Magyarság, 1936. április (17. évfolyam, 76-99. szám)

1936-04-17 / 88. szám

bíborban, bársonyban — Bemutató n Palócéban és Corsóban — Egészen újszerű a legszebb amerikai filmszí­nésznek, Kay Francisnak uj filmje, amely a mai házasságot, a társadalmi élet legidőszerűbb és legválságosabb problémáját viszi vászonra a film vidám, fordulatos cselekményének keretében. A inai házasság nagy és sokszor vitatott kérdései, az asszonynak, a jómódban, gondtalanságban élő és az igazi szerelem után áhítozó nőnek életét, a sorssal és a boldogtalansággal való harcát lát­juk viszont ezen a filmen, amelynek minden rész­lete tökéletes a maga nemében. A mai asszonyt látjuk kendőzetlenül, a maga igazi valóságában, de a cselekményből nem lesz dráma, mert hi­OPERADISZELŐADÁS KISPESTEN Molnár József dr., Kispest város polgár- mesterének kezdeményezésére a kispesti Royal-szinházban Deák Lőrinc igazgató szín­társulata díszelőadást rendezett az épülő Jézus Szive béketemplom javára. A Denevér cimii vigopera került előadásra, amelyen vendégként közreműködött Szűcs László operaénekes is. Az előadás ötszáz pengőt eredményezett a templomépitőalap javára. 12 A Magyar Rokkantsegélyzö- és Nyugűijegylet saitópöre Érdekes sajtópört tárgyal pénteken dél­előtt tizenegy órakor a büntetőtörvényszék Várady-Brcnncr tanácsa. A sajtópört a Ma­gyar Rokkantsegélyző és Nyugdijegylet indította Zsoldos Géza hírlapíró ellen, aki 'Magyar Hitel című közgazdasági szaklapjá­ban több esetben szóvátette és kifogásolta laz egylet ügyvezetését. Zsoldos Géza beje­lentette, hogy a cikkekben foglalt állításait teljes egészükben fenntartja és bizonyítani óhajtja és védője, Pongrácz Jenő dr. ügy­véd utján terjedelmes bizonyítási indítványt nyújtott be a törvényszékhez. A bizonyítási indítvány kiemeli, hogy a rokkantegylet psak a cikkek enyhe részeit kifogásolja, a súlyos kitételeken azonban átsiklik. A bizo­nyítási anyag ezzel szemben a cikkek teljes anyagára kiterjed és azokat okiratai között a budapesti főkapitányság és Földváry egykori miniszteri biztos jelentéseinek, va­lamint a Kúria jogerős Ítéletének másolatai szerepelnek. A közvélemén” amely már sze­retne tiszta képet nyerni a szóbanforgó ügy­ről, érthető várakozással tekint a sajtópör fejleményei elé. Négymillió pengő mellékbüntetés egyszaharincsempészésí ügyben Merschitz Kálmán törvényszéki bíró nagy­szabású szaharincsempészési ügyet tárgyalt csütörtökön. A soproni pénzügyigazgatóság megfigyelte, hogy Ausztriából rendszeresen Csempésznek szaharint és tűzkövet. Papp Sándor nagykörösi születésű kőmüvesvállal- kozót egyszer rajta is érték, amint bokrok között másfél mázsa szaharint és tiz kiló tűzkövet rejtegetett. Egy autón Varga Kál­mán és Egyedi József segédkeztek a csem­pészésben. A vádlottak a tárgyaláson beis­merték bűnüket, Kratochwill Ferenc a vám­igazgatóság képviseletében a kincstár kárigé­nyét is bejelentette. A törvényszék végül Trappot, Vargát és Egyedit háromhónapi fog­házbüntetésre Ítélte, de mellékbüntetésként Pappra 1,332.000, Vargára 1,369.000, Egye­dire pedig 1,262.870 pengő pénzbüntetést szabott ki. Ha ezt nem tudják kifizetni, a pénz- büntetést száz pengőnként egynapi fogház- büntetésre változtatják át, de a büntetés maximuma a két évet nem haladhatja meg. Az Ítélet jogerős, az elitélteket, minthogy a fogházbüntetés nagy részét már kitöltötték, szabadlábra helyezték és a pénzbüntetés be­hajtását megkísérlik a hatóságok. — Letartóztatták Barlos János nyugalma­zott főispánt, volt országgyűlési képviselőt. Csütörtökön délelőtt előállítottak a főkapi­tányságra Bartos János nyugalmazott fő­ispánt, volt országgyűlési képviselőt. Bartos ellen elfogatóparancsot adtak ki, mert egy régebbi sikkasztási ügyével kapcsolatosan még nem töltötte le büntetését. A volt fő­ispán még képviselőkorában kisebb-nagyobh összegeket vett át, amelyeket bizalmi cé­lokra a pártkaszának juttatott. Később nem tudott elszámolni az összegekkel. Bartos 'Jánost álkisérlék az ügyészség fogházába. A változás éveiben a rég bevált természe­tes Ferenc József keserüviz nélkülözhetetlen háziszer, főként ha arra kell törekednünk, hogy az agy, a tüdő és a szív felé irányuló yértódulást ellensúlyozzuk, valamint hogy az emésztőszervek renyhe működése folytán a belekben beállott pangást biztos és enyhe módon megszüntessük. Az orvosok ajánlják. — Nyolcnapi fogház az elhagyott gyer­mekért. Barna Lajos szabósegéd felesége a múlt év novemberében a belügyminisz­térium egyik hivatali szobájában otthagyta •ötéves fiát és másféléves leányát. A büntető- törvényszék fííedMunácsa most vonta fele­lősségre Barnánét, akit az ügyészség családi állá selleni bűntettel vádolt meg. A vádlott asszony nyomorával védekezett. Előadta, hogy kilakoltatták és férjével együtt reggel­től estig hivatalokban járkált. Nagy felindu­lásában hagyta el gyermekeit, de azoktól nem akart megválni. A törvényszék nyolc- napi fogházra Ítélte Barnánét, de a büntetés végrehajtását próbaidőre felfüggesztette. — A bojtárgyerek halála miatt két és fél­évi fegyházra Ítélték a főgépészt. A buda­pesti Ítélőtábla A'd//a{/-tauácsa csütörtökön tárgyalta másodfokon Agocs János zsiger- pusztai uradalmi főgépész pőrét, akit az ügyészség halállokozó súlyos testi sértés bűntettével vádolt meg. A főgépész 1934 szeptember 1-én súlyosan megrugdosta Inoka László bojtárgyereket, mert a fiú Ágocs szé­nája közé eresztette a jószágot. A bojtár csontvelőgyulladást kapott és a Szent István- kórházban meghalt. A pestvidéki törvény­szék annakidején háromévi fegyházra ítélte .Agocs Jánost. Az elsőfokú Ítéletet most a tábla két és félévi fegyházra mérsékelte. Az Ítélet jogerős. szén maga az élet sem szokta drámával meg­oldani az ilyen problémákat. Kay Francis a mai asszony szerepében megdöbbentően igaz és élet- szagu alakítást nyújt, minden mozdulata, gesz­tusa őszinte és meggyőző. De egytől-egyig kitűnő a filmnek minden szereplője, még az epizód­figurák is, akiket egy mesteri, ügveskezü ren­dező, Borzage Frank válogatott össze. A film­nek a bemutatón megérdemelt nagy sikere volt. KÖNNYŰ A FÉRFIAKNAK Az Andrássy-uti Színházban csütörtökön megkezdődtek a próbák Barabás Pál Könnyű a férfiaknak cimü vigjátékából. Az újdonság főszerepeit Ágay Irén, Lendvay Márta, Ker­tész Dezső, Délig Ferenc és Boros Géza játsszák. Az uj darab május elején kerül a közönség elé. A SZINÉSZEGYESÜLET SZINIISKOLÄJÄ- NAK VIZSGAELÖADÁSA Ritka szép ünnepi előadás lesz ma, pénteken este az Andrássy-uti Színházban. Békeffi István és Stella Adorján remek vigjátéka, a Méltóságos assszony, melynek 1935 december 20-án volt a premierje, ma ünnepli 150-ik előadását A jubi­láns előadáson is Turag Ida, Rózsahegyi, Rátkai, Délig, Baross, Kováit Terus, Lending MIKLAS OSZTRÁK SZÖVETSÉGI ELNÖK A BÉCSI MAGYAR KÉPKIÁLLITÁSON Bécsből jelentik: Miklas szövetségi elnök csütörtökön délelőtt Huber kabinetirodai főnök kíséretében megtekintette a modern magyar festőművészek kiállítását, amely nemrég nyilt meg az Osztrák-Magyar Társa­ság rendezésében egy bécsi képszalonban. A szövetségi elnököt Rudnay Lajos bécsi ma­gyar követ és Klieber Móric udvari tanácsos, az Osztrák-Magyar Társaság elnöke üdvö­zölte. Miklas szövetségi elnök ezután Rudnay követ és Kartal Jenő miniszteri tanácsos, a bécsi magyar követség kulturelöadójának vezetésével részletesen megtekintette a kiállí­tást, behatóan érdeklődött az uj magyar képzőművészeti törekvések iránt és nagy figyelemmel szemlélte meg a kiállított fest­ményeket. A szövetségi elnök félóra hosszat időzött a kiállításon. Távozása előtt a leg­melegebb elismerésének adott kifejezést a látottakon. Márta, Bársong Erzsi, Bacsányi Paula, Fönay Márta, Gonda és Fehér Lili játsszák a fő­szerepeket, akik tökéletes játékukkal diadalra vitték ezt a brilliáns vígjátékot, melyet ma már az egész világon játszanak. Szomba­ton és vasárnap délutáni előadás, olcsó hely­fcakkstt 1936 április 17, pénteS VADASNÉ NAGY MARGIT MISKOLCI HANGVERSENYE A miskolci zenepalotában nagyszámú, előkelő közönség jelenlétében tartotta ének­hangversenyét Vadas Lászlóné Nagy Mar­git milánói énekesnő. A nagy felkészültségű' koloratur-énekesnőt a közönség lelkesen ünnepelte Zongorán kiséri R. Palkó Kor­nélia. LISZT-HANGVERSENY LESZ EGERBEN Egerből jeienti tudósítónk: Eger a Liszt- emlékév alkalmából nagy zenei ünnepségek­kel kapcsolódik be az országos ünneplésbe. A sorozat első pontja az a nagyszabású hangverseny lesz, amelyet április 18-án, szombaton rendez az Egri Zeneegyesület az egri kaszinóban. A nagy zeneköltö legszebb müveit az egyesület 54 tagú szimfonikus zenekara adja elő, a műsor előtt Lányi Vik­tor, a neves zeneesztétikus mond bevezetőt A hangverseny iránt nemcsak Egerben, ha­nem egész Heves vármegyében nagy érdek­lődés nyilvánul meg. HEGEDÜEST Egy fiatal orosz csodagyerek, Mnsikonsky Paul mutatkozott be csütörtökön este a Zeneművészeti Főiskola nagytermében, Her: Ottó dr. zongorakiséretéivel. Vivaldi a-moll, Bruch g-moll versenyét, Daquin- Manén, Bloch és Hnbay cgy-egy apróságát játszotta. Határozott hegedűs tehetség, de még ttilkorán került önálló estés nyilvános szereplésre. A főiskola nyilvános hangver­senyein sokkal kiforrottabb, tehnikailag tö­kéletesebb előadásokat volt és van is állan­dóan alkalmunk hallani. A kisfiú sorsának intézői jobban tennék, ha hagynák őt nyu­godtan érni, fejlődni, fárasztó, kimerítő s elsekélyesitő turnéztalás helyett, (m. i). LISZTEST Csütörtökön délután zárult az Országos T.iszt Ferenc Társaság és a Székesfőváros Szabadegyeteme rendezte Liszt előadás- sorozat Geszler Ödön érdekes előadásával, melynek illusztrálására eredeti kéziratok­ból először kerültek műsorra a Történelmi Magyar Arcképekből a Teleki, Vörösmarty és Eötvös cimüek, valamint a „Mosonyi gyászkisérete“ és a „Petőfi szellemének.“ Mellettük még a Magyar induló, A puszta keserve, a Csökönyös csárdás és a XI. rap­szódia kerültek sorra, S. Mannaberg Rózsi zongoraművésznő stílusos előadásában. Liszt két dalát (A három cigány és A ma­gyarok Istene cimiieket), Imre Vince dr. énekelte nagy sikerrel Horusitzky Zoltán dr. zongorakiséretével. POSTÁSOK MŰSOROS ESTJE Az Országos Postás Zene- és Kulturegyesü- let április 18-án, szombaton 8 órakor műsoros magyar estet rendez a Postás Otthon dísz­termében (VI., Benczur-utca 27., I. emelet.). Szerepelnek: Lovassy Edit, Bardócz Dénes, Kárpát Zoltán dr., Cray Margit, Majtényi- M üli er Lea, Kelemen Angyalka, Huszthg Róbert, Witkowiczky Károly, Tóth Lia, Sánek Péter, Makádi-Horváth László, K. Votisky Alice, Árkossyné Szabó Margit, Szabó József, Koncz Dezső cs az Országos Postás Zenekar, amelyet Rtibányi Vilmos vezényel. Belépődíj nincs. Műsor után vacsora és tánc. HANGVERSENY HANNOVER GYÖRGY EMLÉKÉRE A Budapesti Hangverseny. Zenekar Fe- rencsik János vezetése alatt és Roosewelt, a kiváló amerikai szopránénekesnő közremű­ködésével május 1-én este 8 órakor a Zene- akadémián hangversenyt rendez Hannover György emlékére, melynek jövedelmét tisz­tán a művész hátramaradottal javára for­dítják. A nemes célra való tekintettel kéret­nek az. oly tragikus módon fiatalon elhunyt nagy művész barátai és tisztelői, hogy az estélyen teljes számmal jelenjenek meg. LISZT FEP.ENCRE VONATKOZÓ VERSEK GYŰJTEMÉNYE Érdekes kis antológia jelent meg ,.Hirhcdett zenésze a világnak“ címmel Szegeden a Liszt-év alkalmából. Ismeretes, hogy Liszt Ferenchez számos neves hazai és külföldi költő irt ódát és tömérdek azoknak az üdvözlő verseknek a száma, amelyekkel gyakran névtelen szerzők köszöntötték a halhatatlan magyar mestert. A verses üdvözlések, ódák legszebb, legérdeke­sebb, vagy legjellemzőbb darabjait válogatta össze antológiába Csekcg István dr. egyetemi tanár és Diósi Géza dr. kegyesrendi gimnáziumi tanár, ellátva bevezetéssel, életrajzzal és szá­mos érdekes jegyzettel. Az adatok egy részé­nek felkutatása Koch Lajos érdeme. Idegen- nyelvű és idegenből fordított versek zárják a sort, amelyben Vörősnxirtg Mihálytól Juhász Gyuláig számos jeles költőnk szerepel. Az ide- gennyelvü versek közül közli a gyűjtemény Heine gunyoros versét is, bilingvis-módon, mel­lékelve Gyulai Pál fordítását. A hasznos kis kötet az említetteken kivül tartalmazza még Liszt egyik legszebb levelét is, amelyben az 1838-as árvízkatasztrófa hírének hatására hitet tesz magyarságáról és áldozatkészségéről, — továbbá Csekeg István megszivlelésre méltó in­dítványát. amelyet Liszt hamva: hazahozatalá­nak ügyében tett Szeged város törvényhatósági bizottságában. A jól összeállított könyvecskét haszonnal forgathatják mindazok, akik a ma­gyar zenetörténet fényes nevű hősével és kow* társaira gyakorolt hatására! foglalkoznak. Az Országos Szinészegyesület szinészképző- iskolája április 18-án a Kamaraszínházban rendezi ezévi negyedik vizsgaelőadását. Szin- rekerül Curell: Az uj bálvány cimü szín­müve, Galamb Sándor dr. igazgató rendezésé­ben. A főszerepeket Tatár Ágnes, Németh Romola, Hajduska Piroska, ifj. Szügyi Kál­mán és Kondor József játsszák. A MÉLTÓSÁGOS ASSZONY — SZÁZÖTVENEDSZER Az Andrássy-uti Színház rendkívüli sikert aratott darabja Stella Adorján és Békeffy István Méltóságos asszony cimü háromfel- vonásos vigjátéka pénteken kerül 150-szer szinre. A főszerepeket: Turay Ida, Lendvay Márta, Delly Ferenc, Rózsahegyi Kálmán és Bársony Erzsi játsszák. tanítónők liszt-ünnepélye A Mária Dorothea Egyesület Tanítónők Ott­hona VIII., Orczy-ut 6. sz. alatti székházában Liszt-ünnepélyt rendez április 18-án, szombaton délután 5 órakor. Berta Ilona bevezető beszédet mond, közreműködik: Kisfaludy Melanie, Kulif- fay Izabella, Domokos László és Rodriguez Endre. Az egyesület tagjait s az otthon barátait szívesen látja a rendezőség. OLIMPIAI FILMBEMUTATÓ A CORVIN FILM­SZÍNHÁZBAN Április 19-én, vasárnap délelőtt 11 órai kez­dettel a Corvin Filmszínházban olimpiai film- bemutató lesz. A kisérő előadást Plubár István tartja. Lapunk olvasói előfizetési nyugtáik fel­mutatása mellett a helyszínen 9—10 óra között féláru kedvezményes jegyeket válthatnak. MEGÉRKEZETT az első plasztikus FILM BUDAPESTRE Megemlékeztünk arról, hogy az idei szezon hátralévő részének egyik nagy meglepetése az első plasztikus film lesz, amelyet egészen uj fel­vételi eljárás alapján a Metró-filmgyár labora­tóriumában készítettek. Az audioszkóp magyarul beszél és minden jelenete különleges meglepetése lesz minden nézőnek. A filmet a Metro-Filmpalota mutatja be a budapesti közönségnek és hozzá az idény legjobb, legelegánsabb és egyben leg­izgalmasabb kalandorfilmjét. A Koronofj-éksze- rek cimü bravúros történetet jálssza. A film fő­szerepeit Log Myrna és Tracy Spencer alakítják. AZ UJ MAGYAR VONÓSNÉGYES LONDONI SIKEREI Londonból jelentik: Az uj magyar vonós­négyes (Végh—Halmos—Koromzay—Palotai) európai körútja során két nagysikerű hang­versenyt adott Londonban. Az angol rádió kamarazenehangversenyén egy Haydn-vonós- négyest és Kadosa Pál egyik legújabb müvét, az angol modern zeneszövetség hangverse­nyén pedig Veress Sándor vonósnégyesét játszották. Az angol mükritika egyhangú elismeréssel állapítja meg a kiváló együttes komoly zenei elmélyedését, kiegyensúlyozott színes hangját és mintaszerű összjátékát. Londonból a vonósnégyes Spanyolországba utazott, hogy a barcelonai nemzetközi zene­ünnepélyen bemutassák Bartók Béla legújabb — ötödik — vonósnégyesét. RÉGI TÁNCOK ESTJE Igen érdekesnek Ígérkező kísérlet szín­helye lesz április 25-én (szombaton) és 27-én (hétfőn) fél 9-kor a Szentpál-tánc- csoport művészeti studóia (VII., Vilma királyné-ut 3.) Gombosi Ottó dr. a renais- sance-kor udvari táncairól tart előadást és koreográfiái megfejtései alapján a tánccso­port eredeti 15. és 16. századi táncokat mutat be. Szentpál Olga régi források alap­ján összeállított Halottas tánca és 16.—17. századi régi magyar táncai egészítik ki a műsort. A tánccsoport egypár tagja saját tánckompozicióját külön két szóló estén mutatja be április 18-án és 20-án. JÓTÉKONYCÉLÚ HANGVERSENY Az idei szezon egyik legnagyobb művészi eseménye lesz az a hangverseny, amelyet Alpár Gitta ad az Országos Gyermekvédő Liga javára. A hangverseny április 25-én, szombaton este lesz a pesti Vigadóban. Közreműködnek: Békeffi László, Kcéri­Szántó Imre és Kerpeiy Jenő. A jótékony- célú hangverseny jegyeit a Rózsavölgyi-cég árusítja. Na Ünnepi elhalás az Arirfcsy-ati Színházban A £lSS2£Oliy HíSO-iSk eB&artftásai

Next

/
Thumbnails
Contents