Magyarság, 1938. március (19. évfolyam, 48-72. szám)

1938-03-04 / 51. szám

10 UtiGHRSir, 1938 március 4, péntek * Vendégjáték a Royal Színházban. Buda- J>esti vendégszereplésének második estéjén a bécsi Theater in der Josefstadt Paul Géraldg Ezüstlakodalom-j&t játszotta el Hochzeitstage cim alatt. A darab a huszas években a Vigszinház egyik legnagyobb si­kere volt. A bécsiek kitünően összehangolt együttese nagyon színvonalas és lelkiisme­retes előadást produkált, de mi mégsem tudtunk megszabadulni a magyar előadás emlékétől s a kettő között a pálmát mégis a Vigszinház teljesítményének kell adnunk. A bécsi színészek kissé erősen húzták alá a komikus fordulatokat s játékukban ke­vésbé jutott érvényre a darab fájó melan­kóliája. Fritz Delius, Adrienne Gessner, Dagny Servaes, Hans T hímig és Hans Joachim Frend egyébként elsőrangú művé­szek s bármely társulatnak díszére válhat­nának. A vendégszinészek második előadá­sát nagyobb közönség tapsolta végig, mint az elsőt. * Magyar újdonság a Nemzeti Színház legközelebbi műsorán. Jövő pénteken, már­cius 11-én uj magyar színmüvet mutat be a Nemzeti Színház. A magyar újdonság szer­zője *a Nemzeti Színházban már nagy sike­rekre visszatekintő Andag Ernő. Ez alka­lommal Harang és kalapács cimü színmüvé­ben nem hazai tárgyat dolgoz fel, hanem az úgynevezett bajor „játékforradalmat“, mely annakidején I. Lajos király kedvese, Lola Montez táncosnő miatt tört ki s a „szép Lola“ száműzetésével végződött. A nagy érdeklődés­sel várt magyar újdonság női főszerepét, Lola Montezt Tőkés Anna játssza. A többi főszerepet Berky Lili, Jávor Pál, Abonyi Géza, Forgács Antal, Gázon Gyula, Kovács Károly, Tapolczay Gyula, Nagy Adorján, Olty Magda, Gobby Hilda, Várkonyi Zoltán, Onódy Ákos, Apáthy Imre, Uflaky László, Major Tamás, Matány Antal, Eőry Kató, Bodnár Jenő, Szabó Sándor játssza. Játék­mester Abonyi Tivadar. A díszleteket Hor­váth János tervezi. Akinek a vérnyomása magas és szívmű­ködése rendetlen, úgy érhet el erőlködés nélkül megfelelő könnyű székelést, ha reg­gel éhgyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc József“ keserüvizet iszik. Kérdezze meg orvosát. * Éjfélutáni bemutató a Corso flhnsziuház. ban. Csütörtökön éjfél után a Corso a Pathé- gyár legújabb filmjét, A névaparti nászt mutatta be a sajtó és a művészvilág képviselői előtt. A film a francia filmgyártás újabb diadala. A mesét Marcel L'Herbier, a Csata, az Asszon!/ a hadihajón és a Néma vár cimü filmek rende­zője Tolsztoj Az élő holttest cimü darabjából vette, melyet a mi Nemzeti Színházunk is ját­szott. L'Herbier rendezéséről, Gaby Morlay, Vidor Francén, Signorét és Georg Bigaud já­tékáról csak a legnagyobb elismeréssel lehet Írni, egy szóval: — művészet. A filmrendezés­ben és a filmjátszásban ezidöszerint feltétlenül a legmagasabb csúcs. Hollywood ezt még nem tudja ... (— m — ö.) * Baleset érte Alfred Gehrit darabjának budapesti bemutatóján. Alfred Gehri francia írót, aki szerdán este Hatodik emelet cimü darabjának bemutatóján veit részt a Pesti Színházban, könnyebb baleset érte. Amikor a szerző a szereplőkkel együtt meghajolt a tapsoló közönség előtt és le akart menni a színpadról, a kulisszák mögött megbotlott, elesett és felrepedt a szemhéja. Azonnal oda­hívták Nagy József főorvost, aki összevarrta és leragasztotta a három centiméter bosszú sebet. * Különös jubileum. A Vigszinház kitűnő lexikális tudással rendelkező igazgatója: Ko­mor Gyula, néhány nappal ezelőtt régi Írások között lapozgatva, megállapította, hogy most van harminc esztendeje annak, hogy útjára in­dult a színház egyik legnagyobb vigjátéksikere, Flers és Caillavet bohózata, A király. 1908 ta­vaszán volt a pesti premierje A királynak, amelynek főszerepeit Varsányi Irén, Hegedűs Gyula és a Gótli házaspár játszotta. Az érde­kes jubileumot meghitt baráti vacsorával ün­nepük mindazok, akik az első előadáson részt- vettek. Érdekes véletlen, hogy ezzel a jubi­leummal egybeesik az Inkognito cimü uj fran­cia filmvigjáték pesti bemutatója. Az Inkognito szövegkönyvét, Louis Verneuil irta — mégpe­dig A királyból. Gaby Morlay és a francia film­gyártás sok más sztárja játssza az Inkognitó főszerepeit. «EME * Magyar est. Hajdú Anna énekmüvésznő és Árkossyné Szabó Margit előadómüvésznő együttes magyar estet rendezett a Pátria Klub különtermében. Hajdú Anna újabb dalszerzőink alkotásait mutatta be nagy tet­szés mellett. Árkossyné költők verseit sza­valta nagy tettszés mellett. Vidéki mozik műsora: BERETTYÓÚJFALU. Apolló I\Ioz«ÓKlnhár. Március 5—6-án: Hotel Kikelet. Fősz.: Tőkés Anna. MISKOLC. Uránia Mozgóképszínház. Március 4—'7-ig: í Névaparti nász» Fősz.j Gaby Morltyj Vietw Franc««; (2») . , De minthogy hosszadalmas munka lett volna fölevezni a szigetre, fölfogad­tak egy kis motorcsónakot és az vontatta őket fölfelé. De közben elfogyott a ben­zin, a kis motor elvált tőlük s az utolsó kilométerekét már evezve tették meg. A fészek-lak alatt kötöttek ki, megsejtve, hogy ott kell keresni az eltüntet. Gyuri karján hozta le az ájult ame- rikást, akit földre érve, azonnal megsza­badítottak kötelékeitől. Azután Meggy Péter segítségével elcipelte a ladikig. Alig helyezkedtek el a ladikban, a fészek-lak alatt verekedés támadt, mert Buck Lary rettentő bömböléssel a had­színtéren termett, maga után vontatva keszeg barátját is. Dagi emberfölötti hő­siességgel az óriás elé ugrott, elsütötte riasztópisztolyát és Lary arcába ütött ök­lével. Ez megtántorodott, de mint gya­korlott, félelmetes bokszoló, a következő másodpercben már viszonozta az ütést; Dagi úgy esett össze a földön, mint a zsák. Füsti azalatt Matt Charckowal akasz- kodott össze. Úgy hemperegtek a földön, egymás torkát szorongatva, mint két összefonódott kígyó. így is Matt Charckow maradt fölül. De közben a ladik elhagyta a partot és a bokszbajnok és bandita társa nem tö­rődve ellenfeleikkel, a menekülők után vetették magukat. Belegázolva a vízbe, az alacsony cserjék mögül valóságos sor- tiizet zúdítottak a csónak felé. — Feküdj! — harsogott Gyuri vezény­szava. — Mindenki feküdjön a csónak fe­nekére! ö maga is lebukott a padlóra. A golyók feje fölött fütyültek el. Az áradat köz­ben a folyó közepe felé vitte a csónakot, ahol már nem kellett félniök támadástól. — Ezek már többször meg akartak en­gem zsarolni — nyöszörögte Mac Kay, aki fuldokolva kapkodott levegő után. — Amerikában is több kísérletet tettek. Ré­gebben küldöttem is kisebb-nagyobb ősz- szegeket Jim Charckow özvegyének, nem mintha bűnösnek éreztem volna maga­mat, de megsajnáltam a bandita özve­gyét. — Föl kellene őket jelenteni a rendőr­ségen. — Minek? Nem szeretek hatóságokhoz szaladgálni. Majd magam védem meg magamat. Nem fogok fegyvertelenül járni! Nagy szeretettel bámult Gyurira: — A báró ur mindig tetőtől-talpig fér­finak bizonyult. És most is. Nem is tu­dom, hogyan háláljam meg, hogy kisza­badított a banditák körmeiből. Gyuri elérkezettnek látta a pillanatot, hogy kirukkoljon az igazsággal: — Nem vagyok báró és sohasem hív­tak Detreházynak. A nevem Meder Gyuri, hajós voltam, majd szolga Detreházy bá­rónál. Jelenleg pedig én vagyok a Viking­hajó tulajdonosa. És elbeszélte őszintén a lepencei kas­télyvásárlás történetét, amelyben kedve ellenére vállaltatott vele szerepet a vörös ügyvéd. Mac Kay nevetett: — Kár volt annak a ravasz vörös ügy­védnek annyira megerőltetni magát. Mert én a kastélyt mindenképp megvettem volna. Ha egyszer fejembe veszek vala­mit, attól nem tágítok. Ravaszul rámosolvgott Gyurira: — Engem különben sem tudott be­csapni, édes öcsémuram. En mindjárt tudtam, hogy nem báró. — Miből? — Ne sértődjék meg. A külseje és vi­selkedése kifogástalan volt. Modora és műveltsége tökéletes úriemberre vallott. De a keze! A keze, az nekem mindjárt gyanús volt. Ilyen hatalmas, izmos, ki­dolgozott, tökéletes kéz nem adatott elké­nyeztetett arisztokratának, az ilyen kéz elárulja, hogy viselője egész életén át dolgozott. — Tudta, hogy nem vagyok báró és nyugodtan tűrte, hogy udvaroljak a leá­nyának? — Nem tudhattam, csak sejtettem. Az igazi Detreházy még jobban nyugtalaní­tott volna, azt hiszem, kissé degenerált. Hallottam, hogy, milliókat költött már el és újabb millióknak készül nyakára hágni. Rósz információk jöttek róla. Hogy kokaint eszik, bételt rág és ópiumos pi­páknak a rabja. Az öreg elhallgatott. Mereven bámulta a vizet, amelyben sápadtan rezgett a csil­lagok fénye. — Nehéz sora van az apának, féllábá­val már a sírban... s két tapasztalatlan, fiatal leánya van... hogy kire bizza a sorsukat, hogy ebek harmincadjára ne kerüljön a vagyon. Nem akarok bókolni öcsémuramnak, de ha vöt kellene vá­lasztanom Detreházy Pál és Meder Gyuri között, én a Meder Gyurit választanám vömnek. — De a leánya? Mit fog Lea mondani, ha megtudja az igazat? — kérdezte Gyuri, leplezetlen aggodalommal hang­jában. — Sajnos, leányom másként gondolko­dik, mint én. Őneki csak egy enervált világfi tud igazán imponálni. De Lea egyelőre még Bécsben van. Várjuk meg, miként intézkedik a sors! X. Folyambajnokság Csillogó hullámain a Dunának, tarka, szemkápráztató eleven az élet. Valósá­gos vizikaraván nyüzsög a Vikinghajó körül. Felvonultak a folyamőrségnek nagy motoros csónakjai is és a rendőr­tisztek motorhajója is ott kering a vízi esónakház és a megyeri partok között. — Mi az? Mi van itt? — érdeklődik Dagi ur —, aki most riadt fel délutáni szendergéséből. Nagy, kerek monoklit visel a szeme körül. Az ökölcsapás emléke ez, ame­lyet Buck Lary bokszbajnok nyomott szeme alá az emlékezetes monostorszi- geti találkozón. De meg kell adni, hogy Dagi ür hősiesen inegáilotta helyét, fel­tartóztatta az ellenséget, alkalmat adva arra, hogy a szerencsétlen amerikást kiszabadítsák barátai a banditák hatal­mából. — Mi van? — ismételgette, míg ide­gesen hunyorgatott dagadt szemével. Bántotta az erős napfény. — Hát nem tudod? — Ha tudnám, nem kérdezném. — Most tartják meg a folyambajnok­ságot. Ez a szezon legnagyobb uszó- versenye. — S innen startolnak? — Innen. — Ezt megnézzük. S immár felvonul ünnepies méltóság­gal a két hajó: hozza a versenyben résztvevő urakat és hölgyeket. A hajók féloldalra dőlnek s a fürdőtrikós alakok egyszerre ugrálnak a vízbe a zászló­jelre. A következő pillanatban már csak az úszó fejeket látni az erősen felkavart habzó ár felett, mintha úszó dinnyefeje­ket vinne a viz az újpesti hid felé. A versenyzők le fognak úszni majd­nem a Margithidig, ami elég messze van, hat kilométer ide. Már, aki eljut odáig. Mert egyik-másik megunja a küzdelmet és félúton feladja a versenyt hogy valamelyik mentőcsónakban pi­henje ki a távoluszás fáradalmait. Az úszókat száz meg száz csónak kiséri. Itt-ott láthatóvá válik egy-két moto­ros is. (Folytatjuk) mos! leiem meg i Uj kulcs az em&erismerethez! Dr. Müller Vilmos: Minden»arcunkra uan Írva... Az arcisme modern, nagy müve, 206 oldalon, 203 illusztrációval. Gyönyörű kivitelben P 4.80 Miképpen lehet az arc vonásaiból az ember jellemére következtetni? Milyen lelkületű ember áll előtte? Mindezekre választ ad ez a rendkívül érdekes könvv Megrendelhető a vételár, P 4.80 és a posladij. 61 fillér előle ges beküldése ellenében, vagy utánvét mel leli a Magyarság könyvosztáiya utján, Bpest, Éskü ut 6 «poitr 0 Sáros! György a jövő héten már meg fogja kezdeni tréningjét, ami ugyan még nem jelenti azt, hogy hamarosan eí is foglalhatná helyét a Ferencváros csapatában. Ha pedig majd újra játszani fog, ám törheti a fejét, hogy valójában mire is tartalékolja az erejét, hogy ne mond­juk, a— bordáit. Ha úgy érzi, hogy elsősorban a Ferencváros elveszített pontjait kellene vissza­szereznie, akkor a bajnoki mérkőzések végezté­vel, a párisi világbajnokságra aligha fog épkéz­láb csatárra való maradni belőle, ha viszont netalán úgy gondolná, hogy őreá mindenekfelett Parisban szüksége lesz a magyar labdarúgás­nak, akkor ám ezután jő lesz kitérnie az eljövendő ellenfelek védőjátékosai elől. De még ebben az esetben sem volna hiábavaló, ha az MLSz, vagy a szövetségi kapitány, minden mérkőzés előtt és minden eshetőségre fel­készülve, Súrosi nyakába akasztanának egy táblát ezzel- a felirással: Are bántsátok ötl... Mert azok a bordák minden valószínűség szerint mégsem maguktól törtek el?... 0 Magyar—svájci atlétikai mérkőzés folyt le a nemzetközi atlétikai szövetség párisi kongresz- szusán. A különös soronkivüli mérkőzést Svájc delegátusa provokálta ki, aki ugyanis élesen tiltakozott az ellen, hogy Magyarországot is besorozták az elsőosztályunak minősített tíz atlétikai nemzet közé, ami a kongresszusi üléseken három szavazati jogot jelent, mig a másodosztályúnak minősített Svájc csak két szavazattal bir. A tiltakozás eredményeként az elnök szavazásra tette fel a kérdést, hogy Magyarország és Svájc közül meiyik kerüljön be az első osztályba? A szavazás 8:7 arányban Magyarország javára végződött, annak ellenére, hogy Sztankovits Szilárd, a magyar delegátus, tartózkodott a szavazástól. Svájc atlétikája ezúttal hosszú évek után újra hallatott magá­ról. Náluk minden bizonnyal úgy gondolják. Ez is valami!? 0 Osztrák olimpiai vívók Budapesten. Bécs- ből jelentik: A március 13-án Budapesten el­döntésre kerülő osztrák—magyar Barátság-kupa kard- és tőrversenyén az osztrák szilieket a következő versenyzők képviselik: Tőrcsapat: Ernst Bayion (Union Fecht Club), Fischer (UFC), Lion (UFC), Losert (Wiener Sport Club). Kardesapal: Loisl (UFC), Losert (WFC), Sud- rich (UFC), Weczerek (Klagenfurter AC). A fentemlitett vívók tagjai voltak a. berlini olim­piai játékokon szerepelt osztrák olimpiai csa­patnak s résztvettek a párisi világbajnoki versenyen is. () A BSE jubilárls kardvivóversenye. A Budapest Sport Egyesület március 20-án, vasár­nap megalakulásának 25 esztendős évfordulója alkalmából országos elsőosztályu kardvivó- versenyt rendez, amelyet a Magyar Vii'ó Szövet- ság világbajnoki válogató versenynek minősí­tett. A verseny győztese a Budapest kardbajnoka címet, valamint a BSE „Toldi-plakettjét" nyeri el, a II., III. és IV. helyezettek ezüstplakettet, a többi döntőbe jutott vívó pedig brónz- piakettet nyer. A versenyre tiszteletdijakat a székesfőváros hivatali előkelőségei ajánlot­tak fel. lŐSPOttT () Megint megvertek két verhetetlennek hitt lovat a csütörtöki ügetőversenyen. A program szerint három verhetetlen ló futott: Décse, Levente és Kuno. Az első kettő kikapott, csak Kuno győzött. Décse négy lónál harmadik volt. A hatodik futamot a múltkor sok galibát okozott Hyperol nyerte, de most nem Székely hajtotta. Ez a hendikep nagyon csúnya volt, mert a lovak Ubasorban jöttek be a célba és hét-hét induló közül kettőt távoloztak. Biztos volt az első az amatőrversenyben, de tisztátalan ügetés miatt kidobták: Ebben a versenyben három favorit kapott ki. A kővetkezőben ismét megverték a nagy favorit Liberty-Hanovert, utána pedig Levente kapott ki Bakafántostól. Soldost start- meghiusitás miatt szigorúan megüntették, Dózsát pedig figyelmeztették, hogy egyenesen hajtson. Csak két futamiban volt három hely, a többiben — mint előre megírtuk — kis mezőnyök indul­tak. A versenyeket végignézte Wiltshire, a leg­jobb bécsi hajtó, aki évekig nálunk is hajtott. Az eredmény a következő: I. futam: 1. Willy (3, Feiser), 2. Paprika (3, Vorst), 3. Magnézium (4, Steinitz). I. m.: Darák, Cynthia II., Varázs II. 10:20, 19, 39. Be­futó: 105. — II. futam: I. Pika (4, Feiser), 2. Liselotte (2K, Zwillinger), 3. Décse (4:10, Marschall). I. m.: Lutri. 10:37. Befutó: 105. — III. futam: 1. Happy End (6, Vay gróf), 2. Be­törő (7%, Vecseklőy), 3. Dundi (4, Baik). I. m.: Ildikó, Biztos (mint első diszkvalifikálva), Risiko, Bohém. 10:51, 14, 13. Befutó: 190. — IV. futam: 1. Zivatar (2%, Maszár F.), 2. Liberty-Hanover (pari, Maszár I.), 3. Mátka (3, Benkő). I. m.: Four, Chalimar. 10:54, 16, 13. Befutó: 156. — V. futam: 1. Bakafántos (4, Raymer), 2. Levente (6:10, Zwillinger), 3. Epilog (3, Baik). I. m.: K. L., Bicskás, Kundry. 10:71, 23, 13. Befutó: 229. — VI. futam:'1. Hyperol (pari, Fiszter), 2. Marlene B. (3, Baik), 3. Bandika (3, Földi). I. m.: Imréd II., Rejtély, Ugyanis, Get-on. 10:20, 12, 12, 13. Befutó: 95. — VII. futam: 1. Kuno (4:10, Kovács J.), 2. Pandur (6, Raymer), 3. Csa­lán (20, Kovács II.). 1. m.: András, Pusztaberény. 10:14, 12, 18. Befutó: 58. — Vili. futam: 1. Balbo (5, Steinitz), 2. Várta (3, Zwillinger), 3. Lenke (2Galla). I. m.: Pusztakürtös, Nikla, Bessy L., Bajadére, Dajka, Démon, Céda, Buza- kalász, Téma. 10:63, 26, 22, 21. Befutó: 2.34—166. — IX. futam: 1. Jónás (3, Dózsa). 2. Urpéter (pari, Vorst), 3. Cinka Panna (1%, Benkő). I. m.: Cifra, Pandur D. 10:30, 14, 13. Befutó: 62.

Next

/
Thumbnails
Contents