Magyarság, 1938. július (19. évfolyam, 145-171. szám)

1938-07-31 / 171. szám

6 MBSSSBSiSk igsgHiE filial üi A Nemzeti Szocialista Magyar Párt Hungarista Mozgalom hírei A NSzMP Hungarista Mozgalom kebelében megalakult elektromos szakcsoport célja: az elektromos szakmai érdekképviselet kiépítése. Az elektromos ipar egyike a legfontosabbaknak és felöleli a villanyszerelő, műszerész, elektro­technikus, rádió, telefon stb. szakmákat. Ennek ellenére azt tapasztaljuk — különösen — a ma­gyar kiskereskedőknél és kisiparosoknál, vala­mint a szakmai szellemi és fizikai-szellemi munkásoknál is, hogy képtelenek — egész életük munkásságával — előbbre jutni és ered­ményt elérni. Nagyon jól tudjuk, hogy a nagy­kereskedelem és ipar teljesen zsidókézben van és ennek következtében a magyar kiskereskedők és kisiparosok képtelenek felvenni a versenyt a zsidó kereskedőkkel és vállalkozókkal. Ennek a lehetetlen állapotnak a becsületes eszközökkel való megszüntetése, a magyar elektromos szakma létfeltétele. Ezt azonban csak egységbe tömörüléssel és ennek keretein belül, egységes árubeszerzéssel érhetjük el. Az elektromos szak­csoport tervbe vette, hogy állandó szaktan- folyamok tartásával és szakmai megbeszélése­ken — megtárgyalva a szakmát érintő problé­mákat — felemeli a szakmát elesettségéből. Munkfis-közvetitésse! lehetővé akarja tenni, hogy a kisiparos és kereskedő, megbízható és intelligens magyar munkással dolgozhasson. Ennek a tervének a keresztülvitele végett fel­hívja a szakmai kisiparos és kereskedő testvére­ket, hogy jelentkezzenek a csoportnál. Jelent­kezés és tagfelvétel: minden este C—8 órák között, VI., Andrássy-ut 60., földszint 2. szám alatt. Cső. ortvezető: Buchinger József, helyet­tese: Bozsó J. Gábor. Kitartási ¥ A NSzMP Hungarista Mozgalom Pestszent lőrincen e hó 31-én vasárnap délelőtt 11 órakor nagygyűlést tart a Baumcister-féle nagyvendéglő ben. Felszólalnak: Hubay Kálmán országgyűlési képviselő, Málnást Ödön, Maczáh János, Kere­kes Béla dr. és Harth Ernő. ■k A NSzMP Hungarista Mozgalom III. kerületi szervezete augusztus 6-án, Óbudán a Mát hé Ferenc-féle vendéglőben (Kórház-utca 66.) nyil­vános tagértekezletet tart. ¥ Felhívás! A NSzMP Hungarista Mozgalom elektromos szakcsoportja felhívja a szakmai testvérek figyelmét a csoport munkásközvetitő szervére. Felkéri a csoport a keresztény, magyar kisiparos és kiskereskedő testvéreket, hogy alkal­mazotti igénylésüket a csoportnál jelentsék be. Egyben a munkanélküli testvérek jelentkezését is kérjük. Jelentkezés és tagfelvétel: minden este 6—8 órák között, VI., Andrássy-ut 60., földsz. 2. Csoportvezető: Buchinger József, helyettese: Bozsó Gábor. ★ A NSzMP Hungarista Mozgalom 11. kerületi szervezete nagysikerű kerületi gyűlést tartott, e hó 20-én az Erőd-utca 18 sz. alatt levő párt­helyiségében. Felszólaltak: Fabinyl Lili, Hor­váth József és Tihanyi Ferenc. ★ Felhívási A NSzMP Hungarista Mozgalom gazdasági hivatala felhívja mindazokat, akik a párt részére befizetéseket eszközölnek, hogy küldeményeiket kizárólag a 24.100 számú „Hubay Kálmán, Széchenyi Lajos gróf, Kudász Érnő dr" cimü postatakarékpénztári csekk­számlán juttassák el. Kudász Ernő dr. s. k., gh. főnök. A Nemzeti Szocialista Magyar Párt Hunga­rista Mozgalom egyre gyarapodó tömeg előtt tartotta meg értekezletét, julius 29-én este a XIII. kerületi Bodor-utca 14. szám alatti ven­déglő tágas termében. Tímár András a munkás­ság hazafias és szociális átalakulásáról, Rig- mányi Sipos Gyula a ma fennálló párturalmi rendszernek a magyar faj érdekében való meddő eredményéről, Egyéni Károly a nemzeti szo­cializmus munkásproblémáiról értekezett, mely­nek végeztével lelkes hangulatban ért véget az értekezés. ★ A Nemzeti Szocialista Magyar Párt Hunga­rista Mozgalma a XIII. kerületben vasárnap, e hó 31-én délután fél 4 órakor kerületi érte­kezletet tart, XM., Róbert Károly-kőrut 72. sz. alattu Hajdú-féle vendéglő nagytermében. A köz­ponti szónokon kívül felszólalnak: Tokaji, Mándi és R. Sípos testvéreink. A Meskó Zoltán vezetése alatt működő „Magyar Nemzeti Szocialista Földmives cs Munkás Párt 1932“ hírei Megtaláljuk a módját annak, hogy együtt- baladjunk a jobboldali testvérmozgalmskk'al. A nemzeti szocialista pártok összefogásának gyönyörű példáját adta a Királyi Pál-utca 7. sz. alatti központban megtartott értekezlet. A zsú­folásig megtelt termekben bárom szélsőjobb­oldali mozgalom vezetősége adott egymásnak találkozót: a vendéglátó „Magyar Nemzeti Szo­cialista FŐldmives és Munkás Párt 1932“, a Hungarista Mozgalom és a Schmidt János veze­tése alatt álló frontharcos Nemzeti Véderő Párt. Bozóky Lajos dr. nyitotta meg a taggyűlést. 1932 junius 17. óta harcolunk a jobboldali eszme szinmagyar lélekből fakadt elveiért és 1932 óta keressük az utakat, amelyeken minden velünkérzö magyarral együtt küzdhetünk. A hat év legnagyobb eredménye, hogy ma a jobb­oldali eszmét az ország minden embere ismeri és most már mi mosolygunk azokon a támadá­sokon, melyek még ma is felvetik a kérdést: mit is akarnak a nyilaskeresztesek? Feleletünk erre a sokszor naiv és sokszor alattomos kér­désre, hogy kérdeszék meg a magyar falu népét, a gyárak dolgozó munkásait, a tisztviselőt és iparost és megtudják, hogy minden egyes keresz­tény magyar a legaprólékosabb részletével is tisztában van a jobboldali eszmékkel. Bozóky Lajos dr. ezután ismertette az abád- szalóki választást, amelyet Meskó Zoltánnal harcolt végig. A hallgatóság zajosan ünnepelte Meskó Zoltánt és az abádszalóki választókerület nyilaskeresztes népét. örömmel üdvözli a megjelent pártok vezető­ségi tagjait, majd ezeket mondja: — Szerényen és igénytelenül állunk ide, amikor magunkról esik szó, de telhetetlenek és megnemalkuvóak leszünk, amikor áldozatokra hiv a történelem — a nemzeti szocialisták sorsdöntő történelme. Ezután Kerekes Béla dr. emelkedett szólásra. Az egybegyült hallgatóság lelkesen tüntet a szó­nok személye és az együttműködés mellett. A nemzeti szocialista mozgalom alapelveit fejte­geti, rámutat arra a fegyelemre, melyet az általa képviselt mozgalom tanusit most — a küzdelmek és válságok idején. Az igazi, a hami­sítatlan alkotmányos elvekért nyúlunk vissza és ezeket a szentistváni hagyatékból ránkmaradt ősi elveket akarjuk a XX. század magyarságá­nak életébe iktatni. Pár évvel ezelőtt fantasz­táknak hirdettek minket, amikor a magyar faj védelmében törvényes — antiszemita intézkedé­seket követeltünk. Hogy mennyire nem voltunk fantaszták, bizonyítja, hogy úgyszólván minden kormányhatalmi ténykedés számára mi szabtuk ki az utat, minket akarnak utánozni. Elfelejtik azonban mozgalmunk legfontosabb elvét: az erkölcsi megujbód&st, mely uj emberek tetterös akaratán keresztül fogadja el csak a nemzeti szocialista Intézményeket és átformálást A mai nagypénteki magyarság estéjéből nyújtom ki kezem és ennyit mondok csak nektek: Kitartás! Schmidt János, a Nemzeti Véderő Pártja nevében üdvözli a Királyi Pál-utcai központ vezetőségét A frontharcos katonák egyetlen célja a nemzeti szocialista állam megalkotása. Itt állunk frontharcos fegyelemmel, hogy őrköd­jünk a lélek mozgalma mellett. Ápoljuk a lövész- árkok hősies szellemét, mely nyugtalan és áldo­zatra kész, ha fajtája lelki, erkölcsi, anyagi zül­lését látja. Magyar Nemzett Szocialista Párt hirei Értesítési Augusztus 12-ér« tervezett bécsi hajókirándulásunkkal kapcsolatban közöljük testvéreinkkel, hogy a rendőrhatóságok nem adták meg részünkre az utlevéinélküli csopor­tos határátlépési engedélyt, igy tehát a külön hajót nem áll módunkban elindítani. Ezzel szemben azonban az eredeti program némi meg­változtatása mellett, a kirándulást azok részére, akik szabályszerű útlevéllel rendelkeznek, mégis megrendezzük. Ezen résztvevő testvérek az utat a menetrendszerinti bécsi hajóval teszik meg, mely indul augusztus 11-én este 10 órakor a Ferenc József-hjd mellett DGT hajóállomásról és visszaérkezik augusztus 15-én, hétfőn este 9 órakor. A menettérti jegy ára 12.50 pengő. Fel­kérjük mindazon testvéreket, akik előjegyeztet­ték magukat, hogy amennyiben a fenti változás mellett is módjukban áll a kiránduláson részt- venni, ebbeli végleges szándékukat legkésőbb augusztus 5-ig közöljék Hegedős főtitkár test­vérrel, a menetjegy egyidejű beküldése mellett. Az ottartózkodás költségeire 50 pengő erejéig márka igényelhető, melynek beszerzését a pengő összeg lefizetése ellenében szintén vállaljuk. Rendezőségi iroda: 11., Zsigmond-utca 1. Tele­fon: 157-212. •k A Festetics Sándor vezetése alatt álló Magyar Nemzeti Szocialista Párt budapesti főkerülete szeptember 4-én, vasárnap egésznapos hajó- kirándulást rendez Ercsibe. A résztvételi jegy­ára 1.20 pengő. A vendégek szórakoztatására rendezői gárdánk kitűnő programot Állított össze; kedvező idő esetén strandolás, szabadtéri sütés, szépségverseny, tombola, tánc stb. Jegyek elővételben kaphatók a párt Zsigmond-utca 1. szám alatti központi helyiségében Hegedős fő­titkárnál. Telefon: 157-212. ★ A Festetics Sándor vezetése alatt álló Magyar Nemzeti Szocialista Párt augusztus 2-án este 7 érái kezdettel, Zsigmond-utca 1. szám alatti helyiségében nyilvános taggyűlést tart Felszó­lalnak: Dücső Jánosné dr.-né, Collas Tibor dr. és Bodnár István dr. ¥ Felhívást Néhai vitéz Marsovszky György dr. főkerületvezető testvér halálának egyéves év­fordulója alkalmával e hó 31-én tervezett ke­gyeleti stafétafutás — hatósági beavatkozás folytán — elmarad, így tehát a kegyeleti ünnep­ség a farkasréti temetőben nagy halottunk sír­jánál fog lezajlani délután 5 órai kezdettel. Időszerű! Időszerű! Most vegye meg! Blrcher—Bennen Gyümölcsétel ak is nyersfőzelékek ...................................t.50 Kapltdn Mária: Zöldség és gyümölcs házi konzerválása ....... 1.80 Rucsányi: Nyerskoszt ....... 3.— 100 mód a gyümölcs elkészítésére . . . —.96 100 recept a burgonya elkészítéséhez —.06 100 mód a főzelékek és saláták elk'észi tésére . —.96 100 francia tojásétel ...........................—.86 100 diétás recept és étrend ..... —.98 Soós Aladár dr.i A diétás konyha tech­nikája .......................................................S.80 Megrendelhetők a Magyarság könyvosztá lyában, Budapest, Eskü ut 6. Vidékre portó. As it bélyegben is beküldhető. Göbbels: „A demokratikus országok készek lennének Európát a legvéresebb bábomba hajszolni!“ Boroszlóböl jelentik: Göbbels dr. biro­dalmi miniszter beszédet mondott az itteni népgyülésen. Rámutatott arra, hogy a né­met birodalom nehéz gazdasági és politikai küzdelmet folytat létéért. A demokratikus országok ez alkalommal sem tudják és nem is akarják megérteni Németországot. Sőt ezek az országok készek lennének arra, hogy Európát a legvéresebb háborúba hajszolják, ha ezzel meg tudják szüntetni Németország­ban a nemzeti szocializmust. Ezzel a szándé­kukkal azonban elkéstek. Megbélyegezte a külföldi sajtó egy részé­nek németellenes hazugsághadjáratát, majd igy folytatta: — Akik évekkel ezelőtt jártak a biroda­lomban, azok is fel tudják mérni, hogy mi minden változott Németországban az elmúlt öt év alatt. Németországban uj életszerűié* let gyökerezett meg. Még nagyobb váltós záson ment át maga a nép. A világ zsidósá* gának sopánkodásával egyáltalán nem törő­dik és nem lesz ideges semmitől sem. Ép­pen igy nem disziti fel magát olcsó babérok­kal. Ezután a Hitler és a nép közötti szoros kapcsolatot méltatta. Hitler Adolf — mondta —a német birodalom és a német nép meg­testesítője. Az az igazi demokrácia, ahogy azt a németek értelmezik. Ez a vezér és a nép közötti kapcsolat demokráciája, a te- kintélyi alapon álló demokrácia, amelyben elő lehet készíteni és meg lehet oldani a kérdéseket. .......mii maBBBHCOMBM WIBIW " Beszélnek az asszonyok az egykéről és az egyséről Igen tisztelt Szerkesztőségi Könnyítsék meg végre « gyermektelen, válni akaró házaspárok válásét! Pár évvel' ezelőtt nő- és családvédelem címén megszigorították a válásokat. Helyes ez akkor, ha valóban családvédelemről van szó és egy vagy több gyermek jövőjét védi az állam ezzel. Magam részéről ugyan kétlem, hogy elő­nyős a fejlődő gyermekiéiekre az, ha két egymással örökösen gyűlölködő, a gyerme­kek előtt egymást becsmérlő ember mellett növekednek. Talán vannak még önfeláldozó szülök, akik meg tudják valósítani azt, hogy a jóizlés határain belül külön utakon, de mégis egymásmelleit élve, bölcsen bele­nyugodnak a megváltozhatatlanba — a gyermekért. Ilyen esetekben nagyon helyes és bölcs dolog a családvédelem. Sajnos, igen nagy számban vannak olyan esetek, amikor a nővédelem nem egyéb, mint egy- egy kapavágás a nemzet sírján. Különösen vonatkozik az állításom olyan esetekre, amikor gyermektelen házaspárok válási szándékát akadályozza meg a bíró­ság. Tele vannak az ötórai teák, divatos uzsonnázóhelyek, strandok agyonkozmeti­kázott „meg nem értett“ asszonyokkal, akik ideiglenesen tartásdij elmén, törvényesen kizsarolt pénzekből élnek és csakazért sem válnak, nehogy dolgozó, görnyedő férjük uj asszony mellett, uj családot alapíthasson. Kevés férjnek van arra pénze, hogy magán­detektívvel megfigyeltesse különváltan élő lelesége magánéletét. De a néha bolondul lovagias magyar ember talán nem Is tartja úri dolognak az Ilyesmit. Hány ezer és ezer filmtől, színháztól, zsidó sajtótól megszédült nő rúgta oldalba az otthonát, züllesztette le kültelki kifőzés színvonalára a háztartását és hány ezer és ezer gyermek nemszületett meg az ilyen szédült, jaj a vonalaim, nők miatt. Ha a nemesebb életigényekkel fellépő férj kijön a nyugalmából és meglegyinti őnagysága áramvonalát, elég e|y orvosi lát­lelet szerinti kék folt és nővédelem cimén a bíróság megtagadja a férj hibájából a válás kimondását. Ilyenkor az értékesebb, komolyabb életre vágyó, dolgozó férfi összeszedi a cókmókját, keres egy legénytanyát és összeszoritott foggal fizeti őnagyságának a tartásdijat. Ha csak különös szerencséje nincs és nem jön egy mesebeli harceg, vagy legalább is vezér- igazgató, akinek kedvéért őnagysága haj­landó újabb igába hajtani dauerolt fejét. Ha a magányos férj, szívből vágyakozva a szép tiszta, derűs otthon és a gyermek után, összeakad egy, a jó Isten által is magyar feleségnek és anyának teremtett nővel és igazaibb családalapításra vágyik, kész a tra­gédia. A feleség nem hajlandó csakazért sem válni, nehogy az exférj egy rendesebb nő mellett csakugyan boldog legyen és a születendő gyermekek tartásdijigényét be­folyásolják. Könnyítsék meg a gyermektelen házas­párok válását! Állapítsanak meg méltányos tartásdijat a gyermektelen feleségnek, de te­gyék szabaddá a férjet a magyar nemzet, a jövő érdekében! Ne fosszák meg az újabb családalapítás le­hetőségétől a válóperes férfiakat. Ne legyen egyse, ha több is lehet. így kivánja a ma­gyar jövő. Tisztelettel, hívük Keresztéig Mária k Igen tisztelt szerkesztő Ur! Hozzászólva az egyke-problémához, ismé­telnem kell az eddig hangoztatott szomorú tényeket, de mondok uj igazságokat is. Egyke van a szegény magyar falvakban, mert a sok nincstelen földnélküli szülő te­hetetlen nyomorúságában, hogy adjon több­nek életet? Hiszen az egyke is satnya pe­nésrvirágnak nevelkedik répán, táaxtalev*­sen. Ahol a tejet idegennek fejik ki, s as egyetlen malackát is adóba hizlalják, lehet-« ott több életöröm? Egyke van a kisbirtokoe parasztok közt is, sőt a fővárosi középosztály polgárai kö­zött is. Mert a leányok nagyrészt gyárak, műhelyek, irodák nehéz levegőjében her* vasztja el fiatalságát is rombolja szervese- tét. Mert mi, úgynevezett dolgozó nők jó­részt későn megyünk férjhez és le kell mon­danunk a gyermekek neveléséről is. Mert minden kisember felesége üzletben, műhely­ben tölti majd az egész napját el t igy nem jut a fözökanálhox s a bőlctőringaldthoz elég ideje. Álért a fiatal férfi számára nincs éM> lehetőség, megfelelő kereset a csatádat apt* fáshoz, S az, aki már jól jövedehnaző biztos állásiba jut végre, nem fiatalember már. Fá­radt, fanyar, cinikus. A sok szabadságtól teste-lelke romlott és beteg. Nem apának való, maga is ápolásra szorul. Bűn az egyke ott, megbocsáthatatlan, för­telmes, nemzetellenes nagy bűn, ahol «ff divatnak kultiválják. A budai luxusvillákban, a modern pesti lakások ezreiben s a vidéki kastélyok pazar, termeiben. Ahol mopszlikat, foxikat, agara­kat mosdatnak a márványos fürdőszobákban és minden asszonyt gond abban merül ki, hogy melyik legyen az uj kalapformn ás milyen ruha alkalmas a korzósétára. Hát én a következőket üzenem a sok ráérős, öltözködős, kutyaölelgetős anyaság- ellenes szépasszonynak: Sétaautózzanak ki néha az Auguszta* telepre, a Babértelepre s az óbudai tégla­gyárakhoz is. S ott a porban, pocsolyában játszadozó ezernyi kis utcagyerektől kérdez­gessék meg, hogy laknak, miben laknak, hogyan nevelkednek?... De nézzenek be a kátrányos fedelű vityillókba s a kecskeól­nak gondolt kis bódékba is, hogy hány gyer­meket számol ott egy család? ... El fognak sápadni a rémülettől, mert a valóság döbbenetes. Többke van a kültelkeken, egykés, bel­városi kutyás dámák! Többke! Innen özönlik be májusban a sok ron­gyos, fáradt asszony, hogy részt vegyen a Váci-utcai nagy anyáknapi ünnepségen. Hogy igazolást adjanak róla, miszerint 8—10—15 gyermeket nevelnek becsülettel a magyar hazának. Ott kint a patkányos, penészes ódukban, tej, vaj, hús nélkül. Sőt uj ruiha, cipő nélkül. Innen érkeznek be százan és százan a párpengős segély remé­nyében. De kardlappal szorítja hátra őket a diszruhás rendőr, mert csak a fele fér a te­rembe. Az irigyelt meghívottak pedig ott bent könnyezik meg a szép szónoklatokat és a mellükre tűzött nemzetiszinü papirkitünte- tést.,. Ez a két véglet nem találkozhatna vala­hol? ... E két szélsőség ellen nem lehetne küzdeni? ... Ha a többkés szegény családok kitünte­tésül több kenyeret és megfelelő lakást nyernének.^ mennyi szép, egészséges és ép gyermeket is nevelhetnének továbbra is a magyar hazának. S akkor talán elérkezhetne egy uj nemzeti élet hite és reménysége is! Árkossyné Szabó Margit, fővárosi tanítónő. MOOT JELENT MEOI a napfürda^fis as a napsai® VftsArotja me« ntlCSAtVYI GYULA dr. nagy szerit művé! Ára csak 2.110 Kapható» „Mafryarsácf" ZOnyrosztAlrában, Eakfl ni i

Next

/
Thumbnails
Contents