Magyarország, 1988. július-december (25. évfolyam, 27-53. szám)

1988-07-01 / 27. szám

A MAGYARORSZÁG szerkesztöségebe időről időre érkeznék felkérő levelek: mun­katársainkat hívják bél- és kül­politikai ankétokra, közönség- találkozókra. Igyekszünk is ezek- nék a meghívásoknak eleget tenni, hiszen az olvasóinkkal való közvetlen kapcsolattartás­nak mindez nagyszerű eszköze. Számunkra is rendkívül hasznos, ha tudjuk, hogyan vélekednek olvasóink a világról, az ország­ról - és lapunkról. Külön örülünk az olyan ked­ves kezdeményezéseknek, mint amilyen a KlSZ-esektől Nyíregy­háza-Sóstógyógyfürdőről szárma­zik, meg Sopronból, egy erdé­szeti szakközépiskola kollégiu­mából egy agilis nevelőtanártól. Az ország két végén azonos gondolat vetődött fel: MAGYAR- ORSZAG-klub szervezéséhez kérték tőlünk segítséget. Termé­szetesen örömmel adjuk meg, mind a szabolcs-szatmáriak „Szamuely Tibor" politikai kép­zési központjában dolgozóknak és az általuk mozgósítandó fia­taloknak, mind pedig a „Roth Gyula" erdészeti és elsődleges faipari szakközépiskola tanárjai­nak, diákjainak. Az ifjúsággal való kapcsola­tot mindenkor is szívünkön vi­seltük! Egyébként a magyar közvéle­ménynek valóban széles réte­geivel van alkalmunk találkozni: a Magyar Tudományos Akadé­mia Matematikai Kutató Intéze­tének neves tudósaival és a Szolnoki Papírgyár meg az ot­tani járműjavító szocialista bri­gádjának tagjaival, a szegedi „Olajosokkal" és a Tisza part­ján jóval feljebb, a mártélyi KISZ-tábor lakóival, vagy a bu­dapesti Posta Verseny utcai dolgozóival - hogy csak néhá­nyat említsünk az utóbbi hetek találkozói közül. iMás. Lapunk néhány példá­nyát rendszeresen megküldtük és küldjük ezután is romániai címekre: szerkesztőségekbe, új­ságíróknak. Örömmel vennénk, ha most híradást kapnánk e küldemények sorsáról. Más. Egy kedves olvasónk a I franciaországi Fontenay-sous- Bois-ibál az elnökválasztás első ! fordulója után aggodalmának adott hangot Le Pen előretöré­se miatt. így aztán kifogásolta ! is, hogy csak amúgy kérdőjé­ül lesen és feltételes módon fog­lalkoztunk a szélsőjobboldali „veszéllyel”. Most, a törvényho­zási választások után ez az ol­vasónk azt írta: „Dieu merd - azaz: Istennek hála - önöknek lett igazuk!” Köszönettel nyug­tázzuk az elismerést. Más. Azt meg nem tehetjük a kalapunk mellé, amit egyes olvasóink egy szarvashiba lát­tán írtak-üzentek ... A moszk­vai tudósítás egyik alcímében „szocialista prufarizmus” jelent meg! Hát ez az! a szocialista pluralizmus fogalmát még nem ismeri mindenki nálunk: szedő, korrektor, revizor közül egy, ha éppen nem kettő, vagy éppen­séggel nem három lelkén szá­rad ez a . galambturbékolást idéző forma: pru-pru-pru-prula- rizmus ..•. Más. Néha sikerül az utolsó pillanatban megakadályozni a hibát. Mint a Forró drót-rovat főcímében a BMW esetében, mert azt meg először BMV-nek szedték. Nyilván a BNV-n látott BMW-t valaki, vagy legalábbis ott szeretne látni... V _______________________________ Ál láspontunk A fordulatért öt témát tárgyalt a minap a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, de valójában egyetlen kérdéssel fog­lalkozott: mit kell tenni az országos pártértekezleten oly egy­értelműen követelt fordulatért. Ezt a célt a legközvetlenebbül azzal szolgálta a testület, hogy elfogadta a pártértekezlet állás- foglalásának megvalósítását szolgáló feladattervet. S mindjárt hozzá is látott annak megvalósításához, hiszen a vezető testüle­tek munkájának nyilvánossága, választási rendszer korszerűsí­tése része a pártértekezleten elfogadott politikai reformprog­ramnak. A belső változásokért nemcsak határainkon belül, ha­nem azon kívül is dolgozni kell, ezt szolgálja a magyar kül­politika, amelynek hiteles megnyilvánulása a szovjet—amerikai csúcstalálkozót méltató állásfoglalás. S végül a Központi Bi­zottság több nagyon fontos személyi kérdésben döntött, illetve tett javaslatot. Ezek is a pártértekezlet határozataiból következ­nek, abból a folyamatból, hogy a vezetést minden területen meg kell újítani. így alkotott az öt napirend teljes egységet, bizonyítván, hogy a mai pártvezetőség igen gyors ütemet dik­tál. Teszi ezt azért, mert egyszerre sürgeti az idő és a helyzet. A Központi Bizottság ezúttal kizárólag a maga feladatter­vét állította össze. A területi pártszervezetek, az alapszervezetek ennek ismeretében maguk határozzák meg tennivalóikat, a kor­mányzati szervek és a társadalmi szervezetek pedig ajánlásként vehetik figyelembe a K£5 által fontosnak vélt tennivalókat. A Központi Bizottság legújabb feladattervével nem helyet­tesíteni, hanem gazdagítani kívánta a korábbi döntéseket: a ta­valy júliusi kibontakozási tervet, a kormány programját. Ezzel jelezte, hogy most kettős feladat megoldása van napirenden: érvényt szerezni a korábbi döntéseknek, valamint hozzálátni az új elképzelések megvalósításához. Ügy is mondhatnánk, hogy egyszerre kell továbbvinni a gazdasági és a társadalmi reform- folyamatot. Az új munkastílus jele, hogy minderről a Közpon­ti Bizottság magára nézve kötelező határozatokat hozott, a te­rületi pártszervek, az alapszervezetek ennek alapján maguk je­lölhetik ki a tennivalóikat, a kormányzati szervek és a társadalmi szervezetek pedig ajánlásként vehetik figyelembe a párttestület elgondolásait. . Ha egybevetjük a pártértekezleti állásfoglalást és a most elfogadott feladattervet, kitűnik, hogy a Központi Bizottság va­lóban a legfontosabb kérdésekre összpontosítja figyelmét. Hi­szen bármennyire is égetőek a mai gondok, el kell végezni a társadalom és a gazdaság eltelt évtizedeinek elemzését, felül kell vizsgálni a párt programnyilatkozatát, át kell dolgozni a szervezeti szabályzatot. Hasonlóképpen hosszabb távra szóló munka , a gazdaságpolitikai stratégia, a szociálpolitikai, a műve­lődés- és tudománypolitikai koncepciók kimunkálása. S még so­rolhatnánk tovább a feladatterv pontjait, amelyek összességük­ben jó irányba mutatnak: az MSZMP politizáló pártként lát hozzá az országos értekezletén elfogadott állásfoglalás megvaló­sításához. örvendetes, hogy erről a tevékenységről a jövőben többet tudhatunk, mint korábban. Vonatkozik ez párttagokra és pár- tonkívüliekre egyaránt, hiszen a mostani ülés megállapítása szerint „a párttagság, a közvélemény tájékoztatása a döntések előkészítéséről és meghozataláról nem megfelelő, ezért átfogó megújításra szorul”. Ennek alapján remélhető, hogy a külön­böző szintű párttestületek, a párttagok időben megismerik, meg­vitatják és véleményezik a legfontosabb előterjesztéseket, a pártonkívülieket pedig a nyilvános tájékoztatók egész sora avat­ja majd be a vezető párttestületek munkájába. Ez pedig az egész lakosságot átfogó társadalmi-politikai nyilvánosság kiter­jesztésének elengedhetetlen feltétele. Teljes nyíltsággal foglalt állást a Központi Bizottság a moszkvai szovjet—amerikai csúcstalálkozó ügyében is. Ügy ke­zelte az eseményt, mint amely nemcsak a két nagyhatalom kö­zötti viszony alakításában játszott igen fontos szerepet, hanem hozzájárult hazai építőmunkánk külső feltételeinek javításához is. Azáltal, hogy a csúcstalálkozó eredményeként a Szovjetunió és az Egyesült Államok között erősödött a kölcsönös bizalom, javultak a további leszerelési tárgyalások és kétoldalú megál­lapodások kilátásai, világszerte erősödött az enyhülés tendenciá­ja, ami számunkra egyértelműen kedvező. A budapesti állás- foglalás a moszkvai csúcsértekezlet különösen fontos tapaszta­lataként emelte ki, hogy „a humanitárius kérdések az állam­közi kapcsolatok szerves részévé váltak és kölcsönös jószándék esetén e területen is lehetséges a pártszerű véleménycsere”. A Központi Bizottság ennek előmozdítására s általában a pártértekezleten is megerősített magyar külpolitika további kép­viseletére ösztönzött. De ezen a téren is szükséges a nézetek, elképzelések, módszerek és eszközök folyamatos megújítása. Az új gondolkodásmód gyakorlati térhódítása a feltétele annak, hogy a magyar párt- és kormányszervek, a társadalmi szerve­zetek a nemzetközi színtéren tevékeny szerepet vállalva foly­tassák nemzeti érdekeink hatásos képviseletét. A MAGYARORSZÁG szerkesztőségének belső munkatárs«! Alaksza Tamás (olvasószerkesztő) Gömöri Endre (nemzetközi politika, rovatvezető) Dr. Oltványi Tamás (nemzetközi politika, rovatvezető-helyettes) Árvay Sándor (nemzetközi politika) Várkonyi Endre (belpolitika, rovatvezető) Horváth Ágnes (belpolitika, munkatárs) Nyárády Gábor (tudomány, rov. vez.) Bános Tibor (kultúra, rovatvezető) Dr. Novobáczky Sándor (rovatvezető, idegenforgalom, levelezés) Juhani Nagy János (főmunkatárs; ,,Ot világrész száz lapjából") Bedecs Éva (nő- és családrovat, rovatvezető) Dr. Kocsis Ferencné (archívum vezető) Lapunk külföldi munkatársai, a Magyar Távirati Iroda külföldi tudósítói: Dorogi Sándor (Moszkva) Eszes Tibor (Kairó) Éliás Béla (Peking) Fábián Ferenc (Brüsszel) Flesch István (Bonn) Garzó Ferenc (Róma) Kis Csaba (Washington) Köves Tibor (London) Láng Judit (Prága) László Balázs (Párizs) Márkus Gyula (Belgrád) Meruk József (Madrid) Nagy Károly (Szófia) Oltványi Ottó (Bukarest) Pach Ferenc (Berlin) Rácz Péter (Új-Delhi) Simárdi Tamás (Havanna) Simó Endre (Buenos Aires) Szántó András (Moszkva) Tamássy Sándor (Moszkva) Dr. Trom András (Tokió) Zsebesi Zsolt (Varsó) E számunk képeit az MTI Fotó, az MTI képszolgálata és Várnai Ferenc (7. oldal) készítette. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő Postahivatal­nál, a hírlapkézbesitőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap-előfizeté­si és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest XIII., Lehel u. 10/A 1900 -, közvetlenül vagy postautal­ványon, valamint átutalással a HELIR 215-96 162 pénzforgalmi jel­zőszámra. Postacím: HELIR Budapest 1900. A lap előfizetési díja egy hónapra 26,- Ft, negyed évre 78,- Ft, fél évre 156,- Ft, egész évre 312,- Ft. Lapunk a Szovjetunióban, az NDK- ban, Csehszlovákiában, Romániában, Bulgáriában, Lengyelországban a helyi postahivatalokban rendelhető meg. Külföldi terjesztőnk a Kultúra Külkeres­kedelmi Vállalat (H—1389 Budapest Postafiók 149.). Lapunk megrendelhető: ANGLIA: Hungarian Book Agency, Mrs. Klara Adams, 87 Sewarastone J. and E. Forbat, 108 Chapel St. Road London, E2 9HN; AUSZTRÁLIA: Windsor, Vic. 3181; AUSZTRIA: LIBRO- DISCO Ungarische Bücher und Schall­platten aus Wien, Domgasse 8, A-1010 Wien; BELGIUM: „Du Monde Entier" S. A. Rue du Midi 162, B-1000 Bruxelles; BRAZÍLIA: Livraria D. Landy Ltda. Rua 7 de Abril, 01000 Sao Paulo; KANADA: Délibáb Film and Record Studio 19. Prince Arthur Street West Montreal P. Q H2X 1S4; Pannónia Books P. O. Box 1017, Postal Station „B" Toronto, Ont. M5T 2T8; Hungarian Ikka and Travel Service 1234 Granville Street, Vancouver 2, B. C. V62 IMA; DÁNIA: Jul. Gjellerups Booksellers Aps. 87-89, Soelvgrade DK-1307 Kobenhnuen NSZK: Újváry-Griff Titurelstr. 2, 8000 München 81, Kubon und Sagner 8000 München 34, Postfach 68; Musica Hun- garica Rümannstr. 4, 8 München 40; FINNORSZÁG; Akateeminen Kirjakaup- pa, Keskuskatu 2, SF 00100 Helsinki 13; FRANCIAORSZÁG: Société Balaton 12, Rue de la Grange-Bateliére 75009; HOL­LANDIA: Club Qualiton, Prinsenstraat 26, Amsterdam; IZRAEL: Hddash kö!- csönkönyvtár, Nesz Ciona u. 4., Tel- Aviv, Gondos Sándor, Haifa, Herzl 10, Beth Hakranot; NORVÉGIA: A/S Nor- vesens Litteratur Tjeneste, P. O. Box 6140 Etterstad, Oslo 6, SVÁJC: Magda Szerday, Teichweg 16. 4142 München­stein; SVÉDORSZÁG: Almqvist ano Wiksell Färlag P. O. Box. 62. S—101 20 Stockholm; USA: Center of Hungarian Literature 4418 16th Avenue Brooklyn, N. Y. 11204; Mr. Son- New York N. Y. 10028; Otto’s Import dor Püski c/o Corvin 251E. 82. Street Store 2320 W. Clark Ave. Burbank I CA 91506; JUGOSZLÁVIA: Forum. Vojvode Misica broj 1. 21000 Novi Sad. • j Amennyiben a megrendelés a KUL­TÚRA Külkereskedelmi Vállalatnál (H-1339 Budapest, Pf. 149) történik, ez előfizetési díj átutalható a Magyar Nemzeti Bankhoz (H—1850 Budapest, a KULTÚRA 024/7 számú számlálóra.

Next

/
Thumbnails
Contents