Magyarország, 1984. július-december (21. évfolyam, 27-53. szám)

1984-07-01 / 27. szám

1 MAGYARORSZÁG Ievele2esi rovatának, azaz a „Budapest 62., Pf. 634. 1396” című összeállításnak az a sajá­tossága, hogy ott csak az ol­vasóink leveléből idézünk, meg­jegyzéseikre, véleményükre azo­kon a hasábokon nem válaszo­lunk. Amolyan „szerkesztői üze­neteket” külön rovatban nem köz­lünk. Olvasóinkkal egyszer-más- szor itt, e „háztáji közlemény­ben" váltunk szót. Most is ezt tesszük. Egyik utóbbi számunkban megkértük például olvasóinkat, hogy segít­senek az újságírói adatgyűjtés­ben: kutassák fel városukban, kerületükben az ok nélküli bon­tás-rontás példáit vagy - ez más téma! — idézzenek példá­kat az idegenmajmolásra, koz­mopolita bolondériákra. Több olvasónk szóvá tette, hogy még mi akarunk itt idegen nyel­vi hibákat kipellengérezni, ami­kor olyan sajtóhibák is meg­jelennek lapunkban, mint a leg­utóbbi szám „Hírhalom" rova­tában: Claustre asszony ke­resztneve ,,Fran<;ois"-nak volt ír­va, nem pedig „Franpoise"-nak. Igazuk van bírálóinknak. Ügy látszik, a korrektorok csak azt nézték, hogy az a fránya cé- dille, vagyis az a kis jel a ,,c" betű alatt, az „sz” ejtés jelö­lésére, ott van-e, s arra nem ügyeltek, hogy a szó végén ne hiányozzék a néma ,,e", ami Franciskát csinál a különben Ferenc jelentésű névből. Tehát Madame Claustre Franciska, azaz Franpoise . . . Viszont örömmel nyugtázzuk, hogy máris sok közlés érkezett az általunk megjelölt témák­ról. Mikor egy-két cikkre való gyűlik össze, feldolgozzuk! Fehér B. Zoltán budapesti olvasónk ennek kapcsán azt ja­vasolta, hogy indítsunk külön rovatot, amolyan morfondirozá- sok, morgások megjelentetése céljából. Azt ajánlotta, legyen a címe például ez: „Nem tűnik fel senkinek, hogy..Utána pedig soroljuk az akár az ol­vasói megjegyzésekből összera­kódó intelmeket. Mondjuk így: ... hogy a CK, illetve a CC rendszámtáblákon a piros festék teljesen elhalványodik. Nem egy gépkocsivezető van, aki az ilyen rendszámtáblák birtokában vét a KRESZ ellen, de nem lehet megjegyezni a számát, mert egyszerűen nem olvasható! ...hogy Budán, az Újlaki étte­rem tőszomszédságában egy ki- dőlt-bedőlt ku.lipintyó rontja a városképet idestova négy-öt éve. Nem kellene ezt valóban le­bontani, s ezt a szégyenfoltot eltüntetni? . . . Budapesten ezerszám me­rednek az ég felé kiszáradt fák, olyan husángok is, amelyeket még tavaly ősszel ültettek, de nem fakadtak meg. Nem kel­lene ezeket kivágni? Fehér B. Zoltán olvasónk meg­jegyezte, hogy mindezt „minta érték nélkül" jelzéssel küldte. Az ötletét mi nem tartjuk érték­telennek. (A KGST-csúcsról szóló moszk­vai beszámolónk (1984/25.) kép­illusztrációjának szövege sem állta meg az idő próbáját. A monumentális épületcsoport ugyanis nem „a” KGST-palota, de szintén gazdasági intézmény: a Nemzetközi Kereskedelmi és Műszaki-tudományos kapcsola­tok Központja, az NKK.) J Álláspontunk A számok mögött Gazdasági fejlődésünk az elmúlt években — ha szigorúan csak a számokat nézzük — nem volt látványos. De szabad-e csak a számokat nézni? Nem, mert akkor szűkül a látókörünk. Nem vesszük például észre, hogy eredményeinket olyan világban értük el, amelyben tucatnyi országban nagy a munkanélküliség, tömegek élnek létbizonytalanságban, másoknak pedig az adós­ságok átütemezését kellett kérniök. A számok nyelvén sajnálatosnak hangzik, hogy tavaly a nem­zeti jövedelem alig növekedett. De a tények nyelvén hozzá kell tennünk, hogy ehhez a súlyos aszály is hozzájárult. Vagyis a teljes igazság az, hogy a múlt évben a rendkívüli aszálykárok ellenére is növekedett — szerényen — a nemzeti jövedelem. A számok világából való kitekintés szükséges ahhoz is, hogy megítéljük: a néhány országban mutatkozó gazdasági élénkülés hozott-e érezhető változást külső gazdasági kapcsolatainkban? A jelek szerint nem. A normális kereskedelmet és együttműködést változatlanul gátolja a feszültebb nemzetközi helyzet, a tőkés vi­lággazdaság számos válságjele, a nemzetközi pénzügyek rende­zetlensége és a bennünket is sújtó megkülönböztetések egész sora. Ilyen feltételek mellett megőrizni nemzetközi fizetőképes­ségünket és — immár harmadik éve — jelentős bevételi többlet­tel zárni a konvertibilis valutában számolt kereskedelmi mérle­günket: ez igazán nagy teljesítmény. Ebben jelentős szerepet játszott a termelés, a feszesebb importgazdálkodás, a takarékos­ság, a hatékonyabb külkereskedelmi tevékenység és sok más tényező. íme, ennyi minden húzódik meg amögött, hogy míg 1978-ban az úgynevezett nem-rubelelszámolású kereskedelmünk mérleghiánya közel 1200 millió dollár volt, addig 1982-re ez el­tűnt, sőt már 445 millió dollár többlet mutatkozott. A tavalyi évet pedig 545 millió dollár többlettel zártuk. Minderről az országgyűlés legutóbbi ülésén hallottunk a pénzügy- és a külkereskedelmi minisztertől, akik alapos beszá­molójukkal sokat segítettek abban, hogy a lakosság a számok mögé lásson. Akkor is, ha ez kedvező, ,s akkor is, ha nem az a gazdasági vezetés munkájának társadalmi megítélése szempont­jából. Mert már önmagában is örvendetes, hogy az 1983-as költ­ségvetés hiánya a tervezettnél 4,1 milliárd forinttal kevesebb lett. De még nagyobb az elégedettség, tudván azt is, hogy ezt nem az életkörülmények szempontjából oly fontos — a társada­lombiztosításra, az egészségügyi és kulturális ellátásra jutó — összegekből „spórolták össze”. Nem ilyen egyértelműen kelle­mes következtetésekre adnak viszont alkalmat azok a számok, amelyek az állam által nyújtott bőkezű támogatásokat jelzik. Mert egyfelől jó tudni, hogy az államnak van elég gazdasági ereje az országos érdekű fejlesztések elősegítésére, másfelől nem ösztönöz nagyobb teljesítményekre, ha a vállalatok egy része — a többiek rovására — különböző formákban még nagyon sok pénzügyi támogatást kap. A számok „kitárulkozásának” csak örülhetünk. Nemcsak azért, mert tisztább a képünk a helyzetről, hanem megalapozot­tabb a véleményünk a feladatainkról is. Értékeljük például, hogy az év eddig eltelt időszakában az ipar — csökkenő létszám mel­lett — több mint 4 százalékkal bővítette termelését és nőtt a mezőgazdasági termékek felvásárlása. De a számok arra is em­lékeztetnek, hogy az idei év sem tartozik a könnyűék közé. Csak a hatékony termelés, a gazdaságos kivitel és a takarékos fel- használás révén teljesíthetjük terveinket. Ezt ajánlotta figyelmünkbe a héten a párt Központi Bizott­sága, amely immár rendszeresen együtt tárgyalja az időszerű kül- és belpolitikai kérdéseket. Ebben is kifejeződik, hogy ha­zánk fejlődésében, gazdálkodásában meghatározó szerepük van a külső kapcsolatoknak. Ezek sorában elsőrendű politikai és gaz­dasági érdekünk — miként a Központi Bizottság és az ország- gyűlés is hangsúlyozta —, hogy minél hatékonyabban működ­jünk közre a szocialista gazdasági integráció továbbfejlesztésé­ben, az együttműködés tartalmának és formáinak gazdagításá­ban. Érthető tehát, hogy párt- -és állami testületeink nagyra ér­tékelték a KGST-országok vezetőinek június közepén Moszkvá­ban tartott ülésén kidolgozott nyilatkozatokat, amelyek hosszú távra jelölik ki a közös munka kibővítésének irányát. Ezeket az okmányokat átolvasva megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy az együttesen vállalt törekvések megfelelnek nemzeti érdekeink­nek, ennélfogva megvalósításuk nemcsak a közösség, hanem ha­zánk javát is szolgálja. A számok és a mögöttes szándékok, a tervek és programok alapos ismeretének igénye nem valami öncélú kíváncsiskodás. Az egyetlen lehetséges út ahhoz, hogy gondolkodásunkat, szem­léletünket a való helyzethez igazítsuk. Ez pedig az első lépés abba az irányba, -hogy munkánkat is a követelmények szintjére emeljük. Mert igaza volt külkereskedelmi miniszterünknek, aki parlamenti beszámolójának súlyával fogalmazta meg: az a tel­jesítmény, ami tegnap elég volt, ma már kevés. /-----------------------------------------^ A MA GYARORSZÁG szerkesztőségének bebő mimkotórsoí Alaksxa Tamás (olvasószerkesztő; ,.Ot világrész száz lapjából") GömÖri Endre (nemzetközi politika, rovatvezető) Dr. Oltványi Tamás (nemzetközi politika) Dr. Novobáczky Sándor (belpolitika) Nyárády Gábor (tudomány) Bános Tibor (kultúra) Várkonyi Endre (főmunkatárs; levelezés) Bedecs Éva (nő- és családrovat) Arvay Sándor (ifjúságpolitika, sport). Lapunk külföldi munkatársai, a Magyar Távirati Iroda külföldi tudósitói: Aczéi Endre (London) Bochkor Jenő LBerlin) Bokor Pál (Washington) Dr. Dobsa János (Párizs) Fazekas László (Moszkva) Follinus Könyves János (Bonn) Gázon István (Havanna) Horváth Júlia (Moszkva) Keller Tivadar (Szófia) Király Ernő (Róma) Dr. Király Ferenc (Madrid) Kopreda Dezső (Belgrad) Kovács Bognár Sándor (Moszkva) Magyar Péter (Brüsszel) Pietsch Lajos (Tokió) Patak Károly (Kairó) Sarkad! Kovács Ferenc (Peking) Scipiades Iván (Varsó) Szűcs D. Gábor (Prága) B. Walkó György (Bukarest) E számunk képeit az MTI Fotó és az MTI Külföldi képszolgálata, valamint Tibor Agnes (12. oldal) és Adorján Attila (26. oldal) készítette. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítők­nél és a Posta Központi Hírlap Irodá­nál (KHI Budapest V., József nádor tér 1., 1900) személyesen, vagy postautal­ványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Postacím: Posta Központi Hírlap Iroda, Budapest 1900. A lap előfizetési dija egy hó­napra 20,- Ft, negyed évre 60,- Ft. fél évre 120,- Ft, egész évre 240.- Ft. Lapunk a Szovjetunióban, az NDK- ban, Csehszlovákiában, Romániában« Bulgáriában, Lengyelországban a helyi postahivatalokban rendelhető meg. Külföldi terjesztőnk a Kultúra Külkeres­kedelmi Vállalat (H—1389 Budapest Postafiók 149.) Lapunk a következő ci­I meken rendelhető meg: ANGLIA: The Danubia Book Company, 58 Chatsworth Road, London NW2 4DD; AUSZTRÁLIA: Cosmos Book And Record Shop, 145 Auckland St. Ki|do Vic. 3182; Globe and Co. 702 Geor­ge St. Sydney, NSW 2000; AUSZTRIA: LIBRO-DISCO Ungarische Bücher und Schallplatten aus Wien, Domgosse 8, . A—1010 Wien; BELGIUM: ;,Du Monde Entier" S. A. Rue du Midi 162, B-10C0 Bruxelles; BRAZÍLIA: Livraria D. Landy Ltda. Rua 7 de Abril, 01000 Sao Poulo; KANADA: Délibáb Film and Record Studio 19. Prince Arthur Street West Montreal P. O. H2X 154; Pannónia Books P. O. Box 1017, Postal Station .,B" Toronto, Ont. M5T 2T8; Hungorian Ikka and Travel Service 1234 Granville Street, Vancouver 2, B. C. V6Z IM; DANIA: Jul. Gjellerups Booksellers Aps. 87-89, Soelvgrade DK-1307 Kobenhauen NSZK: Űjváry—Griff Titurelstr. 2, 8000 München 81, Kubon und Sagner 8000 München 34, Postfach 68; Musica Hun- garica Rümannstr. 4, 8 München 40; FINNORSZÁG: Akateeminen Kirjakaup- pa, Keskuskatu 2, SF 00100 Helsinki 10; FRANCIAORSZÁG: Société Balaton 12, Rue de la Grange-Bateliére 75009; HOL­LANDIA: Club Qualiton, Prinsenstraat 26, Amsterdam; IZRAEL: Hadash kÖl- csönkönyvtár, Nesz Ciona u. 4. Tel Aviv; Gondos Sándor, Haifa, Herzl 10, Beth Hakranot; NORVÉGIA: A/S Nor- vesens Litteratur Tjeneste, P. O. Box 6140 Etterstad, Oslo 6; SVÁJC: Magda Szerday, Teichweg 16. 4142 München­stein; SVÉDORSZÁG: Almqvist ano Wikseil Färlag P. O. Box. 6Z S—101 20 Stockholm; USA: Centes of Hungarian J.iterature 4418 16th Avenue Brooklyn, N. Y. 11204; Mr. Sán­dor Püski c/o Corvin 251E. 82 Street New York N. Y. 10028; Otto's Import Store 2320 W. Clark Ave. Burbank. CA 91506. VENEZUELA: Louis Tarcsay, Calle Iglesia ed Villoria Apt. 21, 105. C. 24. Caracas; JUGOSZLÁVIA: Fo­rum, Vojvode Misica broj 1. 21000 Növi Sad. Amennyiben a megrendelés a KUL­TÚRA Külkereskedelmi Vállalatnál (H-1339 Budapest, Pf. 149) történik, az előfizetési díj átutalható a Magyar Nemzeti Bankhoz (H-1850 Budapest), a KULTÚRA 024/7 számú számláidra. ______J

Next

/
Thumbnails
Contents