Magyarország és a Nagyvilág, 1878 (14. évfolyam, 1-26. szám)

1878-01-06 / 1. szám

A „MAGYARORSZÁG és a NAGYVILÁG“ XV-ik (1878-ki) évi folyamának TARTALOMJEGYZÉKE. Lap. Életrajzok. (A r c z к é p e к k e 1.) Két építész : Fellner Nándor. Láng Adolf .... 1 Viktor Emánuel.................................................................1' Bodenstedt Frigyes ...........................................................33 S zigligeti Ede......................................................................49 Vértesi Arnold.................................................................33 A spanyol királyi pár......................................................73 I X. Fiús pápa . . . . •............................................81 Palotásy János.................................................................773 A tábornoki testület vezérei...........................................11® Ш . Leó pápa.................................................................I38 Gr. Sándor Móricz...........................................................154 F erencz Károly főherczeg.................................................161 Ebers György ......................................................................177 N apier Bobért......................................................................193 Weinek László ....... -......................201 S zigligetiné és Planquette...........................................211 B ratiano János................................ 225 Heckenast Gusztáv...........................................................241 P aulay Ede................................................................................257 Chionű Emilia...........................................................................284 Sasulics Vera......................................................................399 László József......................................................................396 Gassy Ferencz......................................................................313 Dr. Kovács S. Endre................................................................321 Grünwald Béla...................................................... • • 337 S uvalov gróf...........................................................................33,1 Két halott : Fogarasi János, Balogh Zoltán .... 369 Frigyes Vilmos, német trónörökös.....................................390 K orbuly Bogdán.....................................................................417 B r. Philippovics József.....................................................449 K isfaludy Atala ................................................................435 C airoli Benedek......................................................................487 Horváth Mihály......................................................................529 Mária Krisztina......................................................................334 Edison Alva Tamás................................................................604 Sir Ali khán és fia................................................................614 Dupanloup püspök......................................................1 673 Szilágyi Sándor......................................................................383 Navab Gholem Húszéin khán...........................................700 Két öngyilkos tudós: Pétermann Ágost, Eüstow Vilin. 705 Mussics Iván......................................................................7 21 D ondukov-Korzakov lierczeg...........................................737 Augier Emil...........................................................................753 Az olasz királyi család.....................................................: 764 A z afgánisztani angol sereg vezérei................................770 Jankó János................................................................ . 778 K ét új miniszter : gr. Szapáry Gyula, br. Kemény G. 785 Az osztrák-magyar bank alkormányzói: Fest Imre, Lukam Vilmos...........................................................801 Klieireddin basa nagyvezir................................................817 F ra Grgo Marties.................................................................820 Eredeti és fordított költemények. Az öreg díván. Jakab Ödön............................................... 2 E lfelejtesz... Vay Sarolta. ...................................................10 I sten veled! Ibolya............................................................... 12 Az agglegény téli estéje. Bálinlh Gyula........................ 18 A legszebb halál. Simon Pál.............................................. 26 S zeress, a mig szeretni tudsz. Freiligrath után Bényei Károly...............................................................................28 Mirza Saffiból. Csukási József..............................................34 Ki tanít meg arra ? Pap Kálmán.............................................51 Mucius Scaevola. Kemény Károly................................... 60 P ályafutásom. Hónai Kálmán........................................... 66 Felköszöntö. Márkus Miklós.....................................................76 Boabdil búcsúja Granadától. Györy Vilmos. ... 83 Körül lebegnek . . . Bánfalvy Lajos.......................................98 A csillag és a bolygó tűz. Karlovszky Endre. . . . 115 Ha messzi elbolyongsz.. . Aradi József............................123 H angok a völgyből. Simon Jakab.................................... 130 B álteremben. Rónai Kálmán.................................................147 L ap. A temető télen. Malomhegyi István................................162 H anzi. Kiss József............................................................178 H oráczból. Osengeri János.................................................187 írok egy levelet... Pap Kálmán..................... . . 194 Az ifjú házas. Fajth Péter..................................................203 Esdeklés. Lamartine után. Mándoki Mihály. . . . 204 Egy tudós barátomnak. Ujváry Béla..............................210 K érés. Lenau után. Sinta у János. . . . . ... . 214 Török dal. Krcsmárik János..............................................226 Kezdő poeta levele a szerkesztő úrhoz. Kozma Andor. 235 Dalok. Gr. Vay Sarolta......................................................242 F alun. Jakab Ödön...............................................................258 Fecske, gólya. Tompa Mihály...........................................265 H oráczból. Leuconcehoz. Csenyeri János.......................266 Oh, jöjj kikelet. Pap Kálmán............................................275 Kicsiny imakönyved. Aradi József.................................290 L esz nekem még... Bánfalvay Lajos............................306 H oráczból. Szeptimiushoz, Melpoménéhez Osengeri János. .......................................................................316 A rámnak. Kompolthy Tivadar..........................................322 S zemem. . Kiló Lajos........................................................331 Tied volt . . Darmay Viktor................................................338 E lső ébredés. Sz. Hermine................................................. 354 A zt mondhatnátok. . Bulla János.................................363 A szomorú fűz. Bulla János..............................................370 Hulló csillagok. Pap Kálmán..................................... . 37 9 E gy muzsikus halálára. A.............................................• 386 Itten ültünk.. Filó Lajos.....................................................402 Mirza Saffiból. Bánfalvy Lajos.........................................407 C atullusból. Osengeri János...............................................411 Kortársam halálán. Arany János....................................418 E gy kis leánynak. Bulla János..............................................423 Lady Clare. Tennysonból. Csukási József. .... 426 A sírok között. Bálinlh Gyula..............................................434 A pálmához. Bánfalvy Lajos.................................................443 Oh csak én már.. . Vay Sarolta.......................................450 A dalnak szárnyain. Heinétől. Szász Károly. . . . 457 Horáczból. Melpoménéhez. Osengeri János........................459 A távolból. Fábián Géza.....................................................467 A tengerpartról. Kompolthy Tivadar..............................474 Nagy-Szalánczon. Gr. Vay Sarolta..................................483 Ha a rózsából. .. Bulla János..............................................498 K eidben.. . Pap Kálmán...................................................506 A magányban. Dengi János...................................................514 B ománcz. Somló Sándor................................................ . 530 B jörn királyfi. Bulla János................................................546 Mirza Saffiból. Bánfalvy Lajos.............................................554 K elenföldön. Malomhegyi István......................................562 V áláskor. Csillagh Mór......................................................570 Egy kicsinyke szó miatt. Karlovszky Endre. . . . 578 A boldogság útja. Greguss Ágost..........................................594 A hét baka. Tolnai Lajos........................................................610 Királynék harcza. P. Szathmáry Károly.............................619 Költemények. Ossziánhoz. Jó mindent tudni. Bulla János...............................................................................626 F áj a szivem . . . Rónai Kálmán............................................642 Emlékezés Sz. Hermin.............................................................646 Száll a gólya . . . Mészáros István .......................................658 H árom költemény Hood Tamástól. Csukási József. . 668 Halottak napján. Pósa Lajos.................................................674 Ő szi tájon. Borsodi Béla..........................................................690 Antara költeményeiből. Krcsmárik János..........................699 A lkony-óra. Szász Károly.......................................................706 Költemények. Rédey István........................ 722 I rigylendő költők. Eberzky Béla...........................................723 A hegyi kocsma. Jakab Ódon.................................................738 Az aranyoskuti szegény juhász leánya. Pósa Lajos. . 754 Hogyha rózsa volnál.. . Köszeghy Géza.............................764 A szerencse. Ifj. Ábrányi Kornél...........................................770 Oh! nézzetek . . . Ábrányi Emil...........................................786 V irágos partok lenn a földön .. . Iván Lajos. . . . 795 A szeretet ünnepe. Simay János......................................802 K arácsony-éj van. Vay Sarolta..............................................802 A kis Jézus. Pap Kálmán.......................................................803 Éveink. Bulla János..................................................................818 L ap. Falun. Pósa Lajes...............................................................819 A mesékből. Z..................................................................822 Eredeti és fordított elbeszélések, rajzok. Fényes házasság. Begény a magyar társadalmi életből. Irta Vértesi Arnold. 2, 18, 34, 51, 67, 83,98,115, 130. 146, 162, 179, 194, 210, 226, 242, 258, 274, 290, 306, 322, 338, 355, 370, 386, 402. Egy egyptomi királyleány. Történelmi regény'. Irta Ebers György, ford. Huszár Imre. 3, 20, 36, 54, 69, 86, 99, 118, 134, 150, 166, 182, 196, 212, 227, 243, 260, 275, 290, 314, 323, 348, 363, 374, 390, 411, 427,436, 454. 471, 486, 503, 519, 533, 554, 571, 579, 598, 611, 629, 646, 663, 678. Az év története. Andersen................................................... 7 »V-ik Ferdinánd.« Bajz. Irta B. Büttner Julia ... 42 Jankó Jánosnál. Karczolat. Irta Hermann Oltó. . . 147 Az elzárt gyámleány. Vig elbeszélés. Irta Degré Alajos. 418, 435, 451, 468, 483, 499, 515, 530, 546, 562, 578, 594. Az első halott Sadovánál. Irta Baradlay Sándor. . . 423 A vén zászlótartó. Bajz. Irta Baradlay Sándor. . . 455 Egy7 házasság Khmában. Khinai elbeszélés nyomán. . 459 A mit a szomorufüz beszélt. Bajz. Irta Kisfaludy Atala. 466, 482, 498, 514. Egy fölösleges emberről. Bajz. Irta Baradlay Sándor. 522 A falu dolga. Elbeszélés. Irta K, ing Miklós. . . 550,565 Egy agg magyar színész életéből. Irta Balogh István. 626, 642, 659, 675, 690, 706, 722, 738, 754, 780, 791, 805, 822. A bánya titka. Görög elbeszélés.Irta Bangabé. 699, 711, 726. Isa, por és hamu Bajz. Irta Baradlay Sándor. . . 708 Legéndi György7. Bajz. Irta Secretorius...............................730 Nunu. Amerikai rajz. Willistöl..............................................741 K ényessi ur. Elbeszélés. Irta Névy László. 769, 786, 803, 818. Caleidoscop. Bajz. T. .............................................................795 A esthetikai, történelmi, természettudományi, utazási és rokontartalmú czikkek. A természet könyvéből. Kunkel Alajos. A lég hőmérséke.......................................................10 A vizek hőmérséke......................................................138 Az időjárás...........................4. .... . 359 A légkör fény tüneményei.....................................548 A föld belseje és szerves élete................................723 Török példaszók a keleti kérdéshez. Győri I. . . . 43 A napsugár. Középázsiai rege. Evva L.............................60 A csók természetrajzából. Dengi János. . . 76, 107, 123 Amerikai úti naplómból: Az öreg szabadságharang. Szokolay Hermin...............................................163, 180 V ilághírű kongresszusok. K. T. K...................................214 K ialudt láng. Emlékezés Darmay Viktorra. Mezei Ernő......................................t..................................230 N ők a vádpadon. K. T. K......................................................234 Bajzok a vasúti életből. Wachtel Károly. A pály7a-felvigyázó.....................................................246 Kisebb-nagyobb tolvajok.....................................474 A vörös kereszt............................................................595 A z arczkép. Evva Lajos..........................................................266 T eleky László tragoediája. II. Kákay Aranyos. . . 278 Naprendszerünk és a csillagos ég. Kemény Mihály. 282, 292 A kik a nőket megigézik. K. T. K. .............................310 A fülemile utazása. Hermann Ottó............................ 327, 342 P etőfi Aranyhoz........................................ 346 A békáról. K. T. K.................................................................378 Ada-Kaléba. F. A.......................................................... 379, 395 A gyászoló özvegyek palotájában. Wachtel Károly. . 407 A látomásokról. Greguss Ágost.............................................442 Az Orczy-kertben. T. В. 458 Az én alezredesem emléke. Jakab Mek.....................490, 506

Next

/
Thumbnails
Contents