Magyarország, 1919. december (26. évfolyam, 168-192. szám)

1919-12-25 / 188. szám

IO HA67AR01BZÍG líaűapest, 1919 csütörtök, 'december 25. Hal játszanak magyar sunészeink? A vidéM sxkémcet j8»5Je — Ecsíétgeíés ifj. Wls&sek* Gyula báróval A* Siílájyí Vilmos­sal — A nhaássteltalák Bffiye — ií»"yj*r szí­nészet a megssállartt területeken Budapest, december 24. ifA Magyérország tudósítójától.) A hosszú há­ború, a forradalmak, meg a vörös födelem ugyan­csak megtépázta Thespis döcögő kordáját. Pedig fcoer a színészek a magyar kultúra örökké nieg- nwwpjdö épületéhez mennyi téglát hordtak és mi­lyen verejtékes munkával, art most lesz majd érdemes apróra (kideríteni, amikor azt látjuk, hogy a megszállott területek magyar jóinak ma szinte egyetlen menedékhelye a színház és a hangosan hirdetett magyar szónak, dalnak óriási része van abban, h-ogy ennek az országnak a fiai magyarok ott is, ahol minden áron az idegen nemzetiség bélyegét igyekszenek rájuk sütni. A vidéki színészet knhiurhiváfásává! ma már tisztában vannak illetékes helyeken is, csak a jövője ád okot aggodalomra, mert az a megcson­kított ország jövőjével szervesen összefügg. Azért a tömérdek megpróbáltatás ellenére a magyar géniusz apostolai ma is szép számban működnek országszerte. Íme ; Almássy Endre Szegeden játszik társulatával francia megszállás alatt. — Bállá Kálmán már nem igazgató. Színtársulatát Bodonui Béla vette át és Sopronban játszik az év eleje óta. — Bmckner László most Kaposváron játszik. Ezelőtt Zombor. Lúgos. Nagvbecskerek voltak az állomásai, de a szerbek ide nem engedik be. — Bérezi Jenő néhány hete Nyiirán játszik cseh megszállás alatt. Erdélyi Miklós Nagyváradon működik, ahol ro­mánok vannak. — Faragó Ödön Kassán játszik, cseh megszállás alatt. — Farkas Mihály most Gyöngyösön van. Ezelőtt Körmöcbányán, Léván, Rozsnyón játszott, ahol azonban most a csehek az urak. — Fehér Vilmos Szelcszárdon játszik. — Fehér Imre Erdélyben van, de hogy hol, az)t nem tudni, mert a román megszállás miatt vele min­den összeköt! elés megszűnt. — Fodor Oszkár színtársulatát Andor Zsigmond karmester vette át és Székesfehérváron játszik. — Füredi Béla Pécsett játszik szerb megszáll ás alatt. — Gáspár Jenő Er­délyben rekedt társuteíával. Semmi hir nincsen felőle. — Heltai Hugó Nagykanizsáról a szerbek megszállta Mohácsra megy. Ezelőtt Lőcse, Igló, Késmárk voltak az állomásai, de a csehek kitet- íék. — Heltai Jenő Debrecenben játszik román megszállás alatt, — Janovits Jenő dr. sziötásrsulata Kolozsvárott van és a szín körben játszik, mert a téli színházból a románok kilakoltatták a magyar színészeket. Úgy halljuk, hogy a társulat két tagja. Breton Miklós és Papp C. László román nemzetiségű magyar színészek átpártoltak a ro­mánokhoz. — Kiss Árpád Unrrváron cseh megszál­lás alatt játszik. — Kasznau Ernő a szerbektől megszálltait területen ván. Működéséről semmi hír. — Kovács Imre Zitákon, román megszállás alatt játszik. — László fi Bódog társulata a Du­nántúl, részvétlenség miatt föloszlott. — Mariházi •Miklós Kecskeméten rátezrk. — Miklóssy Gábor Vácott működik. — Nemérryi László Nagykároly­ban román megszállás alatt játszott, de már hó­napok óta nincs hir felőle. — Nádasi József le­mondott a színigazgatásról és most Szabadkán — disznókat hizlal. Srin társulata fölosztott, elszólod!. Palágyi Lajos társulata Miskolcon játszik, jó- datrabig román megszállás alatt működött. — Polgár Károly Pozsonyban játszik a városi szín­házban és a Vigadóban, fölváltva, mert neki a né­mát és a megszálló csehek színészetével, sőt talán a tót színészettel is meg kéH férnie. Patak Károly dr., volt győri direktort áMitólas internálták. T ámulatát Somogyi Kálmán vette ét. aki Győrben működik. — Ráció Béla Mezőtúron kfizködik a románokkal és a kőz&nsée rész- vétlenségével. — Rácz Dezső felsömagvaror- szági társulata föloszlott. Tagjai elszéledtek. — Sajó Vilmos társulata szintén föloszlott. — Sebes­tyén Géza Temesvárott játszik szerb megszállás alatt. — Szendrey Mihály Aradon hetenként csak háromszor játszik román megszállás alatt. — Sza­bados László Szentesen látszik román megszállás atett. — Szabó Pál Marosvásárhelyen román raeg- szálls alatt. — Szabadkai József Felsőmagyarorszá- gon megszállott területen vasa, de hogy niüködik-e, nem tudni. Ilyenformán összesen 35 magyar színtársu­latról adhatunk számot, amelyek közül 55 mű­ködik és vedig megszállott terűiden összesen;, lő (9 román, 4 cseh, 2 szerb és 1 francia meg­szállás akitt, meg nem szállott területen mind­össze: 9, fölosztott: 3 és végűi ismeretlen ti sorsa: 5 társulatnak. ; ® -v^'SiHKÍ­Nagy és megértő szeretettel gondozza és irá­nyítja a IkuMuszminisziéidumban a vidéki színé­szei ügyeit ifjabb Wlassics Gyula báró, akit most neveztek ki miniszteri tanácsossá és akinek az összes zenei és színművészeti ügyek a hatáskörébe kerültek. — Az a fontos — mondotta munka tár­sunknak — hogy a legtöbb színtársulat dolgo­zik. És habár ma nehezebb a működésüket el­lenőrizni, mint valaha, mégis arra fektetjük a fősulyf, hogy a nemzeti irányt domborítsák ki működésükben, amit igazgatóink természetesen örömmel meigteszneíb. A netán elszakadó terü­letek színészetének cxisztenciájál a kisebb terüle­ten fogjuk biztosiíani. SzóH még Wlassics báró a jövő színészgene- rációról, amelynek oktatását a magyarság és mű­vészet jegyéiben fogják folytatni. Emelni kí­vánja a szinész- és moziiskolftk oktatási nívóját is és a zugiskolák megrendszábályozását kormány­zati utón viszik keresztül. Az a leghőbb vágya, hogy a színészet mindenekfölött nemzeti és erköl­csös legyen. Sok érdekeset beszélt a vidéki színészet dol­gairól annak legalaposabb ismerője és rajongó is­tápolója: Szilágyi yilmos, az Országos Szinész- egyesület elnöke. Azonfelül, hogy Szilágyi főren­dezője a Vígszínháznak, — ma egymaga képviseli a magyar színészet egyetemét, mert a vörös rém­uralom az egyesület tanácsát is szó tkergette és a kommün bukása után a kultuszminiszter a 56 tagú tanács hatáskörét teljes egészében rá­ruházta. Szilágyi a legválságosabb időkben, Ditrői tá­vozása után, ezelőtt két évvel vállalta az elnöksé­get. A vörös uralom idején a tanácsot, erőszako­san lemondatták, aztán jött a szakszervezet, az egyesület palotáját efkomimmizálták s ha Szilágyi nem elég éber: elherdálják a nyugdíjintézet négy- milliónyi vagyonát! A komimitn bukása Titán a ,,fölforgalök“ jöt­tek legelőször hozzá, hogy megkérjék: állítsa visz- sza a régi rendet. Szilágyi aztán munkába fogott és most, hogy a kormány a vidéki színészet nem­zetfönntartó erejével tisztában van, Huszár Ká­roly, Pékár Gyula és legkiváH ifjabb Wlassics Gyula báró a legmesszebbmenő jóakarattal támo­gatják. Eimondta aztán Szilágyi, hogy a megszállott területeken működő direktorokkal a legkülönfélébb utón és igen nehezen érintkeznek. Mégis a legtöbb direktor pontosan küldi be a jogdijakat, nyugdíj­hátralékokat stb. Csupán jegypátfillcrekből tiz hónap alatt 395.000 koronái küldtek be! Ez az alap ma kétmillió, amely mind fillérekből gyűlt össze. Az alapot, 6 teremtette meg kilenc évvel ez­előtt. Karácsonyra négy száznyolcvan sziirészözvegy és árva takaros segélyt kap belőle. Külön segélyt kapnak karácsonyra a nyugdíjas színészek is, akik részére a kormány még októberben 24.000 koronát folyósított. Az Erdélyben és más megszállott területen levő öreg nyugdíjasok pénzét a közelükben működő direktorok fogják kifizetni. , Szerzödésnélküli szánész manapság alig van; legalább jó szinész, színésznő nincsen. Ha mégis akad néhány: megél abból, amit a fdmvállalatok­nál keres, ahol igen jól (fizetik őket. Legkevésbbé Srigylésremőltó a ,ánegszá'lotK“ vidéki direktorok sorsa, mert nekik meg a csehek, románok, szerbek okveíetleníkedésén kívül a helyi hatóságok és sziaügyi bizottságok követeléseit is teljesi'teniök kell. Ez pedig éppen nem mulatságos dolog. De reméljük, máriiromságuk idővel megleli méltó jutalmát. P. G. g Hívásra hőzhozjövök. Telefon József 42-29& m&W a rsSS <30 ffijB arany**, “üstöt, gyöngyöket, I HP* Af? M Sri ír® brUHiaíokat és mfndeníele ré- B cliXZr KT s*®*™*! BRAMMER ÖDÖN NŐI DIVATtíELMÉK áruháza TELEFON 14-49 BUDAPEST ÍV., BÉCSI-UTCA 4 Dilágretord JfOLUMBIA hajfesték W$h 00 színárnyalatban, az összes pesti, sőt külföldi wR fodrászok által a legjobbnak elismerve. Artalmat- '■■Iwk. ym lanságáért garantálunk. Festett haj­•f&jk, mintákat díjtalanul küldünk., Srhlnchta és Komávomy .Apostol" drogéria, Budapest, Népszinliáz-u. 16 gyöasivőt- platináé, ékszert, KWSBiiV tí;» w "fB aranya!, ezdrtot és reglse­magasabb árban veszek KERTÉSZ ékszeiész, Riráiy-isfca §5, „BAI.S.INIT-SOLL UXM GUMMIPÓTLÓ AUTÓ ABRONCS MÉG KAPHATÓ. PNEUMATIKA - BALLINIT autoabroncagyór. BUDAPEST, VHI.jŐriás-u. fO.Telefon J. 53-40, BRILLlANST t^-asztor! gyöngyöt, platinát, aranyat, ezüstöt, , I mindenkinél drágábban vesz I^^SSEUplYP. ““HflMLCMEZEKET^ bárkinél drágábban vásárol — (hangszerkirály) IMg&SgilMifrKa Bpest,Jőzsef-körut 15. Fiók: Rádai-utca l&sz. r iti lűl T.; i • Hifk '/ A KÖNYVPIAC SZENZÁCIÓJA t jjjL HAGYAR BüllOHSIAH t ▲nthológia Ambrus Zoltán, Heltai Jenő, Hereié* Ferenc, Karinthy Frigyes, Murai s*. Károly, Rákosi Viktor, Szép Ernő és Szomnháry István müvoiből. 18 nagy­m srerü humorcszk az irók életrajzával. Szerkesztette Heltai Jenő. Pólya Tibor H. művészi boritékában. Ara 12 kor. ’i AZ ATHÉN AE un kiadósa! P Mniitiáns&kaí aranyat, platinát minden- tT/mrfvwapA M. Király- kínét magasabb áron veszek! o hJLSJLsUk utca 42. sz Karbld I acetylen-lámpa I minden S jy ^ mennyiségben ^ Szab. ,Bárdin“-féle benzin °S9er§fa 1 6 hónapi égőanyaggal együtt. K 120.— á|j aciffüi-iiib 1 v ViÜamos zseblámpák és önborotva készletek nagyban és kicsinyben BÁROK RlíKÓCi-lit 12 I

Next

/
Thumbnails
Contents