Magyarország, 1914. április (21. évfolyam, 80-104. szám)

1914-04-15 /91. szám

MAGYARORSZÁG ■ Budapest, 1914. szerda, április 15. Tégi Népszínház legszebb korának emlékeit idézte Jel a; szép számban megjelent közönségben. Pol­gár Károly a címszerepben mélyen átgondolt és áíérzett játékával, hatalmas drámai erejével nyílt színen is spontán tapsokra ragadta a hallgatósá­got. Pásztor Ferike (Bimbilla) nemcsak megyesz- tégélő külső megjelenésével, de diszkrét játékával és fényesen csillogó, művészi énekével is rászol­gált a sűrűn felhangzó tapsokra, F a 1 u s s y István pedig (Delli lovag) úgy játék, mint ének tekinteté­ben jól megállta helyét. A három szerelmes pár: Pálffy Boriska, Feszti Irén, Bánhidy Ilona, Mihályi Ernő, D e r é k i János és B r e t á n Miklós kedvesen illeszkedtek a pompásan perdülő összjáték keretébe, mig Bérezi mint sekrestyés és Somogyi Károly a korcsmaros szerepében eredeti, mulatságos figurákat produkáltak. A hatal­mas hangokkal dicsekedhető énekkar és a zenekar F i s c h e r Károly karnagy vezénylete mellett nyílt szipen is zajos tapsokat kaptak. A rendezés, ki­állítás és diszlelezés kifogástalan. Hasonló sikerrel került színre a második napon a «Kürucfurfang» és a ^Milliárdos kisasszony*, Mely utóbbiban S a r- k a d i Vilmos és Földes Dezső mutatkoztak be a közönség zajos tapsai mellett. — (Műsorváltozás az Operában.) B o 1 z Oszkár stuttgarti kamaraénekes táviratban értesítette az Operaház igazgatóságát, hogy makacs rekedtsége miatt képtelen az erre a hétre kitűzött fellépéseit tel­jesíteni. Ennek következtében a műsor olyképp módosult, hogy a szerdára hirdetett Trouba- dour előadása csütörtökön lesz, a cizmszerepben K ö r fi y e y-vel. Azueenát Tramptczynska Mária ének!i. Szerdán D s a m 11 é, S u s a n n e titka és Téli ólom megy. — (A ,,Szibill“ 50-ik előadása.) Holnapután, 'csütörtökön, jubileuma lesz a Király-szinháznak, Bródy—Martos és Jakobi nagysikerű operettjének, a «SzibiH»-nek lesz az 50-ik előadása, amelyet’a Szép zenéjii operett 48 nap alatt ért el. A jubi­láns előadáson is természetesen azok játsszák a főszerepeket, akik eddig játszották. A címszerep a jubiláns előadáson és azontúl is E c d á k Sári ra­gyogó alakításában kerül a közönség elé, mellette Rátkai, Raskó, Latabár, Nádor, Hajnal, Szabolcs, Somogyi Nusi, Haraszti Mici veszik ki részüket a közönség elismeréséből. — (A bécsi Burgszinház uj igazgatója.) Bécs- ből sürgönyzik, hogy Thicmig Hugót, akit Berger báró elhalálozásakor a bécsi Burgszinház ideig- szinház ideiglenes vezetésével megbíztak, most a színház igazgatójává nevezték ki. — (Vidéki színházi hirck.) Svardström Val- borg, a kitűnő svéd énekesnő, vasárnap, hétlön és szerdán a kolozsvári Nemzeti Színházban ven­dégszerepelt a Hoffmann meséi*, a ’Traviata* és a «Lakmé* főszerepeiben telt házak előtt a közön­ség zajos tapsai mellett. — Hídvégi Ernő staggione- íársütala e hó 7-én kezdte meg előadásait Deéscn a (Tlárom testőr-- cifiiü vígjátékkal. — Heves JJéla, a szatmári színház igazgatója májustól kezdve engedélyt kapott, hogy Marosvásárhelyen társulatá­val előadásokat tarthasson. Azonban megelőzőleg már Márffy Károly dr. színtársulata is kapott előadásokra engedélyt és Így megtörténhetik, hogy Marosvásárhely lesz az egyetlen vidéki város, ahol .egyszerre két színtársulat működik. — A szabadkai szifiügfi bizottság legutóbb tartott ülésén elvben kimondta, hogy Újvidék város kapcsolatát a sza­badkai színházzal lehetségesnek és kívánatosnak tartja. — P a t e k Károly dr. győri sZintársulata e hó 24-én kezdi meg Kaposváron a hat hétre tervezett tavaszi szezont. — Pozsonyban kedden .és szerdán Polgár Károly színtársulatánál Z á - dór Dezső és Bihar Sándor operaénekesek ven­dégszerepeltek nagy sikerrel a «Bo!ygó hollandi* és a íHoftmaiin meséi* főszerepeiben. A társulat csütörtökön különhajón Budapestre érkezett, ahol vasárnap kezdi meg kéthónapra tervezett vendég­játékát a «Bolond* című operettel. — A szegedi színházban szerdán mutatta be A 1 m á s s y Endre színtársulata a <■ Mandarin- cimii színmüvet, amely­ben a címszerepet maga az igazgató játszotta meg­döbbentő drámai erővel a közönség folytonos tapsai mellett. A többi szerepekben Gömöri Vilma, Simkó Gizi és Petheö Attila nyújtottak pom­pás alakításokat. — A Felvidéki Szinikcrület vá­lasztmánya legutóbb tartott ülésén, minden pályá­zat mellőzésével, ismét líövcssy Albert igazgató­inak adta ki a kerületben a játszási engedélyt. f—' (Ifjúsági hangverseny.) A budapesti Yll. kér. Barcsay-uteöi főgimnázium ifjúsága báró Kemény Zsigmond születésének századik évfor­dulója alkalmából a Zeneakadémia (VI., Liszt Fe- renc-tér 12 sz.) nagytermében április 18-án, szom­bton este 7 és fél órakor hangversenyt rendez. A hangversenyre jegyek 5, 3, 2 és 1 koronáért kap­kaphatók a rendezőség tagjainál és a hangver­seny estéjén a pénztárnál. A tiszta jövedelem a Tanárok özvegyeit és Árváit Segítő Orsz. Egye­sületnek, az intézeti segitő-egyesületnek és zene­karnak jut.----------------------------------,----------------------------------­KÉ PZŐMŰVÉSZET. Andrássy Gyuia gráf a mipártoSásról Andrássy Gyula gróf, aki mint a Képző­művészeti Társulat és a Nemzeti Szalon elnöke, de .mint legelső magyar műgyűjtő is, magukon a mücészeken kívül,, mondhatni, elsősorban hivatott arra, hogy a műgyűjtő is, magukon a művészeken kívül, szóljon, terjedelmes tanulmányt irt a Céh- beliek könyvébe, a «Husvét»-ba. arríely a Nemzeti Szalonban rendezett kiállítás hol­napi megnyitásán kerül a nagyközönség elé. Andrássy a inüpártolásról s ennek kap­csán a modern művészétről ir. Rend­kívül jelentős, úgy irodalmi, mint művészéi! szempontból magas nívón álló 'fejtegetéseiből érdekesnek tartjük közölni a következő ré­szeket: — A művészet elsősorban tehetség dolga. Amely társadalomban nincsenek kellő számú tehetségek, az nem képes, — bármiképpen erőlködnék — valóban nagy művészetet fej­leszteni. Ahol van tehetség — ott fejedelmi ud­varok nélkül is fejlődhet monumentális mű­vészet, ahol nincs, — olt az udvarok ver­sengése sem fog reneszánszokhoz juttatni. A külső körülmények nem képezik a művészi fénykerék okát: a külső kö­rülmények kedvezhetnek, vagy árthat­nak valamely társadalom méhében rejlő művészi produktív erő kifejlődésének, de ezen erők mennyisége és — minőségétől függ a kor minősítésének igazi értéke — ami pedig a közviszonyoktól független, kiszámíthatat­lan tényező.” Habár nincs módunkban tudatosan nagy művészi kort teremteni, mégis módunk­ban van a létező csirák egészséges fejlődésé­nek előfeltételeit biztosítani. Ne várjunk mindent az államtól. A tár­sadalom és az egyesek tevékeny­sége nélkülözhetetlen. Az állam párt­fogásától elválaszthatatlan a rabszolgaság bi­zonyos neme, ami pedig a művészet megölő betűje. Az állam tényleg a kormányt jelenti és támogatása a kormányfer- f i a k e g yo1d a 1u b e fo 1 y á s á h o z ve­zethet. v; A miniszterektől pedig nem sok jót vár­hatunk. Átlagban a magyar politikus — pe­dig ezek köréből való a mindenkori közokta­tási miniszter — gyenge müértő. Sze­rencse, ha olyan kevéssé foglal­kozik a művészettel, hogy irányítása eszébe se i,« t. A szabad társadalom sokféle ízlé­sére és különböző és ellentétes impulzusára van szüksége a művészetnek, — ha szabadon, sokoldalúan akár fejlődni. Sajnos, az állam pénzére és intézményeire is rászorul a ma­gyar művészet; de mellette ébredjen, a társadalom is nagyobb tevék eny- s é g r e, amiben még nálunk nagy a hiány. A művészet nem érzi, nem élvezi nálunk az elismerés, a szeretet melegét. A modem mű­vészet ellen bizonyos ellenszenv van. Ne fe­lejtsük el soha, hogy a művészetben nincs olyan abszolút igazság, amelynek elfogadását mindenkitől megkívánhatjuk” A m ü v é s z e t ne m tu d o m á n y, b enne minden relatív, minden szubjek­tív. A művészetben minden egyéni igazság örök értékű — az uj1' nem dönti meg a régit — nem teszi azt értéktelenné. Az igazán jói kiegészíti egymást, megfér egymás mellett és mindig igaz marad az érték számára. lö A' művész türelmetlensége más irányok­kal szemben nem igazolt és nem szabad egy művészi irányt valamely nemzet művé­szeire erőszakolni, mert a művészetben csak a spontán, őszinte igaz érzés értékes. A társadalom, a laikus közönség pedig ne akarja a művészt oktatni, inkább ő ta­nuljon a művésztől. S a kritikában sok-, kai éltetőbb a méltánylás, a rokonszenv, a jóakaró magyarázat és interpretáció, mint az; a lesújtó kemény hang, amelyet ma hozzá nem értők — egyes művészi irányokkal-szem­ben gyakran használnak. A hatásában, reméljük, maradandóértékö’ cikk azzal végződik, hogy a művészet szá­mára szabadságot követel. Igaz — úgymond — hogy ezzel a szabadsággal vissza lehet élni, de mérhetetlenül több kárt csinálunk, ha a visszaélések miatt hivatalos művésze­tet akarunk csinálni és türelmetlenek va­gyunk, mint ha lehetőleg minden tő­re k véss elszabad teretbiztositunk. A tehetségtelenek, kufárok, kapkodok si­kerei iigysem lesznek tartósak. Az idő igaz­ságos, a reklámkörök úgyis elbuknak, tőlük ne féltsük művészetünket, inkább a tehet­séges kezdeményezés elijesztésc- töl és a közönség közönyétől tartsunk. ** A Céhhel lek kiállítása. A Nemzeti Szalon­ban vasárnap délelőtt nyitották meg a Céhbeliek' Magyar • Képzőművészek Köre első kiállítását. A kultuszminisztérium képviseletében Majévszkv Pál dr. osztálytanácsos, a székesfőváros részéről pedig Wildner Ödön dr. tanácsos jelentek Meg a nagyszámú, előkelő közönség soraiban. A vendé­geket M o 1 n á r .Viktor alelnök, Déry Béla igaz­gató és Horvay János fogadták és kívülük a fo­gadáson megjelenlek majdnem az összes kiállító művészek. TANÜGY. R tanítóság k&réüö*. Gazdasági szaktanítók illetményeinek rende­zése. Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter úgy intézkedett, hogy olyan önálló gazdasági népiskolánál, ahol két szaktanító működik, a szaktanítók által kezelt gyakor­lati területnek 20 százalékos tiszta jövedelme felerészben az igazgaló-szaktanitót, felerész­ben pedig az iskolához beosztott gazdasági szaktanítót illeti meg. Három, vagy több szak- tanitós önálló gazdasági népiskolánál a fenti jövedelemnek íelerésze ugyancsak az igazgató szaktanítónak jár, másik felerésze pedig a be­osztott gazdasági szaktaniók között egyenlő arányban osztandó fel. A gazdasági szaktani- tónő, illetve szaktanitónők által kezelt gyakor­lati terület tiszta jövedelmében az igazgató szaktanító nem részesedik, hanem annak a jö­vedelemnek 20 százaléka a szaktanitónőt, il­letve szaktanitónőket együttesen, egyenlő arányban illeti meg. A felosztásnál csak az a szolgálati idő veendő figyelembe, amelyet az érdekelt szaktanítók és szaktanitónők az isko­lánál abban az évben eltöltöttek, amelyre a 20 százalékos tiszta jövedelem esik. A rendelet értelmében az 1910. évi 20 százalékos tiszta jö­vedelmet is ez alapon osztják ki. Az óvónők közgyűlése. A Kisdednevelők Országos Egyesülete közgyűlését ez évben Dobsinán fogja megtartani. E gyűlésen Sürge­tik a kéthónapi nyári szünidő megadását, á dajka-kérdés rendezését, a menedékházak helyzetének megváltoztatását, a női szakfel­ügyeletet,a nyugdíjtörvény s általában a kis- dedóvásügyi törvények revízióját, továbbá az óvónőképzés reformját. Újból választják az egyesület tisztikarát. A közgyűlésen P ó s a La­jos gyermekköltőt, irói működése 40 éves ju­bileuma alkalmából ünnepük.

Next

/
Thumbnails
Contents