- köztársaság között, engedelmeskedve a külső tájékoztatóirodás nyomás­nak, amelynek központja Moszkva. Nem vette tekintetbe, hogy ez á hitszegő cselekedet kárt okoz a csehszlovák népnek, s nem fejezi ki és nem is fejezheti ki a csehek és szlovákok igazi óhaját és érzelmeit. A csehszlovák kormány ezen eljá­rása miatt felháborodva, mi a szlo­vák közéleti és kufturnrunkások a Népfelszabaditó Háború harcosai, munkások és parasztok összejöttünk Bácski Petrováeon, hogy kifejezzük megvetésünket az ilyen tájékoztató­irodás próbálkozások miatt, ame­lyek nemcsak a Csehszlovákia és Jugoszlávia népei közötti barátsá­got zavarják meg, de magát a vi­lágbékét is. A csehszlovák kormány és egyes csehszlovák vezetők nem mélyednek el a Pártunk és áliaimeze'öink va­lamint a Szovjet Szövetség vezetői közötti ellentétek igazi lényegébe a marxiznms-leninizimis revízióját akarják, szabotálják a szocializmus építését hazánkban, lehetővé tették, hogy Csehszlovákiában tájékoztató­irodás fióküzlet alakuljon abból a célból, hogy megdöntsék állami és pártvezetőségünket, szétzúzzák dolgozó népünk egységét, annak a népnek egységét, amely oly hősie­sen és a Párt zászlaja alatt oly győ­zedelmesen építi a szocializmust. Rális és a többiek esete, akik a nemzetközi munkásmozgalom er­kölcséért harcoltak, világosan bebi­zonyítja, hogy meddig megy a cseh­szlovák vezetők elvakultsága és gyűlölete, amikor hazánkról és igaz ságáról vau szó. Terror és bántal­mazás letartóztatás és üldöztetés, ezek Csehszlovákia vezetőinek mód­szerei, Jugoszlávia őszinte barátai­val szemben Tnari tanulóink esete, akik Csehszlovákiában tanultak bi­zonyítja, hogv a Csehszlovák Köz­társaság és Csehszlovákia Kommu­nista Pár Ma tájékoztatóirodás veze­tői elvesztettek minden kapcsolatot a becsülettel és az emberi méltó­sággal A Csehszlovák Népköztársaság kormányának Jugoszláviává' szem­ben elfoglalt ellenséges áfiásnontia kifejezésre jutott gazdasági tekin­tetben is abban bogy szabotálta '■zoclafjsta építésünket Szabotálja, habár ez a csehszlovák közgazda­ságnak is kárt okozott és ezt na­ivon jól tudták a csehszlovák veze­tők is Envre hafasztgetták az öt­éves Tervünk megvalósítása szem­pontjaiból annyira fontos anyag- és felszerelés szállítását. A lehető leg­gyengébb minőségű anyagot küld­ték, szánt szándékkal megrongált áruit adtak el nekünk visszahívták a JSzNK-ból szakmunkásaikat. Mindezt pedig 1949 júniusáig, ak­kor pedig teljesen megszakították gazdasági kapcsolataikat a 'JSzNK- val. Ezekután a barátsági és köl­csönös segélynyújtási szerződés fel­bontása csak formalitás a Csehszlo­vák Népköztársaság egyes vezetői részéről Ez a formalitás minden­képpen ' mutatja, milyen mélyre süllyedt az ellenforradalom mocsa­rába egy kormány, amely nem a maga fejével gondolkozik, hanem aláveti magát a tájékoztatóirodás parancsnokiak diktátumának. Tudjuk, hogyan oldották meg Jugoszláviában a Népfelszabaditó Háború idején a nemzetiségi kér­dést, a marxi-lenini elvek alaptan és hogy ez ma a szocialista Jugo­szláviában valóság, melyhez nincs fogható az egész világon. Csak a nemzetiségi kérdés helyes megol­dása nyomán lángolhatott fel oly hatalmasan a Népfelszabaditó Habo- rn tüze. Pártunk ebben a harcban megteremtette a csehek és szlová­kok külön osztagait és brigádjait is, a »Jan Zsiska z Trocnova« bri­gádot, a »Janosik« osztagot, és a 14. szlovák rohambrigádot. Ez a harc serkentés volt minden leigá- zott nép, Így a csehszlovák nép szá mára is ,. , Kérdjük, ki segítette Jugoszlávia népeinél következetesebben és he­lyesebben Csehszlovákia építését, szocialista átalakulását? Ki nyújtott a Csehszlovák Népköztársaság ve­zetőségének nagyobb erkölcsi es gazdasági segítséget, mint a mi Pártunk é« Központi Pártvezetose- günk, melynek élén Tito elv társ áM? Ismeretes, hogy a Csehszlovák Népköztársaság mai vezetősége vak eszköz a moszkvai tájékoztatóiro­dás központ kezében és elfelejti mindezt az erkölcsi és anyagi se­gítséget De nem felejtik el a Cseh­szlovák Népköztársaság népei, nem felejtjük el mi. Jugoszlávia népei, nem felejtjük el mi. a JSzNK-ben élő szlovákok, akik Jugoszlávia test véri népei közé tartozunk. Nem fe­ledjük el azért, hogy a nemzetközi munkásmozgalom történetében még egy tartós bizonyíték maradjon a mai Csehszlovák . Népköztársaság egyes vezetőinek árulásáról és er­kölcsi süllyedéséről. Eddig senki mm fordíthatott ben nfinket hazánk, a JSzNK ellen, és nem fog ez sikerülni senkinek ez­után sem. Még mielőtt elkezdtétek és a vállalatok vezetőségének fon­tos feladata, hogy minden épitőhely re kiterjesszék a munka magas tér melékenységi mozgalmát, is az uj munkamódszerrel meggyorsítsák az építkezés tervének és a termelési feladatoknak a teljesítését. A magas termelékenységi mozga­lom megszervezésében még fogya­tékosságok észlelhetők. Egy-egy üzemben nem ismerték még fel tel­jesen a szocialista munkaverseny e forradalmi formájának jelentőségét. Az A’ija Szirotánovics-kezdemé- nyezte uj mozgalom mégis futótűz­ként terjed, meghonosul mind-n munkahelyen, és nyomában uj re­kordok születnek a bányákban, az épl.őhe’i eken és az üzemekben Dolgozóink sikerrel alkalmazzak az uj munkamódszereket, és nap mint nap értékes tapasztalatokra tesznek szert. Mind több azoknak a dolgo­zóknak a száma, akik elsajátítják a tehnikát, magukévá teszik az uj módszerekéi, és példát mutatnak a többieknek a többtermelési verseny ben. Munkájuk eredményeként min den munkahelyen növekszik a mun ka termelékenysége Uj gépeket kap gyáriparunk, szocialista mező­gazdaságunk, több közszükségleti cikkhez jutnak a dolgozók. Uj munkamódszerrel küzdenek dolgozóink az ötéves Terv felada­tainak megvalósításáért. A magas termelékenységi mozgalomban mun kaközösségeink fokozott verseny irammal diadalra viszik a szocia­lizmus építését hazánkban. aljas tevékenységeteket, tudnotok keHett volna, hogy Jugoszlávia né­pei egységesebbek mint bármikor azelőtt, hogy szilárdan állanak Párt juk mögött, és hogy mi, jugoszlá­viai szlovákok is részei vagyunk ennek az egységes és nagyszerű népi állásfoglalásnak. A mi hazánk a JSzNK. A miénk azért, mert szocialista, és mert meg valósul benne mindaz, amit a pro- letáriátus nagy tanítói, Marx és Le­nin tanítottak, mert a marxizmus alapján oldották meg benne a nem­zetiségi kérdést, mert dicső hazánk egyenjogú népek közössége. És ezért a hazáért mi nem sajnálunk semmiféle áldozatot, életünket sem, ha szükség lesz rá. Ilyen országért, dicső Pártunkért, Tito elvtársunkért odaadjuk mindenünket, mert nincs nagyszerűbb dolog, mint harcolni és ha kell meghalni Jugoszlávia Kommunista Pártjának zászlaja alatt. Ezt feleljük mi nektek, rágalma­zóknak, akik meg akarjátok bonta­ni a JSzNK és a Csehszlovák Nép- köztársaság népeinek egységét és a nemzetközi munkásmozgalmat. Az árulók szánalmas prágai és bratiszlavai csoportja — közéltük Kardelisz és Vrbovszki-féle alakok -» arról ir és beszél, hogy nálunk kihalt a kultúráiét, hogy a JSzNK- ban betiltották a szlovák újságokat, hogy a szlovák kisebbség a sötét­ség és nemzeti elnyomatás korsza­kát éli Jugoszláviában. Andrija Kardelisz és a többiek a legsötétebb hazaárulókból és karrieristákból csoportot alakítanak, hogy mind­azt, ami nálunk nő és fejlődik, fa­sizmusnak és gestapos rendszernek nevezzék. Mi azt állítjuk és azt fe­leljük ezeknek: — a jugoszláviai szlovákok igenis fejlődnek kulturá­lis, politikai és gazdasági téren egy aránt. Nem hogy megszűnnének lapjaink, de újak kiadását tervez­zük. Kulturéletünk mind jobban kibontakozik, megalakítottuk a szí» vák nruzeumot, középiskoláinkban növeljük a tanulók számát, állan­dóan szaporodik a szlovák tanárok és tanítók száma Ami pedig gazda­sági életünket illeti, egyre szebb eredményeket érünk el. A »Jankó Csmelik« termelő szövetkezet az idén újra a Szerb Népköztársaság legjobb szövetkezetei között volt A szlovák népfronttagok résztvesznek a Népfront önkéntes munkásbrigád jaiban. Ifjúságunk ebben az évijén is tömegesen résztvett.az Autóut, Uj-Beográd stb. építésében, A szocialista Jugoszlávia épületé­nek alapzatába beépült a szlovák harcosok és hősök csontja is Szo­cialista építésünkbe beépült a szlo­vák dolgozók ezreinek erőfeszítése is. Elhiheti azt valaki, hogy mi meg szentségtelenithetjük ezeket az erő­feszítéseket és hőseink emlékét? Válaszunk nemcsak ebben a ha­tározatban jut kifejezésre. Hallhat­tátok már eddig Í9 és hallani fog­játok ezután is a szocialista építés terén elért eredményeinkben. Vála­szunk a még nagyobb lendület és lelkesedés hazánk szocialista átala­kításában. Válaszunk az, hogy még szilárdabban tömöritjük sorainkat Központi Pártvezetőségünk és Tito elvtárs köré, egységesebbek leszünk hős Pártunk zászlaja alatt. Pártunk harca a szocialista országok közötti helyes viszonyért dicső és hősi harc, beláthatatlan jelentőségű az egész forradalmi munkásmozgalom szem­pontjából A marxizmus revizionis*- tái megkísérelték, hogy ezt a moz­galmat zsákutcába vezessék. Pár­tunk emelte fel először szavát az árulás ellen, a marxizmus-leniniz- mus igazi forradalmi elveitől vezé­relve. É 9 ebben a harcban ki is vív­ja a végső győzelmet. Juraj Szpevak, a Szerb Nepköztársa- eág Szkupstin áj á n ak népképviselője, Vajdaság Autonóm Tartomány Főbizott­ságának megbízottja, Andrija Fekete, a Vajdasági Kulturszövet9ég Szlovák Ősz tály árnak titkárja, Tibor Kemg, a „Hlas Lyudu- főszerkesztője a nov.szá- di járási pártvezetóség tagja, Andrija Szupavszki, Vajdaság Autonóm Tarto­mány Szkupstinájának nepkepviselője, Mibal Siplcki, a „Jankó Csmelik" ter­melő parasztszövetkezet elnöke, Kata Csmelik, Jankó Csmelik néphős felesé­ge, Pave! Malko, földműves, Pavel Csesznak, a bácskipetrováci gimnázium igazgatója, Andrej Urban munkás, Jan Pintyir, Vajdaság népfront tarto­mányi vezetőségének tagja, Adam Szvetllk az aradaci termelő parasztszö­vetkezet elnöke, Pavel Bartók, a Vaj­dasági Kulturszövetség Szlovák Osztá­lyának második titkárja. Számúéi Mik- lovin. a „Nasih plcmira“ főszerkesztője, Jankó Csmelik, a sztarapazoval járási pártvezetőség titkára, Andrija Boliusz, o rttri eo 1rX*r/.rs A ef í elrrt.1 o V» olil ífof a-AAA­Választás* előkészületek Vajdaságban Tömegéreliez'elet lari a Népfront és a jelölő isiáfc elkészítésén do'goznak A frontszervezetek egész Vajda­ságban lázasan készülnek a népbi­zottsági választásokra. Előadásokat tartanak a választásokról és a je­lölőlisták elkészítésén dolgoznak. A TOPOLYAI JARASBAN a já­rási népfront kilenc tagú agitáeió6 albizottságot alakított, amelynek az a feladata, hogy megszervezze az agitátorok csoportjait a helyi nép­bizottságokban és a front-alap6zer- vezetekben. Az albizottság azonnal hozzáfogott feladatának végrehajtá­sához és az egész járás területén minden alapszervezetben megszer­vezte az agitációs csoportokat; ezen kívül széleskörű értekezletet tar­tott a fronttagokkal, amelyen a választások fontosságáról beszéltek. -Az albizottság hetenként beszámol munkájáról a járási népfrontnak A helyi frontbizottságok már be- kflidték a jelöltek listáját is Budiszaván is tömeggyülést tar­tottak a választásokkal kapcsolatban, A mezei munkák ellenére a dolgo­zók nagy számban megielen’ek az értekezleten A nagy érdeklődést 1 tanúsító egybegyűltek előtt Maletics Nedelyko beszélt a választásokról. Budiszaván a jelöltek listáján 18 magyar dolgozó van. Ülést tartott az 9FZs tar ományi végrehajtó bizottsága AZ AFZs tartományi végrehajtó bizottsága értekezletet ‘ártott, Ta­dics Rúzsa, a Tartományi Bizottság firkára előadást tartott a Demokra­tikus Nők Nemzetközi Szövetségé­nek az AFZs iránti viszonyáról. A napirend második pontjaként meg­vitatták a küszöbönálló népbizott­sági váJaszrósokkal kapcsolatos te­endőket, s kidolgozták a tervet, hogyan vesznek részt az AFZs szer­vezetei a választási előkészületek­ben. Elhatározták hogy az AFZs szervezetek állandó kapcsolaton tartanak fenn a többi tömegszer- vezettel, elsősorban a Népfronttal és fokozottabban együttműködnek a választási előkészületekben Az ülés tiltakozó táviratot kül­dött a Demokratikus Nők Nemzet­köz’ Szövetsége titkárságának és táviratban üdvözölte Tito eiv társat. VI. ÉVFOLYAM. 260. (1598.) SZÁM NOVISZÁD, KEDD, »W NOVEMBER 1 ARA 2 DINAR

Next

/
Thumbnails
Contents