Makó és Vidéke, 1947. július (2. évfolyam, 147-172. szám)

1947-07-02 / 147. szám

*1 évfolyam 147. szám 1947. julius 2 szerda I Émmmm—arnmF ........... « M I U.J mpra J JWWMPM ■ vi sszaköltözArad-CSBRádi fiazdasáfllMiiriS ' ^■•PH'^F|J*Ml|^Jw8Wbb wtétetek meiwt tóid- Nim (hlÉ: BwcoWf^'fef) Liui . r hiteteket, Mkukóribár& és burgonyára. --i''A lögtoagashbb kamatot íízet-i, takaréte és folyószámla betételjrfe;-'1' f>«o;o e qisc 2175 I , . ..... .... . . . •.,, • ' ' ' '* ■ ’ *:-'■■ >töfe 'A.AMMMU.UI » IJMHAKM po««*T» <•*■» «•««■'» ■«•; J* T*,%* 0.ft&,< •lo*. ••*£; mnc a *r: íoffia’ r n k! Hí- *»i • .«.,. ,i» • ->**<, ml I*. % Hinden eddiginél hatalmasabb Őst- OS ■« n,t t„. /-h*T ■• ÜP*3 V w .-.,•. ived ^hbsyis hesév nav.i j|C» A«||i|fi|f B|lVw^A|ft: »£ uilui 8&éí óiéi aitsbofel öij OWS; ví. .«as \ó .,SkS9p9I4E« 11^fviaPoiS.Sa SK ~v*9& %, j*.,- •/, .löiüű/rstv* *: t » M m »*0s* — >1JÍ UO jííil .! jj.v'S •;,*> JÍJitfcí'á.ft./ r J;a8 '■ SbkSbfcU , ■ lepleztek le Franciaországban £4&i#lfH9Í ebamii-' -gee i>x40$ao> j '“••»• *1 , *fl wsbtt'>i |' ima .iá ,.ji*(i f* s» * -*,•»* • i» o.. Még ebben a hónapban páncélos hadosztályokkal at akartak venni ; a^WtaMat U jre, qauflőamöggyilkalása vezéttéVolnabeatamapást aiPPMöi «efe". Brasft jis'fe-^M^fSSrS 8Í8zta összeesküvés nyomara bukkant. 'ates«KeflaeÜ' délután a 'Trahcia b'felügy- 0,;yíífAíÁsztérium köklés'evaleriiirrt a"teg- ű5yfib^,obf/1%'űrt!öldi ' hírügynökségek tü t dösitöjértbk' távirétai nyomén mér ja tiszta kéj* nyerhető a íöldalatti szél­sőjobboldali mozgalomról, amelynek leleplezése ma . Péris legnagyobb 8zenzéciója. A francia belügymjj^sztériiw^b^ vatalos közleménye szennKm^r r&4B‘ végén megkezdődéit az -ugyneye^tyt „fekete mozgatón?" nregs'rétr^ezéét''' Sí ^oll^b|^^t^Í8Őj0^bolcl^ \ A nyomozás sorján.kiderült, hogy az összeesküvők kész' hkátttiVel dolgoztak ki és puccskieérietíéU e/ő- szakos utón ét akarták venni a ha- £8 földiát' • • • ** ’ *J siói iftflnciar jobbóldal 1 „hafatömál­‘Vételérekr dátérmáf július-végéire, vagy 4-í “legkésőbb eügúszftis 6-éra tözték ki. ohA£b<?tttfíléesküvők, * eküknek főhadi­szállása Rennes-ben, alvézérségé per ó‘ dig9 Vdfftféií-bán székelt, elsősorban? t 'L' a VWheái börtönt íkafták friágsiélini^ ^IfógyktfeábacfftsáE a mozgalom tó' dgyikf Veiérét, érítf egy hadifogoly fe- ®* feség?nek meggyilkolásáért bőttön- büntetésre ítélt a bíróság. j á A vannéáPbőrtön megrobanása jelt fld°CHnÍ> ^ Ibajénos polgárhd-.i bon^TirftirontOTOTff. átnelynek során , a keletrőrPtFUytífeatról felvonuló felö\ feéWk fMrf* bektetifétféri*?' majd meg- Uélléséra törekedtek votria.i. öl At' t összeesküvők konununiata pücC8róít>zóló' óihirekeT ösan^K te^O jaszteni,aazulánÖ)ediajaz_i8«^nB<y3 W -onalreia ófrézieokkal v ,a:. hezeH me%ö mep^áfe“ ürö^yáh megukHö^ akarták ragadni a hatarj!pafnij tjünnii z* f ^§^f^M^ef‘46v&rate újabb 6j4eítu^ö__részeteket,((fcozol a- njobboWaH földalatti sie^eípt tevéi'' ml kenységéröí ás terveitóh t CC.ií.- .. j ' ahUt^illésertek át ^ fi: A-.fekete 'ir»ozolorh“irteígjálf'a ne­gyed|k köztársaság megsemmishésére és diktatórikus rendszer bevezetésre 4*. :-VWaetóik közölt van ^plpi/tg jróf, ,a..dúsgazdag k*nci^j arisztokrata, egy bretángnei hetilap főszerkesztője, tQMábbá Henry rGuillaudot tábqrrjok. a jranqja csendőrség, .egyik fjeiíjtgye- -tője, Geoi ges Lpustenau L ncau tfqta- 1 lékos őrnagy, a feloszlatott szélpőjqpb oldaii .fekete kámzsa” nevű terror- szervezet volt tagja, valamint egy Jeenne de Valet nevű 90 éves inat Sőt ifidami, Válef ^zaTőnját Mussolini k,épe a^ott szőtték messzeégezó ^erv- veikw.** 'Róbert * iLevy' alfámfrgyésZ^$idat erqelt Pierre Rauit plébános eUen is, jakinelc Roterieij-falubeli iakásén el­rejtve több tucat gépfegyvert találtak.' A belügyminiszter tegnap qdélben drárpeL jhangu sajtőértekezleten: jelen­tette be iajriobboída!i összeesküvés ^elpp.«zését nes közölte, hogy (ovábbi .esetig, ken magasálláau”' szemé- lyisége^■ I%rtóztatása yárRat^. ' A francia .külügyminiszter ,és a francia, belügwrwiiszter közös^közle-' menyben >iélentették bp. fe?gy^ősz- szeeskflvés teijef»r.lel4firiié8^t .uürom- ,prömitálb*zerjaélyekre való (ekintef1 ínélkül” folytatják és a, vizsg^ífttot a’ deattíjeeabb mértókbén végigviszik. ■A jöbtíbldalí terrorszervezet; főha- dWzéllásáWiegyébként megtalálták p Péris elleni felvonulási tervet, amely- -nekafedéoieve, Jfék R-tery“>íolt. a A nyontpsA?. ajjt iskidefi^,';hozy <te-#SBzeesküvőkAa komrpugj^; párt tnWvébetí -qhámiailpip röplapoké) és manifesziumokat akaratakkieflni.hogy ürügyet tálaljanak a hatalom átvéte- 'létefaAltyef .kéi, örM^'hadosí­Kl aVrtó^hajjflhi. ö3‘ c s Vv ! De !Gá^t fö ““k*”* ffifegttlM'WiolAi Az Exchange Telegraph ma dél­előtti t#/i^^»t^ TP& ' vők államcsinyüket úgy akarták el índttáni! hogy rrtérényletet' rendeztek Alohttí de Gáúlle'ISbor'ftok étlen és a • merényletéit a felelőséget k kommu­nistákra Hárították' VOÍba. öbe | Az összeesküvők fSharffá^éif^én -fölélt adatok áulyösan komrpromitál- W a németországi - fthecia övezet mé^záYíó tísápateinák egy - téSzélf is és ezért1 á hyÖmozáét máf kiterjesz­tették a°badén badéhP; francia ‘főha­diszállásra is. Jy.bfigna iss.tb Kiderült, .-irosry a .kék R“vfelvonu­' 'fási ‘Héfv^ féljélSl? “s2ŐI<8i^8?ksl^)na szempontok szefüÍPáftcöltóÖ' hf A de pfeulle ellen ter^Sfef^tffény- ler"rutífri ‘sifábotÖrÓlP !^0hllíáásdPat kezcffek voínef ' á tröficftíbisáfly] ‘vk- suti háiozat ellert. tkam péc)]^ k TÖfl­pNrr£x„rsi;aí'rtr vo7“»ltí'í‘r»!E«Ríb#9» ,, A németországi Francia övezetben 25.000 katoáe cSÖtlakozásóra számí­tottak, akiknek nagyrészét már ille- ' ^ált^>íde?iddlfók'bto AZélVéíífek. f^árizs- “fibnP 6O00ea»z'éfe«k«v8 láHott 'kfeséfti- létbenrljá^neK fő’hanpftfö-íáötat' a ét-a feladatot kapták, hogy elfoglhlfeftiák minden telefomközpontot, xrtjdidállo- mást Mi a^ főbb köáéftülefekélLim; a d A Wslügyfnfhli^feffuna frfeiváütdlbs közlérrféhyP a heftísfe'éé'^ialafjdé meg­tisztítását helyezte ki látüsífá. Á9n^o­■fnozás fovéíbb /diyfk ép tíiég ’ rebdki oVkV .'-’i 1 OJUlsdjjumj, iyu- jóoflvös 5Y% érdekes apaiok ^lyuv^nossagra kMülésfeyárbaló. »Sfca,j.^ y, 8Í>Q------ - - - -■ i_____kX___L-i______-i____ ■ Wé- te Ifiszoptei köfefaze^seg „ ? kief eöWése utánilR el cs^a oPztóÉW nyelevan fér W H . j^adottto$>uz4r0l élísfeSVvfe^JM' .tvi-basu üi«Íánitani.n .tl! qufi fföilö.fe .-.*«. :siÍ3ji aM el­:^e#.® ?pmná Ami, r.;tA rendeletigeq^ulyOS; q^sgtorj^yie- fyez kiiai$pba azok eÚ^p,&akik a.^en- ddlelglb tój§tKsÁÍf.^ ■ A Jypőjtetéa.. |va(i,hó- napjg terjed,ejzárástó^, 10;é.v)gjnter- ied$ bprlönbünte^,. n3jb ttoosZ A rendelet megállapítja^ ggt,, is, -hogy- a gazdálkodónak Jk /erMÍ#lke­sé8fáftöká isóíéffssó ; aotiv A y iElsősorfeen /u pd^t kell kjpg-ypnli- n fi ^baa^Jgjg^t^Ugjjlöte- Jegeít^e.i^jesitgni, q Csc^ia;80, •>Araikor.aíi' gazdtUko^ó » k o/«8ke- -dŐhÖB bevisarnittsgabftna/j kif^jpzet- : fen-köteles kijelenteni.-bogy.aciö.ajVaay basejolgéliataára .tódédift.a^/fp«(jitani. r ádőfá befizetett ö,gabona sután .A“IiVfeléftÍ4®|^,%Sidtap', a beataolgáIta­tásra beadott "gabona után ,B“ vé- rAe^vieBypt^^ viri featé >asöjí A ’ í,0Á4!,chddba‘‘befid©tt qgabonáéeb nem '%á^ jSérfdP#, gBÍda, dei&zcsdóba be­födött -gf-bona bészárgií áabcbdslgál- itOáS? ifefeteíSttöég- te^esiíásébei ’°,b1kz^d8!Véffzáé8é!qfKfpl}feNi gaz- sbjgoi a isiislniaai öiev aiá-é« APffzeüátaaugYi mimsz|et rendele- . te értelmébe^ a gabona forgalma tel- jesen zárt, apii annyit jelént. hogy mind fi tíeltíéftéltáleWa' kötelezett,, minid b beszoigáftatásdflló! mentes; gptdfiipuqít, Tfftsot, ,§fp$t, £s kétsze- 'T$pt capk a gyüjtőkereskedőn^k yagy.. ..a vásérlési ^nged|j)yel. ^ repde|kezők- nek adhat el. Á vásárlási engedély^, raz elniuit évhez hasonlóan a köz 'ségi, eféfjárŐ8ág. Mákón pedígto polj , gármestér ááüaf ki. y^sárlési engedély ^(kü^.jfehe^ -g^opát |tepni a^n^af végző me, | zAgazdesagj munkáspak es a fp^fula^' .dpposnal^e terpAnybaszp^b^b a. ■ d- Mindkét esetberf azp^ban .Ojjtlpdot^ gabonáról efifimeiyéiiyf,. M!.-)i^. A|.( dmmeivényi a gazcjp .kplelepójnegj^ : «r-iKÓÍaá» gH.n^enrbóÖapban jjígyszerjj legelőször julius vég<én, berkeiig mu- , tatju. községi ejpjiáróság.^, ahol nem számítható be a beszólgallqtáw* kőléTézeftség ' teljesítésébe: ’ f co { Az^szám^lfs érdekében a cspiS^1 nek , pá8zíornaK eS csordésnalf Ki­t . *""% w .' főni

Next

/
Thumbnails
Contents