Magyarország és a Nagyvilág, 1879 (16. évfolyam, 1-26. szám)

1879-01-05 / 1. szám

— Felelős s\erkes\tö: ÁGAI ADOLF. Szerkesztőség és kiadó-hivatal: Budapest, Ferencziek-tere, Athenaeum-épület. Ш. ÉVFOLYAM. 1879. 1. SZÁM. BUBAFEST, JAGUÁR 5. Előfizetési dij: Negyedévre 2 frt 50. — Félévre 5 frt. — Egész évre 10 frt. \7. irodalmat ötven éven át szakadatlanul munkálni szó­val, tollal és tettel; hirdetni a nemzeti nyelv mivelésének töltetlen szükségét ; buzgól- kodni a nemzeti érzület föl­keltésén és terjesztésén, egy hosszú fölszázadon át lobogtatni a szabad­éi vüség zászlaját; hathatósan közre­működni a társadalmi élet meyte- remtésén és megszilárdításán: ez a sorsnak ritka szép ajándoka. De félszázadon át küzdeni szó­val, tollal és tettel jutalom nélkül, az elismerés bizonytalan reményével; küz­deni önzetlen hazafi-érzület sugallatából a nemzet fölvirágzásába vetett rendíthetetlen bizalommal minden haszon, kilátás nélkül, számtalan veszélytől környezetten; ezer tövisre hágni és nem szakíthatni az élet egy rózsáját sem: valóban keserű végzése a mostoha sorsnak. Frankenburg mindkettőben busásan részesült. Dolgozott és küzdött. E két szóba van foglalva minden, amit ő életének nevezhet. A munka megteremtő számára a küzdések hosszú sorát, de ereje uj munkára edződött e küzdelemben. Minél többet küzdött, annál többet dolgozott. Soha el nem csüggedt, bátran nézett szemébe minden veszélynek, vésznek s mindenkor hü maradt önmagához, hazájához, nemze­téhez. Amit a tartozó hála, a tisztelet nyújt­hat, jutalombére gyanánt ily hosszas és kiváló munkálkodásnak: azt nyújtjuk e sorokban. Az ólom — mely gyors halált oszt a véres csatán — az életben nemesen küzdőt aranynál fényesebb éremmel disze- siti, az érdemesnek ércznél is maradandóbb emlékszobrott emel, örök életet ad. Az ólom betű, a sajtó szárnyaira emelkedve, országgá hirdeti magyar ügyünk e hű bajnokának viselt dolgait. Ahol megkésett tapsaival a nemzet, diszjeleivel a hatalom: ott a sajtó, mely emlékeztet és bnzdit. Ha Franken- bürer Adolf életét a szokottnál bővebben ismertetjük, ennek oka — a mellett, hogy működésében Magyarhon irodalmának tör­ténetéből is mutatunk be egy ötven évre kiterjedő rajzot — ennek oka, mondjuk, az

Next

/
Thumbnails
Contents