Magyarország és a Nagyvilág, 1881 (17. évfolyam, 1-26. szám)

1881-01-02 / 1. szám

Az elefánt. Elbeszélés. Irta: Szépfaladi Ö. Perencz cdves Jenő barátom! Ne áb- . rándozzék ön utánam, hisz '4 tudja, hogy ón nem tudok ífj többé szeretni. Szeresse inkább azt, kit ma délután nálam talál s ki jobban megérdemli szeretetét, mint én. Szirti Emma. Ezt a levelet vette egy ködös novemberi reggel Túri Jenő, a legkedveltebb fiatal orvosok egyike Budapesten. Mikor az érdekes sorokat elolvasta, felka- czagott s ilyenféle magánbeszédben tört ki: ,,Szeresse inkább azt, kit ma délután nálam ta­lál? Emma kisasszony, kegyed dicső leány! Meg­kínál engem kökénynyel szőlő helyett! Nincs étvágyam rá, tartsa meg kérem magának, amit ajánl!“ A levél még ott bevert á painlagon, midőn az inas behozta a reggelit s egyszersmind jelen­tette, hogv a doktor urnák két barátja: Kondo Domokos és Szemes Adorján akarják tenni tisz-r teletöket s kérdeztetik: ha nem lesznek-e alkal­matlanok ? — A patvarba! Mit teketóriáznak, mintha valami miniszterhez lépnének be! Hisz mindenki tudja, hogy az orvos lakása boldog-boldogtalan­nak nyitva áll! Még azon felül egy kis regge­lire is szívesen látom, ha meg nem vetik! Az inas ép vinni akarta gazdája üzenetét, mikor a két ur alázatosságot szinlelő hajlongá- sok közt belépett. — Azt gondoltuk, kissé tovább mulattál tegnap Körösi tanácsos uréknál, azért nem akar­tunk minden bejelentés nélkül rontani rád. Hogy van Jolánta kisasszony? Nem akar Adorján ba­rátunk szivének irgalmazni s még mindig téged tüntet ki nyájasságával? — kérdé az idősebb fiatal ember, Kondor Domokos. — Te! Csak nem hiszitek, hogy Jolántába vagyok szerelmes? szólt a doktor. — Már hogy ne volnál! — feleié az ifjabb. Szemes Adorján, a teljes meggyőződés hangján. — Ebben az egyben csalódtok! — Könnyű azt mondani! — jegyző meg Adorján. — No, már ezt könnyű be is bizonyitni — szólt mosolyogva a doktor és átadta 8 Szirti Emma levelét Kondornak és Szemesnek A három fiatal ember a legjobb barátjí volt egymásnak. Ha valamelyik pár napig nen volt látható, a másik kettő már helyét nem ta lálta. Megszokták egymást, habár nem is voltai mindig egy véleményen egymással. Túri Jenő doktor ur beutazta az egész vi ágot és újvilágot; kellemes, kedélyes fiatal em bér volt, ki sok tapasztalatot hozott magáva mindenünnen. Kitömött állatokat és a legszebl hölgyek fényképeit. Az állatokat múzeumába: helyezte el, a szép hölgyeket aranyos keretek ben oda függeszté asztala fölé s gyönyörködöt bennök addig, mig valamelyik föl nem elevent és nagyobb gyönyörűséget nem szerez neki. Ed digi életéből megemlíthető, hogy ott volt a Nia garánál, mikor Blondin átment a zuhatagon. . kedélyes doktor meg akarta azt a tréfát tenn hogy a hires kötéltánczossal keresztül viteti ma gát, de értesülvén róla, hogy a merész férfi csak oly halandókat vesz nyakára, kik a renn gést nem ismerik s a remegőket egyszerűé vízbe dobja, jobbnak találta, hogy alant marat jón. Nem volt hajlandó belátni igazságát annak a sokat emlegetett frázisnak: magasról bukni is dicső! Kárpótlásul megállóit a zuhatag mellett és lefotografiroztatá magát emlékül. Huszonnégy éves fiatalságának tartozott annyi gyöngédséggel és kímélettel, hogy ne koezkáztassa életét. Szemes Adorján öles termet, hatalmas fej, szabálytalan, de azért érdekes vonások, nyalka kis bajusz, jóízű kedély. Lomha járására negy­ven év terhe nehezült, bár alig múlt huszonkét éves. Sokat élt; minden évét, melyet tizennégy éves korától eltöltött, mint a harezban töltött időt, duplán lehet számitni. Korán árvaságra jutván, hamar kezdett önállóan gondolkozni. Ez önállóság eleinte abban nyilatkozott, hogy lelke­sedett a játék, a nők és a bor iránt! Földbirto­kából, melyet sok őssel dicsekvő atyja hagyott rá, sok egy-két holdat költött el tapasztalás kedvéért, de azért még elég maradt a jövőre is. A három barát közt legigénytelenebb volt Kondor Domokos. Csöndes, nyugodt kedély, szürke szemében lappangó tűz, keskeny ajkain néha gunymosoly, szivében rejtett érzés, melyről nem tudott senki. Felül a harminez éven, de reményében húsz éves; az élettől nem várt so­kat, de még kevesebbet kapott. Akik ismerték, mindig azt hitték, szerelmes. Mindenkinek eldi­csekedett ideáljaival, kik őt meghódították. Hogy ő valakit meghódított volna, arról nem tudott senki, maga sem említette senkinek. Ha egy- egy ideálja faképnél hagyta, nem törődött vele, mint a gyufával, melyet a szél elfojt. .Szomo­rúnak senki sem látta, mert az élet oly hitvány, szomorkodni sem érdemes. Arra, bőgj" megháza­sodjék, sohasem gondolt; előbb azért nem, mert fiatal, utóbb azért nem, mert harminez éven fe­lül úgy sem magának nősül az ember. Egyszer albumába nézett s vagy harmincz-negyven nő ismerőse arczképeit összehasonlítván, felkiáltott : „Isten bizony, akár melyiket feleségül vettem volna, ha épen kell. De nem kell!-‘ A hitelintézet, melynél alkalmazva volt, több gondot adott neki, mint a hölgyek. „Itt még lehet avanzsirozni, a hölgyeknél már nem!“ szokta mondogatni, ha barátai le akarták beszélni, hogy ne legyen . olyan túlságosan szorgalmas. Kondor Domokost épenséggel nem bántot­ták a poetikus hajlamok. Egy ízben nevetve ’ mondá: „Már ugyan mit is ábrándoznám! Hisz a nevemben is csak egy „o“-val van kevesebb, ! mint a roncsoló toroklobban!“ i Szemes Adorjánt már nem ilyen bölcsőben ringatták. Barna bajuszát mindennap úgy kipö- I dörte, hogy Körösi tanáéi ur Jolánta leányá- 1 nak is feltűnt. Nem hiába mondta Adorján ur: Körösi Jolánta kisasszonynak nincs párja az t egész világon! Néha oly eszményinek festette a derült éghez hasonlító vidám szempárt, piros cseresznyénél izletesebb piczi piros szájat, fitos orrocskát, hófehér vállat, parányi lábat és ötös 1 számú kesztyűvel dicsekvő kacsókat, hogy Kon- b dór Domokos is nem egyszer felsohajtott: „De- ti rék nő lehet!“ — Isten a megmondhatója, milyen derék ;t Én azt hiszem, ez a leány már nem is leány, ha il nem angyal! [- — Legalább angyal! Hogyis adná egy hu i- szónkét éves fiatal ember lejebb az „angyal“-nál V — szólt mosolyogva Kondor, i, Túri Jenő volt a három barát közt a leg i- veszedelmesebb. О nemcsak Franczia-, Angol- éi u Németországot járta be, hanem Amerika forrt 5- nyarát is átizzadta New-York városában; min n den tudori diplomát elnyert, mit egy képzett or l- vos elnyerhet; széles ismeretséggel dicsekedhe tett s oly évi jövedelmet dughatott zsebre, melylyel rendes vetélytársai közül egy sem dicsekedhetett. Ha Szemes Adorján bízott volna is a maga takaros bajuszában, koromsötét hajában, erős alakjában, és ifjúsága tavaszában, azt sem ta­gadhatta el, hogy Túri Jenő doktor ur sem múlt el huszonöt éves s bár kissé alacsonyabb nála, kissé nagyobb is a szája, de szeme ragyogása, hajfürtéi feketesége semmi esetre sem hátrál meg Adorján ur előnyei elől. Adorján nem is becsülte kevésre barátja „ké­pességeit“ s azért Kondor Domokos hitelintézeti hivatalnok urat is megnyerte ügye támogatására. Ha módjában van, hajlandó még valami bizto­sitó intézetnél aszszekuráltatni is szive szerelmét, ha a tűz, jég és viz ellen biztositó társulatok nem oly önzők s meg nem tagadnák ezt az előre való gondoskodást. I Amint a jóbarátok a sonkaszeletek, '.boriu szeletek, vajaskenyér, tlica és pompás bort mellé leültek, kivéve Túri doktort, mind jó ben voltak. — Nos, ugy-e, hogy nem vagyok J kisasszonyba szerelmes ? szólt a doktor és у tette a bizonyítékul szolgáló levelet. — Amint látszik, nem! — Most tehát Szirti Emma tetszik?—I Kondor. , ... lean: — Mit er, ha én nem tetszem! —■ se a doktor. — Te! Merek fogadni, az a leány mindig abba a lepke Világi Mukiba bolo Pedig az, hidd el, nem veszi el! Mindi egyiknek, hol agmásiknak udvarol, aztán menti ki magát, hogy gazdag szülei nem beleegyezésüket! — szólt Adorján. — Lám, mire nem jó a gazdagsá jegyzé meg mosolyogva a hitelintézeti talnok. — Ki tehet róla, ha a hölgyeknek lángok jobban tetszenek ! — Sohse törődjél vele doktor ! Hide hölgyek nem érdemlik meg a mély érzelin megcsalnak, csald vissza ; gyöngyház, ha kad, lesz más! És ez igv van, igy kell 1 Bezzeg nem is kellene egyéb, mint hogy r gény férfiak fejünket a falba üssük, mi gyünk gyémántokkal halmozza el magát i nevet bolondságunkon. Mit- csináljon az magának hiábavaló bajt. Ha nem szeret 1 áttérek Irénhez vagy Jolántához — — Jolántához bizony ne térj ! — közbe Adorján. — Ne félj gyerek ! Hisz csak | mondtam ! — Szerencsés természeted van baráil i nem lehet minden szivet egy kaptafára j i — Lehet biz azt, ha erős az akar! i úgy látom, Szirti Emma kisasszony kJ lönben csak látásból van szerencsém il szintén az én véleményemen van, különbé ajánlja, hogy látogasd meg s nézd meg ! ,,valaki“-t, aki ott lesz! — Apropos! Nem tennétek meg nek kis szívességet, viszonzásul készséges lemon ért Jolánta szerelméről? — kérdé Túri ! — Szívesen! — viszonzá Adorján, a hogy tudná mire kérik. — Meg ne ijedjetek, nem lesz valan s dolog! Ugy-e nem ismeritek Szirtiéket? 1 — Nem! — Akkor eljöttök ma velem Szirti Nem akarok egyedül állni a veszedelei mely reám vár! _________________•____________________

Next

/
Thumbnails
Contents