Magyarország, 1923. március (30. évfolyam, 48-73. szám)

1923-03-11 / 57. szám

40 l I MAGYARORSZÁG Budapest, 1923. március 11. vasárnap, íra íníutá a frtíájj, mi íafttk ít férfi: mxbéhm !u (Kolumbusz szavai egy hátrahagyott ir&störedékböl.) „A világ hőse volt. Az aj világ, az aj kor első sugara, Az emberiség legnagyobbjai közül, akik fél évezredben születnek csak utat mutatni, másokra fényt sugározni . . (Cesare Cantu.) ,,Ki tudja? Talán csak nyugtalan- vérű kalandor? Ki tudja? Vagy talán mint annyi más hőse a világ­nak, o is szerelmes volt csuoán és egy boldogtalan szenvedély űzte az ismeretlen felé ?...“ « (Thierry.) A Miüiisz-íiim s fonttá, üem íiríéneleni. E® wríMS síin íMkMMí adja pff5* előadás március 10. -T^[ . SZÍNHÁZ ÉS ZENE — (Májusfa. — Bandin" György.) A Nemzeti Szin­ti áss tegnap este szerzőt avatott, s új betanulásban szólaltatott meg- egy halhatatlant. Az új szerző Tóth -László, a .jeles lírikus, aki színműírói pályáját finom egyfelvonásossal kezdette meg. Az . élénken ' zenélő Verses sorok a. költő és a "pénz ".párbajáról, mondanak mesét, s a párbaj díjéiról, a nőről, akinek választania kell á dal és gazdagság között. A Költé­szet és köznapiság összeütközését Tóik László meleg lírában, elvont szimbólumokban, megható versekben .oldja fel. Tasnády Ilona, KÖniyey "Paula, Kiss Irén, ídbonyi' és Petites Sándor lelkes tolmácsol ói Tóth László verseinek. — A régóta" pihenő Bandin Györ­gyöt Hevesi Sándor kongeniális elgondolással és Rózsahegyi sKálmán hatalmas, shyioeki erővel kelti életre. Játéka tiszta, mély és megrázó,- • egyszerre-" le­sújtó és kacagtató, mint a szerepe-: Megértő, stílusos partnere Mátrán Erzsi. Szigeti Juliska' és Kiírfhy György igen jól támogatják őket. — (Mégis bemutatásra kerül a Karcain Anna — új versekkel.) Az Opera ház, - mint ismeretes, még február havában be akarta’ mutatni Hubáit Jenő új operáját, a Kareniu Annát, az opera próbáit azon­ban hirtelen abbahagyták és a h<'mutatót is bizony­talan időre halasztották, mert aggodalmak merültek fel arra nézve, hogy a szövegíró neifle, amelynek Viselője a eötétemlékü bolsevista korszaknak súlyo­san kompromittált alakja, szerepelhet-e az Operához ssínlapján: Az igazgatóság úgy döntött, hogy új versszövegeket irat á” "dalműhöz és ezt a munkát (iraff Kálmánra, az Operaház smgédrendezőjóré, Puccini triptihonjának fordítójára bízta, aki ezzel a munkájával már annyira elkészült, hogy újból ■megkezdhették a Kareniu Anna próbáit s ■mint ■ér­tesülünk, Hubay Jenő operája két-három hét múlva"' az új szöveggel. már. bemutatásra is kerül. — (Már játszanak a győri színházban.) A győri színház — mint megírtuk —" áz árvíz miatt -víz alá. került, de most végre.’ hogy a színházat úgy ahogy rendbehozták, Somogyi Károly sokat szenvedett tár­sulata megkezdte az-előadásait. Eddig a Bájadé'-1 adták a közönség óriási érdeklődése mellett, a cím­szerepben RO.cz Adóval. Egyébként most 12., 13. és 14-én Király' Ernő fog .otí vendégszerepelni három legjobb. szerepében. — Savoir a vígszínházban.) Ugyancsak divatba jött nálunk az idén ;egy francia, vígjátékíró: Alfréd de SaVoir. ■■ Elsőnek a "Belvárosi. Színház mutatta be a „KtjkMi&áfí nyoieiMilP fieleséyc*-'elunt -víg,iátékát, azután ti Beiikissájncé" 'dupíSáofiÜ rá d ..Oiiplrr Irifgij* semnii“-yéIs rövidesen" egy harmadik Savóir-darábot is láthatunk.1' A Vígszínház ugyanis megszerezte a. hirtelen divatba jött frtpeia ivónak „AA;T:nWiifí(éi-a szaltónBk" /főmű új vígjátékát. A két elsőt Heltai Jenő fordította, a Vígszínház. Savoir-darabját-- pe­dig Harsányt Zsolt. — (A remete csengetyfije főpróbája.) Ma tartot­ták meg az Operaháziban Maillard „Bemete csehgc­tyűjé‘í-nek jelmezes házi főpróbáját. A bemutatót, amelyen ■ Friqúet Róz^j szerepét tudvalevőleg Péchy . Erzsi fogja énekelni, á jövő hét keddjére tűzték ki. — (Hcrodes — Burián Károly.) Az Operaház*’ igazgatósága a jövő hét szombatjára ismét kitűzte Strauss Bichárd Sülömé-ját. Ennek az előadásnak külön érdekességet ad, hogy Herodes szerepében ér­tesülésünk szerint ezúttal Burián "Károly lép fel, aki ezt a szerepet a drezdai első bemutató előadáson kreálta, Budapesten azonban- még nem énekelte. — (Hegedűs Gyula a Művész Színpadon.) A Csen- rgery uccui Művész Színpad tegnap bemutatott új mű­sorának színlapját Hegedűs Gyula neve díszíti, aki egy friss tehetségű új írónak, Mátrán Sándornak A bölcső című biztos kézzel megírt, üde levegőjű falusi történetében remekelt, megtöltve a színpadot vonzó egyéniségének és aranyos humorának varázsával. A •művészi törekvésű színpad értékes "darabot nyert ■Lakatos Lászlónak a Bunda című finom, szellemes vígjátékában, amelyben Farkas Margit, Bányay Irén és Molnár produkáltak igen jó előadást. Nagy sikere volt Török Rezső A vén szamár-című dalosjátékának, amelyben Be\ky Lilinek nyílt alkalma művészi ala­kításra, akinek sikerében osztoztak Gázon és Szemere is, a kedves, magyaros figurák jóízű alakítói. Az-em­lítetteken. kívül kisebb darabokban,. tréfákban és ma­gánszámokban Saásdy Aliét.-, Tamás Benő, Erdélyi . Géza, Saáry Rózsi és a többiek érdemelték ki a kö­zönség lelkes tapsait, s- (A bécsi Operaház főrendezője Jerítza Mária uewyorki sikereiről.) Bécsi tudósítónk jelenti, hogy U'ymctal, az Állami Operaház főrendezője, ki a szezon elején több havi szabadságot kapott és aki ezalatt az idő alatt a nowyorki Metropolitan Operában mű­ködött,'visszatért'Becsbe. Wymetal érdekes dolgokat beszél a híres Operaház idei eseményeiről. "Újra ren­dezte Strauss Bichárd „Bóesalovag“-jkt, amelyben Jerilza .Mária eddigi összes diadalait felülmúló szen­zációs sikert aratott, azután Massenet. „Timis" című operáját, amelynek címszerepét szintén Jerítza Má­ria alakította rendkívüli sikerrel.- Ezeken kívül még több operának a rendezését frissítette fel. Utolsó müve pedig az „Altima Allegro“ cimű bájos új olasz operának a rendezése volt,, amelynek zenéjét Vitta- diní, a legtehetségesebb fiatal zeneszerzők egyike írta. Ezt az operát olasz énekesekkel adták elő igen nagy sikerrel. Wymetal két évre szerződést kötött a Metropolitan Operával, miért is arra kérte a bécsi Operaház igazgatóságát, hogy á jövő évi szeptembe­réig szabadságolják, jobban mondva szüneteltessék, a ..szerződését' és ezt, a kérését teljesítették is. — r (Bélái Izom Indiszkréciók.) Művészi híressé­geket, színpadi kedvenceit szívesen lát ja pongyolában a- közönség. Szeret belenézni magánéletükbe, kulisz- szák mögötti tréfáikba azoknak, akiknek a deszkákon .itapsoksuper^ így ka£aXí>fetH«i hozzáfér eipberi. mivel-’, -tokhoz, érzésükhöz, gondolataikhoz, amelyek a ri- • valda fényében más arcot, idegen alakot öltenek. Az ollmposzí dicsfény Köréből leszálló hősök és hősnők na .veoilógb#,, ns^to4ú4!U íiaccsol.ás közben- ueeán.. kor­zón és szalonokban, öltözői tréfáik és apró intrikáik közepette mindig -ingerelték .sok jámbor néző fantá­ziáját, , Ezeknek súgja el kedves, mulatságos, néha pajkos, de mindig- finoman, ötletesen, ízléssel csoma­golt, indiszkrécióit a krónika-író Bélái Izor, akinek az elmúlt évben nagy sikere volt egy hasonló könyvé­vel, amely Intimitások cím alatt inkább múltbeli re­miniszcenciákat elevenített fel, míg az- Indiszkréciók a jelen művészi életének anekdótaszerfi gyűjteménye. Béldi Izor nagyon jól ismeri ezt a világot, benne él már évtizedek óta.s nem egyszer ő maga is cselekvő részese, de mindig hiteles szem- vagy íülíanuja volt az elmesélt bohókás eseteknek. Semmi nagyképűség" nincs ebben a könyvben, szerzője mintegy szivarozgatás közben mondja el tréfás, sohasem bántó, de olykor .emberi dokumentumoknak is beillő jóízű adomáit. — (Amputált színész.) . Sarkadi .Vilmos ismert nevű komikust -súlyos szerencsétlenség érte a napok­ban. Egyik lábán infekció támadt, mi . miatt amputálni kellett. A műtétet a napokban hajtották végre rajta ' a Rökus-kórhásban, ahol most is ott fekszik betegen, f,e a veszélyen már túl van. Sarkadi sokáig volt kedvelt tagja a pozsonyi színháznak, majd Budapes­ten játszott kabarékban és legutóbb az .Artista 'Egye­sület alelnökévé választották. Az emberbaráti és kol­legiális érzésükről ismert artisták körében gyűjtés indult meg szerencsétlenül járt kollegájuk javára s máris jelentékeny összeg gy űlt, össze erre a célra. — (Egyre nagyobbarányú méretekben) bontako­zik ki az a. művészi életünk elsőrangú reprezentán­saiból összeállított műsor, amelyet az Újságkiadók Otthona .özvegy- és árvaalapja javára március 18-áu délelőtt 11 órakor rendezendő matinén- fognak be­mutatni a Renaissanee Színházban. Az operai és drámai színpad kitűnőségeinek, Medek Anna, Basi- iides Mária, Cí. Kertész Ella, Darvas Lili, Péchy Blanka, Székelyhidy, Vencel!, Góth Sándor fellépése mellett a vidámság és jókedv képviselőiről sem fe­ledkezett meg a rendezőség, megnyervén közremű­ködésre Rózsahegyi Kálmánt, Békefi Lászlót, Boros Gézát és Salamon Bélát is, okik legjobb műsor-szá­maikkal fogják mulattatni a közönséget, amelynek minden rétegében napról;napra nagyobb- hullámokat ver és egyro általánosabb lesz az érdeklődés a nagy­szabású matiné iránt. Ajánlatos minél előbb gondos­kodni jegyekről, amelyek az Újságkiadók Otthoná­ban (Erzsébet körút -19.) délután i—7-ig kaphatók. — (Dario Níccodemi mérsékletre inti az olasz kö­zönséget.) A római Argentína-színházban, amelyik­ben Dario Niccodeminek, a híres olasz színműírónak és színigazgatónak társulata játszik, izgalmas pre­mier volt a múlt héten. Luigi .,ChiarelU-nek Fuochi di artificio (Görögtüzek) című darabját mutatták be, de a közönség egy részének nem tetszett és • amint már ez ilyenkor szokás, fütyüléssel és dobo­gással zavarták meg az' előadást, sőt, a színészek felé sértő szavakat is kiabáltak. A botrány akkora volt, hogy már-már abba akarták hagyni az elő­adást. Níccodemi. aki akkor távol volt Rómától, azonnal visszatért és ámbár a lapok egy része azt követelte, hogy vegyék le a műsorról a darabot,, ő ezt uem^.volt hajlandy megtonpi. 4.26(11 folyton ad- •ják'"íf'• dgrabot és a"hótíátfyos jelenetek 'esténként megismétlődnek. A közönségnek' ez . a viselkedése arra késztette Niceodemít, hogy- felszéűaíjon kilengj, .Arra kéri az Olász -KözbnítégefA1-hogy mérsékelje magéit. Elmondja, hogy még a délszaki országok közönsége, amely pedig sokkal temperamentumo- sabb, mint az olasz, sem igen szokott -olyan botrá­nyokat rögtönözni, aminők Olaszországban napi­renden vannak. Portugáliában bottal megy a kö­zönség a nézőtérre. Isten mentsen, hogy ez Olasz­v

Next

/
Thumbnails
Contents