Makói Népujság, 1945. március (1. évfolyam, 31-55. szám)

1945-03-01 / 31. szám

a MAKŐI NÉPÚJSÁG 1945 március 1. azonban egy láda — vörös kar­szalag volt. Vájjon a meggyő­ződés könnyebb megváltoztatását célozta? A propaganda egyre erősebb lett. Makó is szerepelt a propa­ganda „jólértesült11 hírei, között. Tömeggyilkosságok képe jelent meg az egyik képeslapban, a Ma­gyar Futárban. Parkrészletet mu­tatott, a fákon akasztott embe­reket. Az aláírás szerint az akasz­tott emberek tömege a makói Horthy-parkban van. Csak az volt a furcsa, hogy a kép hátte­rében a fák között „Igyunk Dre- her-brandyt“ feliratú reklám vi­rított. A makóiak fejcsóválva ál­lapították meg, hogy ilyent nem láttak még a makói ligetben. A jelentések egymásután állapítot­ták meg a kivégzettek neveit, köztük ár. Könyves-Kolonics Jó­zsefét, majd kétszáz makói gaz­dáét, városi tisztviselőkét, orvo­sokét. Izgalmakban változatos napok múltak egymásután a pestiek fe­lett, míg eljutottak karácsonyig, amikor bezárult a gyűrű a város körül és megkezdődött az ostrom. Új fejezet nyílt meg a város történetében. Már nem olyan hosszú és vigasztaló, mert a fel- szabadulást ígérte. HÍREK Olvasóinkhoz! A villamosáram korlátozása miatt már eddig is nagy erő-, feszítésekkel állítottuk elő la­punkat. Most, az áramszolgálta­tás teljes megszűnése után, kény­telenek vagyunk lapunkat — egy­előre — két oldalban megjelen­tetni. Addig is azonban, amíg az áramszolgáltatás ügye ren­deződik, kérjük olvasóink szíves elnézését, annál is inkább, mi­után remény van arra, hogy rövidesen ismét négy oldal ter­jedelemben jelenünk meg s ál­lunk olvasóink és hirdetőink rendelkezésére. MI VAN MA? 1945 március 1, csütörtök. Róm. kát.: Albin pk. Prot.: Albin. Napkelte 6 óra 42 p., nyugta 17 óra 44 p. Holdkelte 19 óra 46 p., nyugta 7 óra 47 p. — Eljegyzés. Doma Ilonka (Makó) és Sztáj Ferenc (Arad) jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) — Orvosi hír. Dr. Szabó György szemorvos, kórházi főorvos rendelé­sét e hó 26-án Lonovics-sugárut 2. sz. alatt ,Szegedi-utca és Lonovics- sugáruti sarok) megkezdi. Rendel: délelőtt 8—10-ig, délután 2 —4 óráig. — A Földmunkás Szakszervezet felhívja a nőtagjait, hogy a Hagy­maház nagytermében szívesked­jenek megjelenni e hó 2-án, pén­teken délelőtt 10 órakor. Tárgy: A vezetőség megválasztása. Ve­zetőség. — Oltvány-kiadás a Gyüraölcsé- szeti Egyesület faiskolájában meg­kezdődött. Akik az oltványokat megrendelték, március 7-ig, szerda estig átvehetik a volt Megyekert­ben (Attila-u. végén), mert azon­túl a később jelentkezőknek ad­juk el az oltványokat. Szőlőolt­ványok kiadását március 16 án kezdjük. Kérjük aprópénzt hozni. — A Nemzeti Parasztpárt nagy­gyűlése Battonyán. A haitonyai pa­rasztok naggyűlésre jöttek össze vasárnap délután. A zsúfolásig megtelt moziterem hallgatósága falánk kiváncsi Sággal hallgatta a szónokait, akik nem Ígérgettek, nem korteskedtek, csupán a párt eddigi munkájáról s további cél­jairól beszéltek. A gyűlés igazi népgyűlés jellegű volt, nyilvános zajlása gondolatoknak és érzel­meknek. Maga a tömeg megmá­síthatatlan ' bizonyítéka annak, hogy a dolgozó parasztság értel­mét látja a politizálásnak s nagy­távlatú politikai tervekkel moz­dult meg. Jelenleg földet köve­tel és dolgozni akar. — Felhívás! Makó és Vidéke Ipartestület Elnöksége felhívja mindazon szakosztályokat, akik f. hó 27. és 28-án áramszünet miatt, vagy más okból munkabér ügy- beni ülésüket megtartani nem tudták, hogy f. évi március hó 1-én délelőtt 8 órától a következő szakosztályok: fényképész, szita- és sodronykészítő, kosárfonó és köteles, március hó 1-én délután 4 órai kezdettel szobafestő, fé­nyező és mázoló, továbbá a bár­mily okból eddig elmaradottak feltétlenül tartsák meg. Nyoma­tékosan felhívja az Elnökség a szakosztályok figyelmét arra, hogy tekintettel az időbeosztásra és a tárgy fontosságára, az ülése­ken pontosan jelenjenek meg. — Anyakönyvi hírek. Házasságra jelentkeztek: Presits György Kris­tóf Idával, Erdei István Kúrái Ju­liannával, Stranszky János Krnács Máriával, Sebők Mihály Baranyi Annával. — Házasságot kötött: Kiss István Hegedűs Margittal. Született: Hosszú István és En­gedi Rozsáliának Mária, Kovács József és Kucsov Erzsébetnek József, Koczkás József és Varga Etelkának József, Leiner József és Balogi Katalinnak Zoltán, Szentesi Sándor és Vitéz Erzsé­betnek Ilona nevű gyermeke. Elhaltak: Varga Sándor (Baross- útca 16.) 73 éves, Tóth Bálint (Lehel-u. 26.) 15 napos, Takács Julianna (Tanya 299.) 5 hónapos, Lazarjev Nikoláj Timafajevics 40 éves a kórházban, B. Szűcs Ist­ván (Batthyány-u. 38.) 66 éves, özv. Vajda Istvánná Martin Bor­bála (Lonovics sugárút 14) 74, özv. Szilágyi Péterné Langó Pi­roska (Késmárki-u. 4.) 75, Varga János (Pilsudski-u. 27.) 75 éves, Papp Mária pusztai lakos 1 napos korában. „Lovagkereszt-zápor“ London. A szövetséges főhadi­szállás újból rádiőüzenetet inté­zett a németországi vasutasokhoz — németekhoz és külföldiekhez egyaránt — kiemelvén, hogy éle­tüket veszélyeztetik és a háború meghosszabbítását idézik elő, ha továbbra is munkálják a vasúti forgalom lebonyolítását. A hiva­talos német távirati iroda jelen­tette, hogy számos német közle­kedési vezető a lovagkereszt ki­tüntetését nyerte el. Valahány­szor rosszul állnak a németek — jegyezték meg Londonban — mindig lovagkereszt-záport árasz­tanak azokra, akiktől az össze­omlás megakadályozását remélik. Hasonlóan cselekedtek a romá­niai és a magyarországi össze­omlás előtt is. A közlekedési ve­zetők kitüntetése elárulja, hogy a nácik nagyon félnek a közle­kedési front összeomlásától. Felhívjuk a Metesz Szárító­üzem munkásait, hogy mun­kahelyükön beosztásuknak megfelelően március 1-én je­lentkezzenek. Metesz Szárítóüzem igazgatósága. Makó m. város adóhivatalától, ad. 398—1945. Tárgy: A 20 kát. hol­don alóli haszonbérietek­ben történt változások be­jelentése. Hirdetmény Makó m. város adóhivatala fel­hívja mindazon 20 kát. holdon alóli földhaszonbérlőket, akiknek haszonbérletében a í. gazdasági évben változás állott be, ezen kö­rülményt 3 napon belül az ille­tékes adókerületekben az e célra szolgáló nyomtatványon feltétle­nül jelentsék be. Makó, 1945. február hó 27-én. 770 Városi adóhivatal. Makó m. varos adóhivatalától, ad. 430-1945. Tárgy: Házbérbevallási ívek benyújtása. Hirdetmény Felhívom mindazokat a háztu­lajdonosokat, akiktől 1944. évi december 31-ig a lakó elköltözött vagy a lakást újból bérbeadta, ezen körülményt a városháza földszint 19. számú helyiségében beszerzett bevallási íven a lak­helye szerint illetékes adókerü­letnél 8 napon belül jelentsék be. Nem tartoznak adóbevallási ívet benyújtani azok a háztulaj­donosok, akiknek házában 1944. évben nem történt változás. Figyelmeztetem az érdekelte­ket, hogy a házbérbevallási ív benyújtásának elmulasztása bír­ságot von maga után. Makó, 1945. február hó 27-én. Dr. HORVÁTH GYULA sk. 771 tanácsnok. Közalkalmazottakat igazoló bizottság. 42—1945. szám. Hirdetmény Közhírré teszem, hogy az ide­iglenes Nemzeti Kormány 15/1945. M. E. sz. rendelete értelmében megalakult igazoló bizottság a közalkalmazottak igazolását az alábbiakban folytatja. Tárgyalni fogjuk: Dr. Joó Imre m. kir. tiszti fő­orvos, dr. Szabó György kórházi főorvos, dr. Könyves-Kolonics László kórházi alorvos, dr. Návay Zoltán vm. árv. ülnök, Meszlényi Ernő gazd. felügyelő, Orbán Béla vármegyei építésvezető, Háló Já­nos vm. dijnok, Derzsy Margit assistensnő, Papp Sándor vm. al­tiszt, v. Hajdú János kir. utmes- ter, Sipos Miklós th. utbiztos, Zsiga Péter műszaki rajzoló. Mé­száros István műszaki rajzoló, Gazda Pusztai Gyula, Gazda Pusztai Gyuláné állami ir. segéd­tisztek, Kovács Bálint áll. dijDkk, Gedeon László áll. havidíjas, Medgyesi Jenőné, Endresz Er­zsébet, Bénák János, Balázs Imre irodai kisegítő munkaerők, IIosz- szú József, Lzdányi László áll. útőrök, Papp Sándor, Várhegyi Mihály, ifj. Árva Ferenc, Móga György, Papp Lajos, Kovács Pál, S alma László, Diós János, Hé- vézi Mihály, Fodor Mihály, Gera János th. útőrök, Halász István vm. gk. vezető és Zombori Jó­zsefeié vm. garázstelep felügyelő igazolási ügyét. Felhívom a lakosságot, hogy | mindazok, akik fent megnevezett jj közalkalmazottak valamelyikének 1 olyan magatartásáról, vagy cse­lekményéről tudomással bírnak, amely a magyar nép érdekeit sértette vagy sérti, ezt és a vo­natkozó bizonyítékaikat, tanaikat nekem, a bizottság elnökének 8 napon belül szóban vagy írásban jelentsék be. Ezen bejelentés Vármegyeház, szárnyépület II. em. 31. számú szo-bában tehető meg délelőtt 10—12 óra között. Figyelmeztetem a bejelentőket, hogy az írásbeli bejelentés csak az esetben képezheti az igazolási eljárás alapját, ha a bejelentő nevét és lakcímét a bejelentés­ben feltünteti. Makó, 1945. évi február hó 26-án. Könyves-Kolonics József s. k. 717 igazolóbizottsági elnök. Ki tud róla? Nyáry György gyalogos szeptem­ber 17-én vonult be Hódmezővásár­helyre, Kiskunfélegyházán szerelték fel, onnan Erdélybe irányították. Aki tud róla, értesítse aggódó feleségét, két kis családját és édesanyját. Nyáry György- né Kövegy 24. szám. * 65fi Férjemet keresem, Prónai La­jost, aki a múlt év szeptember 8-án Szabadkára (uj huszárlaktanya, II. sza­kasz) vonult be. Ha valaki tud róla, szíveskedjék értesíteni bánatos felesé­gét és aggódó szüleit. Makó, Bem-u. 35. vagy Aulich-u. 34. 065 Felkérem azt a Budapestről érkezett fiatalembert, aki febr. 26-án Dembinszki- u. 19. sz. alatt járt és levelet hozott fi­amtól, keressen fel a Berliner-féle cipő­üzlet helyén lévő étkezdében, mert mint édesanya szeretnék fiamról kérdezni.773 Sóstól ugarban 2 köblös és a Hap- tatóban 1 köblös 674 n-öl föld kukorica alá kiadó. Ért. Batthyany-u. 48. 678 Kiadó felesmiivelésre a Rác-utfélen, a Jakab-féle földből kb. 30 kh. Ért. lehet ugyanolt, vagy Szegedi-u. 16/a sz. alatt, ahol trágya van eladó, vagy izékért elcserélhető. 680 8 kát. hold föld bérbe vagy harma­dos rés ben bármi alá kiadó. Ért. Szt. István tér 31. 681 Az fgási műét mellett, 3 km. után, 8 hold haszonbérbe, 4 hold felibe, a kiscsorgó alatt 4 hold haszonbérbe ki­adó. Ért. Meskó-u. 4. 682 3 5-ös traktor eke 2—4-esért cserélhető érték szerint. Ardics-u. 38. 686 Adok szántásért, fuvarért szal­mát, polyvát, csutkát vagy napraforgó­szárat Igáson, a 6 km-nél. Rádai-u. 14.693 Feleskertészt keresek, kinek ta­nyán ingyen lakást tüzelővel adnék. Ért. Kocsis Jánossal, Aradi-u. 9. 694 Csutka, szalma, polyva és trágya eladó. Hosszu-utca 99. 696 Gyümölcsfa árusítást megkezd­tem, előjegyzéseket felveszek, fagy­mentes időben azonnal szállítok. Deme­ter faiskola. Lakás Deák Ferenc-u. 8. az udvarban. 700 Földkiadás feliből vagy haszonbérbe, 8 hold, a városhoz 1 és fél km. Ért. Kossuth-u. 2. 701 Kartolást, fonást, kötést válla­lunk, fekete gyapjufonál kapható. Egy közelellő hasas üsző lóért elcserélhető. Buza-utca 42. 702 Fajtiszta mangalica kannal párosí­tást vállalok. Szabó József, 'Magyar­utca 3. 706 Egy belga óriás baknyul és 2 darab süldőnyul eladó. Belga óriás baknyullal párosítok. Attila-u. 19. 707 Feleskertészt keresek vörösli agy- ma és krumplitermesztésre a város alatt, lakást is adok. Ért. Magyar-utca 7. szám, Munkácsi. 709 Tanya 1032. sz. alatt feles föld ki­adó. Ért. Deák Ferenc-u. 40. Ugyanott trágya eladó és egy idős ember hóna­posnak felvétetik. 710 Kartolást vállalok. Fék Méné, Ar­dics-u tea 3. 711 Istállótrágya van eladó Kölcsei- utca 27. szám alatt. 730 Egy pár 42 sz. sárga gumitalpú csizma eladó. Szt. János tér 30. 774 Felelős szerkesztő: . KISS IMRE Felelős kiadó: SZABÖ JÁNOS ,.Szabadság" nyomda, Makó, Szegedi-utca 1. szám.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents