Makói Népujság, 1945. február (1. évfolyam, 9-30. szám)

1945-02-01 / 9. szám

A miniszterelnök és honvédelmi miniszter felhívása az ú| szahadsé^la^rcra Hazánkon végighömpölygett a háború, a németek és Szálasi hazaárulói hadszíntérré alakították. Kirabolták, tönkretették, munkahelyeinket felrobbantották, a magyar otthonokat szétdúlták. A romok alatt azonban megmozdult az élet és most 1000 éves magyar hazánk parancsolja: Fogjon fegyvert minden magyar, a haza és a magyar nép felszabadítása érdekében. Magyar hazafiasságtól és nemzeti érzéstől áthatott, demokratikus szellemű új magyar hadseregre van szükség, mely Magyar vezetés mellett teszi le a következő 1000 éves történelmünk alapkövét. Még vannak magyarok, akik felszabadításra várnak. Részt akarunk venni a szovjet hadsereggel együtt a világbékét háborgató fasiszta Németország leverésében. Ezzel mutatjuk meg a legjobban, hogy Magyarország csak a német kényszer alatt avatkozott a háborúba, német érdekekért. A nagy szövet­séges hatalmak a Szovjetunió, Anglia és az Egyesült Államok aszeriat értékelnek bennünket, hogy menayi és milyen katonával veszüak részt a népek felszabadító harcában. Most kezdődik a magyar demokratikus eszmék honfoglalása, tehát a tulajdonképeni magyar háború, illetve szabadságharc. Az új magyar hadsereg harcai adják meg az alapját a magyar nemzeti kormány politikájának és majd békekötéskor a magyar nép megfelélő helyének a szabad népek sorában. Felszólítok tehát minden magyart, jelentkezzék énként a namxat új szabad ságbaroérs. Férfiaknál; az önként Jelentkezés korhatára 18 évtől 42 évig. Nőknélt A korhatár 20 évtől 40 éves korig. — A nők honvédelmi munkát létnek el. A Jelentkezők a községI előljéróségoknél és a városok polgármestereinél 1945. évi február 8-íg Jelentkezzenek. Az önként jelentkezők, kik a harcban kitüntették magukat, a földbirtokreformnál elsősorban fognak földben vagy más állami kedvezményben részesülni. Felszólítom a Magyarország újjáépítésében működe nemzeti bizottságokat, pártszervezeteket, egyesületeket, szakszervezeteket, iskolákat, felvilágosító munkájukkal hassanak oda, hogy minél több demokratikus érzülettel áthatott és harcos szellemű magyar ember álljon az új magyar hadsereg soraiban. Bízom abban és hiszem, hogy az egész nemzet meg fogja érten! a hazának ezt a hívé szavát. Eddig nem volt háborús célunk, most van. Jelenleg háborús •céh A magyar nép Jobb jövőjének megalapozása és az új független, demokrata kus, boldog Magyarország megteremtése. Debrecen, 1945. január 20-án. Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök sk. vitéz Vörös János vezds. honv. min. sk. Newyork. A legújabb szovjet hadi­jelentés szerint: A keleti arcvonalon tegnap a vörös hadsereg 400 német várost és községet foglalt el. Ezek .közül 250 Brandenburg és Pomeránia, 150 pedig Kelet-Poroszország terüle­tén van. A szovjet hadsereg tegnap Stolzenberg elfoglalásával 130 kilo­méterre áll Berlin középpontjától. A nyugati arcvonalon a szövetsé­gesek 300 kilométer hosszúságban 20 •ponton benyomultak német állások­ba. Az amerikai első és harmadik hadsereg támadásba ment át és 65 kilométeres fronton szilárdan tartja kezében a kezdeményezést. A Fülöp-szigetek főszigetén, Lu­zernon egy újabb ponton partraszálltak Nevoyorlt. Január 31-én, Sztálin­grád felszabadításának második év­fordulóján a newwyorki rádió ünnepi műsort adott és ennek kapcsán a kö­vetkezőket mondotta: — A szövetséges haderő keletről és nyugatról egyre mélyebben vág bele a III. németbirodalom testébe, amelyet Hitler ezer évre tervezett és amely most lép be 13-ik, egyben utolsó esztendejébe. Oroszországot az orosz népet egy szóban fejezhetem ki, ez a szó a hősiességet, a legma­gasabb áldozatot, a legmélyebb oda­adást és az ember legnemesebb eré­nyeit jelképezi, ez a szó: Sztálingrád. 1945 január 31-én két esztendeje van annak, hogy az oroszok Sztálingrád » alatt elpusztították és megsemmisí­tették a németeket. Sztálingrád két német élhadsereg szétverését és száz­ezer német katona halálát jelentette. Ez volt a német hadsereg addig el­szenvedett legnagyobb veresége. A győzelmet az orosz katonák vívták ki, akiknek győzelmük kivívásában Sztálingrád polgárai segítettek. Roo- sevelt annak idején ezt mondotta: Sztálingrád e háború legmagaszto- sabb fejezetei közé fog tartozni és megújult eltökéltséget jelent az egye­sült nemzetek mindegyikében, hogy megfeszítve minden erejüket, meg­hozzák a közös ellenség végső vere­ségét és feltételnélküli meghódítását. Az Uiited Press cikke az európai háborúról Az United Press című londoni lap írja a következőket: Az Ame­rikából Angliába 3 évvel ezelőtt érkezett pilóták kis számban jöt­tek ide, de az elszánt akarat si­kerre vitte szándékukat és kive­szik részüket a mai hábrúból. Az amerikai Liberátor repülőgé­pek ép oly megszokott látvánnyá váltak az égen, mint a „Spitt- fiere“ aagol gépek. A 8. légi haderő hatalmas sikereket ara­tott és ma már nincs olyan ré­sze Németországnak, ahova ne tudna lesújtani. Az Európában működő szövetséges légihaderő 5 és fél nap alatt 5990 német célpontot bombázott. Az európai hadszíntér helyze­téről James Richardson őrnagy a következőket írja: Szükségessé válik a német főparancsnokság számára, hogy hadi- és ember­anyag tartalékait ellentámadá­sokba vesse, de ezek is hiába­valónak bizonyulnak, mint a Hitler-Rundstadt offenziva és azt a célt szolgálják, hogy Hitler ez­által a háborút meghosszabbítsa. Nem lehet takarékoskodni a né­met anyaggal és emberrel, be kell vetni mindkettőt. Ahhoz, hogy a németek megvédhessél az ipari vidékeket, vissza kellene veted az amerikai és angol sere- deket, hogy pedig lélegzési erő­höz jussanak új offenzívat kel­lene indítani, amihez azonban már megfelelő mennyiségű anyag­gal és emberrel nem rendel­keznek. Keleten a szövetséges erők Brandenburg tartományba jutot­tak. A sziléziai termelést nélkü­löző Németország hadviselő ké­pessége nem tarthat sokáig. A Saar- és a Ruhr-vidéket pedig állandó légitámadások fenyege­tik. Németországnak minden tar­talékát és minden erejét harsba kell vetni, de ez sem gátolja meg a szövetségeseket abban, hogy a gyűrűket szorosabbra vonják és a háborút megrövidítsék. A városi gyűjtés 2 napi eredménye. A gyűjtés eredménye, amely két napon folyt be, január 29-én és 30-án a következő: 84 kg. nullás liszt, 759.50 egységes liszt, zsír, 24.70, szalonna 91.70, füstölt hús 23.30, kolbász 12.70, sonka 84.70, burgonya 1259.90, bah 40.81, borsó 68.65, búza 54, tar­honya 3, lencse 1, szappan 1, tojás 152 darab és 4 kiló kávé. Az újvárosi református Leány­kor és Ifjúsági Egyesület által a következő adományok folytak be: bab 192 kg., kenyérliszt 305, sza­lonna 46, zsir 9, kolbász 3, füs­tölt hús 9.50 és 18 mázsa bur­gonya. ^ .Jl ______ PARK MOZI H © I11KC 41 © III Csütörtöktől Az ellopott ékszer uThb I. ÉVFOLYAM. 9. SZÁM. ÁRA 30 FILLÉR 1945 FEBRUÁR 1, CSÜTÖRTÖK. __ ^ makói ^ r DEMOKRATIKUS POLITIKAI NAPILAP Brandenburgban és Ponterániá- ban haladnak a szovjet hadak Stelzenberg elfoglalásával 130 kilométerre vannak Berlintől A newytrki rádió Sztálingrád felszabadításáról

Next

/
Thumbnails
Contents