Magyarság, 1936. április (17. évfolyam, 76-99. szám)

1936-04-21 / 91. szám

■4, 12 Elfogták a grímaui pléMnos gyilkosát Prágából jelentik: A Morva-Trübau közelé­ben lévő grünaui plébánián még április 8-án egy ismeretlen ember meggyilkolta Dvorzsák- «ét, a plébánia 49 éves gazdasszonyát és közvetlen ezután Haska József 52 éves plé­bánost is, aki az asszonynak segítségére sie­tett. A gyilkos ezután elvitte a plébános aranyóráját és az egyház körülbelül 1500 esehkorona pénzkészletét. A csendőrségnek sikerült szombaton reggel Fülnek közelében a tettest, Tvaruschek József müncheni állás­nélküli kesztyüssegéőet letartóztatni. Vasár­nap bevallotta Tvaruschek, hogy a gyilkos­ságot ő követte el egy kapával. Dvorzsáknét mintegy tiz csapással ölte meg, a plébánost előbb fojtogatta, majd három kapaütéssel Je­lentette s amikor még horgolt, nyolc ütéssel szétverte koponyáját. A gyilkost átadják n brünni járásbíróságnak. — Vasárnap meghalt az öngyilkos Zichy István gróf. Jelentettük, hogy Zichy István gróf, akinek öngyilkossági kísérletével a Magyarság már kétszer foglalkozott, szom­baton délután a Ferry Oszkár-utca 48,0) számú házban lévő lakásán szevenállal újra megmérgezte magát. A kihívott men­tők a Róluts-kórházba vilték, ahol a gróf Vasárnap reggel nyolc órakor meghalt. Az első öngyilkossági kísérlete három héttel fezelött történt, amikor a gróf luminállal mérgezte meg magot. Akkor elmondta, hogy tizenkét évi anyagi üldöztetése meg­viselte idegeit, ezért nem akar tovább élni. !A főkapitányság életvédelmi osztályán ön­gyilkossági szándékáról le is mondott iMost úgy látszik, megint erőt vett rajta az elkeseredés, ezért ment a halálba. A szenvedő, beteg nőket reggel éhgyomor­ra egy kis pohár természetes Ferenc József keserű viz 2—3 óra alatt könnyű, lágy bét- kiürüléshez segíti és ezáltal igen sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg Szervekre. Az orvosok ajánlják. — Elárverezik a március 31-éig lejárt zálog­tárgyakat. A postatakarékpénztár központi zálogkölcsön osztályában és fiókjaiban elzálo­gosított s 1936 március 31-ig lejárt, de ki nem váltott illetőleg nem rendezett zálogtárgyakat 1938 május 1-től kezdődőién nyilvános árveré­sen eladják. Az elzálogosittók tárgyaikat az ár­verésig kiválthatják, illetve a kölcsöntőke és a járulékok lefizetése ellenében visszavásárolhat­ják. A tárgyak az Árverési Csarnokban az ár­verést megelőző napokon délután 3—6 óra kö­zött, a fiókokban pedig az árverés megkezdése jelölt megtekinthetők. — Meggyilkolta gazdájának fiát, majd öngyilkos lett egy gazdasági cseléd. Ceg­lédről jelentik: Pillér Nándor harmincnégy- éves gazdasági cseléd, aki Pákozdi Ferenc 'ceglédi tanyáján szolgált, munkaadójának 'tizenháromeszlendös gyermekét meggyil­kolta, majd felakasztotta magát. Mindkettő­jüket holtan találták meg. A gyilkos ruhá­jának zsebében egy kis zsebkönyvet talál­tak s ebben ennyit irt: „Ennek igy kellett lenni“. A esendőrség nyomozást indított annak megállapítására, hogy az elvetemült ember miért követte el a gyilkosságot. fillérért Dr. Heideiskészlet az olcsó­ság csodája, mely áll: l finom log- kete, fogkrém, szappan és pohárból. Vidékre 8 készlet postán. — Kaoható csők CZAICH iliatszertárban, Buda­pest, dózseí-a. 81, Mátyás-tér sarok. — KI felelős a Gschwindt-gyárI robba­násért. 193-3 októberében a budafoki Gschwindl-gyárban szesztartály takarítása közben súlyos robbanás történt, amely Szép István munkás halálát okozta. A pestvidéki ügyészség emberölés vétsége miatt emelt vá­dat Tichle Miksa és Takács Lajos tisztvise­lők, Alick János, Szalai József, Winzig Pál munkások és Domkovics János villanysze­relő ellen. Márton Albert tanácsa hétfőn tár­gyalta az ügyet. A vádlottak tagadták bűnös­ségüket. Több tanút hallgattak ki, majd Szakértők meghallgatását rendelték el és iaddig a tárgyalást elnapollák. — Kommunizmus álarc nélkül. Ha a német nemzeti szocializmus eszmekörével és harci módszereivel nem is érthetünk mindenben egyet, a bolsevista veszedelemmel szemben foly­tatott küzdelmét csak rokonérzéssel kísérhet­jük. A francia—cseh—szovjet katonai szerző­dés, a spanyolországi véres események, a hazai kommunista bünpörök mind azt igazolják, hogy a bolsevista veszedelem nem agyrém, ha­nem komolyan fenyegető valóság. Ezért érde­mel fokozott figyelmet Goebbels József dr. né­met miniszternek magyar fordításban megje­lent Kommunizmus álarc nélkül cimü mun­kája, amely a kommunizmunt a szovjetet és a harmadik internacionálét a maga meztelen va­lóságában tárja elénk. A csinos kiállítású füzet a Magyarság könyv osztályánál és minden ke­resztény könyvkereskedésben beszerezhető 20 fillérért. x Mars golyósesapágyr.« gyermekkocsik, VT., JÁndrássy-ut 36. 1936 április 21, Kefó Rejtelmes akció Németh Antal mellett — Németh Antal rovására A budapesti társadalmi egyesületekben napok óta rubrikás nyomtatott iveket kö­röznek aláírás végeit állítólag Németh An­talnak, a Nemzeti Színház igazgatójának érdekében. Az ivek aláíróinak, a szöveg sze­rint, szolidaritást kellene vállalniok a Nem­A KULTUSZMINISZTER RÉSZVÉT- TÁVIRATA RESPIGHI ÖZVEGYÉHEZ //«Jután Bálint kultuszminiszter Respighi, a nagy zeneszerző halála alkalmából az özvegyhez a következő táviratot intézte: A nagy mester fájdalmas elvesztése alkalmából fogadja őszinte és mély részvétem kifejezé­sét. Hatalmas lángelméjével nemcsak hazá­jának, de az egész müveit világnak dicsősége és Magyarország barátja volt, akit mi csodá­lattal és szeretettel vettünk körül. Hóman Bálint. A BUDAPESTI MÁV-ÜZLETVEZETÖSÉG­NEK ÉS ZENEKARÁNAK HANGVERSENYE SZÉKESFEHÉRVÁROTT Nagy zenei élménye volt szombaton Szé­kesfehérvárnak: a budapesti Máv üzletveze­tőség kebelében alakult Vasutas Ének- és Zenetársaság tartotta hangversenyét a Pro- hászka-emléktemplom javára. A szimfonikus zenekart, amelynek műsorán Liszt, Delibes, Saint-Saens és Ábrányi müvei szerepeltek, Ábrányi F.mil vezényelte. Az énekkar élén pedig, amely Liszt, Verdi, Moszkovsky, Hol- lossy, Szeghö és Seres müveiből adott elő, SZÁNTÓ GYÖRGY TÖRTÉNETI DRÁMÁJA A NEMZETI SZÍNHÁZBAN A Nemzeti Színház május 15-én mutatja be Szántó György: Sátoros király cimü tör­téneti drámáját. A tragédia központjában Kun László alakja all. Szántó György drámá­jának Somlai Artúr lesz a játékmestere. A kísérőzenét Tóth Dénes dr. szerezte. TŐKÉS ANNA HELYETT LUKÁCS MARGIT VIII. Henrik vasárnap délutáni előadásán a betegszabadságon lévő Tőkés Anna szere­pét, Howard Catherine-t, a sziniakadémia egyik idén végző tehetséges növendéke, Lu­kács Margit játszotta, — ugyanaz, aki Lady Macbeth nagy szerepében két héttel ezelőtt egyik munkáselőadáson már fellépett. A Nemzeti Színházhoz a jövő évre ösztöndíjas tagul szerződtetett fiatal színésznőt sudár alakja, sőtétszinü hangja, intelligenciája és játékának nagyvonalúságra való hajlama valósággal predesztinálják a klasszikus hős­nők ábrázolására. Úgy látszjk, hogy szín­padi egyénisége a mélyliráju fájdalom ki­fejezésére éppen olyan alkalmas, akárcsak a szenvedély erejének megjelenítésére. Plasz­tikus mozgása ma még nem egészen „fel­szabadult“, szép, tiszta dikciója sem fejlő­dött még egészen szinpadbiztossá, játéka is hajlamos arra, hogy a szavaknak és monda­toknak elszigetelt általánosságát fejezze ki, ahelyett, hogy az egész drámai szituációtól való alkalmi meghatározottságukat juttatná érvényre, — ezek azonban a gyakorlatlan­ság, nem pedig a képesség hiányai. Gondos szinházi vezetés, meg a kritikának jóakarata őszintesége Lukács Margitot azzá fejleszthe­tik ami az ujabh magyar színjátszás annyira vár: — tragikává. (G. S.) TISZTUJITÁS A NYUGDÍJAS SZÍNÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉBEN Vasárnap délután tartotta közgyűlését a Nyugdíjas Színészek Országos Szövetsége Heves Béla elnöklésével. Cseh Lajos üdvözlő szavai után a nemrégiben elhunyt Sebestyén Géza szinigazgató emlékének áldozott a köz­gyűlés. Falussy István ügyvezető főtitkár terjedelmes beszámolója a nyugdíjas színé­szek sérelmeit tárgyaló beadvánnyal foglal­kozott. A beszámolóhoz Heltai Nándor, Vákár Vilmos, özv. Bogyó Zsigmondné, Pin­tér Imre, Erngei Emil és Kraszna Ernő szólt hozzá. A főtitkári jelentést a közgyűlés egy­hangúan elfogadta, a különböző indítványo­kat pedig a szövetség választmánya elé utalta alkalmas kidolgozás végett. Pénztári jelentés és a tisztikar lemondása következett ezután. A közfelkiáltással megválasztott uj tisztikar nagyrészt az eddigiekből áll. így elnök lett újra: Heves Béla, alelnökök; Békeffi Lajos és Vákár Vilmos, ügyvezető főtitkár; Falussy István. Megválasztották ezenkívül a pénztá­rost, az ellenőrt, a jegyzőket, számvizsgáló­kat. valamint a választmány tagjait. Az u.j tisztikar nevében Falussy István mondott köszönetét. Thury Elemér tett néhány indit- ványt, majd a közgyűlés Heves Béla záró­szavaival és a Himnusz eléneklésével ért véget. Seres László aratott nagy sikert. Ábrányi karmesteri pálcájáról és a kitűnő zenekarról, valamint Seres László lendületes, kifogásta­lan vezetéséről és a nagyszerű énekkarról csak az elismerés hangján lehet beszélni. Erről egyébként már a pesti közönség is nem egyszer meggyőződött. A hangversenyen Shvoy Lajos megyéspüspökkel, Széchenyi Viktor gróf főispánnal és Csitáry G. Emil polgármesterrel az élén a város szine-java tapsolt a művészi teljesitménynek. Utána a vendégek tiszteletére bankett volt a Magyar királyban, (sz—I) ÉNEKKARI HANGVERSENY A Szilágyi Erzsébet-leánygimnázium ének­kara igen jól sikerült hangversenyt rendezett szombaton a Zeneakadémia nagytermében- A kitűnő énekkar ezúttal is igen szépen sze­repeik B. Szfojanomts Adrienne vezetésével hasznos kulturmunkát végez a kórus, mert a régi és a mai karirodalom legjavát tűzi min­dig műsorára. A hangverseny egy bemutató­val is kedveskedett a szépszámú közönség­nek: Kodály Zoltán: Vizkereszt cimü uj kar­müvével. Műsoron volt az énekszámok mel­lett Beethoven: B-dur zongoratriója is, ame­lyet B. Schindler Marianne, B. Fehér Miklós és Zsámboki Miklós adtak elő valódi stilus* jáfékkal, igaz sikerrel. SZIGETI HEGEDÜESTJE Világjáró művészeink közül legrendeseb­ben hazajár a nagy magyar hegedűs, Szigeti József. Kőrútjain mindig biztos állomás Bu­dapest. Talán „a fel feldobott kő“ ...? Any» nyi bizonyos, hogy itthon mindig szeretettel várják. Most is a Vigadó telt nagyterme ke­zeskedett róla. Régi müsorszámait játszotta, a Bach d-moll, a Brahms és a Mendelssohn versenyt. Fölülmulhatlanul, mindháromnak hangulatvilágát maradéktalanul föltárva. Tiszta, derűs, salaktalan muzsikálás ez, pre­cíziós hangépitkezés, soha el nem rajzol egy vonalat sem, gondosan ügyel az arányokra. Megőrzi a müvek frisseségét, mindig meg­marad utána az az érzésünk, hogy azok ott helyben készültek, a mi számunkra. A töké­letességet, különösen a Bach versenynél, a zenekar ritmikus pongyolaságai zavarták. A művészt lelkes tapsok köszöntötték, (m. i.) SZERZŐI EST Az Országos Postás és Zene Kutturegyesü- let szombaton este a Postás Otthon díszter­mében Koncz Dezső iró és zeneszerző ren­dezésében, irói jubileumának tizenötéves fordulója emlékére műsoros szerzői magyar estet rendezett nagyszámú közönség jelenlé­tében. A szerzőn kisül nagy sikert arattak Lovassy Edith, Votisky Aliz, Tóth Lya, Árkossyné Szabó Margit, Bakó Piroska, Ke­lemen Angyalka, Majtényi Lea, Kárpát Zol­tán, Bardócz Dénes, Huszthy Róbert, Viío- viczkg Károly, Sanek Péter, Makádi Horváth László, Szabó József és Kutrucz János, to­vábbá az Országos Postászenekar Rubányl Vilmos karnagy vezényletével. A szeízőt és a közreműködőket lelkesen ünnepelték. zeti Színház igazgatójával és az „ellene irá­nyuló és a jogos kritika határain túlmenő támadások“-ról szimpiliciter meg kellene állapitaniok, akár ismerik a támadásokat, akár nem, hogy azokat „világnézeti, sze­mélyi és üzleti érdekek fütikAmellett annak a meggyőződésüknek kellene kifeje­zést adniok aláírásukkal, hogy „a Nemzeti Színház jövője Németh Antal dr. kezében biztosítva van," ami legalább is szellemi és anyagi csillagjóslással volna egyenlő ré­szükről. A különös és semmiképpen sem szeren­csés akcióban az a legérdekesebb, bogy Né­meth Antal dr. igazgató maga Is a sajtóból értesült róla, mint azt egyik estilapban ki­jelentette. Mi ezt minden további nélkül el is hisszük neki, már csak azért is, mert ez az akció csak elgondoló! szándékában terve- ződbetett az ő érdekében, a valóságban azon­ban csak árthat neki, ha sürgősen te nem fújja őmaga. A Nemzeti Színház igazgatója vezesse a gondjaira bízott színházat a maga legjobb képességei szerint és ha ez a vezetés megfelel a nemzet színháza nagy hivatásá­nak, akkor a komoly kritika, a komoly kö­zönség és a hivatalos felsőbbség mellette lesz. Ellenben semmiképpen sem kívánatos, hogy a Nemzeti Színház igazgatója állandóan po­litikai szempontok és akciók előterében áll­jon — és neki legkevésbé lehet hasznára az a látszat, hogy immár ilyen rejtelmes mentő­akciókra szorul. A keresztény magyar középosztály, min­den ilyen különös és végső soron csak ár­talmas kisérletezés nélkül velünk együtt mindenkor Németh Antal mögött lesz, ha ő is mindenkor a keresztény magyar értelmi­ség igényeihez és színvonalához méltóan ve­zeti a nemzet színházát, a minél kevesebb szó, a minél kevesebb szereplés és szerepel­tetés, de minél több, minél áthatóbb ered­mények jegyében. A KORMÁNYZÓ ÉS FELESÉGE A NÉMA LEVENTE HUSZONÖTÖDIK ELŐADÁSÁN Heltai Jenő verses szinjátéka, A néma levente feltűnően rövid idő alatt, hétfőn érkezett el huszonötödik jubiláris előadásá­hoz. A színészek a Magyar Színház zsúfolt nézőiére előtt játszottak és a díszpáholyban olt volt a kormányzó és felesége is, akik annakidején a premieren is megjelentek. Előadás után a közönség lelkesen ünnepelte az illusztris köllőszerzőt és a kiváló színé­szeket. NIZSENSZKY KYRA BÉCSI SIKERE Becsből jelentik: Nizsinszky Kyra tánc­estélyt adott Bécsben s egyetlen fellépésével meghódította az osztrák közönséget. A lapok hangsúlyozzák, hogy az egész estély átütő siker jegyében zajlott le. A fiatal művésznő — Írják — egyaránt kitűnő a régi ballett stilus által megkövetelt virtuóz teljesítmé­nyekben és a legmodernebb mimikái művé­szetben. Érzelmi skálája gazdag és kifejező ereje gyakran magával ragadó. A VÍGSZÍNHÁZ NEGYVENÉVES JUBILEUMA A Vígszínház május elején ünnepli fenn­állásának 40-ik esztendejét A színház jubi­leumát Molnár Ferenc eddig elő nem adott darabjával Csoda a hegyek között cimü le­gendájával ünnepli meg. A Vígszínház 40 esztendős történetét Hunyadg Sándor írja meg, amit a színház díszes album keretében kiad és megajándékozza vele bérlőit. DIETRICH MARLENE SZERZŐDÉSE Az utóbbi időben többször napvilágot látott ■\z a hír, hogy Dietrich Marlene elhagyja Amerikát és Korda Sándor filmvállalatához szerződik. Ezt a hirt ma végérvényesen meg­cáfolja az a körülmény, amelyet a Paramount- filmgyár központja küldött szét a vállalat összes organizációihoz. E sürgöny szerint Dietrich Marlene újabb 3 filmre kizárólagos joggal a Paramount-filmvállaláthoz szerződött A 3 film közül kettőt Lubitsch, egyet pedig Lloyd Frank rendez. ELŐKELŐ VENDÉGEK BUDAPESTEN Hutchinson W. J., a 20-th Century Fox Film Corporation General Foreign Managere és Mig- gins Benjamin, a 20-th Century Fox európai organizációjának igazgatója Budapesten töltöt­ték a vasárnapot. A nagy amerikai filmgyár e két kiváló vezető egyénisége, egész Európát be­utazza és meglátogatja az összes 20-th Century- Fox fiókot. A HOPP FERENC-MUZEUM ÚJABB GYARAPODÁSA Komor Mátyás dr., Sanghájban élő ha­zánkfia hézagpótló ajándékokkal gyarapí­totta Keletázsiai Művészeti Múzeumunkat azzal, hogy a gyűjteménynek hat igen érté­kes régi kinai porcellántárgyat ajándékozott. Egy magát megnevezni nem akaró mübarát is hat műtárggyal járult hozzá a muzenm gyarapításához, AMERIKAI MAGYAR KARNAGY BUDAPESTEN A napokban érkezett meg hosszabb tartózko­dásra Budapestre Brummer Scrly András magyar származású newyorki karmester, hogy a magyar zenei élettel, amelynek Amerikában igen nagy hire van, közelebbről megismerkedhessek. Már gyerekkorában aranyérmeket nyert hegedű- játékával, később Newyorkban a National Symphong Orchestra hangverseny-mestere lett és csak az újabb időben vette át ennek a zene­karnak vezényletét. Ha ideje engedi, a magyar közönségnek is bemutatkozik. Zsigmondy—Országh—Kerpely trióest nem ma, hanem 28-án. Jegyek érvényben. (Szász.) FIATAL MŰVÉSZEK HANGVERSENYE Két fiatal művész, Jelinek Győző és Gombás Ferenc a Piarista Diákszövetség védnöksége alatt nívós zongora-gordonka hangversenyt ad­tak, amelyen igen előkelő és nagyszámú közön­ség jelent meg. Jelinek elmélyedést és bravúros lendületet szerencsésen egyesilő játékmodorá­val, Gombás meleg tónusu és fejlett tehnikáju előadásával sok tapsot aratott. E két fiatal tehetség szezonvégi hangversenyének sikere ko­moly biztatáa a jövőre,

Next

/
Thumbnails
Contents