Magyar Tőkepiac, 1999. június (4. évfolyam, 104-125. szám)

1999-06-01 / 104. szám

Budapesti Értéktőzsde Tözsdenapi forgalom Azonnali piac....................................... 12 Határidős piac Nap végi erősödés ...............................................................15 Tőzsdei üzletkötések Azonnali piac...............................................................18 Határidős piac ............................................................26 Központi Elszámoióház és Értéktár (Budapest) Rt. Nyitott kötésállomány.................................................27 Tőkepiaci információk Befektetési alapok Nyíltvégű befektetési alapok nettó eszközértéké ... 28 Zártvégű befektetési alapok nettó eszközértéké .... 28 ÁLLAMI PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI FELÜGYELET Határozatok 85 249/1999. számú határozat az RPA Pénzügyi Befektetési Tanácsadó Kft. felszólításáról névhasználatával kapcsolatban Az RPA Pénzügyi Befektetési Tanácsadó Kft. (a további­akban: kft., 1067 Budapest, Szondi u. 9.) tevékenységi körének vizsgálata során tett megállapítások alapján az alábbi határozatot hozom. Felszólítom az RPA Pénzügyi Befektetési Tanács­adó Kft.-t, hogy 1999. június 15-ig az elnevezésében szereplő befektetési tanácsadó megjelölés töröltetését vagy módosítását kezdeményezze az illetékes cégbíró­ságnál. Határozatom ellen közigazgatási úton fellebbezés­nek nincs helye, azonban a kft. a kézbesítéstől számí­tott 30 napon belül kérheti a határozat bírósági felül­vizsgálatát. Indokolás: A felügyelet vizsgálatot folytatott an­nak megállapítására, hogy a kft. befektetési tanács­adó tevékenysége tekinthető-e az értékpapírok forga­lomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény­ben (a továbbiakban: Épt.) szabályozott engedélykö­teles tevékenységi körbe tartozó befektetési szolgál­tatási vagy kiegészítő befektetési szolgáltatási tevé­kenységnek. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a kft. engedélyköteles befektetési szolgáltatást vagy kiegészí­tő befektetési szolgáltatást nem végez, tevékenysége ­­annak egyedi jellege miatt - nem minősül az Épt. 4. § (2) bekezdés e) pontja alá tartozónak. A kft. nevében szereplő befektetési tanácsadó szavak ezért - megté­vesztő jellegük folytán - nem alkalmazhatók. Az Épt. 218. § (5) bekezdése kimondja, hogy olyan szervezet, amely nem az e törvény által szabályozott tevékenysé­get folytat, cégnevében vagy üzleti és reklámcélokra nem használhat olyan elnevezést, amely azt a megté­vesztő látszatot keltheti, hogy az adott szervezet befek­tetési szolgáltatási tevékenységgel, illetőleg tőzsdei ügyletekkel foglalkozik. Tekintettel arra, hogy a lefolytatott vizsgálat során a névhasználattal kapcsolatban a fentiekben leírt megál­lapításokat tettem, felügyeleti intézkedésként - nevé­nek megváltoztatására - határidő kitűzésével szólítot­tam fel a kft.-t. MAGYAR TŐKEPIAC Megjelenik hétfőtől péntekig. Főszerkesztő: Németh Teréz Katalin Vezető szerkesztő: Csonka Ilona Szerkesztők: Dómján Ilona, Kucsera Zsuzsa, Lorschy Katalin. A szerkesztőbizottság tagjai: Vörös László, Állami Pénz- és Tőkepiaci Fel­ügyelet; Lovas Attila, Budapesti Árutőzsde; Lévai Sándor, Budapesti Értéktőzsde; Gabányi Andrásné, Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. A szerkesztőség címe: 1037 Budapest, Bojtár u. 64-66. Telefon: 436-61S7; fax: 436-6161. Kiadja: a Geomédia Rt., a Magyar Terjesztésellenőrzési Szövetség tagja. Felelős kiadó: Somoskői Gábor. A kiadóhivatal címe: 1037 Budapest, Bojtár utca 64-66. A kiadóhi­vatal postacíme: 1399 Budapest, Pf.: 703. Előállítja: a Geoprint. Terjeszti: a HÍRKER Rt., az NHE regionális rt.-i, a Magyar Posta Rt., vala­mint a kiadó. Előfizethető: a kiadónál (1399 Budapest, Pf.: 703, telefon: 436-6148; fax: 436-6124). Előfizetési díj: egy évre 34 67S Ft; fél évre 21672 Ft. ISSN 1219-5030 A lapban megjelenő, értékesítésre vonatkozó felhívások nyilvános ajánlattételnek, a rendes és rendkívüli tájékoztatások a törvényi előírá­soknak megfejelő közzétételnek minősülnek. A szerkesztőség csak a 16 óráig beérkező anyagokra vonatkozóan vállalja a törvényi, illetve a szabályzati előírásoknak megfelelő időben történő közzétételt. Kérjük, hogy a nagyobb terjedelmű (egy szabványos gépelt oldalt meghala­dó) hirdetmények megjelenésének időpontját legalább az anyag leadása előtti napon egyeztessék a szerkesztőséggel. 2 1999. JÚNIUS 1. KEDD MAGYAR TŐKEPIAC 104. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents