Magyarország, 1991. január-június (28. évfolyam, 1-26. szám)

1991-01-04 / 1. szám

FORRÓ DUÓT ........... !■ B udapest lenne az európai Szingapúr? Fizetség a Romania Mare módjára — Amikor a lottótársaság is veszíthet — Reklámot tojás héjára is lehet festeni Az osztrák szövetségi sajtószol­gálat bulletinje közli, a WIFO azaz gazdasági kutatóintézet elő­rejelzését, amely szerint Bécs, Brno, Pozsony és Budapest amo­lyan „közép-európai Szingapúr-’ lehetne. A termelés és a szolgál­tatások terén mind több vegyes­vállalatot kellene ehhez létrehoz­ni, továbbá a légi, a vasúti és a közúti szállítás feltételeit kel­lene javítani. Nem is beszélve a víziót hasznosításáról: a Rajna— Majna—Duna-csatorna megnyitá­sa páratlan lehetőségeket ígér az Atlanti-óceán és a Fekete-tenger közötti kapcsolat megteremtésével.-o­Lord Carrington, a NATO korábbi főtitkára, a londoni Christie’s auk­cióház egyik vezetője. A minap a European készített vele inter­jút, s az egyik kérdés úgy hang­zott, milyen érzés az amerikai ér­dekeltségű Sotheby’s mögött má­sodiknak lenni? Lord Carrington egy világháborús anekdotával vá­laszolt. Egy kikötőben egymás mellett állt egy amerikai és egy brit hadihajó. Az amerikai ten­gerész átkiáltott angol bajtársá­hoz: „Milyen érzés a világ má­sodik legnagyobb tengerészeiénél szolgálni?’’ Mire a brit: „És mi­lyen érzés a világ második leg­jobb tengerészeiénél szolgálni?" —o— A tekintélyes amerikai hírmagazin, a Newsweek egyik legutóbbi szá­mában a marosvásárhelyi zavar­gások évfordulójára emlékezve a magyarok rovására írta a történ­teket. Következő számában két ol­vasói levelet is közölt: íróik az erdélyi magyarok üldöztetésére hívták fel a figyelmet és a Vat- ra Romaneasea szélső jobboldali, uszzítő tevékenységére.-o­Mi a dolga annak a politikusnak, aki tényfeltáró bizottság tagjaként megy el külországba? A meztelen igazságot netán hölgyeknél kell keresnie? A kérdések Bécsben hangzanak el, miután kiderült, hogy Ettmayer néppárti és Elme- cher szocialista honatyák romá­niai útjukon nem csupán az em­beri jogok tiszteletben tartásáról tájékozódtak. Azok az osztrák új­ságírók, akik velük egy szállodá­ban laktak, az alkohol túlzott fo­gyasztását és hölgylátogatók foga­dását vetették szemükre, ök, per­sze. tiltakoznak. Az ügyben par­lamenti interpellációra is sor ke­rült. A romániai helyzetről szóló jelentésük viszonylag rózsaszínűre sikerült. „Egyáltalán volt-e idejük adatgyűjtésre?” — kérdezte maga Vranitzky kancellár is.-o­Az osztrák bankok felkészültek a Csehszlovákiában január elsején életbe j lépett bankliberalizálásra. Szomszédainknál már többséget is szerezhetnek a bankokban a kül­földi pénzintézetek. Ugyanígy új bankókat is létesíthetnék, A Tat­ra Bánkba a Raiffeisen 35 száza­lékká! száll be. A Creditanstalt a budapesti fiókjának mintájára kí­vánja megvetni lábát Prágában és Pozsonyban. További négy osztrák bank is képviseletet nyit és így akar megjelenni a csehszlovák pénzpiacon.-o­Jól kezdődik az év Japánban az osakai Novitas nyomdaipari gép­gyár dohányos dolgozóinak. Ma­gyar pénzben kifejezve 50 000 fo­rint üti a markukat, ha kötelezik magukat, hogy leszoknak a do­hányzásról. Természetesen vissza kell fizetniök a pénzt, ha vissza­esőkké válnak.-o­Lyonban székel a Nemzetközi Rákkutató Központ. Munkatársai többek között az azbeszt káros hatásával is foglalkoznak. „A suszternek lyukas a cipője” — mondás vált valóra, vagy az, hogy „Ki ki a maga portája előtt sö­pörjön!” — kiderült ugyanis, hogy az 1972-ben épült palotájukban két centiméteres azbesztréteg ta­lálható minden második emelet mennyezetében, amit annak ide­jén szigetelés céljából építettek be. Az azbeszt porlani kezdett... A riadalmat a székház bezárása és háromhónapos munkával „az- beszttelenítése” követte. Most ün­nepélyes keretek között újra át­adták a palota kulcsait dr. Lo­renzo Tomatisnak, a CIRC igaz­gatójának. A kutatók folytathat­ják tevékenységüket saját egész­ségük károsodása nélkül.-o­Vespasianus császár óta, aki a pénzért igénybevehető nyilvános illemhelyek kitalálója, tudja és mondja a világ, hogy a pénznek nincs szaga. Az aprópénznek vég­képp nincs a San Franciscó-i Wes- tin St. Francis Szállodában. Ott ugyanis a tulajdonos 28 éve külön foglalkoztat egy embert, hogy le­mosson és fényesítsen minden „dime”-ot és dollárérmét. A szál­loda vendégei biztosak lehetnek afelől, hogy tiszta pénzt kapnak a főpincér vagy a szállodai pénz­táros kezéből. A pénzmosó Arnold Batliner már 86 éves, de még mindig szívvelAélekkel és megfe­lelő mosószerrel végzi feladatát. —o— A Szovjetunió minden szomszédja tart a jövő évi inváziótól. Nor­végia, amely fenn északon csak egy kis szakaszon szomszédos a Szovjetunióval, Storskog egyetlen engedélyezett határállomásán tíz­ezrek érkezését várja. A jelenlegi helyzetben útlevéllel és három 'hó­napra szóló vízummal a szovjet polgárok szabadon mozoghatnak Norvégiában. Az idén már tízezer szovjet turista járt a magas élet- színvonalú skandináv országban.-o­A francia lottótársaság pervesztes lett és naponta 18 000 frank kár­térítést tartozik fizetni az SFP rö­vidítésű. tévéműsorgyártó társa­ságnak, mindaddig, míg újra nem az SFP-re bízza a heti lottósorso­lás közvetítését. A szerződésüket megszegve a France-Loto az SFP helyett a TCT-re bízta a közvetí­tést. Ezt a nantes-i kereskedelmi bÍróság szerződésszegésnek is mi­nősítette, és ezért mondta ki a szigorú kártérítést előíró ítéletet.-o­A Lada és Samara jövőre Bra­zíliában is megjelenik, miután 1990- ben háromezer Laika és Niva már vevőre talált a brazil pia­con. A szovjet autóexportőrök 1991- ben 50 000 Ladát remélnek eladni, s már föl is állítottak Sáo Paulo mellett egy nagy elosztó­központot, az országban pedig nyolcvan képviseletet szerveztek meg. A brazil vevőket a szovjet gépkocsik olcsó ára is vonzza. 8000 és 13 500 dollár között mo­zognák ezek az árak, a Volks­wagen do Brasil helyben gyártott autóinak az árskálája 7300 dollár­tól 44 600 dollárig terjed. —O— A világ kozmetikai ipara elöbb- utóbb szegényebb lesz egy foga­lommá vált márkanévvel, ponto­sabban márkaszámmal! A 4711-ről van szó, a kölnivízről, amelyet Kölnben a Harang utca 4711-es számú házában kezdtek valaha gyártani. Két éven belül a három­ezer alkalmazottból kétszázat kell elküldeni, de még a vezetők is tá­voznak. s az egyik tulajdonos, Ferdinand Mülhens ugyancsak ve­szi a kalapját, 35 éves tevékeny­ség után nyugdíjba vonul. Száz­millió márkát fektetnek be, hogy a cég ismét versenyképessé vál­jék. Az ódivatúnak tűnő 4711-es márkanevet is feláldozzák. Egy uj illatot hoznak majd forgalomba, amely angol néven „a Szépség kultúráját’’ ajánlja a hölgyeknek.-o­Sok a szegény a világban. A Vi­lágbank egy szakértői csoportja megállapította, hogy kétmilliárd embernek kell naponta egy dol­lárnál kevesebből megélnie. Ez a szám nyolcszor több, mint az Európai Közösség országainak lé- lekszáma. A világbanki elemzők azonban arra is rámutattak, hogy még a gazdagnak mondott orszá­gokban sem hiányoznak a szegé­nyek. A kép még csalókább ott. ahol egv állam magas növekedési ütemet mutathat fel, ám ez an­nak a következménye, hogy a bé­rek rendkívül alacsonyak.-o­A Romania Mare stílusára jellem­ző részletet lehet idézni a lapnak abból a cikkéből, amely többek között Tom Lantos amerikai kongresszusi képviselőt támadja. i.Ez a farizeus mintegy tíz eszten­deje a román nép legádázabb el­lensége. Országunkra és népünkre a legközönségesebb hazugságokat szórja. Az illető a minap meglá­togatta Iliescu urat, aki civilizált emberként fogadta. Az elnök he­lyében kellő helyen megbillentet­tük volna, szerény fizetségül a ro­mánokkal szembeni aljasságáért. De még nem késő . ..’’-o­Autósok, figyelem! Akinek Pontiac Grand Prix, Oldsmobile Cutlass és Buick Regal kocsija van az 1989-es és 1990-es évjáratból, to­vábbá aki az idén forgalomba ke­rült Chevrolet Luminas büszke tu­lajdonosának mondhatja magát, jó ha tudja: a General Motors a fel­sorolt típusokból nem kevesebb, mint 520 ezret vesz vissza. Az ezeknél ismétlődő hiba: az auto­mata sebességváltó leáll, ám ezt az ellenőrző lámpa kigyulladása nem jelzi.-o­Ausztrál hirdetési szakemberek találták ki: tojások héjára is lehet reklámokat festeni. Sydney egy rádiótársasága volt az első, amely millió és millió tojáson hirdette meg egy új szórakoztató műsorát. Természetesen a környezetre és az emberi egészségre nem káros festéket alkalmaznak. Egymillió tojás befestése magyar pénzre át­számítva 600 000 forint.-o­A francia kormány megvárta a német újraegyesítést, hogy elő- álljon azokkal a kártérítési igé­nyeivel, amelyeket 1953-ban félre­tett. A bonni francia nagykövet­ség két jegyzéket intézett a kül­ügyminisztériumhoz, jelentette a Die Welt, s ezekben a legkülön­bözőbb követelésekről van szó: a kényszermunkára elhurcolt fran­ciák elmaradt béreitől a depor­táltak, internáltak és hadifoglyok ékszereinek, értéktárgyainak el­kobzása révén elszenvedett káro­kig, de még az 1945 és 1949 kö­zött a szovjet megszállási övezet­ben erőszakkal kisajátított francia tulajdonért is most kér Párizs kártalanítást. —o— Az „haute couture" — a legszebb és legdrágább ruhaköltemények gyártása — egyre kevésbé kifize­tődő. Az egyik hires párizsi divat­ház, a Balmain. abbahagyja ezt a tevékenységét, mert egy év alatt hatmillió dollárt vesztett. Az ol­csóbb konfekció felé fordulnak tervezők és gyártók, ott remélve keresletet. 2

Next

/
Thumbnails
Contents