Magyar Ujság, 1872. szeptember (6. évfolyam, 199-223. szám)

1872-09-01 / 199. szám

MAGYAITUJSÁG 1872. SZEPTEMBER 1. jegyzéssel fogadtatott el, hogy az általa ja­vaslóit változtatások a budapesti városi czimer és a véknyabb Uvegtartóra vonatkozván, helyesléssel vétettek, ellenben köteles le- end vállalkozó magát egészen a párisi minta szerint alkalmazni. Pestmegye alispánjának válasza, mely sze­rint a fővárosi közmunkák tanácsa azon meg­keresésének, hogy egy spodium gyárnak a városi határ mellett szándékolt felállítása megakadályoztassék, hely nem adatott, — tu­domásul vétetett és egy újabb feliratnak a belügyminisztériumhoz leendő felterjesztése elhatároztatott. Harkányi Fülüp és Basch Emilia értesitetni fognak, hogy a közmunkatanács a már velők közlött határozata mellett továbbra is megma­rad, s ennek folytán a két pisztolyféle telek­ből szabályozási tekintetek folytán levágandó terület kártalanítási áraként négyszögölenként azon összeg fogadtatott el, a mely az általuk e8zközlött eladás folytán egyre másra egy négyszögölre esik. A belső körút építési vezetőjének indokolt előterjesztése folytán a kérdéses munkálatok lehető gyorsítása tekintetéből a terézvárosi oldalon már lefektetett vasúti vágánynak a régi lipótvárosi oldalon levő vágányuyal le­endő ideiglenes összeköttetése, valamint az erre szükségelt mintegy 500 irtokat tevő ösz- szeg engedélyeztetett. Herrich Károly, Kiász Márton és Horváth Elek értesittetui fognak, hogy a közmunkata­nács előbbi határozatánál megmarad s hogy e szerint csillag-utczai telkeikből a szabályozási tekintetből elvont területért □ ölenként csak 80 forint fog fizettetni. A mérnök egylet esetére történt hivatkozás, hol Q ölenként 100 forint fizettetett, figyelembe vehető nem volt, mert 1-ör a mérnök-egylet utczai homlokzatot veszített, és mert 2-or e..en egylet — miután beépített telke sarok telek, három emeletre akadalyta- lanul építhetett, mig ellenkezőleg folyamodók csak is a szabályozás folytán juthattak ezen kedvezőbb helyzetbe. Horatsek Julia, Gerstenmayer János cs Sig­mund Józseffel a szabályozások folytán telke­ikből elvont területek iránt megkötött szerző­dések helybenhagyattak. Pest város által egy a városligetben építeni szándékolt vendéglőbelyiségnek terve, mely a kivonatoknak teljesen megfelel, a kivitel végett a városi közönséghez fog visszaküldetni. Koppi Anna kérvényének, hogy Rombach utczai házát három emeletü szárny építkezések­kel kiegészíthesse, a fenáiló szabályok tekinte­téből hely nem adatott. Senoner G.-nek a külső körúton kérelmezett építési engedély akadálytalanul kiadatott. Szabó József, Wohlstein Adolf, Remek N., Basch Emilia, Álon Floris és tarsai felfolyamo­dásának hely nem adatván, a városi közönség ide vonatkozó határozatai helyben hagyattak. Tauser Mihály, fechwab Erzsébet, Haris Ju­lia, Pál és Dömötör telkeik szabályozására vo­natkozó városi javaslatok helj benhagyattak. A következő építési engedélyek akadálytala- lanul kiadattak: Láucz Ferdinandnak a belvárosi megyeház- utczában és három dob-utezában, — tíziavek V-nek a józsefvárosi vásártéren, — Krumpholtz Ignácznak a terézvárosi* erdősoron, — Miklósy Gyulának a terézvái ősi lstvántéren és Benkő Károlynak a nagy János-utczában. Kivonat a hivatalé» lapuéi. A vallás- és közoktatási m. k. miniszter Révey Já nőst a dunaíöldvári alapitv ányi uradalomhoz számtanéivá, Sey Ferenczet ugyanezen számtartó- sági.oz ellenőrré és Voglits Jánost a pécsváradi alapítványi pénztárhoz ellenőrré, a pesti kir. fő­ügyész Pirovits Bélát a Csáktornyái kir. törvény­szék mellett lévő kir. ügyészséghez Írnoknak, a győri m. k. pénztigyigazgatóság Gaitz Károly adó- tiaztet irodai segédtisztté nevezte ki. A sátoralja­újhelyi terménytőzsde alapszabályai a bemutatási zá­radékkal elláttattak. KROKIKA. Pest, augusztus 31. — A duna-patajiöt 48-as kör tagjai Kossuth Lajos névnapja alkalmából nagy ha­zánkfiát táviratilag a következő jó kívánattal üdvözlék : Örökkétartó hü ragaszkodás és sze­métből nevednapjára üdvözletünket küldjük — Oh semmit édes mama. Én nem vagyok beteg. Nekem semmi bajom sincs. Tudod ma­ma mit álmodtam én most ? — Mit, egyetlen jó gyermekem ? — Azt álmodtam, hogy két fehér angyal szárnyain vitt fel az égbe. S tudod kiket lát­tam ott ? — Kiket,kedves leányom? — A papát, aztán egy nőt, aztán egy fiatal hölgyet. Az a hölgy épen olyan idős, mint én. A papa megölelt, megcsókolt és azt mondta: neked megbocsátok gyermekem, de, de . . . a szegény leány alig merte kimondani, — de anyádnak nem. Ó engem elhagyott halálos ágyamon. Josefine gyöngéden csókolta meg a beteg leány homlokát. — Csak álom — rebegé a benső megindu­lás hangján. — Oh bár csak álom volna! Kedves aDyám, j ez nem álom. Ez igaz. Halld tovább a mit lát- j tam ott fenn az égben, a mit hallottam azok- ; tói, a kik ott fenn boldogok. Láttam a papa mellett azt a nőt, akinek arczképét Margit j szobájában láttam, nem a falon függve, hanem j elrejtve egy szekrényben, mert te nem enged ! ted meg neki, hogy édes anyját oda tegye az asztalra a többi képek közé. Ezt a nőt láttam j ott az égben. Megköszönte, hogy oly jószivü j voltam kedves nővérem Margit iránt. Az a fiatal hölgy is megszorította a kezemet, meg- i csókolt, ö azt mondta, hogy szeret engem, mert — úgy mondá — én is szeretem az ő S testvéreit . . . Csak neked anyám . . . neked nem akarnak megbocsátani ők sem . . , Sze- \ rcna könyekbe tört ki. Josefine csaknem han­gosan zokogott. Ez több mint álom! (Folytatás követ.) azon óhajtással, hogy nagyreményű fiaiddal, az ég ura addig éltessen, mig szeretett hazádat boldognak nem látod. — Ghyczy Kálmán jó egészségben teg­nap érkezett Pestre. — T i sz a K á I m á n mi­napi lábsérülési baja veszély nélkül múló fél­ben vau. — HornEde, a „Hon“ szerint, hajlandó a pesti egyetem tanárává lenni s egyelőre a nemzetgazdászatot fogná előadni. Midőn e hirt örömmel jegyzi meg laptársunnk, el nem mel­lőzhetjük feiemliteui azon óhajunkat, hogy a közoktatásügyi miniszter s az egyetemi tanács, — tekintettel tanerőinek csekély számára s e kitűnő hazánkfiának világszerte elismert szak- képzettségére — nem fogja öt ezen elhatáro­zásában ho,mi aprólékos formalitásokkal, me­lyek ismeretlen ifjú embereknél egészen jogo­sultak, elkedvetleníteni, hanem] őt — miként KerkapoJyuái is történt — egyenesen rendes tanári székkel tiszteli meg s minden késedelem nékül, hogy már októberben megkezdhesse előadásait. — A Londoni magyar munkások egylete szélesebb alapot vevén, „Londoni magyar egyletének nevezte el magát. — Tóvölgyi Titusz ellen a közvádló által megindított sajtópörpen szeptember 16-án lesz a nyilvános tárgyalás a pesti esküdtszék előtt. Vádlottat Aluor Imre fogja védel­mezni. — Keglevich Béla az „E11.“ szerint elioglalja helyét a főrendiházban. — A biharmegyei történelmi és régészeti egyiet hosszas készülődés után múlt szerdán megalakult. A gyűlést, melyben vagy negyvenen voltak jelen, elnök Döry Jó­zsef távollétében ideig!, alelnök Gyalokay La­jos ur nyitá meg. Felolvasták a már megerő­sített alapszabályokat, aztán megválasztották a tisztviselőket titkos szavazással. Elnök lelt: báró Döry József; alelnök: Gyalokay Lajos; titkár: Barlanghy Adorján; régiségtári őr: Cséplő Péter ; pénztárnok : tízaiukan Gergely; ügyvéd: Ritoók Zsigmond. Ezeken kívül vá­lasztottak 12 választmányi tagot. — A cholera járvány tárgyában a bel- Ugyérség körrendeletét bocsátott ki az összes törvényhatóságokhoz, megküldvén mellékletül a múlt évben szakértők áltál készített utasítá­sokat s felszólítván a kellő intézkedésekre és netaláni esetek gyors följelentésére. Arról, hogy hazánkban mutatkozott volna a járvány nyoma, nincs hivatalos jelentés; azonban Győr- megye részéről az a tudósítás érkezett, hogy hazánkban is különösen amelegebb évszak alatt előíordulni szokott — úgynevezett európai chole- íának (cholera nostra) két esete merült fel, Bezi községben f. hó 5-én és 8-án; ezen esetek egyike gyógyulással, másika azouban halállal végződött; azóta sem a nevezett községben, sem pedig máshol a megye területén, a baj többé nem mutatkozott. A szükséges hatósági óvintézkedések legottan megtétettek. — A nagyváradi daiárünnep al­kalmából a „Corvina“ kiadásában megjelent MosonyiMihály életrajza, az elbunjt ze- neköltö arczképével. A mü szerzője id. A b- r á n y i Kornél; ára 60 kr. — Több lapban ma a következő értesí­tést olvastuk: Kónay Jáezint, a trónörökös magyar történelmi tanára, nem sokára bevég- zi ö fensége oktatását, s akkor a kis Mária Va­leria főberczegnő tanításával bizatik meg. Azt mondják, hogy a királyné környezete annyira- magyar, mikép a főberczegnő még nem is tud németül, s a magy ar nyelven kivül csak az angolt érti. — Saját értesülésünk alapján hoz] zá tehetjük, hogy a királyaszony a főberczeg- növel együtt a jövö telet Pesten szándékozik tölteni az okból, hogy főberczegnő itt — néme­tül tanuljon. Tudvalevőleg Pest erre alkalma­sabb város, mint Bécs. — Dicsé rét reméltó kivétel. Tal- lián Ede, légrádi plébános s közelébb kineve­zett zágrábi kanonok, kinek hazafias szelleme már a szabadságbarczból is ismeretes, a nagy­kanizsai polgári iskola részére 1000 íts alapítványt tett. Óhajtandó, hogy a jótékony adakozásoknál az idézett példájára minél in­kább háttérbe szoruljon a felekezetiségs tegyen jót, a ki teheti, tekintet nélkül a „tagon‘--ra, — mint Nagy Frigyes mondá — melylyel ha­landó társai Udvözülni akarnak. — „G y i 1 k o s s á g i kísérlet“ czi- men több lap ma egy vérengzésről tesz jelen­tést, mely Kühnel Iguácz ügyvéd ur irodájában történt volna. Ezzel szemben a következő sorok közlésére kérettünk fel. A mai lapok egy részé­ben közölt gyilkossági kísérletre nézve, hogy a haszontalan mende mondának elejét vegyem, szükségesnek látom a dolgot úgy, a mint van, előadni. — Vogel József, ki ellen soha, hanem leánya Vogel Mária ellen Simanóvszky Ferencz egy pert folytatott, és meg is nyert, — csak­ugyan kereste két ízben Kühnel Ignácz urat, — illetőleg azért, hegy költségeit kifizesse, mi­dőn barmadizben tegnap délben ismét kereste, véletlenül vejéve Simanóvszky Ferenczczel,— ki szintefent tisztelt ügy véd urat kereste:— talál­kozott ; de sem bent az irodában, sem az elő­szobában egyik sem volt, hanem kint a folyó­són, illetve a lépcsöbázban, amennyire behal- lalszott, először szóváltásba keveredtek — ké­sőbb a lárma nagyobb lévén, kimentem — g abban a perezbeu ugrottak szét — s utólago­san hallottam, hogy szóváltás után Vogel Jó­zsef Simanóvszkyt előbb arezon ütötte, ez utób­bi azonban botjával védelmezte magát, mit is Vogel megragadott; e közben a botból a tőr kisurrant és Vogelt kevéssé megsértette ; hogy az előszobában történt volna, és alattomosan sz.orozvat ámadtatott volna megVogel,az valót­lanság, — úgy valótlanság az is, hogy Sima­nóvszky megszökött és kerestetik — mert mai napra én alulirt is a főkapitánysághoz ez ügy­ben mint tanú meghiva lévén, ott megjelenvén, Simanóvszky Ferencz is megjelent, azonban 11 óráig történt várakozás után Vogel József nem jelent meg. — Még azt is meg kell je- gyeznem,miszerint a többi Simanovszkyról [való állítások is valótlanok, mi abból is kilátszik, hogy a pert, mely egy pesti ház fele haszon­vétele iránt folyt, Simanóvszky legfelsőbb tör­vényszéki ítélettel is megnyerte, hogy ez va­lósággal igy van, majd a kapitányság által eszközlendö vizsgálatból is ki fog derülni. Ko­csi Horváth Endre, mint Kühnel Ignácz ügy­véd ur segédje és hivat. tanú. — Akecskeméti iparmükiállitás ma nyílt meg. Mint táviratilag értesülünk, a megnyitás számos kiállító, Szlávy minister 9s több vendég jelenlétében történt. Az ünnepély kezdetét harangok zúgása és taraczklövések jel­zik. A miniszter a kiállítási elnök üdvözlő be­szédére válaszolván, óhaját jelenté ki, hogy a jelen tárlat úttörőül, például szolgáljon a vi dékuek minél számosabb hasonló kiállítások rendezésére. A tárlat a collegiumban igen meg lepő látványt nyújt. Pestről 214 kiállító jelent­kezett. — Színházi hírek. A népszínház bizott­sága részéről az egyes hatóságokhoz küldött ivek, mint a „Reform“ után sajnálattal Írhat­juk, nem egyszer egész üresen térnek vissza. Legújabban Pozsony városa polgármestere küldte visza az ivet a következő kommentár kíséretében, melynek ellenségeink ugyancsak örvendhetnek : A pesti népszínházi vállalathoz kívánt adakozások gyűjtése iránt hozzám át­tett aláírási ivet azon mégjegyzéssel küldöm vissza, bogy a nagy mértékben igénybe vett pozsonyi lakosoktól íönebbi czélra semmi adomány be nem folyt. No, de hisszük, hogy a magyarság vidékeiről örveudetesebb eredményt fogunk hallani. — A budai színkör jatékrendje a jövö hétre : Hétfőn „Kerekes András“, ked­den „A trapezunti herczegnö“, szerdán „Buda­vár bevétele“, csütörtökön (először) „Trichoche és Cocolet“, pénteken ugyanaz, szombaton elő­ször „A három csörti kacsa“ — A nagyváradi szünidény szeptember 20-án ér véget. — Egész halmaz régiséget ta­láltak e napokban a gödöllői koronái ura­dalomhoz tartozó valkói Szentpálhegy tövé­ben utcsinálás alkalmával. Kincstári földön találtatván, e tárgyak fölött a kormány ren­delkezik. A „P, N.“ következő leirást közöl a leletről: Az első sirgödörben, majdnem a föld- szinén volt egy szabályos kisebbszerü fekete urna, mely által figyelmessé téve, óvatosan kutattunk, és alig egy láb mélyen feküdt arcz- czal délnek egy szeiinálló leiben lévő nagy csontváz, melynek jobb kezén két, a kézszar­hoz idomított, igen kezdetleges készitményü, vastag sodrony alakú érez karika van minden csatt nélkül oly formán összehajtva, amint ketté vágatott: nyilván, hogy szükség esetén tágítható és levehető legyen. A koponyát az állkapocscsal együtt szintén feltaláltuk, ezt azonban csakis a közé szorult föld tartja ösz- sze, az állakapocs alatt pedig egy vékonyabb érezsodrony van, melynek egyik vége összecsa­varva hurkot képez, a másik végén pedig, mint látható, kapocs volt. Ezen sirgödörtöl 3 öl távolságban ismét találtunk egy idomtalan, mintegy meszelyes nagyságú, majdnem szeg­letes kis urnát, valamivel mélyebben pedig reá akadtunk a szintén arczczal délnek fekvő, egészen elkorbadt gyengébb csontvázra, mely valószínűleg nőé lehetett. A mell táján volt egy sajátságos szerkezetű, s érezböl készült melltü forma; de ez is oly kezdetleges készit- ményü, hogy drótosaink az egérfogóknál sok­kal szabályosabb hajlitásokat csinálnak. A kézcsontok mellett jobhról-balról: fehér, vörös, zöld és fekete átfurott gyöngyök feküdtek. Megjegyezendő, miként ezen, nyilván ékszerül használt gyöngyíélék közül, a vörösek, részint hosszúkás korall forma, részint majdnem sza­bályos négyszegüek. Érdekes volna megtudni: vájjon az első csontváz nyakán levő sodrony mint nyakék, vagy pedig öltöny összeszoritóul szolgált; — mi azonban csak is itt lehetne constatálbntó, mert szállítás következtében az egész koponya széthullana. Ez okból óhajtandó volna, bogy a nemzeti muzeum valamely ré­gésze menne a helyszínére. Ez alkalommal megnézhetné azt a kis kerek dombot is, hol ezen tárgyak találtattak, és mely valószínűleg azon korszakban temetkezési helyül szolgált, mit az is bizonyít, bogy a fóldszinén több csontmaradványok láthatók. — Értesítés. Lewald Fanni leveleire (a nők munkaképesitéséröl) az előfizetési batár­idő szept. 15-ig meghosszabbittatik. A példá­nyok szétküldése szept. 10-én veszi kezdetét. Postai utalvány utján (példányonkint 80 krjá- val) előfizethetni Vodjáner F. kiadónál. (Pest, megyeház tér 9.) A vidéki és heti lapok t. szerkesztőségeit kérem e sorok átvételére. A fordító. — Érdekes röpi rat jelent meg Tettey Nándor és társánál. Czime „A magyar kor­mány politikája és Magyarország érdeke.“ A jelenlegi viszonyok tájékozására irta A r e 0- p ag (értesülésünk szerint egy fiatalképviselő) 66. lap. Ára 1 frt. — Amagyarnyugoti vasút. Szom- bathalytöl — Körmenden és Szt. Gotthárdon át — Gyanafalváig vagyis a stíriai határig terjedő vonalrészének mtitanrendőri bejárása akadály nélkül befejesztetett. Az tizletmegnyi- tás napja sept. 1-je. — Aborzasztóságokól ki sem fo- gyunk. Ma reggel a Terézváros kis diófautezai 39. sz. házban történt véres esemény. A neve­zett baz Herle Antal nyugalomba vonult szer­kovács tulajdona, ki abban lakik is és terézvá­rosi szegény-atya és templom-elöljáró. Herle 68 éves, nőtlen és magánzó. Herle házmestere, valami Böhm József nevű czipész mester, s a rósz világ azt beszéli, hogy Helre a házmester nejével gyöngéd viszonyt folytatott. Tény az, hogy a házmesterné takarított. Hellénéi, s Ő osztogatta ki az almizsnákat, átalában többet foglalkozott Herle lakásában mint magáéban. Herlét ezelöt két hónappal az a baj érte, hogy a királyutczában elesett és szivarszipkáját torká­ba ütötte, mi miatt ágyban fekvő beteg volt. Ma reggel 7 órakor a házmester, ki jól tudta, hogy neje az öregnél van, Herle lakásaba jött, nejé­nek rohant s azt nagy késsel balielől mellén megszurta, s mintán magát védte, jobb kezét is keresztül vágta, a nőnek mind a mellet volt annyi ereje, hogy a terézvárosi kapitányság­hoz szaladt, ott segélyt kért. Böhm ezalatt Her­le ellen támad és felsőtestén 3 mély szúrást ej­tett, melyek mind életveszélyesek, úgy hogy Herle halála bizonyos. Időközben megjött Pfau- zert nevű biztos, kinek beléptekorBöm magát szivén szúrta oly erővel, hogy azonnal halva rogyott össze. Böhm öngyilkossága pillanat müve volt, mit nem leheteti meggátolni. Böhm neje kövér s igy a szúrás reá nézve nem veszé­lyes. Az esemény roppant sensatiót keltett s a házat tömérdek ember áita körül, — Szerkesztői üzenet. ,,Sz.“ urnák Miskolczon. A vers csillag alatt valamivel hosszabb magyarázatot igényel — prózában, A nagy közönség nem értené meg különben al- kalmiságát. A kérdéses lap nem lévén kezünk­nél, kérjük önt, szíveskedjék a kommentárt le­hető röviden megirni. iíH’vzdtr nuiítílól. Szept. 1. 1705. Rákóczy Ferenc/, a Szé- cséuybe meghívott országgyűlést megnyitja. 1834. Kairóban az első hírlap jelenik meg. Szept. 2. 1686. Az egyesült császáriak és magyarok Budát rohammal visszafoglalják a törököktől, és azok 145 évi uralmának véget vetnek. 1790. Pennsylvania alkotmánya létesül. 1848. Kiss Ernő tábornok Perlaszt roham­mal elfoglalja. KÖZGAZDASÁG. Heti szemle. A hét elején lanyha forgalom melleti is 10—15 krnyi. emelkedett a búzák ára; de a malmok tartózkodnak nagyobb bevásárlások­tól, csakis fél erővel dolgoznak, mert kivitel nincs s igy az árak visszaestek. Kivitelre nyűgöt felé, csakis Bécsig az árvíz sújtotta csehországi vidékeken s agyárvárosok­ban van kilátás, mert Francziországban bő termés mutatkozik, melyből Németország né­mely vidékei is bőven részesülhetnek. Kivitelünk fökép csak Scbweicz és északné- metország felé lehetne biztosítva, ha volna mit kivinni. De épen az a baj, hogy nincs eladni való. Különben is a Ruttka Oderbergi vonalat az esőzések nagyon megrongálták. Grátz felé sem rendelkezünk még kellően felszerelt vo­nallal s ha volna is eladó termésünk, csak is kis részletekben szállíthatnánk mindkét irányban. Korlátolja még kivitelünket az is, hogy a búza saját piaczainkon drágább, mint Nyűgöt európa jelentékenyebb piaczain s igy önma guuk vagyunk a legdrágább fogyasztók. — így emészti fel az ország saját erejét a fér de pénzvisnyok miatt. Búza: e bét folytán mintegy 150,000 mázsa adatott el s árát szilárdon tartja. Rozs: a múlt hetihez képest 5—10 krral olcsóbban 25,000 mérő jött forgalomba, főkép belfogyasztásra. Á r p a: m. e. 15,000 mérő adatott el serfő­zéshez, hizlaláshoz és abraknak helybeli fo­gyasztáskép, egyenlő árakon. Tengeri: már csak 20,00 mázsányi jött forgalomba s a szép tizta szemű tengeri kapós czikk, de ára nem emelkedett s még mindig lehet várni a Duna alvidékeirül jelentékeny küldeményeket. Z a b: m. e. 10 ezer mérő kelt el 3—5 krral jobb áron, mint a múlt héten. R e p c z e: kisebb részletekben következő árakon adatott: bánsági 127a—128/», szép őszi káposztarepeze 131/*—131/* írt 150 font­jával. Más gabonanemüekben sem volt jelentékeny forgalom — s az árak nem voltoztak. Hüvelyesek: fehérbab 4, törpe 47* ta- vali 47*—37* frí- Lencse idei 4—71/* tavali 3—5 frt. Borsó 5—7 írtig minőség szerint. Kása 3—67* frt, mind vám mázsa szerint. Szilvanemüekböl több ezer mázsára menő idei termény adatott el külföldre okt— nov. szállítva előbb 11*/*—HVs frí; végre 12 írtjával. Lekvár m. e. két ezer mázsa vétetett, októberben átadva 1174—117* írtjával; múlt éviek 13—137s frt. Méz: kis részletekben, múlt évi 19—21 frt. Idei termelés még nem érkezett jelentékeny mennyiségben s nagyon magas árakra van tartva. Dió: kis részletekben 6—7 írtjával, Szla- vonországból m. e. 100o mázsa kináltatoti 8 írtjával, de csak 7 frt lett Ígérve érette. Deb- reczenböl szintén jelentékeny mennyiség ki- náltatott 11 írtjával, s 97j—10írtjával keltei. Zsiradék: külföldre nem igen vitetik, de a helybeli fogyasztás nagy mérvű. Pesti 3674 frí bordóstul, hordó nélkül 35—357* frt. Vidékiek 35—351/* frt, amerikaiak 3172—32 frt. Szalonna, pesti 37—37 7*, vidékiek 35 és 3572; amerikai 307*—317* frí. G u b a c s : idei még nem érkezett; tavaliak elsőrendű magyar 1272—137*, másodrendű 8—10 forint. Szerbországi 97a—HP/*, másod­rendű 7—872 frí. Viasz: Rozsnyó vidékéről másodkézből 91V2—92, szlavonországi 94, mézes kapcso­soktól 96 frt. H a m u z s i r: élénkebb üzletnek örvendett; magyarországi 2 1 72 — 22 frt; kékes2072,házi 1672-1772 frí. É n y v : most már megkezdetett termelése s az asztaloseDyv ára mégis emelkedett, mi arra mutat, hogy nagy kelendősége van a helybeli műhelyekben s gyárakban. Sőt most már ki­vitelre is vásároltatik. Elsőrendű sárgaenyv 357a—36, barna 3472, sötétbarna 26 frt. Gyökerek: nehány száz mázsa fehér szappangyökér 28, barna 14 írtjával kelt. Al­cana 137*—14. Fodormenta 17 frt. Ezer­jó fü m. e. 1000 mázsa 12 írtjával kelt. Kőrisbogár: m. e. 15 mázsa 290—310 írtjával kelt. Szesz: élénk üzlet mellett ujmod. 617*— 62, ujm. 637* frt. Paprika: elsőrendű 60, finom 40—45, kö­zönséges 32, hüvelyes 44 frt. Az értéktőzsdén: bel [és külföldön foly­vást emelkednek a részvények, kötvények stb. papirok értékei. Pedig némely napon e hét folytán is pénzszűke mutatkozott. Es pedig Berlinben és Frankfurtban is oly drága lett a pénz, hogy a kamatláb 10—12 százalékra emelkedett. De igy is találkozik hitelező, ta­lálkozik vevő az értékpapírok minden nemére. Mostanában még a magyar érték s illetőleg ipar-részvény papirosok is kezdenek vevőkre találni. Az állami sorsjegyek azonban bár jó­val nagyobb s biztosabb nyereményeket Ígér­nek, mint más sorsjegyek, el vannak hanya­golva, s a legélénkebb üzlet csakis a bank és takaréktári részvényekre szorítkozik, s legka- pósabbak, amelyek a bécsi intézetektől legin­kább függenek. A heti üzlet eredménye a multhetihez képest következő: Magyar vasúti kölcsön 106.50 — 106.75 (+ 0.25) nyeremény sorsjegy 108.25, m. földtehermeDtesités 81, erdélyi 79.25 (—0,25) szőlő-dézsma 76.50 (-0.50.) Egységes oszt,'- papír járadék 66.25 (-0.25), ezüst 7150 1860 iki sorsjegy 105.50 (-4- 2 ft.) 100 frtná 127 (+1) 1864-ki 148 (+ 025.) °S Takarékpénztárak közül a ferencz-józsefvá- rosi e héten is erősen emelkedett 116 írtról fio ?*50 “ent fel<+3:50)’««• 50), Pesti hazat 5000, ujkib. 2800 (—50) pest lipótvárosi 72.50, (+0.25) fővá­rosi 265 (—5) pest külvárosi 114 (4-3.50) Sz- endrei 38. J Malomiparok elhanyagolva keltek. Árpád 95 Concordia 275 (-10) Luiza 105 (-1) molnárok sütök 180, Hengermalom 580 (—20) Victoria 90 (-5) jött forgalomba, ellenben I. budapesti 460 (+20), budai gyár udvar 44 (-1) Pannónia malom 440 (-40 írton véte­tett. 18Q J”/ -Sd« 570 (-5) Mihályiéi© serfőzde f/'fí w22*x'5?'ra ment fel- de 2-9 fríon is történtek kötések (+43.40.) Ennek oka azon kedvező szerződés, melyet a társulat telkei kai köt ^ VODatkozófag a Pesti középítő bank­Egyéh papirok közül feljebb mentek, a egyesült gőzhajózási társulat részvényei. Biztositásitásirészvények némelyike emelKa- dett, némelyike alább szállt. Atlas, mely már régen nem volt forgalomban 97.50 p., I. magy. szilárdan 865 Haza 168 (+2), Pannoni 585 L ^GStl ^7° Hunnica 213, Unió üöö p. kőzül forgalomba jött a pesti közúti 378 (+3), budai llu, alföld-fiumei 182. 5o, északkeleti 167.25 (+0.25). Bankpapírok közül a m. ált. municipalis 89, angol-magy 115 (+3.75), m. ált. hitel 154 •T.?,0‘m+116f5 (+L25) m- ált. földhitel 128 jelzálog 62, takarék és hitelegylet 127 (+5) pesti bank 212, pesti népbank 105.75 (+5u)! buda-ó-budainépban 55.50 (-0.50), terézvá­rosi iparbank 122 (—1), budai keresk. 246, pest! kereslc, 915 (+5), pesti iparbank 615 (+5) kézmüvesbanlí 114, pesti egyesületi bank ,9 (t~1); fonalgyár 166 (+6), m. bőrgyár 128 /.S’ tarjáni 171 C+II,) alagút 120 (“rf5/- változatlan maradt, pesti könyvnyom­da 650, Ganzgyár 460, Gschwindt-féle 240, gyapjú mosoda 105, Sóda 55. sóskúti 109, Dräsche 235, újlaki téglavető 120; lejebb ment : sertéshizlaló 204 (—4), Athenéum 265 ( Schlick vasöntöde 27S (—5); Spodium 198 (—2), kőbányai téglévető 220 (—10). Záloglevelek közül lejebb ment a m. földhi­telintézeti 57* 7o-os 88.75 (-0.25), földh. rés. vénytársulati 670-vs 92 (—0.50), 57, 7„- os 88.75 (—0.25), pesti keresk. 6%-os 92 (— 0. 50). Elsőbbségek nem változtak. Értékek közül cs. arany 5.26 (—1 kr. ezüs) 108.50 (+50) porosz tallér 1.637, (+7* kr). Napoleond’or 8. 75 Frankfurti vasúti váltó 927a Hamburgi 80 7, Londoni 1097* Párizsi 427, Ezüst. 108 7* Utolsó posta. — Az országgyűlés ünnepélyes meg­nyitására vonatkozó szertartás szabá­lyait késő esti órában kaptuk s igy csak azt említhetjük meg, hogy szept. 4-én d. e. 11 órakor az országgyűlés mindkét házának tagjai a budai várká­polnában tartandó mise- s a trónbe- széd meghallgatása után a nagy te­rembe térnek. Ezzel; az ünnepélynek vége leend. Bé®81 börz®, a»g- 31. (Távirati tudósi- táfl.) Hítelrészvény 341.70 Északi vasüt — Állam vasút 339.- - - - Lombardok 214.50 1860-ik 106.50 1864-ki 148.75 Ma- f^aJntal°ra8orsjegy — • —. Napoleondor + 2.75 Magyar hitelrészvény —. — Gaücziai 244.— Angol Ausztriai 327.------Franczia­m agyar. — Tramway 333.50. Magyar föld- hitelintézet —. Útmutató. — Szeptember 1. — Nemzeti színház : „A cigány“. Népszínmű 5 felv. Budai szinkor: „Budavár bevétele“. Hétfőn Feren. ezi javára: „Kerekes András és Piros panna“. Táviratok. New-York, aug. 30. A „Metis“ nevű hajó elsülyedt, s 60-an lelték sirjokat a hullámok között. Brüssel, aug. 31. Az internationale oon- gressusának létrejövetele kérdésessé vanftéve, mivel az alkalmas helyiségek birtokosai vona- kodnak azokat a congressus rendelkezésére bocsátani. Athén, aug. 30. A görög consul Brailában fegyveres erővel hatóságilag elfogatott a kö- veiségi palotában, másnap azoüban szabadon bocsáttatott, mivel a letartóztatás — mint hírlik alaptalan volt. A görög kormány erélyes és komoly óvást tett Ily önkényes eljá­rás ellen. V i z á 11 á 8. S 'S a 00 Névszerlnt OftJl. _0 ^ 3 3 0 al. áll Időjárás 31 Posten . 9 s _ felhői r Pozsonyban 7 Ö i _ r Marmaros-Szigeten 4 6 t) Szathmáron t s r Tokajban . . , 12 8 n »» Szolnokon . 811 _ • SŐI * Szegeden , . . 9 10 _ _ 30 Aradon . 0 3 n N.-Becskerekon 0 2 » n Kezd ínban . 6 4 száráé V Verbászon . Barcson . . . Eszéken. . . Mitroviozon Sziszeken . Zimonyban. O-Orsován , _ _ Felelős szerkesztő: B*íiy Ignác*.

Next

/
Thumbnails
Contents