Magyar Ujság, 1899. március (8. évfolyam, 60-90. szám)

1899-03-01 / 60. szám

Vili. évfolyam 60. szám Budapest, IdOO. Széria, märczius 1 Főszerkesztő: GAJÁEI ÖDÖN. A béke korszaka. Budapest, február 28. Teljes csend és nyugalom váltotta fel az obstrukczió révén támadt zivatart. Mindenki örömmel üdvözli a béke kor­szakát, melyet Széli Kálmán államférfiul körültekintéssel megalkotott. Eloszlott immár az a fáklyafüst is, tnelylyel a parlamenti hadjárat fővezérei előtt tömjéneztek. így fog lassankint el­oszlani ennek az obstrukcziói zivatarnak is minden emléke. Mert nagy dolgokra szívesen emlékezünk vissza; de az az idő­szak, mely annyi pusztítással és rombo­lással vonult el fejünk fölött, sohasem fog kellemes emlékeket támasztani még azokban sem, a kik az hiszik, hogy ez a hadjárat az ő győzelmük pálmáját hozta meg. Kém is jó, nem is helyes dolog a gyógyuló sebeket bolygatni. A ki igazán Örvend a békének, az ma csak arra fog gondolni, hogy eloszlasson minden félre­értést és személyes gyűlöletet s őszintén közreműködjék, hogy a béke tartósan fennmaradjon, mert erre az országnak ma gokkal nagyobb szüksége van, mint valaha. Azt mondják, hogy Bánffy a legyő­zött. Ha bukását annak tekintjük, ekkor azt mi is akczeptáljuk. A legyőzött fél fényes tanujelét adta a maga tapintatá­nak és hazafias érzületének, midőn meg­hajol az uj helyzet előtt, nem rekrimi- nál, hanem megelégszik a búcsú egy­szerű, keresetlen szavaival. A szabadelvüpárt ma búcsúzott el volt vezérétől. Több, mint kétszáz szabad- elvüpárti képviselő vonult ma fel a mi­niszterelnöki palotába, hogy búcsút ve­gyen attól a férfiútól, ki ezt a pártot négy éven át a diadalok annyi sokasá­gán vezette keresztül. Ott volt Széli Kálmán, az uj miniszterelnök, az egész minisztériummal, jeléül annak, hogy tisz­teletük és nagyrabecsülésük változhatat- lan s nem áll ellentétben az uj korszak politikai irányával. Az ünnepélyes búcsú szép és meg­ható volt. Podmaniczky báró, a szabad­elvüpárt e köztiszteletben álló veterán bajnoka, kitárta szivét egészen s annyi melegséggel, annyi szeretettel övezte kö­rül a távozó pártelnök rokonszenves egyéniségét, a minőt távozó miniszter­elnökök ritkán hallanak. Bánffy báró válaszában megmaradt a baráti érzelem szubjektivitásánál. A lehető legnagyobb tartózkodással került minden politikai vonatkozást már csak azért is, mert nem kívánt miudenféle magyarázatra alkalmat adni, olyanra pedig legkevésbé, a minőt ő esetleges politikai nyilatkozatának adni nem kí­vánt. Épen ez a körülmény teszi politi­kailag is fontossá a mai búcsúzét; mert ez mutatja és igazolja Bánffy báró poli­tikai rátermettségét s államférfim kvali­tását. Kern akar utódjának nehézségeket támasztani s ha van esetleg közte és utódja közt egy s más jelentékenynek látszó dologban eltérés, annak elmondá­sára, igen helyesen, ezt az időpontot tar­totta a legkevésbé alkalmatosnak. Ez a búcsúbeszéd épen ennélfogva mindenkit kielégített s meg vagyunk róla győződve, általános méltánylásra fog találni még ellenfeleinél is. És most, e percztől kezdve, az uj mi­niszterelnököt, az uj pártelnököt illeti meg a szabadelvüpárt vezetése. Az uj miniszterelnök ma este mutatkozik be egész kabinetjével a szabadelvüpártnak. Mire e sorok napvilágot látnak, Széli Kálmánt, mint a szabadelvüpárt vezérét immár paizsra emelte az általános lelke­sedés. Meg vagyunk róla győződve, hogy ez a lelkesedés ép oly nagy és őszinte, mint a milyen akkor volt, midőn őt először üdvözölte a párt miniszterelnökké tör­tént deszignálásakor. Akkor is egyhangú és lelkes volt az üdvözlés s ha ez ma fokozottabb mérvben nyilatkozott meg, az csak arról tesz bizonyságot, hogy a szabadelvüpárt Széli Kálmánban a párt­vezetésre is a legalkalmasabb egyénisé­get tiszteli. Mert lehet valaki jó poli­tikus, nagy konczepczióju államférfin, de nem bizonyos, hogy egyszersmind a leg­alkalmasabb a pártvezéri szerepre. Száll Kálmán azonban ez idő szerint nemcsak az ország kormányának veze­tésére a legalkalmasabb, hanem a párt vezetésére is. Államférfim múltja, önzet­lensége, nyílt szókimondása mindenkivel szemben, erős meggyőződése, a melyet semmiféle tekintetnek sem rendel alá, megadják neki a jogczimet és hivatást a kormányzásra; a pártvezetésére pedig i „BMY1R UJSAG“ TARCZlJi Pepi doktor. — A Vígszínház újdonsága. — A Magyar Újság eredeti tárcsája. ■— Pepi doktor — vagy bocsánat — Bichard doktor ur, kedves, szeretetreméltó úri ember, ki számos személyes előnyei mellett még azzal js dicsekedhetik, hogy szép kÍ3 vagyonkája van. Szóval tőkepénzes, ki valóságos élvezettel hódol a semmi tevésnek. Igaz, hogy nem egyedül éli a boldogságát, hanem csinos fiatal — s mint ő mondja — »szerfelett gömbölyű« feleségével egyetemben. A boldogsághoz mi sem hiányzik. Joseph szereti a nejét,akis asszony meg imádja az urát. Az anyós, a kis sógornő mindnyájan dédelgetik a család szemefény éts napokon ke­resztül azon törik fejüket, miképen lehetne ked­vében járni. Szóval mindenki meg van elégedve vele — csak az após nem. Igen ám, ez olyan helyzet, hol a változatosság kedvéért nem az anyós, hanem az após bogozza a bonyodalmakat. Ez a derék öreg ur, ki a munkában őszült meg, sehogy sem tudja megérteni, miképen lehet harminczhatéves korban azzal tölteni a napot, hogy az ember egyfolytában a felesége szok­nyáján ül. Váltig biztatja vejét, hogy fogjon már a praxishoz, mert hát akkor tulajdonképen minek is sajátította el az orvostudományt, ha nem akarja embertársai hasznára fordítani, de bizony a doktor ur meg sem kottyan. Hadd beszéljen az öreg, majd megunja. O nem zavar­tatja nyugalmát. Majd bizony orvos lesz, hogy I éjnek idején, mikor a legédesebb pihenni egy közös kis párnán, felcsengessék, hogy X.-nének görcsei vannak, tessék azonnal jönni. S azután ki a sötétbe, hidegbe, hóba. Brrr! Olyan nincs. 0 csak megmarad tőkepénzesnek. Ez szebb fog­lalkozás, mint a doktorság. Mikor Courtelin ur látja, hogy vejével szép szóval semmire sem megy, erőszakhoz folyamo­dik. A zsebeit tele rakja reklámczédulákkal s azokat fünek-fának, az utczán, kávéházban, fod­rásznál, szóval mindenfelé osztogat ja,. Bete A az újságba, hogy az a hires orvos, ki oly ügyesen szabadította meg azt a nőt, ki az utczán esett össze terhétől, Bichard orvos ur volt. S végül Joseph ajtajára kifüggeszti a táblát: Dr. Bichard Joseph nőorvos. Bendel 1—d-ig. | Erősen tessék csengetni. A hatás természetesen nem marad el. A betegek csak úgy tódulnak a hires nőorvos várótermeibe. Courtelin boldog, hogy terve ily pompásan sikerült. S bebizonyítja a családnak is, hogy oly rendén van igy, különösen Eugénie szempontjából. Mert a férj csak addig hű, a mig el van foglalva s nem ér reá hűtlennek lenni. Eugénie elgondolkozik apja mondásán. Ho­gyan, az ő aranyos férjecskéje hűtlen is lehetne? Töprengésében Cocherel asszony látogatása za­varja meg. Cocherel asszony a szomszédban lakik s egy rendőrbiztos felesége. Igazi párisi asszony; szép, kaczér, ledér. Rövid társalgás után Cocherel asszony vállalkozik arra, hogy Eugénie-nek be­bizonyítja férje hűségét. Eugénie egy pillanatig gondolkozik, de azután reá áll. Legyen úgy; állja ki férje a hűség próbáját. Hisz biztos, hogy ki fogja állani. Cocherel asszony hazasiet, hogy betegség ürügye alatt magához hívja az orvost. Joseph doktor hazajön s a szobáit telve találja betegekkel. Bősz haragra gyűl és sorjá­ban kilöki a szenvedőket. Még alig csillapodik dühe, mikor hozzák Cocherel asszony levelét. Boszusan mutatja meg barátjának, Oszkárnak s ki­jelenti,hogy feléje sem néz a betegnek. Ez az Oszkár sunyi, ravasz legény. Szerelmes Eugénie kis nő­vérébe s nem meri szerelmét bevallani. De a mikor hallja, bogy Joseph nem megy el Cocherel asszonyhoz, rögtön elhatározza, hogy majd el­megy ő Joseph nevében. Cocherel asszony lekötelező nyájassággal fogadja a doktort. Sok kaczérság nem is kellett s a szegény Oszkár már úgy vergődött, mint a légy a pókhálóban. Hisz csak ezt akarta Cocherel asszony. Hálószobájába tuszkolja Oszkárt, azzal a biztatással, hogy rögtön követi. A helyett | azonban ir Eugénienek, hogy a férje benn van Szerkesztőség: Butfapost. VII., fror., Ko-epesi-Ut 54. ElŐíizstss! ár: 1 évro 12 írt, félóvra 6 írt, negyed évre 3 írt, i hóra, ífrí. Egyes szám ára: bolyban és vilié kon 4 kr. Kiadóhivatal: Buclapssi, VII., &er., Herepesi-ct 54. mai száma 16 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents