Magyarország, 1992. január-június (29. évfolyam, 1-26. szám)

1992-01-03 / 1. szám

FORRÓ DRÓT Amerikai fogyasztók „téli álma” Csicsás filmek elektronikával Kik veszik meg a GUM-ot? AIDS-halál — orvosi kéztől Nagy-Britanniának, Portugáliának és Spanyolországnak nem tetszik az az elgondolás, hogy a jövőben erősen megadóztatnák azokat az üzemeket, amelyek működésük közben nagy mennyiségű C02-vel szennyezik a le­vegőt. Az Európai Közösség környe­zetvédelmi és energiaügyi miniszte­rei viszont többségükben hajlanak az ilyen büntetőadó közösségi bevezeté­sére. Brüsszelben azt remélik, hogy sic.érül keresztülvinni a levegőszeny- nyezést csökkentő tervet, s ennek ré­vén 2000-ben a szén-dioxid kibocsá­tás nem haladja meg az 1990-es szin­A néhai perzsa sah korábbi feleségé­nek, Sorayának a neve ismét felbuk­kant a világsajtóban. Egy párizsi székhelyi1 zsűri őt jelölte 1991 leg­elegánsabb asszonyaként. A férfiak között a legdivatosabban öltözködő közéleti férfiúnak az argentin elnö­köt, Carlos Menemet találta a bíráló- bizottság, amelyben többek között Gina Lollobrigida, Roger Vadim, Ur­sula Andress és Hubert de Givenchy is helyet foglalt. * * * Spanyolország szocialista párti mi­niszterelnökétől, Felipe Gonzáleztől származik ez a mondás: „Napjaink­ban a haladó baloldaliság annyit je­lent, mint mérséklet a bérkövetelések­ben!” * * * Moszkvának idestova százéves neve­zetessége a GUM. 1893-ban épült, s a cári Oroszország nagyságának egyik jelképe lett. A szovjet rendszer­ben természetesen államosították, s most privatizálják, hogy a centenári­umra ismét magánkézben lehessen. Banki tanácsadónak a párizsi Crédit Commercial de France bankházat vá­lasztották, amely köztudottan Magyar- országon is igen aktív — a Kner Nyomda és a HUNGEXPO privatizá­lásában vesz részt. A francia bank költségeit az orosz áruházi hálózat helyett a párizsi kormány vállalta ma­gára, s így, amint a La Vie Frangaise megállapította, tulajdonképpen a francia kincstár kétmillió frankos ajándéka ez az orosz államnak. A ÓUM — tizennégy áruházában — nyolcezer alkalmazottat foglalkoztat. A Crédit Commercial de France vál­lalta továbbképzésüket. Ami a GUM iránti tőkés érdeklődést illeti: nyu­gat-európai, japán és dél-koreai be­fektetők jelezték szándékukat, hogy vásárlók lennének. A bécsi Wochen­presse pedig nemrég arról írt, hogy az osztrák építőipar egyik nagy cége, a Macúlan is hasonló terveket dédel­get. Egyelőre a GUM-ban megfor­duló, igazi vevő szándékú oroszok és egyéb köztársaságbeliek, szám sze­rint naponta háromszázezren, nem mindig találják meg azt, amit keres­nek. Jóllehet például Dior és Nina Ricci portékái is kaphatók ott, a né­met Karstadt cég pedig megállapo­dást kötött textil- és bőrdíszműáruk forgalmazására. A párizsi sajtó, amely szenzációs tálalásban közölte a GUM francia segédlettel történő privatizációjának hírét, olyan meg­jegyzéseket is megengedett magának, hogy „a GUM van olyan híres, mint a párizsi nagyáruházak, az egyetlen különbség csak az, hogy a GUM-ban nincs — áru!” * * * Tavaly novemberben az Egyesült Ál­lamokban 241 ezer mukahely szűnt meg. A gazdaság a „W” formáját mu­tatja — mondják a szakértők. Azaz: a korábbi recessziós jelenségek után ta­valy tavasszal ismét emelkedni lát­szottak a mutatók, mostanában me­gint a leszálló ágban van az amerikai gazdaság. A „W” szabályai szerint ezt valamelyes fellendülésnek kelle­ne követnie. De mikor? Bush elnök majdnem tízmilliárd dollárt „injekció­zott be” az amerikai mezőgazdaság­ba, a lakásépítésbe és a hadiiparba, éppen a gazdaság élénkítése céljából. Viszont egyes közgazdászok vélemé­nye szerint az a baj, hogy az amerikai fogyasztók „téli álmukat alusszák”. * * * „Nincs messze az idő, amikor egy filmszínészt ki lehet elektronikusan re­tusálni egy filmből, s helyette más szí­nészt betenni, s mindezt akkor, ha az illető — politikai szempontból vagy egyszerűen csak üzleti érdekből — nemkívánatossá válik.” Ez a jóslat George Lucastól származik, aki Ste­ven Spielberggel és Anjelica Huston- nal együtt megalapította az amerikai filmesek jogi védelmének alapítvá­nyát. Céljuk nyomást gyakorolni a washingtoni kormányra, hogy érvé­nyesítse a berni konvencióban körül­írt művészi alkotói jogokat. Az ameri­kai gyakorlat ugyanis szűkebben ér­telmezi ezeket a jogokat. Ha „fizetés ellenében” születtek meg az alkotá­sok a filmművészetben, akkor a berni szigorú szabályokat nem kell betarta­ni az USA-ban. Az eredmény? „A filmművészek fájdalommal látják nap­jainkban, hogy régi filmjeiket feldara­bolják, színekkel kicsicsásítják, össze­vonják, s mindez még semmi ahhoz képest, hogy mi vár rájuk a jövő­ben...” Lucas tudja miről beszél, hi­szen a technikai trükkök mestere, aki például a Terminator 2 effektusait ta­lálta ki és valósította meg. „Egy fil­met újra lehet írni, olyan színészek­kel, akik abban sohasem szerepeltek, olyan dialógusokkal, amelyeket soha senki meg nem írt azelőtt..." * * * A csehszlovák légitársaságot, a CSA-t privatizálják, a vezetők remé­nye szerint már 1992 tavaszán. Úgy tervezik, hogy részvénytársasággá alakulván át, 60 százalékos „paket­tet” adnak át az államnak, tíz száza­lék jut a Pojistovna biztosítótársaság­nak, húsz százalékot vesznek meg a bankok. Ami még érdekes tény: a részvények tíz százalékával a főváro­si önkormányzatot „lepik meg”, azért, hogy — mint mondják —- Prá­ga vezető testületét is érdekeltté te­gyék a légitársaság átalakításában. Ennek megtörténte után tőkeemelést hajtanak végre. A külföldi befektetők a részvényeknek mintegy 40 százalé­kát szerezhetik meg. Ezzel az állam részesedése 35 százalékra zsugoro­dik. A privatizálást sürgős feladatnak tartják, mert a CSA repülőgépparkja elöregedett. A TU 134-esek pedig két­szer annyi üzemanyagot fogyaszta­nak, mint az Airbus, amelyből vi­szont csak kettő van a társaság tulaj­donában, lízing formájában szeretne újabbakat szerezni. * * * Ötlet múzeumok számára, mit is kínál­hatnak látogatóiknak emlék gyanánt: a most ötéves párizsi Musée d’Orsay az évforduló alkalmából érdekes szu­venírt ajánl a művészetbarátoknak. Manet híres festményén Olympia nya­ka körül fekete bársonyszalag van, most ilyet mindenki vásárolhat a mú­zeum előcsarnokában. Akárcsak Mo­net Esernyős asszonyának névadó esernyőjét... Cézanne almákat és na­rancsokat ábrázoló képén egy fajansz­tól látható, ilyen is kapható a múze­umban. * * * Kimberly Bergalis a neve annak a fia­tal amerikai nőnek, aki fogorvosi ke­zelés közben fertőződött meg AIDS- ben, s aki 23 évesen bele is halt. Or­vosa, dr. Acer 1990-ben halt meg. A lánynál 1989 decemberében állapítot­ták meg a fertőzöttséget. Esete óriási feltűnést keltett az Egyesült Államok­ban. Egy kongresszusi vizsgálóbizott­ság előtt is meghallgatták. Ennek ha­tására indult meg az eljárás a fertő­zött egészségügyi dolgozók kiszűré­sét célzó törvény meghozatalára. * * * Kanada térképére új név kerül fel: Nunavut. Tizenhétezer eszkimó auto­nóm területe ez, messze a sarkkörön túl. Az őslakók régi kívánsága telje­sül: övék a vadászat, a halászat joga, de még az ásványi kincsek kiaknázá­sáé is. * * * A La Manche alatti alagút kedvet csi­nált a vállalkozóknak ahhoz, hogy újabb alagutak építésének tervezésé­be kezdjenek az Alpokban, a fran­cia—olasz határ különböző pontjain. Nizzától északra a Tende-2 lenne a sorban a legdélibb, Chamonix közelé­ben pedig a Mont Blanc-2 a legésza­kibb. Különösen az olaszok örülné­nek annak, ha Francia- és Spanyolor­szág felé megrövidülne az út. Torinó­ban a Fiat támogatja a legerősebben ezeket a terveket. Viszont a környe­zetvédők tiltakoznak. Chamonix völ­gyében például már százszámra pusz­tulnak a fák, a Mont Blanc-1 alagút felé igyekvő kamionok egy-egy úton húsz liter gázolajat fogyasztanak, s ki­pufogóik csak úgy árasztják a nö­vényzetet gyilkoló fekete füstöt. 2 • 1992. január 3. HETI MAGYARORSZAG Valamennyi fegyvernemben a vívók egyéni bajnokságát lapunk, a Heti Magyarország patronálta, és ezért a versenyzők a Heti Magyarország Kupáért is küzdöttek. Nyertesek: FÉRFIAK kard: Néhald György (Honvéd), tőr: Busa István (Csepel), párbajtőr: Hegedűs FerenciBVSC). NŐK tőr: Tóth Mónika (BVSC), párbajtőr: Szalay Gyöngyi (Tapolca) (Fotó: Hegoczky)

Next

/
Thumbnails
Contents