Magyarság, 1929. október (10. évfolyam, 222-248. szám)

1929-10-29 / 246. szám

M wurflHslr. If» október M, SZÍNHÁZ - MŰVÉSZET * A Teiefunken rádió-matinéja. A Tele­funkenek budapesti képviselete, a Siemens és Halske Rt. gazdagmüsoru müvészmatinét rendezett vasárnap délelőtt a Városi Színház­ban. A műsorra tűzött fényes nevek hosszu- sora zsúfolásig megtöltötte a színházat. Szinte aggasztóan bőséges volt a program összeválogatása, amenikaias izü bőkezűség­gel arra látszott törekedni a rendezőség, hogy a színpadon az egész budapesti művészvilág­ból, a nézőtéren a budapesti közönségből senki ki ne maradjon. De ugyancsak ameri- kaiasan birta is a rendezés a tempót mind­végig. a figyelmet egy pillanatra se engedte ellankadni. Különös érdekessége volt a szín­padnak, hogy megjelent rajta a budapesti stúdiónak inkább csak hangjából ismert s rendre valósággal misztikus táborrá vált mű­vé«/- és rendezőszemélyzete. A konferálók közt például ott volt az országosan Scherz- bácsinak ismert sohaselátott ifjú, őt válto­gatták a pesti színházak legkedveltebb kon- ferálói. Hegedűs Tibor köszöntötte a közön­séget, Gyula diák mondott lendületes üdvözlő­bevezetőt, Polgár Tibor elevenedett meg a zongoránál, mint kisérő. A huszonkét műsor- pontból csak párnak említésére jut terünk: Tóth Erzsi, Somogyi Nusi, Berky Lili, Lészay Kató, Horváth Éva után véghatásnak Péchy Erzsi énekelt, mindnyájan leghatásosabb számaikkal, Gaál Franciska ezúttal ének he­lyett szavalattal bájolt el. A sokkal nagyobb számú férfiszereplő közt ezúttal csak párnak megemlítésére van helyünk: Palló Imre, Cse- lényi József, Horváth Gyula, Delly, Sebő Miklós, Horváth Gyula zenekarának számait említjük, melyek a fel nem soroltakkal együtt csupa biztos sikert jelentettek., * Rózsahegyi Kálmán és Kiss Ferenc Pozsonyban lép fel. Kedden este Zilahy La­jos Süt a nap című darabját mutatják be Pozsonyban. Ennek az előadásnak külön érdekessége, hogy a budapesti bemutató két főszereplője fog vendégszerepelni benne. Rózsahegyi Kálmánt és Kiss Ferencet szer­ződtette le a pozsonyi magyar színház igaz­gatója erre a vendégjátékra. * Magyar bábszínház-előadás Párlsban. Párisbói jelentik: Hétfőn este mutatta be a Journal palotájának színpadán Blattner Géza magyar művész eredeti bábszínházát. Az elő adás során francia gyermek- és állatmesék, valamint zenekisérettel előadott néma számok kerültek színre. A nézők között megjeleni Villani Frigyes báró párisi magyar követ is Az előkelő és nagyszámú közönség meleg ünnepléssel honorálta a bemutatót. * Előadás hétfőn Nürnberg városáról. Hans Friedrich dr., Nürnberg város főtiszt­viselője, hétfőn délelőtt a Budapesten ren­dezendő Nürnbergi Kullurhét bevezetéséül a Royal-Apollóban érdekes előadást tartott Das romantische und das moderne Nürnberg cím­mel. Liber Endre tanácsnok üdvözölte az előadót, aki előbb Luppe Hermannak, Nürn­berg város főpolgármesterének üdvözletét tolmácsolta és Nürnberg város nevében azt kívánta a magyaroknak, hogy a Trianon re­víziója érdekében megindított akciójuk mi­hamarabb sikert érjen. Vázolta ezután Nürn­berg város ragyogó múltját, a város törté­nelmének legrégibb, 1050-ből származó, Írá­sos nyomától kezdve mindmáig. Az azóta le­folyt időben Nürnbergnek élénk gazdasági kapcsolata volt Magyarországgal is és Jam- nitzer nürnbergi ölvösnek több érme van ma is Budapesten és magyar mágnásfamiliák tulajdonában. Nagyobb részletességgel fog­lalkozott Dürer Aiberttel, a magyar család­ból származó világhírű művésszel. Az előadó megemlékezett arról is, hogy a XVII. .szá­zad második felében, I. Lipót uralkodása alatt épült nürnbergi Muzeumhidon ott van a magyar címer és a város egyik terén van egy vizokádó a Mohács melletti Nagyhar- sánynál vivott csata emlékére. Az előadót lel­kesen megéljenezték. Az előadást az Otthon Kör nevében Balassa József, az Idegenfor­galmi Tanács nevében Miklós Elemér kö­szönte meg. * Karinthy Frigyes tart .előadást A hold asszonya díszelőadásán. Szerdán este fél­nyolc órakor az Újságírók Szanatórium- Fgyesület javára rendezendő díszelőadás keretében kerül először előadásra az Ufa- szinházban az ulóbbi évek leggrandiózu- sabb filmje, A hold asszonya. Verne Gyula fantáziája elevenedik meg Fritz Lang utó­pisztikus filmjén. A romantika és a fantasz­tikum ölelkeznek ebben a hatalmas alkotás­ban, amelynek bemutatása előtt Fritz Lang a filmről, Karinthy Frigyes pedig a világűr kutatásának merész kísérleteiről tart elő­adást. A díszelőadás iránt fővárosszerle óriási az érdeklődés. Jegyek már kaphatók az t'fa-szinház pénztáránál. XdtPien a räüseßan n 681*51»? !SMt- J amamfeől casznangwerseiiy || * Megnyitották Rómában az olasz királyi akadémiát. Kómából jelentik: Az olasz ki­rályi akadémiát hétfőn délelőtt nyitották meg ünnepélyesen a Capitoliomon. A megnyitó- ülésen Mussolini miniszterelnökön kívül jelen voltak a kormány tagjai, a főbb halóságok képviselői, a Quirinálnál akkreditált külföldi követségek vezetői, élükön a diplomáciai kar doyenjével. Monsignore Borgoncini-Duca apostoli nunciussal, ott voltak továbbá az olasz akadémiák elnökei és a Rómában szé­kelő külföldi akadémiák képviselői s magá­nak az akadémiának tagjai díszes egyen­ruháikban Róma kormányzója, Ludovisi- Boncompagni herceg üdvözlő szavai után Tittoni, az akadémia elnöke, mpndott beszé­det, majd Mussolini emelkedett szólásra. Olaszország akadémiája — mondotta— nem a celebritások kirakata és nem is akar s nem is fog arra szolgálni, hogy benne nyuga­lomba helyezzenek fenikölt szellemű embe­reket. Négy osztályában különböző szárma­zású embereket foglal magában, akiknek temperamentuma és iskolázottsága is külön­böző. Ebben az akadémiában visszatükrö­ződik a «zellemi élei, amely összefüggő, de soka lakú és nem egységes. Mussolini beszé­dének befejezésében hangsúlyozta, mennyire büszke arra. hogy ő alapította Olaszország akadémiáját és kifejezte örömét afelett, hogy az akadémiái a vesszőnyaláb jegyében avat­hatja fel. A kormányelnök szavait lelkes ovációval fogadták. * Városi Színház. Crooks Richárd szép- sikerű hangversenye után kosztümben is megcsillogtatta lágyan csengő linai tenorját. A Tosca Cavaradossi szerepét alakította hét­főn a Városi Színházban. Megnyerő megje­lenése, ízléses játéka stílusosan egészítette ki finom árnyalásokban gazdag énekét. Méz- édes, a felső fekvésekben higan ömlő hangja úgy hat, mint a hegedű hangfogóval szorított E-hurjának hangjai. Drámai kitörései éppen ezért erőtlenek. Kár, hogy a zenekar is he­lyenként tulerős volt s elnyomta a kitűnő művész énekét. A címszerepet Flésch Ella énekelte kulturált, de érzéki melegséget és szépséget nélkülöző hangon. Előadásbeli túl­zásai is ártottak az illúziónak. Scarpiát Ko­vács Dezső énekelte érces, de finomságokra nem törekvő baritonjával. (H. G.) * Zempléni Árpád emlékünnepe. A La Fontaine-Társaság Zempléni Árpád halálá­nak tizedik évfordulóján kegveletes ünnepi emlékülést tartott. Sütőid Emil budapesti finn követ. Zempléni Árpád nagy tisztelője, is résztvett az ünnepen, amelyet Vikár Béla nyitott meg. Zemplénit, mint műfordítót és a társaság úttörő alapitóját méltatta, akinek magyar-turáni vonatkozású költeményeit ide­gen nyelvekre is leforditották. Schöpflin Aladár jellemezte Zempléni egyéniségét és költészetének sajátosságait, aki az Arany Jánost követő korszaknak egyik legeredetibb költője volt. A Kelet szépségeit, vágyódásait hirdette, Julián baráttal, Sajnoviccsal, Kő- rösi-C.somáva] volt rokoniélek. Örök magyar költeményében a magyar nemzet örökké­valóságának fenséges ódáját irta meg. Fel­említette. hogy Zempléni könyvei a könyv­árus forgalomból már teljesen kifogylak, azért a Petőfi- és a Kisfaludy-Társaság fel adata volna — s talán némileg a Tudomá­nyos Akadémiának is? — a költő könyvé­nek újbóli kiadásáról gondoskodni, hogy a nagyérdemű és értékességü költőt megment­sék az időelőtli feledéstől. Még Gelejiné Jaulus- Ilona dr. és Medoeczky Mária, Vikár Béla („Az utolsó Sámán“ cimmel) szerepel­tek Zempléni méltatói között. HANGVERSENY * Filharmóniai hangverseny. Ünnepi hang­versennyel kezdte ma este a Filharmóniai Társaság idei évadját. Dohnányi Ernő dr. elnökkarnagy vezetésével. Az ünnepi alkal­mat a Nemzetközi hangversenyszövetség bu­dapesti kongresszusa adta. Dohnányi nagy­szerű nyitánya nyitotta meg a műsort s te­remtett az estén valódi ünnepi hangulatot. Utána Spencer Eleanor, amerikai zongora­művésznő, az est szólista vendége követke­zett. Schumann A-moll versenyét játszotta, a zongorairodalom egyik legpoétikusabb alkotását, tehnikailag precízen, de kevés fantáziával, mondhatni érzésmentesen. Az első részt Liszt Meflsztő-valcere zárta. Az eredetileg zongorára készült kompozíciót maga Liszt öltöztette ragyogó zenekari mezbe. Valósággal uj mü lett belőle e pom­pás színes köntösben, fölényes, diabolikus elegánciáju, sziporkázó szellemességü tánc­darab, aminőt csakugyan csak az ördög fejedelem hozhatott emberi talpak a műsor második felét Bartók -Béla I. foglalia le Első teljes előadása volt ez a mai. haitiét bemutatónak. Az onusz 3. jelzés m: tatja, hogy fiatalkori sz rzeinénv. de tak­tusról taktusra kitetszik rajta, hogy az oroszlán fiatal korában is az. Még bent él a Pária legújabb 111 a t - s z o n z á c i ó J a: ÉTOILE NŐIRE“ és „IDYL,“ 99 púder, krém, parfém, kölnivíz. A legtökéletesebb kozmetikai kősaitmóayak. Tegyen még ma egy kísérletet: nagyon meg lesz velünk elégedve. GÉLLÉ FRÉRE8 Mlndentttt kaphatói PARIS, 6, A venne de l’Opérn XIX. század magyar nótatermés hangulat- világában, szigorúan tonális, mollos, sőt ma­gyar moilpárti, de ahogyan e köznyelven el beszéli mondanivalóit és egyik hangulatból a másikba bódit, mutatja már, hogy uj időknek uj dalai lobognak benne. Ahogyan a biztos sonalitás vágányairól ki-kicsap, hogy felvillanyozza, megcsiklandozza a jó­hangzásoktól jóllakott fület, ebben benne van az egész későbbi Bartók. Muzsikája, csípős ujbor, mámoros lélek mámorit vele másokat, a ma távlatából visszatekintve szinte látjuk amint kiforr belőle a cukor s óva fanyarodik. A ma esti I. szvit-előadás megrészegítette a hallgatóságot, a fiatal Bartók nem egy embert hódított vissza azok közül, akik a későbbi Bartókot nem szeretik, bár csodálják. A korai opusz talán közelebb fogja őket vinni a későbbiekhez, (m. i.) * A Hangversenyrendezők budapesti vi­lágkongresszusa. Júniusban alakult meg Párisban a Hangversenyrendezők Nemzet­közi Egyesülete azzal a céllal, hogy a fiatal és eddig ismeretlen zeneszerzőket felkarol­ják, az egyes nemzetek fiatal tehetségeit csereakciók utján tanítsák és szerepeltessék és ezáltal fejlesszék az általános zenei kul­túrál. Az egyesület San Martino gróf olasz szenátort, a római Szent Cecília Zeneaka­démia elnökét választotta meg a vezetőjévé. Az egyesület első nemzetközi kongresszusát ma délután Budapesten tartotta meg és az osztrák, belga,, olasz, francia, cseh, ro­mán, bolgár és angol zenei élet vezetőin és hangversenyrendezőin kivül megjelent Ker­tész K Róbert h. államtitkár, Lobmayer Jenő székesfővárosi tanácsnok, Jeszenszky Sándor miniszteri tanácsos és Radnay Mik­lós, az Operaház igazgatója is. Ugyancsak résztvett az angol Írók, libretlisták és zene­szerzők egyesületének képviseletében Miss Kathleen D. Hurst is. A kongresszust a kultuszminiszter képviseletében Petri Pál államtitkár nyitotta meg, örömének adva kifejezést, hogy éppen Budapestet választot­ták az első kongresszus színhelyéül. A lel­kesedéssel fogadott beszéd után Lobmayer Jenő üdvözölte a város nevében a vendége­ket, majd San Martino gróf francia nyelven a kormányzónak, a kormánynak és a fővá­rosnak tolmácsolta a köszönetét azért, hogy támogatásukkal Budapesten rendezhették a kongresszust, aminek a többi államokra is döntő befolyása lesz. A tapssal fogadott el­nöki beszéd után Kun Imre igazgató, a ma­gyar előkészitő bizottság nevében szólalt fel s ezzel az ünnepélyes megnyitás végétért. Utána a kedden délelőtt tizenegy órakor kezdődő ülés programját- állapították meg. A külföldi vendégeket ma este Dohnányi zeneszerzői-eslje után, amelyen az akadé­mia növendékei vettek részt, a Fészek Klub látta vendégül vacsorára. Kedden Hubay- növendékestet rendeznek tiszteletükre, este „A tcnor“-t mutatják be díszelőadás kereté­ben az Operában, szerdán pedig a modern szerzők müveit adják elő a Zeneakadémián. A főváros szerdán rendez vacsorát a tiszte­letükre. * Népművelési hangverseny. A fővárosi Népművelési Bizottság szokásos vasárnapi hangversenye során vasárnap délután Vaszy Viktor vezényelte a Székesfővárosi Zenekart. A fiatal karnagy figyelemre méltó zenei intel­ligenciával, komoly vezénylő készséggel ren­delkezik. Beethoven II. szimfóniáját és Weber Euryantha-nyitányát világosan, minden rész­letében kidolgozottan, finom dinamikai alá­festésekkel vezényelte partitúra nélkül. Orosz Julia, a Városi Színház fiatal művésznője Mendelssohn Éliás cimü oratóriumából „Az Ur szava“ áriáját színesen és meglepő drámai erővel énekelte. Zipernovszky Fülöpke, a te­hetséges hegedümüvésznő Mozart A-dur he­gedűversenyével aratott megérdemelt sikert. A fővárosi Népművelési Bizottság hangverse­nyei évről-évre nagyobb és fontosabb szerepet játszanak a főváros zenei életében. * Környey Paula és Szabó Margit előadó­estet rendeznek a Zeneakadémián. Novem­ber tizennegyedikén a Nemzeti Szinház két fiatal művésznője, Kőrnyey Paula és Szabó Margit lépnek a Zeneakadémia nagytermé­nek dobogójára. Előadóestet rendeznek, amelynek gazdag programját a neves ma­gyar és külföldi irók költeményeiből válo­gatták össze. Környey Paula — akinek ez már az ötödik művészi vállalkozása — Anglia, Amerika, Belgium Finnország, Franciaország, India, Németország és Olasz­ország poétáit szólaltatja meg. Szabó Mar­Arany Jánostól kezdődően a magyar költészet válogatót* remekelt adja elő. A klasszikus előadóest keretében Kerpely Jenő a világhírű gordonkaművész két csellószámmal szerepel * KVéri-Szántó zongoraestje ma fél í> órakor a Zeneakadémián. Jegy Rózsavölgyinél (Studio.) Színházak, orfeumok és kabarék műsora Színházak: aNDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ (4, :]t Műsor: Bajor Gizi és Rátkai Mártonnal: „A bér zasságszédelgö." — Békeffi konferál. — Bár­sony—Dajbukát: „Testamentom.“ — Ki fieri mai (Békeffi Peti.) — Egg énelfő bolond százai csinál... (Kökény—Radó.) —- Parka» Imre operett: „Kaszárnyaáristom.** — A> előadás kezdete naponta eefe kilenc órakor. Minden vasárnap délután uógy ónkor elő­adás mérsékelt helyárakkal. BELVÁROSI SZÍNHÁZ (344. S) s Kedd: Földné.lküly János. Szerda: Tizennyolcévesek. Csütörtök: Földnélküly János. Péntek: Tizennyolcévesek. Szombat: Tizennyolcévesek. Vasárnap délelőtt: Dohnányi Ernő zongora- matinéja (kezdete 11 órakor). Vasárnap délután: "Idnétküly János. Vasárnap este: Tizennyolcévesek. BUDAPESTI SZÍNHÁZ (4, 548) : Hétfőtől csütörtökig bezárólag nincs előadd*. Pintek: A molnár és gyermeke. Szombat: A molnár és gyermeke. Vasárnap délután: Tündér Ilona (gyermekelő­adás). Vasárnap este: A molnár és gyermeke. i-Óvárosi operettszinhaz (ő, 8)t Kedd: A nagy oörtön. Szerda: A nagy börtön. Csütörtök: A nagy börtön. Péntek: A nagy börtön. Szombat: A nagy börtön. Vasárnap délelőtt 11 órakor: Dönnögő Dömö­tör (gyermekelőadás). Vasárnap délután: A nagy börtön. Vasárnap este: A nagy börtön. KIRÁLY SZÍNHÁZ (3, 348): Kedd: Tommy és Társa. Szerda: Tommy és Társa. Csütörtök: Tommy és Társa. Péntek: Tommy és Társa. Szombat: Tommy és Társa. Vasárnap délután: Pesti család- Vasárnap este: Tommy és Társa. magyar királyi operahaz (Mg)* Kedd: Moments Musical’s. — A tenor (D. Kör­let 6. szám; díszelőadás a Hangversenyt«* dező Társaságok Nemzetközi Kongresszus* tiszteletére). Szerda: Orpheus (C. bérlet 6. szám). Csütörtök: A zsidónö (F. bérlet 7. szára). Péntek: Tannhäuser (A. bérlet 7, szám; 360-ad- szer; uj rendezésben: kezdete 7 órakor). Szombat: Faust (B. bérlet 7. sz.; kezdete 7 A) Vasárnap délután 3 órakor: Pillangókisasszony (bérleísziinet). Vasárnap este: Fidelio (D. bérlet 7. szám). MAGYAR SZÍNHÁZ (544, 8) : Kedd: Diktátor kisasszony. Szerda: Diktátor kisasszony. Csütörtök: Diktátor kisasszony. Péntek: Diktátor kisasszony. Szombat: Diktátor kisasszony. Vasárnap délután: Szépasszony koestea. Vasárnap este: Diktátor kisasszony NEMZETI SZÍNHÁZ (3. >48): Kedd: A nevadai ezredes (K. bérlet A szám). Szerda: A fogadósné (D. bérlet 7. szám). Csütörtök: A tábornok. Péntek: Othello (uj betanulással, először; A. bérlet 8. szám,. Szombat: A nevadai ezredes. Vasárnap délután: Cifra nyomoruaig. Vasárnap este: Othello. NEMZ SZÍN. KAMARASZÍNHÁZA ((MA, K*)l Kedd: A fogadósné. Szerda: Hajnalban, délben, este. Csütörtök: Nem élhetek muzsikaszó nélkül. Péntek; Hajnalban, délben, este. Szombat: A krétakör. Vasárnap délután; A Gyurkovies-lányok. Vasárnap este: Hajnalban, délben, este. UJ SZÍNHÁZ (J44, 8) : Kedd: Égő város. Szerda: Égő város. Csütörtök: Égő város. Péntek: Égő város. Szombat: Égő város. Vasárnap délelőtt fél U órakor: Öcsike (Lak* ner bácsi gyermekszin’ ízának előadása). Vasárnap délután: Tüzek az éjszakában. Vasárnap este: Égő .áros. ÚJPESTI BLAHA LUJZA SZÍNHÁZ (3, 8) t Kedd: Mit susog a tehér akác? Szerda: Mit susog a fehér akác? Nógyazobó* l. rmivet VBirtitiii* november, e kiadó. Központi Hitéi. Évíbér 3.3BO mft L OMba-nte* u/A

Next

/
Thumbnails
Contents