Magyarország és a Nagyvilág, 1867 (3. évfolyam, 1-26. szám)

e ­i A Magyarország és nagy világ 1867-iki évfolyamának tartalma. a. Szöveg. A törökökről.....................................154 Spa nyol parasztok................................177 A gyémántok hazája..........................184 A szent keresztút................................184 M oszkova és az ethnographiai kiál­lítás ..........................................208 Eg y uj világ...........................................221 Német kivándorlók a hamburgi ki­kötőben .....................................237 Z sidó zarándokok Jeruzsálemben . 249 Bukkari................................................253 A Misisippin átkelő indiánok. . . 261 Bagusa . . . •...........................266 Cu ba fővárosa.....................................273 A bikaviadalok.....................................306 Sz anda vára..........................................309 K arlsbad és Nizza................................321 Dalmátiából...........................................333 Ecseg vára......................• . . 345 Az elsasi népéletből..........................345 A z athmeidán-tér Konstantinápolyban 370 Bimaszombat*'.....................................381 K iutahia (Kossuth menhelye Török­országban) ................................381 Németország az 1866 évi hadjárat után...........................................392 A aggteleki barlang..........................393 É lőpatak...............................................404 Ké pek Salzburg környékéről . . . 405 A Balaton és Füred..........................416 Sa lzburg környéke................................437 Kirándulás a magyar fekete erdőbe. 453 Arad.....................................................464 Eperjes és az eperjesi collegium . 472 Kolczvár................................................473 A báusági bányavidék és az állam) vasút kőszéntelepei (Komá­romi Ivántól)................................481 Marokoi kalózok... ... 486 AzujPáris...........................................509 Kómából 1...............................................541 A zai-ugróczi várkastély .... 545 A schweici népélet................................545 Eóm ából II.............................................557 A kecskepásztor.....................................559 A trieszti rakpart................................570 A magyar tengerpart...........................580 Gödöllő................................................581 A fekete keresztyének birodalmáról ( (Vadna( Károlytól) .... \>95 Prairie égés Északamerikában . . 6l7 Történelem, régiségek. Adalék a távirda történetéhez . . 33 Az utolsó magyar királyi udvar] Budán (Vértesi Arnoldtól) . . . 100 A stockholmi báléj..........................146 A z egykori magyar birodalom (Gróf Zay Károlytól) térképpel . . 158 Az első magyar^ független felelős minisztérium...........................170 A bourbonok sírjai..........................196 A mi hőseink 1.......................................230 E gy orosz herczeg emlékiratai . . 235 Egy érdekes régi okirat .... 23c j A mi hőseink П......................................254 : A magyar koronázási jelvények . . 256 : Az tttólsó nemzeti király koronázása Székes­fehérvárott (Vértesi Arnoldtól) 27 8 Krüdenel báróné és I. Sándor cár . 28( Bégi könyvek és könyvtárak . . . 281 I. Károly és kortársai..........................29^ A budai Nagy Antalféle zendülés 1437-bei (Lukács Bélától) . . . . 31 í I Egy még eredetiben létező bünbocsánat levél 1502-ből..........................33i I I. Ferdinand utasítása 5125. december 25-kén.....................................241 j Eredeti okmányok az 1848-49-ki tábori életből.....................................35! A budai pasák.....................................36! 1 Magyar koronázási érmek ... 40! 1 A 17. század szabadságharczainak be­folyása a magyar nemzet hala­dására (Toldy Istvántól) . . 43i Unghvár Bercsényi korában (í’aly Kálmán).....................................56 Bé giségek a rimaszombati kiállításon 57! Természeti udoniány. Az 1867. márc. 6-ki napfogyatko­zásról (Dr. Montedegói Albert Ferencztől)................................10 A március 6-ki nagy napfogyatkozás (Falvay Istvántól) .... 107 Az utósó virág (gr. Lázár Kálmántól) 124 A véruélkül hódítók (Vadnay K.-tól) 134 Az arabs lovakról; irta: Abd-el­kader...........................................209 A para- vagy dugasz-cserfa (Szováthi Lajostól)......................................220 A parti fecske......................................309 A természettudományok állása az ó korban s újabb időben . . . 344 Az újabb materialismus befolyása (Mentovich Ferencztől). . . 511 Ipar, gazdaság, közlekedés. Egy nevezetes könyv az indiai szö­vetekről .................................173 Gőzhajózás a föld körül . . . . 185 A Mont-cenisi vasútvonal . . . 309 A kereskedelem történetének kor­szakai .....................................556 A magyar osztály a párisi világ­kiállításon (Liptay Páltól) . 581 Építészet, szobrászat, festészet. Piloti Nerója................................45 P reller Frigyes tájképcyklusa az Odisseából (Keleti Gusztávtól) 62 Festészeti kuriosum......................93 A pesti szláv protestáns templom . 93 Kugler legújabb domborműve (Pulszky Ferencztől) . . . 218 A jó barátok................................224 a. re formátusok debreczeni kollé­giuma ......................................233 U toljára...........................................333 A z északi vaspálya indóháza Bécsben. 382 Az eszterházy-képtár ügyében. Mun­kácsy Mihálytól) .... 412 Az Eszterházy képtár közhaszna (Vadnay Károlytól) .... 458 Zene, színház és irodalom. Litolf bucsúhangversenye .... 33 Zrínyi Péter és társai légiója (könyv­, ismertetés)...........................69 ' Az 17 35-iki zendülés története (könyvismertetés) .... 71 Koronázási emlékkönyv (könyvismer­tetés) .....................................429 Mi ksa császár mint iró .... 473 Művészek csarnoka I. Bembrandt......................485 II. Corregio......................605 Goldoni és vándor szinész társasága 560 Kebeka és Eleazár Jákob kútjánál 617 Hazai és külföldi események társas- élet. A diplomatiai s egyéb testületek fogad­tatása a tuillériákban . . 9 A compiégnei vadászat .... 21 Az angol parlament megnyitása . 81 Az észak-német parlament megnyitása 105 Fáklyásmenet és tisztelgés gr. Andrássy miniszterelnöknél febr. 19 kén 110 A hadsereg kérdése...........................122 A második felelős magyar minisztérium bemutatása a képviselőházban 129 Tüntetés Fiúméban febr. 19-kén. . 129 A főváros kivilágítása márc. 12-kén 141 A fiumei elfogott polgárok szabadon­bocsáttatása................................141 Fáklyászene a budai királyi palota előtt 141 A magyar miniszterek eskületétele Budán .....................................153 A március 14-ki fáklyásmenet . . 153 Tollrajzok az észak-német parlamentbóll58 A „Deák“ nevű hajó tengerre bocsátása Fiúméban .....................................165 Ga ribaldi Caprera szigetén . . . 178 Párisi levelek I. (H. Miksától) . !T. 200 „ »П............................\ 205 „ „ Hl.......................................219 „ „IV.......................................247 » „ V...................................295 K oronázási eskü................................297 A kardvágás .....................................298 A királyné megkoronáztatása . . 321 IX. Pius és a centenarium Eomában 335 ! T T T "1 ITT Élet és jellemrajzok. Gyulai Pál (Áldor Imrétől) ... 1 Gróf Széchenyi Ferenc. (Fáik Miksától) 13 Csengeri Imre.......................................20 B ánó József.............................................20 Bónis Sámuel.................................... 20 Madarász József ...... 21 Chasseloup-Laubat marquis ... 21 Bömches Frigyes...........................45 B ezerédy László ...........................45 Csiky Sándor........................................45 Dr. Montedegoi Albert Ferenc . . 49 Ányos István.......................................81 B acskó Dániel........................................81 Jekelfaluesy Lajos .............................81 Su lyok Mór...................................... 81 Pákh Albert.................................85 I stván föherczeg..................................97 L onovics József ...... 133 ___A leghívebb város leghívebb fiai . 141 A franczia trónörökös..........................153 C ornelius Péter ................................162 G r. Bethlen Farkas..........................166 P ata у István.....................................166 P app Szilágyi József .... 166 Vállyi János......................................166 Beliczay István ...........................166 Zilahy Imre (Áldor Imrétől) . . 181; Purgstaller József................................193 C sik András .....................................200 B eniczky Gyula ............................. 200 j G r. Taaife Eduard................................224 Sim or János, Magyarország prímása 241 Szentkirályi Mór...............................265 K ossuth Lajos (Áldor Imrétől) . . 290 Dóré Gusztáv.................................308 Miksa mexicoi császár (f. 1867. jul. 19. (Vértesi Аг-доЫШ) . . . 325 Abdul Aziz Khán ...... 362 Ihász Dániel (Csukássy Józseftől) . 373 Buttkayné-Kossuth Teréz . . . 374 Dr. Kovács Sebestény Endre . . . 385 Perczel Mór (Aldor Imrétől) . . . 398 Klapka György (Csukássy Józseftől) 433 Molnár György................................436 T ürr tábornok................................445 B ecke Károly és Hye Antal miniszterek 453 Atzél Péter (Dr. Pór Imrétől) . . 457 Csernátony Lajos............................469 Izsó Miklós..........................................529 Fo uld Achil (Vadnai Károlytól) . 530 I. Vilmos porosz király .... 553 Dósa Elek...........................................565 A reichsrath alsó házának elnökei . 569 I. György görög király és neje . . 569 Garibaldi (Kunságitól) .... 577 Garibaldi Menotti................................578 Me isel főrabbi......................................589 O’Donnel ..........................................593 A legelső vértanú................................601 Gr. Zay Károly......................................613 Költemények A magyar gazdaasszony (Hiadortól) 2 Komán népdalok I. V. (Grozesen J.) 2 Egy jó öreg anyóka (6. Pongrátz Emiltől) ..................................16 Am i végtelen (Várady Gusztávtól) 28 Világosvár előtt (Komócsy Józseftől) 40 A honatyákhoz (Zalánfi Kornéltól) . 50 Kárpáti idyll (Komócsy Józseftől) . 62 Az éji látogatás (Gyulai Páltól) . 69 Az éhhaiál (Jankai Józseftől) . . 74 Mai dalok I. II. (Vajda Jánostól) . 74 Borús időre (Szinovácz Gyulától) . 86 Fiume (Dalmady Győzőtől) ... 98 Jó ut (Szász Károlytól) . . . . 110 Gyomláló leány, skót dal (Zolnaitól) 117 János bátyám emléke (Kcmócsy Józseftől) ...... 122 Jakab bátyám (Jámbor Páltól) . . 134 Beteglátogató (Udvardy Gézától) . 146 A legszebb tavasz (Jankaitól) . . 161 A viszontlátás, „Dózsa György“ dalműből 172 Bérez és lapály (Tompa Mihálytól) . 182 Ezer év (Jókai Mórtól) .... 194 Múlt és jelen (Nyilas Samutól) . . 206 A mostani országgyűlés krónikája (Vas Gerebentől) .... 218 V rab költő (B. Pongrátz Emiltől) 230 1 A budai honvédsirok fölött (B. Pon- 8 grátz Emiltől)..................... 242 Á M árcius 15. 1848 (Petőfi Sándortól) 254 I Dythiramb (Komócsy Józseftől) . . 266 I \z ifjúság (Zilahy Imrétől) . . . 278 Kossuth 1848. (Hiadortól) . . . 290 1 Kossuth Lajoshoz (Dalmady Gy.-től) 290 I к Duna partján (Komócsy Józseftől) 304 .tt a próba (Petőfi Sándortól) . . 314 > к legácio (Nemes Ödöntől) . . . 316 I к sirásó (B. Pongrátz Emiltől) . . 326 7 STyári kép (Komócsy Józseftől) . . 338 1 к száműzött (Csukássy Józseftől) . 350 1 ?erczel Mórhoz jul. 27. (Csepely t Sándortól) .......................... 364 £ M iksa császár költeményeiből (ifj. Ábrányi Kornéltól) . . . 374 I kz aradi vértanuk emlékezete (Bene- I dek Aladártól) . . . . 386 ^ fohász (Kulilfay Edétől) .... 399 * Konduljanak meg a vészharangok (Petőfi Sándortól) . . . . 412 I Szerb költemények (Kojazi Lajostól) 424 Sfyomdában (Komócsy Józseftől) . 436 I к szerzetes (lord Byron után) Csu­kássy Józseftől ..................... 447 ­K andalló mellett (Komócsy J.-től) 458 I Szilágyi haragja (Zalártól) . . . 470 I kz első ősz hajszál (Szász Gerőtől) 482 í Vajda-Hunyadon (Petőfi Sándortól) 494 £ Engesztelhetlen kisértetek (Benedek 1 Aladártól)........................... 506 i к gyermek imája (Csukássy J.-től . 522 1 Viselte a gyászt.... (Várady G.-tól) 530 1 fvtkos óra (E. Kovács Gyulától) . 542 J A végtelen (Dobó Lászlótól) . . . 554 Murawieff (ifj. Ábrányi Kornéltól) . 566 Kossuth (Tóth Kálmántól) . . . 578 1 Elhervadtak (Flórától) .... 590 ­Karácsony estén (Komócsy Józseftől) 602 1 Szomorú dal (Szász Gerőtől) . . . 614 ­Regények, beszéljek. Egy sírral több (Major Bélától) . . 4 ­A Clémeuceau-pör........................... 8 ­Az első hópelyhek (Pászthói J.-től). 29 1 Hermengild (Vértesi Arnoldtól) . . 41 • Egy borbély megmenti Spanyolor­szág büszkeségét (Lauka G.-tól) 42 - A régiségbúvár (Tóvölgyi Titusztól) 65 A honvédzászló alatt (Vértesi Ar­holdtól).......................... . 123 A nő titka (Bertoud Jenőtől) . . 224 Nehány lap egy munkási hölgy nap­lójából (Karlovszky Idától) . 242 A középkor deákjai (Jules Janin be­szélye) ..........................................281 A z első cliens tBors Dickenstől) . 296 Hogy támadnak a nagy emberek (Lauka Gusztávtól) . . . . 315 Margit (Wilkie Collinstól) . . . 317 A bölcsész csalódása (Major Rékától) 351 Székelyasszony (Jókai Mórtól) . . 422 A kinpadon (Vértesi Arnoldtól). 7 j 460 A kettős gyógy (SchückingLevintől) 535 I Társadalmi körök (Deák Farkastól) 554 \ A bors (About Edmondtól) . . . 573 Luzy kisasszony (Achar Amádetól) 584 Tizenkilencz év előtt (Vértesi Ár­n óidtól) .....................................602 Egy vörös fejtörténete (Karr Alfonz­tól) ................................................620 Népisme, tájrajzok. Az arab nép (úti kép)..................... 5 I C sábrágvára...................................... 25 Vizszentelés sz. Péterváron ... 32 Vinga város bolgár lakói .... 41 Mária völgyében (Petendi Gézától) . 53 A sátoros czigányok..................... 59 O roszországi pópa..................................59 Jé gmenés a Dunán........................... 69 F ácán vadászat Csehországban . . 69 A beduin..................................................69 B elgrád és a szerbek.............................73 F iume ................................................109 Spanyolországi fény- és árnyképek 113 Ázsiai orosz katonaság...........................117 Népmulatságok hazánkban . . . 129 Szeben.....................................................146

Next

/
Thumbnails
Contents