Magyarország, 1982. július-december (19. évfolyam, 27-52. szám)

1982-07-04 / 27. szám

í ■ \ A MAGYARORSZÁG munkatársai 'között is nagy iz­galom övezi a spanyolországi labdarúgó-világbajnokság ese­ményeit. Régi szokásunkhoz hí­ven a Mundial megkezdése előtt megszerveztük a házi totót. Min­denki megadta tippjét az első forduló mérkőzéseire, és kifi­zette azt a csekélyke összeget, amelyet majd ü nyertes zsebel­het be. (Reméljük, e sorainkat a pénzügyi körök nem tekintik tiltott szerencsejáték bizonyíté­kéinak.) Hogy ki nyert, arról e helyütt ne essék szó, nem akarunk senkit név szerint nép­szerűsíteni. Annyit azért elárul­hatunk, hogy ezúttal sem dőlt meg a régi igazság: a futball iránt nem csupán rajongók, ha­nem többé-kevésbé hozzáértők is túlnyomórészt a „vert me­zőnyben" végeztek, igazolva, hogy ebben a játékban sokkal többet ér a szerencse, mint a szakértelem ... Ezt a rövid bevezetést arra szántuk, hogy kollégáink játékos fogadó kedvét tanúsítsuk, ami­ről azután áttérhetünk voltakép­peni mondandónkra: olvasóink fogadásaira. Hogy ilyen van, azt onnan tudjuk: alig telik el nap, hogy ne kapnánk telefonhívást ismeretlen olvasóktól, döntsük el, kinek van igaza az általuk kötött fogadásban. No, itt per­sze már nem a Mundialról van szó, hanem mindenekelőtt kül­politikai kérdésekről. A napokban izgatott férfi hang kereste külpolitikai rovatunkat, mondanánk meg, hogy Svédor­szágban konzervatív vagy szo­ciáldemokrata kormány van-e hatalmon. Miután a választ megadtuk, a telefonáló még egy kérdéssel állott elő: közöljük ezt a válaszunkat azzal a személy- lyel is, akinek átadja a kagylót. Megtettük. Úgy látszik, a vesz­tes fél nem nyugodott meg ad­dig, amíg nem a saját fülével hallja, hogy a jelenlegi svéd kormány polgári irányzatú. Ez csupán egy példa volt. De kérdezték már tőlünk a fogadó­olvasók azt is, hogy hány esz­tendős a marokkói király, mikor volt francia gyarmat Szíria, mi­lyen párt tagja az osztrák ál­lamelnök. Hogy csak néhányat említsünk. A kérdések hallatán az egyik szemünk sír, a másik nevet, örülünk annak, hogy olvasóink ilyen aprólékosan érdeklődnek a világ dolgai iránt, de sajnáljuk, hogy sokszor csalódást kell ne­kik Okoznunk. A dolog ugyanis úgy áll, hogy szerkesztőségünkben - a főszer­kesztőn és helyettesén kívül - mindössze két, külpolitikával fog­lalkozó munkatárs van, akik nyakig merülnek a napi mun­kába, és alig van idejük foga­dások eldöntésére, különösen, ha a kérdésékre nem kapásból adhatnak választ, hanem még utána is kell nézniük. Mert őszintén szólva azt még csak tudjuk, hogy milyen színe­zetű a svéd kormány, azt is, hogy az osztrák államelnök pár- tonkívüli, de hogy Szíria mikor volt francia gyarmat és hogy hány éves a marokkói király, azt csak akkor mondhatjuk meg, ha felhívnánk például lexikális adatok számontartására jobban berendezkedett Magyar Távirati Irodát. Tartunk azonban tőle, hogy ott sincs eiég idő fogadások el­döntésére. V _________________ Á lláspontunk Hosszabb távon Egyetlen szerény mondat a több száz szavas közleményben: „A nem rubelelszámolású forgalomban. — az előreláthatónál is nagyobb mértékben romló külső feltételek ellenére — 1980—81- ben az egyensúlyt megközelítő helyzet alakult ki.” A Központi Bizottság e megállapítása mögött egyáltalán nem szerény, ha­nem nagyon is jelentős tények sorakoznak. 1979 és 1981 között több mint 16 százalékkal nőtt az export mennyisége általában, az említett viszonylatban pedig még ennél is nagyobb arány­ban. Mindez együtt járt az import mérséklésével. Az ár- és szabályozó rendszer a vállalatok számára jobban közvetítette a nemzetközi piac értékítéletét, a növekvő követelményeket. Mindenki, aki bármilyen szinten és területen is tett valamit ezekért az eredményekért, a jogos elégedettség hangján szólhat a gazdaság teljesítményéről. De nincs helye az önelégültségnek, mert — a Központi Bizottság helyzetértékelése szerint — „a nemzetközi gazdasági körülmények a korábbinál is nehezebbé váltak, az értékesítési lehetőségek és a pénzügyi feltételek to­vább romlottak.” A külgazdasági egyensúly elérése és stabilizá­lása tehát belátható ideig gazdasági munkánk kiemelt feladata marad. Most azonban nem két-három évre szóló és a viszonylag könnyebben mozgósítható tartalékok kiaknázása révén elérhető egyensúlyjavulásról van szó. Bár — miként a bevezetőben hang­súlyoztuk — az eddigi eredmények sem lebecsülendők, terveink megvalósítása a gazdálkodásban tartós teljesítménynövekedést igényel, vagyis minőségi változásokat, amelyek megszilárdíthat­ják a kedvező tendenciákat. Hosszabb távon ez csak a terme­lési szerkezet korszerűsítésével, a termékek minőségének és műszaki színvonalának emelésével, a gazdálkodás hatásfokának növelésével érhető el. „Szükséges, hogy a külkereskedelmi forgalom fejlődésének üteme a gazdaság növekedését, az export pedig az import emel­kedését hosszú távon is meghaladja” — olvashatjuk a Központi Bizottság közleményében. Ha arra a kérdésre keresünk választ, hogyan, a tervezők válasza így szól: tartós hatásokra törekedve. Ezeket pedig a termelésben lehet és kell kiváltani. Ügy például, hogy jelentősen növelik a gazdaságos, versenyképes export mennyiségét és részarányát, az importot pedig az ésszerű, taka­rékos felhasználás útján csökkentik, ügyelve arra, hogy ne gá­tolja a műszáki fejlődést. Ezek persze, nem máról holnapra elérhető célok. De csele­kedni már ma kell, hogy holnap rátérhessünk a külgazdasági egyensúly tartós javításának útjára. // Urüröm Igazán elégedettek lehetünk: a világűr meghódítását célzó újabb nagyszerű tettek tanúi vagyunk. Vendégfogadó űrszállo­daként kering a Kozmoszban a Szaljut—7 űrállomás. Néhány napja kapcsolódott hozzá a Szojuz T—6 űrhajó, amely a világ első szovjet—francia űrexpedícióját repítette a Föld körül szá­guldó laboratóriumba. Már negyedik útjára emelkedett a ma­gasba a Columbia nevű amerikai űrrepülőgép. A világűr eseményei tehát örömet szereznek nekünk. Saj­nos nemcsak azt. Az Egyesült Államok a napokban jelentette be, hogy űrparancsnokságot állít fel az űrhadviselésre való fel­készülés irányítására. S err? éppen akkor szánta el magát a Pentagon, amikor az ENSZ tagállamai a világszervezet közgyű­lésének rendkívüli ülésszakán a leszerelésről tárgyalnak. De jogos aggodalmat kelt az a Washingtonban nem is titkolt tény, hogy a Columbia negyedik útja egyben az USA világűrbeli katonai programjának kezdete. Rakománya „titkos katonai misszió” teljesítését teszi lehetővé. Nincs olyan józan gondolkodású ember, aki ne irtózna az űrben, illetve az űrből vívott háborúnak már a feltételezésétől is. S ne támogatná a szovjet űrkutatók törekvéseit a békés Kozmosz biztosítására. Erre vonatkozóan sok-sok szovjet javas­lat született. A Szovjetunió már 1958-ban kezdeményezte, hogy az ENSZ keretében hozzák létre a békés célú űrkutatás nem­zetközi együttműködési és fejlesztési szervezetét. Ennek a fel­fogásnak felel meg a Szaljutokon és a Szojuzokon folyó kutató­munka is, amely már eddig is rengeteg értékes tapasztalattal, felfedezéssel gazdagította az embert gyógyító-építő-gazdagító „földi” tudományt. Riasztó ellenpéldája ennek, hogy az Egye­sült Államokban meggyorsították a lézerfegyverek kifejleszté­sét, amelyet a Shuttle típusú űrrepülőgépek fedélzetén akarnak elhelyezni. A hírek szerint a következő öt évben az amerikai légierő 8,5 milliárd dollárt költ a katonai űrprogramra. Jó hírekkel kezdtük kozmoszkrónikánkat. S az amerikai űrfegyverkezés szomorú híréig jutottunk. Ügy látszik, földön­égen egyaránt igaz a közmondás, amelyet stílusosan így idéz­hetünk: nincsen űröröm űrüröm nélkül.-------------------------------------­A M AGYARORSZÁG szerkesztőségének belső munkatársai: Veszprémi Miklós (olvasószerkesztő) Gömöri Endre (nemzetközi politika) Dr. Novobáczky Sándor (belpolitika) Nyárády Gábor (tudomány) Bános Tibor (kultúra) Várkonyi Endre (főmunkatárs; levelezés) Alaksza Tamás (tördelőszerkesztő; „Ot világrész száz lapjából") Bedecs Éva (nő- és családrovat) Oltványi Tamás (ifjúságpolitika; sport) Lapunk külföldi munkatársai, a Magyar Távirati Iroda külföldi tudósítói: Aczél Endre (London) Bochkor Jenő (Berlin) Bokor Pál (Washington) Dr. Dobsa János (Párizs) Flesch István (Tokió) Follinus Könyves János (Bonn) Kelemen István (Varsó) Király Ernő (Róma) Kis Csaba (Moszkva) Lehel Miklós (Madrid) Magyar Péter (Brüsszel) Márkus Gyula (Belgrad) Oltványi Ottó (Bukarest) Dr. Pék Miklós (Szófia) Rákos György (Kairó) Sarkadi Kovács Ferenc (Peking) Sebestyén Tibor (Prága) E számunk képeit az MTI Fotó, az MTI Külföldi Képszolgálata, valamint Gön- czy János (25. oldal) és Füsi György (32. oldal) készítette. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítők­nél és a Posta Központi Hírlap Irodá­nál (KHI Budapest V., József nádor tér 1., 1900) személyesen, vagy postautal­ványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Postacím: Posta Központi Hírlap Iroda, Budapest 1900. A lap előfizetési dija egy hó­napra 20,— Ft, negyed évre 60,— Ft, fél évre 120,- Ft, egész évre 240,— Ft. Lapunk a Szovjetunióban, az NDK* ban, Csehszlovákiában, Romániában, Bulgáriában, Lengyelországban a helyi postahivatalokban rendelhető meg. Külföldi terjesztőnk a Kultúra Külkeres kedelmi Vállalat (H-1389 Budapest Postafiók 149.) Lapunk a következő cí­meken rendelhető meg: ANGLIA: The Danubia Book Company, 58 Chatsworth Roád, London NW2 4DD; AUSZTRÁLIA: Cosmos Book And Record Shop, 145 Ackland St. Kildo Vic. 3182; Globe and Co. 694-696 Geor­ge St. Sydney, NSW 2000; AUSZTRIA: LIBRO-DISCO Ungarische Bücher und Schallplatten aus Wien, Domgasse 8, A—1010 Wien; BELGIUM: „Du Mond Entier" S. A. Rue du Midi 162, B-1000 Bruxelles; BRAZÍLIA: Livraria D. Landy Ltda. Rua 7 de Abril, 01000 Sao Paulo; KANADA: Délibáb Film and Record Studio 19. Prince Arthur Street West Montreal P. Q. H2X 154; Pannónia Books P. O. Box 1017, Postai Station „B" Toronto, Ont. M5T 2T8; Hungarian Ikka and Travel Service 1234 Granville Street, Vancouver 2, B. C. V6Z IM; DÁNIA: Hunnia Books and Music, Nor- rebrogade 182 I. tv. Kobenhavní NSZK: Üjváry—Griff Titurelstr. 2, 8000 München 81; Kubon und Sagner 8000 München 34, Postfach 68; Musica Hungarica Rümannstr. 4, 8 München 40 FINNOR­SZÁG: Akateeminen Kirjakauppa, Kés- kuskatu 2, SF 00100 Helsinki 10; FRAN­CIAORSZÁG: Societe Balaton 12, Rue de la Grande—Bateliere 75009; HOL­LANDIA: Club Qualiton, Prinsenstraat 26, Amsterdam; IZRAEL: Hadash köl- csönkönyvtár, Nesz Ciona u. 4. Tel Aviv; Gondos Sándor, Haifa, Herzl 10, Beth Hakranot; NORVÉGIA: A/S Nar- vesens Litteratur Tjeneste, P. O. Box 6140 Etterstad, Oslo 6; SVÁJC: Magda Szerday, Teichweg 16. 4142 München­stein; SVÉDORSZÁG: Almqvist and Wikseil Färlag P. O. Box. 62. S-101 20 Stockholm; USA: Center of Hungarian Literature 4418 16th Avenue Brooklyn, N. Y. 11204; Mr. Sán­dor Püski c/o Corvin 1590 2nd Avenue New York N. Y. 10028; VENEZUELA: , Louis Tarcsay, Calle Iglesia ed Villoria Apt. 21, 105. C. 24, Caracas; JUGO­SZLÁVIA: Forum, Vojvode Misica broj 1. 21000 Novi Sad. Amennyiben a megrendelés a KUL­TÚRA Külkereskedelmi Vállalatnál (H—1339 Budapest, Pf. 149) történik, az előfizetési dij átutalható a Magyar Nemzeti Bankhoz (H—1850 Budapest), | a KULTÚRA 024/7 számú számlájára. |

Next

/
Thumbnails
Contents