Magyar Tőkepiac, 1996. augusztus (1. évfolyam, 149-168. szám)

1996-08-01 / 149. szám

ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET HATÁROZATOK 110 055-3/1996. számú határozat az Imperiál Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap kibocsátási tájékoztatója és alapkezelési szabályzata módosításának jóváhagyásáról Az Imperiál Befektetési Alapkezelő Kft. (1051 Budapest, Vigadó tér 3.) mint kibocsátó kérelmére az Imperiál Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap befektetési je­gyeinek nyilvános forgalomba hozatala céljából készí­tett Tájékoztató, valamint az alapkezelési szabályzat módosítása tárgyában a mai napon meghozom az aláb­bi határozatot. Az Imperiál Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatala ér­dekében készített tájékoztató és az alapkezelési sza­bályzat módosítását jóváhagyom. A határozat értelmében a tájékoztató 11. oldalán, va­lamint az alapkezelési szabályzat 28. oldalán az „Alap portfoliójának tervezett összetétele” című fejezet az alábbiak szerint módosul: „A fentiek figyelembevételével az alap portfoliója át­lagosan a következően alakul: Államkötvény 20-85% Kincstárjegyek 15-60% ebből:_______________________diszkontkincstárjegy________15-60% ______________________________________ kamatozó 0-10% Bankbetét 0-20%” A módosításra vonatkozó engedély közzétételére a nyilvános ajánlattételre vonatkozó szabályokat kell al­kalmazni. Az 1991. évi LXI1I. törvény 29. § (6) bekezdése alap­ján az alapkezelő a befektetési alap befektetési elveit csak harminc nappal a két országos napilapban, vala­mint a tőzsde hivatalos lapjában történő közzététel után változtathatja meg. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, de a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a határozat bíróság általi felülvizsgálata kérhető. Indokolás: Az Imperiál Befektetési Alapkezelő Rt. mint kibocsátó az Imperiál Nyíltvégű Értékpapír Befek­tetési Alap befektetési jegyeinek kibocsátásához készí­tett, az ÁÉTF által 110055/1996. számon jóváhagyott tá­jékoztatót és alapkezelési szabályzatot a befektetési po­litika megváltoztatása miatt módosítani kívánta. Mivel a határozatom a kérelemnek helyt adott, a részletes indokolást az 1957. évi IV. tv. 43. § (2) bekez­dés alapján mellőzöm. A felügyelet határozata elleni fellebbezést az 1990. évi VI. sz. törvény 4. § (5) bekezdése zárja ki, míg a bí­róság általi felülvizsgálatot a 4. § (6) bekezdése teszi le­hetővé. Alkalmazott jogszabályok: 1990. évi VI. tv. 4. § (5), (6) bekezdés, 9. § (2) bekezdés, 32. § (1) bekezdés, 1981. évi I. törvény 43. § (2) bekezdés. Budapest, 1996. július 31. Dr. Pacsi Zoltán s. k., az ÁÉTF elnöke NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELEK A 6 hónapos DKJ XVI. sorozatának 1996. augusztus 8-i aukciója A Magyar Köztársaság pénzügyminisztere az 1996. évi költségvetésről szóló 1995. évi CXX1. törvény felhatal­mazása alapján a magyar állam (kibocsátó) nevében, a központi költségvetés 1996. évi hiányának részbeni fi­nanszírozása céljából, 14 Mrd Ft névértékű 6 hónapos futamidejű diszkontkincstárjegyet bocsát ki. A forgalomba hozatal módja: aukció Az aukció helye: Magyar Államkincstár Államadós­ság Kezelő Központ (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5. Tel: 327-3684, fax: 266-4544, 266-4546) Az aukció napja: 1996. augusztus 8. A pénzügyi teljesítés napja: 1996. augusztus 15. Az aukción felajánlott mennyiség: 14000000 000 Ft Az aukcióra ajánlatot az előző, azonos futamidejű diszkontkincstárjegy-aukción kialakult átlaghozamhoz (24,37%) viszonyított plusz 0,5%-, mínusz 2%-pontos sávon belül nyújthatnak be az ajánlattevők. Az aukción részt vehet minden olyan belföldi keres­kedelmi bank, szakosított pénzintézet, a Központi El­számolóház és Értéktár (Budapest) Rt., a Budapesti Ér­téktőzsde, ÁÉTF-engedéllyel rendelkező értékpapír-for­galmazó cég, befektetésialap-kezelő társaság, amely az aukció, valamint az értékesítés szabályait magára nézve kötelezően elfogadja. Az aukció szabályait „A diszkontkincstárjegyek aukciós forgalmazásának üzleti feltételei (1996. július 15.)” tartalmazza. 2 1996. AUGUSZTUS 1. CSÜTÖRTÖK MAGYAR TŐKEPIAC

Next

/
Thumbnails
Contents