Magyarország, 1987. július-december (24. évfolyam, 27-52. szám)

1987-07-05 / 27. szám

---------------------------------------->1 A MA GYARORSZÁG e szómában — amint ezt már a múlt héten is jeleztük - elő­ször fordult elő, hogy forrásdo­kumentációként közlünk vissza­emlékezéseket. (És nem csupán ismertetjük a magyarul is meg­jelenő vagy magyarul éppenség­gel hozzá nem férhető memoár­irodalom valamelyik kötetét.) Ezek a visszaemlékezések a KISZ létrejöttét, az ifjúsági mozgalom újjászerveződését megelőző he­tek történetét tartalmazzák, sze­mélyes nézőpontból. Nem újdonság viszont, hogy egy-egy témát, tómakört több ol­dalról — esetleg több rovatban - is megközelítünk. Az összefüg­gések, persze, lehetnek lazák is, mint a jelen esetben, amikor tu­dományos rovatunkban az elhí­zás problémáiról esik szó, nőro­vatunk a húst helyettesítő éte­lekre enged egy pillantást. És ezekhez' minden célzatosság, ok­sági kapcsolat nélkül csatlakozik az az írás, amely a 24. oldalon a hústermelés állami támogatá­sát elemzi. (Merőben véletlen vi­szont, hogy az olasz választások egyik sajátságos eseményével, a „Husikának" nevezett pornósztár, azaz most már képviselő politi­kai programjával foglalkozó cikk nem tudta megkerülni a „hús" szó használatát. Óva intjük te­hát minden olvasónkat, hogy a szerkesztőség tréfálkozó szándé­kát vélje e publikációban felfe­dezni.) Ami a szándékokat illeti: szo­kásos heti értekezletünkön gon­dos mérlegeléssel jelöljük ki az egyes írások helyét, melyik cikk milyen oldalra kerüljön. Igyek­szünk a témaköröket, illetve a világrészeket közelebb hozni egymáshoz. Ezért szerepelnek gyakran egymás mellett, egy ol­dalpáron Anglia és Franciaor­szág, vagy különböző megköze­lítésben a Közel-Kelet problémái, így olvashatók e számunkban is egymás társaságában a kábító­szerezés ellen indított világakció és a távol-keleti nagy erdőtüzek —, mintegy katasztrófa kollekció­ként. Egy-egy váratlan, előre nem tervezett esemény azonban néha felborítja a gondos terveket. (Az újságírók gyötrelmes öröme ez, hiszen lehetősége is van és kényszerül is a gyors reagálás­ra.) Ilyenkor aztán felborul az eredeti sorrend, megváltozik a cikkek sorrendje, oldalszáma - a nyomda szakmai kifejezése szerint: a pagina. Hasonló eset történt 26. szá­munkban is, a következmény azonban egy figyelmetlenség lett. A 12. oldalra került át a „Pamjaty” prófétáiról, a magát környezetvédelminek, kulturális értékeket védő, de zavaros, misz­tikus, sőt antiszemita nézeteket is hangoztató csoportnak a be­mutatása - az erről szóló ismer­tetés azonban itt, ezen az olda­lon megtartotta a 10. oldalra utaló számot. Ezért olvasóink el­nézését kérjük. Más. Egy kedves olvasónk a gondolatjeleket sokallta cik­keinkben. Igaza van: egy mon­daton belül a nagykötőjelek tö­mege valóban zavaró. Teljesen lemondani róluk viszont kár len­ne. Lapunk stilisztikai fegyver­tárához tartozik, hogy igyekszünk élni a közbevetett megjegyzések, a zárójelbe tett kiegészítések, a sok idézet adta színező, változa­tossá tevő, értelmező, gondolat­társítást kiváltó lehetőségekkel. V ____________________ Ál láspontunk Program és vezetés „Van esélyünk a kibontakozásra, erőnk a megújulásra, de ehhez gondjainkról őszintén kell szólni, hogy világos és követ­kezetes programmal mozgósítani tudjuk egész társadalmunkat a cselekvésre.” A pénzügyminiszter szavai ezek, amelyek az országgyűlés múlt heti nyári ülésszakán hangzottak el. Véleményét a parla­ment tagjai is osztották, hiszen felhatalmazást adtak a kor­mánynak a szükséges gazdaságpolitikai lépéssorozatra. Ez — a nemzetközi pénzügyi egyensúly javítása, a belföldi felhasználás mérséklése érdekében — kiterjed a költségvetési hiány jelen­tős mérséklésére, a jól dolgozó vállalatok pénzügyi lehetőségei­nek bővítésére, az exportérdekeltség fokozására. Napirenden van a költségvetési intézményrendszer szervezetének, gazdál­kodásának átfogó felülvizsgálata. Ezek az elhatározások fontos részét képezik annak, amin az MSZMP Központi Bizottságában dolgoznak, s ez a társadal­mi és gazdasági kibontakozás programja. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az ország előtt álló feladatok csak pénzügyi, de még a tágabban vett gazdasági eszközökkel nem oldhatók meg. Ehhez a megérett gazdasági és társadalmi reformok határozott meg­valósítására, a szocialista közgondolkodás és demokrácia to­vábbfejlesztésére, vagyis a társadalmi élet legfontosabb terü­leteire kiterjedő, átfogó programra van szükség. A Központi Bizottság e program kidolgozásával a mai nehéz helyzetből ki­vezető út: a nagyobb társadalmi teljesítmény, a határozott cse­lekvés egyik legfontosabb feltételét teremti meg. Ezzel a feltétellel most egy olyan párt- és állami vezetés élhet, amely a múlt héten jelentősen felfrissült. Talán ez a leg­jobb kifejezés arra, ami valójában végbement: részben átcso­portosítás, részben fiatalítás, s ez együtt jelzi azt a törekvést, hogy egyszerre erősödjön a párt politikai vezető szerepe és a Minisztertanács kormányzati funkciója. „Űj miniszterelnökünk, Grósz Károly eddigi pályafutása, személyisége, következetes tö­rekvései jól ismertek az ország népe előtt” — mondotta a kor­mány szóvivője, s jórészt ugyanezt tehetné hozzá az új beosz­tásokba került többi vezető életrajzához. Az elmúlt napokban a program létrehozásával javultak a kibontakozás politikai feltételei, a vezetés felfrissítésével pedig erősödtek az emberi tényezők. Mindez pedig fontos lépés a va­lamennyiünk által igényelt irányba. Űjabb állomás „Valójában még csak az átalakítás első fellendülésének idő­szakában vagyunk. Ez a hullám azonban megmozgatta az álló­vizet” — így értékelte Mihail Gorbacsov a Szovjetunióban zajló változásokat, s hogy ez a hullám milyen erős, azt az SZKP Központi Bizottságának múlt heti ülése bizonyította. A folya­mat elérte ugyanis az átalakítás egyik kulcsfontosságú terüle­tét: a gazdaságirányítási rendszert. Az átalakítás eszméit így akarják a gyakorlat síkjára terelni a gazdaságban, valamint — a főtitkár szavaival élve — „a fékező mechanizmust felváltani a gyorsítás mechanizmusával’’. Gyökeres reformokat határoztak el a múlt héten a szovjet párt vezető testületében. Jelentősen kiterjesztik az egyesülések és vállalatok önállóságát, a központi gazdasági vezetés figyel­mét pedig a stratégiai jelentőségű folyamatokra, az egész nép­gazdaság fejlődési ütemére, arányaira és egyensúlyára össz­pontosítják. Hozzálátnak a tervezés, az árképzés, a pénzügyi és hitelmechanizmus átfogó módosításához. Olyan új szervezeteket kívánnak létrehozni, amelyek lehetővé teszik a szakosítás és a kooperáció elmélyítését, a tudományos vívmányok szélesebb kö­rű és gyorsabb gyakorlati alkalmazását. Tervbe vették a túl­központosított, utasításokra épülő irányítási rendszer mélyreha­tó demokratizálását. Ezek a szovjet gazdaságirányítás most meghirdetett új el­vei, amelyeket Gorbacsov röviden így foglalt össze: „a főkép­pen adminisztratív vezetési módszerekről át kell térni a túl­nyomóan közgazdasági módszerekre”. Ezek gazdasági döntések, de összefüggésekre utalnak. Jel­zik, hogy a Szovjetunióban a vezetés eltökélt az átalakítás kö­vetkezetes végrehajtására, a lakosság pedig érti és támogatja ezt a politikát. S ez nagyon fontos körülmény, mert a szovjet társadalom és gazdaság mélyreható megújítása csak e két té­nyező együttes hatására mehet végbe. MAGYARORSZÁG szerkesztőségének b*lii munkatársai Alaksza Tamás (olvasószerkesztő) Oömiri Endre (nemzetközi politika, rovatvezető) Or. Oltványi Tamás (nemzetközi politika, rovatvezető-helyettes) Arvay Sándor (nemzetközi politika) Or. Novobáczky Sándor (belpolitika, rovatvezető) Horváth Agnes (belpolitika, munkatárs) Nyárády Gábor (tudomány, rov. vez.) Bános Tibor (kultúra, rovatvezető) Várkonyi Endre (főmunkatársi | levelezés) Juhani Nagy János (főmunkatárs; „Ot világrész száz topjából") Bedecs Éva (ni- és családrovat, rovatvezető) Dr. Kocsis Ferencné (archívum vezető) Lapunk külföldi munkatársai, a Magyar Távirati Iroda külföldi tudósitől: Éliás Béla (Peking) Fábián Ferenc (Brüsszel) Flesch István (Bonn) Garzá Ferenc (Ráma) Keller Tivadar (Szófia) Kis Csaba (Washington) Köves Tibor (London) Láng Judit (Prága) László Balázs (Párizs) Márkus Gyula (Belgrád) Meruk József (Madrid) M. Lengyel László (Moszkva) Pach Ferenc (Berlin) Or. Pék Miklós (Bukarest) Rács Péter (Új-Delhi) Sebestyén Tibor (Moszkva) Simárdi Tamás (Havanna) Simó Endre (Buenos Aires) Dr. Trom András (Tokió) Várad! Emil (Moszkva) Zsebeli Zsolt (Varsó) E számunk képeit az MTI Fotó, az MTI Képszolgálata készítette. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hirlapkézbositő Postahivatal* nál, a hirlapkézbesitőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Buda* pest V., József nádor tér 1. - 1900 -, közvetlenül, vagy postautalványon, va­lamint átutalással a HELIR 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Postacím: Posta Központi Hírlap Iroda, Budapest 1900. A lap előfizetési dija egy hónapra 26,- Ft, negyed évre 78,- Ft, fél évre 156,- Ft, egész évre 312,- Ft. Lapunk a Szovjetunióban, az NDK* ban, Csehszlovákiában, Romániában, Bulgáriában, Lengyelországban a helyi postahivatalokban rendelhető meg. Külföldi terjesztőnk a Kultúra Külkeres­kedelmi Vállalat (H—1389 Budapest Postafiók 149.). Lapunk megrendelhető: ANGLIA: The Danubia Book Company, 58 Chatsworth Road, London NW2 4DD; AUSZTRÁLIA: J. and E. Forbat, 108 Chapel St. Windsor, Vic. 3181 AUSZTRIA: LIBRO-DISCO Unga­rische Bücher und Schallplatten aus Wien, Domgasse 8, A-1Q1Q Wien; BELGIUM: „Du Monde Entier" S. A. Rue du Midi 162, B-1000 Bruxelles; BRAZÍLIA: Livraria D. Landy Ltda. Rua 7 de Abril, 01000 Sao Paulo; KANADA: Délibáb Film and Record Studio 19. Prince Arthur Street West Montreal P. Q H2X 1S4; Pannónia Books P. O. Box 1017, Postal Station „B” Toronto, Ont. M5T 2T8; Hungarian Ikka and Travel Service 1234 Granville Street, Vancouver 2, B. C. V6Z IMA; DÁNIA: Jul. Gjellerups Booksellers Aps. 87-89, Soelvgrade DK-1307 Kobenhauen NSZK: Üjváry-Griff Titurelstr. 2, 8000 München 81, Kubon und Sagner 8000 München 34, Postfach 68; Musica Hun- garica Rümannstr. 4, 8 München 40; FINNORSZÁG: Akateeminen Kirjakaup* pa, Keskuskatu 2, SF 00100 Helsinki 10; FRANCIAORSZÁG: Société Balaton 12, Rue de la Grange-Bateliére 75009; HOL­LANDIA: Club Qualiton, Prinsenstraat 26, Amsterdam: IZRAEL: Hadash köl* csönkönyvtár, Nesz Ciona u. 4. Tel Aviv; Gondos Sándor, Haifa, Herzl 10, Be»h Hakranot; NORVÉGIA: A/S Nor- vesens Litteratur Tjeneste, P. O. Box 6140 Etterstad, Oslo 6, SVÁJC:.Magda Szerday, Teichweg 16. 4142 München­stein; SVÉDORSZÁG: Almqvist ano Wiksell Förlag P. O. Box. 62. S—101 20 Stockholm; USA: Center of Hungarian Literature 4418 16th Avenue Brooklyn, N. Y. 11204; Mr. Sán­dor Püski c/o Corvin 251E. 82. Street New York N. Y. 10028; Otto’S Import Store 2320 W. Clark Ave. Burbank. CA 91506; JUGOSZLÁVIA: Forum, Vojvode Misica broi 1. 21000 Növi Sad. Amonnyibon a mogrondelés a KUL­TÚRA Külkereskodelmi Vállalatnál (H-1339 Budapest, Pf. 149) történik, az előfizetési dij átutalható a Magyar Nemzeti Bankhoz (H—1850 Budapest), o KULTÚRA 024/7 számú számlájára.

Next

/
Thumbnails
Contents