Makói Népujság, 1945. március (1. évfolyam, 31-55. szám)

1945-03-01 / 31. szám

Szorul a szovjet csapatok gyűrűje ktfnigsberg körül London. A moszkvai Tass hír- szolgálat jelenti: A február24-én Königsbergtől északnyugatra és délnyugatra a szovjet csapatok megrongáltak, illetve megsemmi­sítettek 34 német páncélkocsit. A Konictól délnyugatra folytatott harc során több helységet elfog­laltak. Boroszlóban folyik a be­kerített német védőrség megsem­misítése. Konictól északnyugatra indított német támadásokat mind sikere­sen visszavertük. Az ellenség teg­nap nagy erővel vetette harcba csapatait és egész nap folyt a heves küzdelem. Königsbergtől délre az oreszok szűkebbre szo­rították a hurkot. A németek ma­kacs ellenállást tanúsítanak. Ko­nictól délnyugatra tüzérségi elő­készítés után a vörös hadsereg megrohanta az ellenséget. A szov­jet gyalogság tank és tüzérségi támogatás mellett 10 kilométerre nyomult előre és elfoglalta Bi- schoffwalde városát. Az ellenség csupán halottakban 3000 katonát és tisztet vesztett. Pomerániában elfoglaltuk Prussisehfrielandot. Nyugaton Köln környékén 20 helységet foglaltak el az amerikai csapatok London. Reuter jelentés -saer. rint: A nyugati arcvonalon ame­rikai tank és gyalogos csapatok ma 5 kilométert nyomultak előre Köln felé. 45 kilométeres arcvo- nalon az éjszaka 20 helységet foglaltak el és 20 kilométerre vannak Kölntől. A kanadai első hadsereg Kölntől délnyugatra tá­madásba ment át. A harmadik amerikai hadsereg kiterjesztette a Saar-folyó híd­főállásait és átkelt a Priiim- folyón. A hetedik amerikai had­sereg Saarbrücken környékén visszaverte a németek ellentá­madásait. .LondonA légi háború hírei: Tegnap a szövetséges régi-olfén- zívának 13. napján 7000 szövet­séges repülőgép repült Németor­szág fölé és a holland határtól egészen Berlinig vasúti célpon­tokat bombázott. A szövetséges gépek támadták Nürnberg és Aschaffenburg pályaudvarait, to­vábbá fegyverkezési üzemekét és olajraktárakat. Olaszországi repülőterekről fel­szálló nehéz bombázók Ausztriá­ban vasúti célpontokat, könnyű bombavetők pedig Berlin és Ér- furt ellen intéztek támadásokat. 500 ágyas hadikórházat állítanak fel Makón többi. Ezeknek az elhelyezéséről és istápolására kérték a város polgármesterét. A polgármester készséges hoz­zájárulással vette tudomásul a bejelentést és megígérte, hogy mindent elkövet — a nehéz kö­rülmények között is — a hadi­foglyok elhelyezése és talpraál- lítása érdekében. Miután a volt Vöröskeresztes Hadikórház fel­szerelése nagyrészt elhasználó­dott, részben pedig más célra fordíttatott, ismét a város lakos­ságához fordul, hogy a kórház felállításához szükséges felszere­lési tárgyakat szeretetadomány alapján adják össze. A kórház részére szükség van ágyakra, ágyneműek re, fehér alsó- neműekre, törülközőkre, tányé­rokra, evőeszközökre, csajkákra, mosdótáiakra, szalmapapucsokra és egyéb olyan holmikra, ame­lyekre a beteg katonáknak szük­ségük lehet. Reméljük, hogy a közönség megérti a hatóság kérő szavát, az ínséges katonák helyzetét s bi­zonyára kész örömmel bocsátja rendelkezésre mindenki — tehet­ségéhez mérten — a fölösleges holmijai közül azokat, amelyeket nélkülözhet. A kórház részére szánt ado­mányokat az adakozók a város­házára vigyék és ott a tűzőrség- nél adják le. A kórház elhelyezését illetően a terjedelemre legmegfelelőbb­nek látszó Tüdőgondozóintézetet vették először tervbe, de ettől el kellett tekinteni, miután villany­áramszolgáltatás hiányában a víz­húzó motorokat nem lehet üzembe helyezni, de a központi fűtés miatt sem alkalmas a tüdőgondozó ott­hon, miután a kazán szénfűtésre van beállítva. így valószínűleg marad meg- •valósításra a másik terv, amely szerint a kórházat a polgári leány­iskolában és a szegediutcai elemi iskolában, konyháját pedig a Kál- vin-utcai óvodában helyezik el. s&v&mrt ■ V > A : ; " - . Moszkva. Február 27-én a bu­karesti lapok közölték egy sür­göny szövegét, amelyet a Nem­zeti Demokratikus Front minisz­terei ellen intéztek a királyhoz. Február 24-én nagy tömeg gyűlt össze Bukarest főterén, hogy a királyi palota előtt tüntessen. A belügyminisztérium épülete előtt Radescu parancsára a hadsereg fasiszta elemei tüzet zúdítottak a tömegre, sokan meghaltak és megsebesültek. A Demokratikus Front követeli Radescu, a gyil­kosok és azok társainak meg­büntetését, akik akadályozták az igazi demokratikus Románia fel­állítását és követelik azok meg­büntetését, akik a gyilkosságot végrehajtották. Budapest a pokol útján... Naplójegyzetek a háborús Budapest életéről és a főváros ostromáról Adakozzunk felszerelési tárgyakat a kórház magyar hadifoglyai részére. Makó város nemesen gondol kozó közönsége már a múltban is számtalan tanújelét adta meg­értő segítő készségének. Vala­hányszor felhangzott a segélyké­rés hívó szava, a város közön­sége társadalmi és osztálykülönb- ség nélkül egyaránt sietett ön­feláldozó adakozásával a nemes cél érdekében annyit juttatni, hogy az eredmény mindig dicsé­retére vált. A Nemzeti Segély-bizottság még most is folyó akciója után, ismét a hazafiasán érző és adakozó szívű közönséghez fordulunk. Is­mét gyors segítségre van szük­ség. Tu íjuk, nehéz a helyzet, de mindannyiónk lelkében él a haza- és honfitársaink iránti szeretet, segíteniakarás magasztos érzése. Magyar hadifoglyokról van szó. Lerongyolódott, legyengült és beteg katonavéreinkről, akik sür­gős és hathatós segítségre szo­rulnak. Bizonyára földieink is akadnak köztük. Temesvárról és a közeli környékről kerültek Sze­gedre s onnan az alföldi váro­sokba, hogy e városok lakossá gának szerető gondossága talpra állítsa őket. Arról van szó, hogy a közel­jövőben 500 ágyas hadikórházat kell felállítani Makón szeretet­adomány alapon. Ma ugyanis Nagy Zoltán főispánnál, majd úr. Szűcs Zoltán h polgármes­ternél járt a szegedi V. hadkiegé­szítő parancsnokság Makóra ki­rendelt három tisztje, akik az 500 ágyas kórház fölállításához a főispán, illetve a város segít­ségét kérték. Közölték, hogy egyenlőre — körülbelül 6 nap múlva -— 200 magyar hadifogoly érkezik Makóra, majd azt köve­tően 100—150 es turnusokban a Karácsony előtt, amikor a déli harctéren egyre komolyabbá vál­tak a harcok, egy éjszaka zaj verte fel utcánkat. Zajos, vegyes karaván telepedett be. Autók, stráfszekerek hordták a csoma­gokat, a csomagok tetején asszo­nyok, gyerekek ültek, a kocsi mögé pedig teheneket, kecskéket kötöztek. A pestszenterzsébeti nyilasok költözködtek. A Csepreghy-utca egyik bútor- raktárában ütötték fel a főhadi­szállásukat, a lovaknak és tehe­neknek a Baross mozit rendez­ték be istálónak Az utca nagyon harcias lett pillanatok alatt. A mozi és butorraktár előtt roham sisakos, karszalagos, géppiszto- lyos és kézigránátos őrök jártak. Éjszaka felverték a házak lakóit, kihajtották őket az útca végére és felszedettek velük a járda kö veit. Hajnalig építették az asszo­nyok a barrikádokat. Amikor azután Pest körül be­zárult a gyűrű és az ostrom szele minderősebbé vált, egy este parázs veszekedés zaja verte fel az utcát. Űgylátszik a menekülés körül támadt a zenebona, mert reggelre parancsnokukat ott ta­lálták agyonlőve, a többiek pedig már valahol messze jártak. Később Pest eleste után az orosz járőrök átkutatták a volt nyilas pincét. Fegyvert, lőszert, kézigránátot találtak bőven, de ami a legmeglepőbb volt, találtak egy láda púdert, a másik ládában kölnivizet és arcápoló krémeket, perzsaszőnyegeket bála számra, rengeteg élelmiszert, így többek között 35 zsák lisztet, 8 bődön zsírt, szalonnát és sonkát mázsa­számra. A legérdekesebb lelet .ó. K DRONA étterem kisterme megnyílt a nagyközönség számára. Kitűnő házi konyha. Abonomét elfogadok. 777

Next

/
Thumbnails
Contents