Makó és Vidéke, 1947. január (2. évfolyam, 2-25. szám)

1947-01-03 / 2. szám

1 évfolyam 2. szám 1947. január 3. péntek Ara 40 fillér * I (SAIADIEGTEI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI NAPILAPJA Bán Antal iparügyi miniszter 1 -Lövöldözések, tűzharc, őrizetbe- vasárnap Makón beszél |j vétel Szilveszterkor Apátfalván Január 14-én Írják alá a német és osztrák békeszerződést Egy törvényes rendelkezés, amely a gyakorlatban bevált A kishaszonbérleti rendelet előnyei és végrehajtása Mint közölték, az osztrák nép bi­zakodással tekint ez elkevetkezö bé­kekötés felé, amelytől boldogulását ée jobbléiét várja. Az a tény, hogy a Szovjetunió karácsonyra 50(i0 hadifoglyot bocsáj- tott haza a hadifogságból és több iskolát és lakás bocséjlott ez osztrák nép rendelkezésére, valamint az an­gol 10 millió fontos segély az Ausz­triával szemben tanúsított bizalom megnyilvánulása. Renner osztrák kancellár a napok­ban nyilatkozóit az amerikai hn ügy­nökség kiküldöttjének Ausztria bél­és külpolitikájáról. Renner nyilatkozatában kifejtette, hogy Auszlria teljes politikai és gaz­dasági szuverénitést és az osztrák tulajdon megőrzésé! követeli. Katonai téren 30 ezer főnyi ősz­1 met jóvátétel szigorú betartását és i Ausztria megkinzollainnk kihallgatá- i sát a békeszerződés, valamint az ál­lamszerződés megkötésénél. Birmingham kémikus nyilatkozata az atombombánál Birmingham professzor, a londoni Callington-egyetem kémiatanára, aki nagyban hozzájárult az atombomba megteremtéséhez, 9 napokban nyi­latkozott az atombombáról. Beszédében megemlítette, hogy min­denki az felé az irány felé hajlik, hogy az atombombát és annak tit­kát szigorú titokban kell tartani. Megítélése szerint ez helytelen, mert akkor, amikor az egyes nem­zetek erről a iitokbanlartásról beszél­nek, nem veszik észre, hogy maguk­nak csinálnak kárt. Beszédében külön kiemelte, hogy az atombombát, mivel azt nem bé­kés célokra használták fel, a legrö­videbb időn belül meg kel! semmi­síteni, mert ellenkező esetben egy rnessondoi^t’f.n cselekedettel olyan hatást érhetnek el, amiért nem ér­demes élni. Zárószavéban kérte, hogy az atom­bombát békés célokra használják fel, hogy ezáltal segíthessünk sokat szen­vedett embertásainkon és önmagun­kon is. Lövöldözések, tűzharc Apátfalván 13 fogú rendőritulönitmény vonult ki a helyszínre — R ihailgetfák a román haftárvadáezokat Hivatalos helyről nyert értesülé­sünk szerint, januér 1-én este 11 érakor a rendőrjérőr vezetője Apélfalvóról telefon utján segít­séget kért a makói kapitányságtól, mivel olt egy román tiszt, és há­rom katona garázdálkodik. Tóthkésa Béla rendőrhadnegy, ügyeletes tiszt két nyomozóval és hz rendőrrel fazonnal kiszáll a helyszínre. A rendőrkülönilmény a románokat mér nem találta a Gazdakörben. Megállapítást nyert, hogy maga­tartásuk miatt ellenük kifogás nem merült fel. A határon való átlépésre Lippai határvedász őr­mester — jogtalanul — írásbeli engedélyt adott egy [román tiszt­nek, hogy magyar területre jö­hessen szilveszterezni. Á különítmény azonban a fent említett helyiségben találta Nyíri Bálint -határvadász tizedest, aki it­tasan — szolgálatból jőve, pus­kával —, betért a mulatságra. A rendőrök megérkezése után Nyíri a Gazdakör előtt a rendőrök fel­szólítására nem akarta átadni, hanem puskájából két lövést eresztett meg, mig a harmadik kí­sérletnél a tőle három méternyire álló rendőrre irányított puskája „csütörtököt" mondott. Ezután Nyíri [futásnak iramodott. JTöbb rendőr üldözőbe vette. Ekkor már nagy dulakodás támadt, sorozatos pisztoly és puskalövések reszket­■■ tették meg a levegőt. A rendőrök- i nek sikerült Nyírit erős hajsza után elfogni és lefegyverezni. A dulakodás közben Máté Dezső apátfalvi lakos gyalázó kifejezé­sekkel uszított a rendőrség ellen s ezért nevezettet azonnal Makóra szállították. A rendőrség őrizeté­ben van. Nyíri Bálintot a dulakodás köz­ben súlyosan bántalmazták és va­lószínű, hogy holnap a kórházba szállítják. A tegnapi nap folyamán mun­katársunk felkereste a határvadész- század parancsnokságát, ahol az ügy kivizsgálása teljes eréllyel fo­lyik. Az jidőközben Romániába visszatérni akaró román határva­dászokat elfogták és kihallgatásuk végett a helyi parancsnoksághoz kisérték be. Értesülésünk szerint kihallgatásuk már meg is történt és ma adják át a romániai illeté­kes parancsnokságuknak. Való­színű, hogy a holnapi nap folya­mán megkezdődnek a tárgyalá­sok a fenti ügy kivizsgálása vé- ' gélt Magyarcsanádon. Nem másról van szó, mint a köz­társasági kormány 10.970/1946. ME. számú kishaszonbérleti rendeleiről. Ez a rendelet megközelíti e való éle­tet napjainkban. Mindenesetre olyan és annyit ér minden rendele! vagy törvény, amilyen mértékben érvényt szereznek alkalmazásával a gyakor­latban. A fentemütelt számú rendelet érvényrejuttatáe'énak előfeltétele a fő­bérlő szakosztály, valamint a föld­munkások és kisbirtokosok csoport­jának ébersége. Egypár példát kell hogy felhozzunk ennek bizonyításéi*. A fentemlitett rnedelet 15. §-a ve- gyesbiróságra bízza a vitás ügyek elintézését. A vegyesbiróság áll egy bérbeadóból, egy kishaszonbérlőből és « járásbíróság elnökéből, vagy annak megjelölt bírójából.' A makói földmunkáscsoport a kisbérlök szak­osztályát, mely keretei között műkö­dik, nem hagyta és nem hagyja ma­gára. A nehezebb ügyek tárgyalására gyorsírót küld a földmunkásszakszer­vezet. Ehhez járul még az, hogy a tárgyalások nyilvánosak, a földbérlők mint hallgatók jelennek meg a ve- gyesbirósági tárgyaláson. Nem szólva arról, hogy szinte népi ellenőrzés alatt áll a tárgyalás a hallgatók és a gyorsíró részvételével. Egy hónapja sincs, máris 37 ügyet tárgyait le a vegyesbiróság, illetve hozott döntést. A döntések a legvitásabb esetekben is a törvény szellemében leitek meg­hozva. Érdekessége a dolognak az, hogy a bérbeadók kivétel nélkül ügyvédi képviselettel jelentek meg a tárgyaláson, nem úgy, min! a föld­bérlő kisparasztok, igazuk tudatában ügyvédi képviselet nélkül. A kisbérié parasztok teszik ezt azért, mert olt érzik a hátuk mögött a földmunká­sok és kisbirtokosok kisbérlő szak­osztályát. Ha figyelemmel kísérjük ezeket a vegyesbiróségi tárgyalásokat, meg­állapíthatjuk, hogy mennyivel egész­ségesebb a nép ügyét egy ilyen bí­róságnak a salyát kezébe tenni. Ez is megmutatja, hogy a vegyesbiróság népi szerv. A perekből, illetve vitás ügyekből az ügyvédek nem csinál­Lucernamagot U-hí S 1 liÉMIlSf Makó, Hunyadi-u. 2/a. —— WíaSaSÍCfiM UPs gabonakereskedő Telefon: 287. szám. ___:_____________ _________________________________________________________________________________;____________;___________________________ i tr ák hadsereg felállítását és ez osz­trák állami szerződés elismerését ké­rik. Külpolitikei téren követelik a né-

Next

/
Thumbnails
Contents