Magyar Vadász, 1948 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1948-07-01 / 1. szám

YFOLYAM 1. SZÁM. / ÁRA 2 FORINT / ^-I4.fi 1948 JÚLIUS 1. tAGYAR VADÁSZOK ORSZÁGOS SZÖVETS ÉG ÉGEK HIVATALOS LAPJA ÜDVÖZÖLJ ÜK OLVASÓINKAT A „Magyar Vadászinak és a Magyar Vadászok Országos Szövetségének feladatairél 'z első alkalmat kívánom felhasználni arra, ■ a „Magyar Vadász“ hasábjain keresztül va- inaimmal lapunk és Szövetségünk feladatai- szélgessünk. í „Magyar Vadász“ feladata azonos Szövetsé- feladatával. Ennek a kéthetenként megjelenő ikos lapnak kell elvégeznie a magyar vadász- dalom összefogását, nevelését, gyakorlati am­sén ti; egységes biztosítását. A Szövetségbe rült minden vadásztársaság tagjának szövet- tagdíjuk ellenében, díjtalanul bocsátjuk a lapot űkezésükre azért, hogy minden magyar vadász, m és kellőleg tájékozódva legyen arról, ami yaroszágon a vadászat terén történik; a meg- ő hivatalos Vendeletekről, a vadászati esemé- ről, az ország vadászatának és. vadállományá- íltalános helyzetéről és mindarról, ami e nemes mák velejárója. E feladaton kívül nevelő mun- iall elvégeznie lapunknak. Tanítani, oktatni, a, ikoztató cikkeken keresztül nevelni kell vadász­ainkat és vadásztársaságainkat. S hogy ezt a iái elérhessük, arra lesz szükség, hogy a vadász- óságok és vadásztársaink a legszorosabb kap- latot tartsák a lap szerkesztőségével. Azokat az menyeket, vagy kérdéseket, amelyek a vadász- msággkkal, vagy a területekkel kapcsolatosak vessék, — így a lap nyilvános hasábjain kér esz­oktassuk egymást, hogy az új vadásztársaságok iskásaiból mielőbb vadászok váljanak. A vadászattal kapcsolatos szakirányítás a föld- űvclósügyi miniszter úr irányítása alatt áll. A utászát sportjának üzéséhez szükséges fegyver- , ásárlási és fegyvertartási engedélyek kiadása, va- mmint a vadásztársaságoknak, mint egyesületeknek enörzése, közigazgatási és rendészeti feladat lévén, belügyminiszter úr felügyeleti hatáskörébe tarto­zz. A két tárca e munkájának azonos szempontok­ból való irányítása, tette szükségessé a Magyar Va­dászok Országos Szövetségének él etr ehív ásóit, amely Szövetség a 864011945. M. E. számú rendelet alap­ján közel egy esztendeje jött létre. A magyar társadalom a felszabadulás után ha­talmas fejlődést tett. Biztosítottuk a. dolgozók tel­jes résztvételét a kormányban és államhatalomban. Természetes, hogy a dolgozók pihenésénél és szóra­kozásainál is biztosítani fogjuk részükre azokat a sportokat, amelyekből a, múltban a dolgozók milliói ki voltak zárva. Tehát a vadászatot is teljes egészé­ben a dolgozók fegyelmezett társaságainak rendel­kezésére bocsátjuk. Ha a régi, úri Magyarországon a munkás, vagy a paraszt vadászni akart, ennek a szenvedélyének hódolni csak úgy tudott, ha titokban vadászott, — orvvadász lett. Mert az urak nem vették be maguk közé. Ma lényegében megváltozott a helyzet és azt akarjuk, hogy elsősorban és kizárólag a dolgozóknak álljon rendelkezésére ez a sport. Ebből következik, hogy munkásnak, parasztnak, dolgozó értelmiségi- nők ma nincs szüksége arra, hogy orvvadásszék, mert a dolgozó, vadásztársaságok ezreiben elhelyez­kedhet és hódolhat a vadászat szenvedélyének. Ezért érthető, ha Szövetségünk arra az álláspontra helyezkedik, hogy a legkérlelhetetlenebb eszközök­kel, fogja üldözni az orvvadászatot és vadászati ki­hágásokat. Azok, akik ma orvvadásznak, ellenségei az or szóig minden vadászának, de ellenségei a, fenn­álló társadalmi rendünknek is. Hiszen ők szándé­kosan teszik tönkre a dolgozók országának a hábo­rús idők alatt oly nagyon kipusztult és istápolást igénylő vadállomóinyát. E társadalmi feladat elvégzése után, mint má­sodik fontos követelmény áll Szövetségünk előtt a, vadásztársadalom, nevelése. Azok a vadásztársaink, jji vadgazdálkodás, országépítés!

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents