Magyarország, 1990. július-december (27. évfolyam, 27-52. szám)

1990-07-06 / 27. szám

Forró drót...Forró drót...Forró A szemtanú 1944 októberéről Vízumdömping a követségen Huszonötezer dolláros díj Havelnak Versenypályázat a kiállításra Az Egyesült Államokban nem le­het egykönnyen módosítani az al­kotmányt. A kevés híján kétszáz esztendős alaptörvényt már leg­alább tízezer (!) alkalommal sze­rették volna módosítani egyes honatyák, ám a szükséges két­harmados többség e két évszázad alatt csupán tizenhatszor jött ösz- sze. Most a zászlóvitában bukott meg az a kezdeményezés, hogy az alkotmány módosításával tegyék büntetendő cselekménnyé a csil­lagos-sávos nemzeti lobogó meg­sértését, például elégetését. A Ca- pitoliumon több mint száz szónok érvelt szenvedélyesen, legtöbbször a módosítás, tehát a büntető szankció mellett. A végén mégis 34 voks hiányzott. Tehát az ame­rikai véleményszabadság marad oly mérvű, hogy egy polgár akár a zászló elégetésével is kifejezheti nemtetszését.... A Bramac, amelynek neve már Magyarországon is ismertté vált, tavaly 722 millió schillinges for­galmat ért el Ausztriában. Stájer- országban, Gleisdorf nál új beton­cserépgyárat helyezett üzembe a cég, mert két másik gyárát már nem tudta bővíteni. Olasz példa arra, hogyan is kell rendbe hozni az acélipart: a fel­számolt állami holding, a Finsi- der utóda, az Ilva tavaly már 200 milliárd líra tiszta hasznot út ' Szerkesztőségünk felkérte az egyik leghitelesebb tanút, a Lisszabonban élő özvegy Horthy Istvánnét, segítsen megvilágítani a Várpalotában 1944 októberében lejátszódott események hátterét, ö a meg­hívást elfogadta. A vendéggel Grosztonyi Péter, Svájcban élő magyar történész és lapunk főszerkesztője beszélgetett. A hat részből álló sorozatot la­punk következő számában kezdjük közölni. ért el. A Finsider foglalkozta to tti létszáma valaha 61 ezer volt, most már csak 49 ezer, s 1993-ig további 8 ezer embernek kell tá­voznia ... Olaszország legnagyobb kohászati magánvállalkozásával, a Falck acélgyárral együttműködni készül az Ilva, vegyes vállalati formákat keresve. Az Ilva egyéb­ként tavaly a világ acélgyártói között az ötödik helyen állott, s 1993-ig a termelt acél mennyisé­gét 12,2 millió tonnára akarja emelni. Az Essilor, ez a híres francia szemüveggyártó konszern, most Lengyelország után és Csehszlo­vákia előtt Magyarországon is gyártó kapacitást szerez. A pári­zsi tőzsdén is jegyzett konszern tavaly 12 ezer embert foglalkoz­tatva mintegy ötmilliárd frank forgalmat bonyolított le, 400 mil­lió frankos hasznot ért el. Az üz­leti forgalom 70 százaléka külföl­dön realizálódott. Nehéz a kanadai farmerek hely­zete, különösen Saskatchewan bú­zatermelő gazdáié. Tízezrüknek nincs vetőmagjuk, nincs műtrá­gyájuk, húszezrüknek nem ad már hitelt a bankjuk. Négy éve tart a szárazság, viszont a búza ára egyre nyomottabb. Tavaly egy bushel (27,2 kiló) búza ára majd­nem 4 kanadai dollár és *50 cent volt, az idén már csak 3,67-ben állapította meg az ottawai parla­ment agrárbizottsága. „Igen, az is megtörtént, hogy egy vízumért várakozó ott csinált be a nadrágjába” — mondta a bu­karesti osztrák nagykövetség egy alkalmazottja a Die Presse mun­katársának, aki megdöbbentő hely­színi riportban számolt be román állampolgárok valóságos rohamá­ról. öt és fél hónap alatt 31 ezer vízumot állítottak ki, de így is mindennap hosszú sorokban vá­rakoznak a Dumbrava 7. körül a türelmetlen, ideges és az osztrák tisztviselőket is szidalmazó román állampolgárok. A vízumra viszont néha hetekig is várni kell. Csehszlovákia közlekedésügyi mi­nisztere, Rastislav Chovan a bé­csi Die Pressének nyilatkozott ha­zája és kormánya autópálya-épí­tési terveiről. Nemzetközi kon­zorciumra kívánják bízni a meg­valósítást. Ügy gondolják, hogy bevezetik az autópálya haszná­lati díját, mivel a korábbi épí­tési költségek máris a kétszere­süket érték el. A Bécs—Budapest közti összeköttetést azzal akarják elősegíteni, hogy kiépítik az oszt­rák határtól Pozeonyig terjedő 6 kilométeres autőpályaszakaszt, majd Budapest irányában a to­vábbi 16 kilométert. Az Adidas, amely köztudomás szerint családi vállalkozás, előbb- utóbb más tőkések bekapcsolódá­sát igényli. Az 1984-es Los An- geles-i olimpia üzleti szervezője, Peter Überroth, aki az Adidas ta­valyi amerikai veszteséges vállal­kozását az idén már nyereségessé teheti, maga is kész befektetni, de a svájci Metro konszern éppúgy, mint az olasz Benetton vagy a japán Seiji Tsutsumi szintén je­lentkezik, hogy részesedést vál­laljon. Az év eleje óta mintegy 235 ezer szovjet állampolgár vándorolt ki, mindenekelőtt Izraelbe készülő zsidók, továbbá németek, akik az NSZK-ban kívánnak letelepedni. Viszonylag jelentős a kivándorló örmények száma is. A kivándor­lás gondokat okozhat, mert igen sok jól képzett szakember is tá­vozott a Szovjetunióból. A német újraegyesítés jót tesz majd az NDK autóiparának. Már­is komoly tervek készültek el ar­ra. hogy a kétütemű Trabantot egy éven belül katalizátorral el­látottan dobják piacra, míg a gyár­tását végleg be nem szüntetik ... öles hirdetésekben tudatja az „Expo Vienna” részvénytársaság, hogy nemzetközi építész-verseny­pályázatot írt ki az 1995-ös bécsi világkiállítás létesítményeinek megtervezésére. Osztrákok és ma­gyarok vehetnek részt a pályáza­ton. amelynek első díja egymillió schilling. Október 30-ig kell be­nyújtani a terveket, november 31-ig a modelleket. A tizenöt tagú zsűriben egy magyar van: dr. Mo- ravánszky Ákos Santa Monicából. Lee lacocca, a már-már legen­dás amerikai menedzser, aki a Chrysler konszern súlyos válsága idején vette át az elnöki posztot, jövőre 65 éves lesz. Nem megy nyugdíjba, mert mint mondta: „Az autópiacon megsemmisítő ütközet robbant ki. Csapataimat nem hagyhatom cserben ilyenkor.” Vi­szont a Chrysler öt vezető sze­mélyisége közül három — más­más indokkal — már távozott. Mert tavaly az utolsó negyedév­ben a Chrysler 664 millió dolláros veszteséget volt kénytelen újra el­könyvelni. „Simon Bolivar lelki rokona” a csehszlovák államfő, Václav Havel — állapította meg indokolásában a nemzetközi Simon Bolivar-díj kuratóriuma, amikor a 25 ezer dolláros díjat neki ítélte oda. Az 1978-ban alapított díjat kétéven­ként adják ki a szabadságért, a függetlenségért és a népek közti szolidaritásért sokat tett szemé­lyiségeknek vagy testületeknek. A korábbi jutalmazottak között ta­lálható Nelson Mandela és János Károly spanyol király, meg a chi­lei szolidaritási szervezet. ÍMAGVAROIÍSZÁG Politikai és társadalmi hetilap Szerkesztőség: Budapest Vili., Qyulai P. u. 14. 1085 Telefon: 138-4644. Telez: 22 6351 redmo. Postacím: Budapest, Pf. 634. 1396 Szerkeszti: KANYÓ ANDRAS főszerkesztő, HORVATH J. JÓZSEF Helyettes főszerkesztő Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat, Budapest Vili., Blaha Lujza tér 3. 1959 Telefon: 138-2399, 138-4300 Felelős kiadó: VAGNER FERENC vezérigazgató Zrínyi Nyomda, Budapest 90.2310/27-66-22 F. v.: GRASSELLY ISTVÁN vezérigazgató Index: 25 606 HU ISSN 0464-4956 A szerkesztőség belső munkatársai: Veres Mária (olvasószerkesztő) Dr. Oltványi Tamás (nemzetközi politika, rovatvezető) Árvay Sándor (nemzetközi politika) Berkó Pál (belpolitika, rovatvezető) Nyárády Gábor (tudomány, rov. vez.) Juhani Nagy János (kultúra, rovatve­zető) Bedecs Éva (főmunkatárs, belpolitika) Bacher Iván (munkatárs, belpolitika) Almási B. Csaba (munkatárs, bel­politika) Merényi Miklós (munkatárs, belpo­litika) Kollár Ilona (archivumvezető) Hoppe Pál (tördelőszerkesztő) Vajda Ilona (levelezés) Ot világrész száz lapjából. Szerkesz­ti: dr. Győrffy Tibor. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely hirlapkézbesitő Posta­I hivatalnál, a hirlapkézbesitőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap- előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) — Budapest XIII., Lehel u. 10/A 1900 -, közvetlenül vagy posta- utalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96 162 pénzforgalmi jel­I zőszámra. A lap előfizetési dija egy hónapra 46,— Ft negyedévre 138,— Ft, fél évre 276,- Ft, egész évre 552,- Ft. Postacím: HELIR Budapest 190C. Postafiók 149. Lapunk megrendelhető: NAGY-BRIT ANNI A: Hungarian Book Agency, Mrs. Klara Adams, 87 Se- wardstone Road, London E2 9HN; Collet's Holdings Ltd., Denington Estate, Wellingborough Northants, NN8 20QT. AUSZTRÁLIA: Globe Book Co., 702 George St. Sydney NSW 2000 Capital Handbag, 108 Chapel St. Windsor. Vic. 3181. AUSZTRIA: Globus Vertrieb Auslöndischer Zeit­schriften, Höchstödtplatz 3. A—1206 Wien. BELGIUM: „Du Monde En- tier" S. A., 162 Rue du Midi. B-1000 Bruxelles. BRAZÍLIA: Livraria D. Lan- dy Ltda. Rua 7 de Abril 252 01000 Sao Paulo. KANADA: Pannónia Books, P. O. B. 1017, Postal Station „BB" 6 Toronto Ont. M5T 2T8; Hungarian Ikka and Travel Service, 1208 Granville Street Vancouver, B. C. V6Z 1M4 j Culture Hongroise, Mme Vera Bencze, 6958 Wilderton Ave. Montreal Que. H3S 2M5. DANIA: Munksgaard, 35 Norre Sogade, 1016. Copenhagen. NSZK: Kubon und Sagner, Postfach 340108, 8000 Mün­chen 34 H. und S. Katko, Musica Hungarica, Rümannstrasse 4. 8000 München 40. Firau Ursula Űjváry, Ti- tulerstr. 2., 8000 München 81. FINN­ORSZÁG: Akateeminen Kirjakauppa, Keskuskatu 1, SF 00100 Helsinki 10. FRANCIAORSZÁG: Société Balaton, Í 12, rue de la Grange-Bateliére, 75009 Paris. HOLLANDIA: Faxon Europe B. V. Postbus 197, 1000 AD Amsterdam. IZRAEL: Hadash, P. O. B. 26116, 62160 Tel-Aviv, Gondos Sándor, P. O. B. 44515, 31333 Haifa Lepac, 15. Ramban -Str. Tel Aviv. NORVÉ­GIA: Narversen Info-Center, P. O. B. 6125 Etterstad, 0602 Oslo 6. SVÁJC: Magda Szerday, Teichweg 16., 4142 Münchenstein. SVÉDORSZÁG: Esselte Tidskriftscentralen, P. O. B. 638, S—101 28 Stockholm. USA: Center of Hungarian Literature, 4418. 16th Avenue, Brooklyn, N. Y. 11204; EBSCO, Industries Inc. P. O. Box 1943, Birmingham, Ala. 35201 Framo Publishing, 561 West Diversey Park­way Room 19, Chicago, 111. 60614; PÜski-Corvin, 251 E. 82. Street, New York, N. Y. 10028 Otto's Im­port Store 2320 W. Clark Ave., Bur­bank, Ca 91506. JAPAN: Nauka Ltd. 2-30-19 Minami-lkebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171. JUGOSZLÁVIA: Forum, Vojvode Miska broj, 1., 21000 Novi Sad. Amennyiben a megrendelés a KUL­TÚRA Külkereskedelmi Vállalatnál (H—1339 Budapest, Pf. 149) történik, az előfizetési dij átutalható a Ma­gyar Nemzeti Bankhoz (H-1850 Bu­dapest), a KULTÚRA 024/7 számú számlájára. A címoldalon Rédei Ferenc felvétele

Next

/
Thumbnails
Contents