Magyarország, 1990. január-június (27. évfolyam, 1-26. szám)

1990-01-05 / 1. szám

Porró drót...Forró drót...Porró V iták a „schengeni konvenció” körül százalékkal vissza is esett. Szak­mai szervezetük viszont tiltakozik az állatvédők terrorja ellen! A brit trónörökös és a memoriter „Urak” az NDK néphadseregében Ha 115 esztendős a boldog apa A „schengeni Konvencióra'’ hivat­kozva tértek ki egyes nyugat­európai államok diplomatái a ma­gyar javaslatok meghallgalasa elől, amikor Budapest a vízum- kényszer eltörlését vetette fel. Az NSZK. Franciaország és a Bene- lux-államok 1985. június 14-én a luxemburgi nagyhercegségben ta­lálható Schengen kastélyában ál­lapodtak meg a más országokból a területükre igyekvők szigorú el­lenőrzésében, másrészt viszont ki­mondták, hogy „ha lehetséges”, 1990. január elsején szűnjék meg az öt ország egymás közti hatá­rain a személyforgalom ellenőr­zése. Az „ötök” közt most élénk a vita, mitévők legyenek a „schen­geni konvencióval”, mivel min­denekelőtt a két nemet állam köz­ti határon való ki-bejárás terem­tett új helyzetet, ami a diploma­táknak és a belügyi szerveknek fejtörést okoz. Január elsején nem lépett életbe az 1985-ös elő­írás, s most már csak 1993. január elsejéről tárgyalgatnak — különö­sen a Benelux-államok ellenvetése és a francia aggodalmak kapcsán. A Szovjetunió 25 millió belga frank kártérítést fizetett azért, hogy tavaly július 4-én Belgium­ban lezuhant egy „őrült Mig”, azaz egy vadászgép, amelynek pi­lótája katapultált, a masina azon­ban folytatta útját, míg a De Laem család házára nem zuhant. A szerencsétlenségnek egy halott­ja is volt. A kártérítési összeget megfelezik a belga állam és a kárt szenvedett család között. a dohányosok birtokába a csempé­szett cigaretta. „A cári kötvények” a párizsi bol­hapiacon.- többet érnek, mint a tőzsdén. Az 1890-ben kiadott, 4 százalékkal kamatozó orosz állam- kötvény korábban csak 1 frank 30-at ért, majd jegyzése felment 5 frank 20-ig, ám Saint-Ouenban már 20 frankot is adnak egy köt­vényért. Persze, inkább csak a gyűjtők, semmint az üzletemberek. Ám például a „donyeci vasútépí­tési kötvény, 1893” tulajdonosai­nak a küldöttsége a napokban Bé- régovoy miniszternél járt, aki em­lékeztette óikét arra, hogy a for­radalom előtti Oroszország 47 ton­na aranyat helyezett el a Francia Bankban a cári kötvények fedeze­téül. A kártalanítás — természe­tesen szinte csak jelképesen — nincs kizárva. Nem könnyű apának lenni, illetve apának elismertetni! A dél-brazí­liai Nova Esperanca városának bí­rósága kellett ohhoz, hogy Joaquin Cesario da Silva apaságát elismer­je. 27 éves felesége, Yara, három hónappal ezelőtt adott életet egy leánynak. A helyi anyakönyvi hi­vatal kétségét fejezte ki, hogy a férfi lenne az apa, lévén magas a kora: ő 112 esztendősnek mondta magát! Az agg Joaquin Cesario da Silva viszont férfiasságát annak tulajdonítja, hogy 20 különböző gyökérből kotyvasztott életelixírt fogyaszt. A bíróság mindenesetre hitelt adott neki. Az Európai Közösség országaiban a többletértékadó egységesítése felé a Közösség országainak pénz­ügyminiszterei fontos lépést tettek, amikor kimondták, hogy legkeve­sebb 14, legtöbb 20 százalék lehet a hozzáadott érték adójának mér­téke. 1991 végéig még szűkíthetik is ezt a sávot, vagy annak alsó ha­tárát még lejjebb vehetik. „A szo­ciális vagy a kultúrpolitikai célok szolgálatában a mindennapi szük­ségleti cikkek” adója 4—9 százalék lehet. A cigarettacsempészés két év alatt kétmilliárd schilling bevételkiesést okozott az osztrák kincstárnak. Jugoszláviában, az osztrák határ közelében, sok helyütt nyíltak vám­mentes üzletek, az itt vásárolt Marlboro vagy Ernte 23 aztán lá­daszám vándorol át a szomszéd or­szág városaiba, ahol aztán vagy a trafikokban, vagy a trafikok előtt nepperek kezéből kerül áron alul 2 A televízió meg tudja tréfálni a hatalmasságokat, ezt bizonyította a CBS, az NBC, és CNN és az ABC, amikor Bush elnök egy nyi­latkozatának közvetítésekor ki­használt egy különös időbeli egy­beesést. Pont akkor rakták ki egy katonai szállító repülőgépből De­laware államban, a doveri repülő­téren, a panamai harcokban el­esett amerikai katonák holttestét szállító koporsókat, amikor George Bush újságírók előtt az akció sike­réről beszélt. Három tévétársaság együtt sugározta — a képernyőt megfelezve — a koporsók kiraká­sának képsorait a magabiztosan nyilatkozó elnök szavaival, az ABC pedig csak a szomorú képeket ad­ta, „alattuk” Bush hangjával... Osztrák állatbarátok barátságta­lan akcióba fogtak a stájerországi szűcsök és a nercbundákat viselő hölgyek ellen. Az utcán belevág­nak a bundákba, a nőket szidal­mazzák, sőt még le is köpik... Röplapjaikon figyelmeztetnek min­den lehetséges bundavásárlót a következményekre, s e miatt a szűcsöknél az üzleti forgalom 70 MAGYARORSZÁG 1990/1 Három nőnapig kell várni az Egyesült Államok autógyáraiban •— no, nem a megrendelt kocsi le­szállítására, hanem fordítva — az elkészült autóktól való megszaba­dulásra. A kereslet 1989 novembe­rében még inkább visszaesett, az eladatlan kocsik több mint három hónapig vannak raktáron. Még a japán autók keresettsége is csök­kent Amerikában: októberben 63 napi, novemberben már 67 napi várakozásra voltak ítélve az autó- kereskedő cégek udvarán. Az Adria holt tengerré válik? A rovinji tengerkutató központ újabb riasztó hírrel szolgált. A jugoszláv partoktól 20 kilométerte 15 mé­ter mélyen egy kutatóhajójuk mérőműszerei az oxigénnek nyo­mát sem találták már... Keresik az okát, mitől állt elő ez a ka­tasztrofális helyzet. A memoriter érdekében tört lán­dzsát a brit trónörökös, Károly herceg, egy versmondó verseny döntőjében a díjkiosztás alkalmá­val. A 41 éves herceg, aki korunk már eddig is számos kedvezőtlen társadalmi és kulturális jelenségé­re hívta fel a figyelmet, most az angol nyelv elszíntelenedését és eldurvulását tette szóvá. Mint mondta, ennek egyik oka az lehet, hogy az iskolákban egyre keve­sebb verset kell könyv nélkül megtanulniok a diákoknak. Michael Jackson kezd Brigitte Bardot nyomdokába lépni: a San­ta Barbarától északnyugatra eső hegyekben, Santa Ineznél fekvő luxusranch kisebb fajta állatker­tet is befogad. Egy csimpánza van, néhány strucca, lámája, óriáskí­gyója és három zsiráfja. Utóbbiak most azzal hallattak magukról, hogy kis híján odavesztek a tűz­ben, amely istállójukat elpusztí­totta. Az énekes örömére a zsirá­fokat épségben kimentették. Az NDK néphadseregében sem járja ezentúl az „elvtárs” megszó­lítás. Süss tábornok, a reformbi­zottság elnöke közölte, hogy visz- szatérnek az „úr”-hoz, de nem­csak „kapitány úr” lesz, hanem a kiskatonákat is urazni kell majd! A magyarországi születésű film­sztár, Tony Curtis mostanában már az ecsetjével is szép pénzt ke­res. A festő-sztár egy Marilyn Monroe-portréját a Sotheby’s egy aukcióján magyar pénzre átszá­mítva négymillió forintért vette meg egy vásárló. Az idén Curtis egy párizsi galériában is ki fogja állítani festményeit. Az Observer által közölt közvéle­mény-kutatási adatok szerint a megkérdezett angolok kétharmada azt kívánja, hogy Thatcher asz- szony még az 1992-ben esedékes alsóházi választások előtt vonuljon vissza. Jelenleg a munkáspártnak 11 pontos előnye van a konzervatí­vokkal szemben. MAGYARORSZÁG Politikai és társodalmi hetilap Szerkesztőség: Budapest Vili., Gyu­lai P. u. 14. 1085 Telefon: 138-4644. Telex: 22 6351 redmo. Postacím: Budapest, Pf. 634. 1396 Szerkeszti: KANYÖ ANDRAS főszerkesztő, HORVATH J. JÓZSEF helyettes főszerkesztő Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat, Budapest Vili., Blaha Lujza tér 3. 1959 Telefon: 138-2399, 138-4300 Felelős kiadó: VAGNER FERENC vezérigazgató Zrínyi Nyomda, Budapest 90.2304/1-66-22 F. v.: GRASSELLY ISTVÁN vezérigazgató Index: 25 606 HU ISSN 0464-4956 A szerkesztőség belső munkatársai: Veres Mária (olvasószerkesztő) Dr. Oltványi Tamás (nemzetközi politika, rovatvezető) Árvay Sándor (nemzetközi politika) Nyárády Gábor (tudomány, rov. vez.) Bános Tibor (kultúra, rovatvezető) Juhani Nagy János (főmunkatárs) Bedecs Éva (főmunkatárs, belpolitika) Bacher Iván (munkatárs, belpolitika) Almási B. Csaba (munkatárs, bel­politika) Dr. Kocsis Ferencné (archívumvezető) Hoppe Pál (tördelőszerkesztő) Vajda Ilona (levelezés) öt világrész száz lapjából. Szerkesz* ti: dr. Győrffy Tibor. Terjeszti o Magyar Posta. Előfizet­hető bármely hirlapkézbesítő Posta- hivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap- előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) - Budapest XIII., Lehel u. 10/A 1900 -, közvetlenül vagy posta- utalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96 162 pénzforgalmi jel­zőszámra. A lap előfizetési dija egy hónapra 46,— Ft negyed' évre 138,— Ft, fél évre 276,- Ft, egész évre 552,- Ft. Postacím: HELIR Budapest 1900. Postafiók 149. Lapunk megrendelhető: NAGY-BRIT ANNI A: Hungarian Book Agency, Mrs. Klara Adams, 87 5e- wardstone Road, London E2 9HN; Collet’s Holdings Ltd., Denington Estate, Wellingborough Northantl, NN8 20QT. AUSZTRÁLIA: Globe Book Co., 702 George St. Sydney NSW 2000 Capital Handbag, 108 Chapel St. Windsor. Vic. 3181. AUSZTRIA: Globus Vertrieb Ausländischer Zeit­schriften. Höchstädtplatz 3. A—1206 Wien. BELGIUM: „Du Monde En­tier” S. A., 162 Rue du Midi, B-1000 Bruxelles. BRAZÍLIA: Livraria D. Lan- dy Ltda. Rua 7 de Abril 252 01000 Sao Paulo. KANADA: Pannónia Books, P. O. B. 1017, Postal Station „BB” 6 Toronto Ont. M5T 2T8; Hungarian Ikka and Travel Service, 1208 Granville Street Vancouver, B. C. V6Z 1M4; Culture Hongroise, Mme Vera Bencze, 6958 Wilderton Ave. Montreal Que. H3S 2M5. DÁNIA: Munksgaard, 35 Norre Sogade, 1016. Copenhagen. NSZK: Kubon und Sagner, Postfach 340108, 8000 Mün­chen 34 H. und S. Katko, Musica Hungarica, Rümannstrasse^ 4. 8000 München 40. Firau Ursula Üjváry, Ti- tulerstr. 2., 8000 München 81. FINN­ORSZÁG: Akateeminen Kirjakauppa, Keskuskatu 1, SF 00100 Helsinki 10. FRANCIAORSZÁG: Société Balaton, 12, rue de la Grange-Bateliére, 75009 Paris. HOLLANDIA: Faxon Europe B. V. Postbus 197, 1000 AD Amsterdam. IZRAEL: Hadash, P. O. B. 26116, 62160 Tel-Aviv, Gondos Sándor, P. O. B. 44515, 31333 Haifa Lepac, 15. Romban Str. Tel Aviv. NORVÉ- GIA: Narversen Info-Center, P. O. B. 6125 Etterstad, 0602 Oslo 6. SVÁJC: Magda Szerday, Teichweg 16., 4142 Münchenstein. SVÉDORSZÁG: Esselte Tidskriftscentralen, P. O. B. 638, S—101 28 Stockholm. USA: Center of Hungarian Literature, 4418. 16th Avenue, Brooklyn, N. Y. 11204; EBSCO, Industries Inc. P. O. Box 1943, Birmingham, Ala. 35201 Framo Publishing, 561 West Diversey Park­way Room 19, Chicago, 111. 60614; Püski-Corvin, 251 E. 82. Street, New York, N. Y. 10028 Otto’s Im­port Store 2320 W. Clark Ave., Bur­bank. Co 91506. JAPAN: Nauka Ltd. 2-30-19 Minami-lkebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171. JUGOSZLÁVIA: Forum, Vojvode Misica broj, 1., 21000 Novi Sad. Amennyiben a megrendelés a KUL­TÚRA Külkereskedelmi Vállalatnál (H—1339 Budapest, Pf. 149) történik, az előfizetési díj átutalható a Ma­gyar Nemzeti Bankhoz (H-1850 Bu­dapest), a KULTÚRA 024/7 számú számlájára.

Next

/
Thumbnails
Contents