Makói Népujság, 1945. április (1. évfolyam, 56-78. szám)

1945-04-01 / 56. szám

I. ÉVFOLYAM, 56. SZÁM. ♦ Ára 80 fillér 1945 ÁPRILIS 1. VASÁRNAP. r MAKÓI r DEMOKRATIKUS POLITIKAI NAPILAP Húsvéti gondolatok A jog. Közelmúltban a zsidó­kérdésről írtam, mert ilyen van. Most a jogról beszélek, mert en- ! nek érvényesülése ma bizonyta- 1 lan. Márpedig a jogeszme olyan ; társadalmi érték, aminek minden ■ egészséges társadalomban ural­kodnia kell. A jog annál szilár- I dabb, minél több erkölcsi tartalom i van benne. Az álJamjogban csak j a népi és társadalmi igazságos- [ ság. másszóval a legtöbb ember j legnagyobb boldogulása, a magán­jogban pedig csak a szükséges, igazán hasznos munka kellő ér­tékelése adja az erkölcsi tartal­mat. Következésképpen az állam­jogban nemcsak az elméletileg helyes politikai elvek számítanak, hanem az összesség javát valóra váltó kormányzati és igazgatási ténykedések tényleges kifejtése a helyes cél. A magánjog terü­letén sem helyes az egyes telibb szájúak zsebeinek, vagy más ha- szonlesőbbek készenlétben tar­tott zsákjainak érdemtelen meg­tömése. Minden olyan politikai tevé­kenység, lett légyen az akár párt-, akár egyéni tevékenység és akár­mit is hirdet programként, addig, amíg ezzel az elvvel gyakorlati­lag ellentétben áll, nem épít job­bat a meglevőnél, hanem még a régi, igazán csekély értékeket is rongálhatja. A munka eszközt, mint munkaeszközt és nemcsak mint egyébként üres politikai jel­képet kell értékelni. Ingyen sem­miféle jelben nem lehet és nem szabad élni. Az erkölcs. A magasabb er­kölcsi minőség mellett nagy je­lentősége van a magasabb szel­lemi minőségnek is. Egészséges rend még a legtökéletesebb esz­mei irányzatban sem alakulhat ki erkölcsi és szellemi nyomorék- ság mellett. A magasabb erkölcsi- ség és szellemiség azonban csak akkor követelhet elismerést a maga számára, ha a felsőbbren- dűek ezen minőségüket nem a kisebbek kihasználására, hanem a gyengébbek felemelésére for­dítják. Bátor vagyok ezeket, mint leg­öregebb forradalmár, ügyszeretet­ből, okulásra ma is elmondani, mert az én pályám iránya nem a csúcsok felé, hanem inkább már a sír mélyére mutat. Éppen ezért én már nem akarok hábo­rúságot sem önmagámban, még kevésbbé magam körül. Nekem már nem szokatlan az alacso- nyabbrendűség gáncsa és kapzsi kedve sem. Megbecsülöm a fiatal­ * * 3 * * * * * * * ság képzeletét és akaratvilágát, gyakorolom az öregek bölcses­ségét és megnyugvását. A töme­gek történelmileg jogos forradal­ma szükségképpen megvet min­dent, ami nem őszinte és nem nyers, az egyéniségek azonban még ilyenkor is megbecsülik a magasabb erkölcsiség és a ma­gasabb szellemiség úgynevezett minőségforradalmát is. Dr. Könyves-Kolonics József. ; .., .i., í:*'i 'I - , y :> &- : ~ ozorosi erők Cőszegnöi elérték az osztrák határt Moszkva: A Szovjet Tudósító Iroda március 29 i jelentése: A 3. ukrajnai hadseregünk csapatai átkelve a Rábán, lendületes tá­madást fejtettek ki, 30 kilométert nyomultak előre és rohammal bevették Kőszeget. E város el­foglalásával elérték az osztrák határt. Március 29-én heves har­cok folytak Szombathelyért. A visszavonuló csapatokkal meg­erősített német helyőrség a vá­ros keleti határában sáneolta el magát és onnan többször ellen- támadásba mentek át. A szovjet csapatok azonban heves utcai harc után szétverték az ellensé­get, amely rendetlenül vonult vissza nyugat felé. Nagy hadi­zsákmányt ejtettünk: 1 páncél­vonatot, 28 mozdonyt, 360 meg­rakott vasúti kocsit. A 2. ukrajnai hadseregünk csapatai Győrt vették be március 28-án, miközben zsák­mányoltak 210 ágyút, 70 moz­donyt és 2000 megrakott vasúti kocsit, valamint más hadianyagot. Március 29-én repülőgépeink Sopron vasúti állomása ellen in­téztek támadást, amelyet robba­nások kisértek. Az egész vasút­állomás területe lángbaborult. Égtek a vasúti szerelvények és az ellenség hadianyagraktárai. Délebbre Keszthelyt, Nagyatá­dot. Somogyszobot, Zalaegersze­get és még nagyszámú helységet foglaltak él a szovjet erők. Moszkva: Sztálin marsall napi­parancsa jelenti: Malinovszki marsall csapatai Szlovákiában át­keltek a Garam és a Nyitva fo­lyón és 50 kilométert törtek előre. Délebbre az oroszok elfoglalták Komáromot és Érsekújvárt. Az orosz csapatok átáradnak az oszt­rák határon át. Keleten Zsukov ssepatal bevonultak Danzigba Moszkva: Keleten március 29- én a szovjet csapatok befejezték a Königsbergtől délnyugatra körül­zárt kelet-poroszországi német hadcsoport likvidálását. Elpusz­títottunk több mint 3000 német fasisztát, legnagyobbrészt SS-istá­kat, 1800 foglyot ejtettünk és nagy hadizsákmányt. Moszkva: A 2. fehérorosz arc­vonal csapatai Danzigban sike­resen folytatták tovább hadmű­veleteiket. A németek kiserődok- ből, megerősített épületekből ma­& Nemzeti Függetlenségi fFrani kebelében működő politikai pártok Húsvéi másnapján, hétfőn hl€XlC| y gyCtle'sí tartanak Makén, a városháza előtt délután fél 3 érakor. Előadók: Rákosi Mátyás a magyar Kommunistapárt, Takács Ferenc a szociáldemokratapárt, Tsitii Zoiíán a független kisgazdapárt és dr. Erdei Ferenc a nemzeti parasztpárt részéről. A helyi pártok vezetősége tisztelettel meghívja úgy a helybeli, mint a vidék lakosságát. A Nemzeti Függetlenségi Front. kacs ellenállást tanúsítottak. Gya­logosaink — akiket a tankosok erősítettek meg — leküzdik az ellenséges akadályokat. A város központját megtisztították. A Visz­tulán átkelve a kikötő nagyrészét is elfoglalták. Jelenleg sikeres harcokat folytatnak a város keleti részéért. A német fásiszták hul­lái borítják a harcok színhelyét. A német katonák csoportosan adják meg magukat. A Gdinia mellett a tengerparthoz szorított németek állandó tüzérségi tűz alatt állanak. Moszkva: A németek beisme­rik, hogy Danzig elesett. Nyugaton: „Vége a játszmának" Newyork'. Az angol és ameri­kai seregek szinte ellenállás nél­kül áradnak végig Észak- és Közép-Németországon. A had­Földet lehet Igényelni kezdve megkezdte munkáját. ^w^magatummtmsaxsimmmmmmhhmmmmmmarnommmámaESammmmmmuum az igényjogosultaknak, a városháza 4-es szobájában naponta d. e. 8—1-ig és d. u. 2 6 ig. A Földigénylők Ötös bizottsága. . StSBOéSkssrrc • A hitleri Németország körül napról-napra szorul a gyűrű. A német nép drámája a gyors fináléhoz közeledik. A pénteki és szombati hadi jelentések az elkerülhetetlen vég kezdetét tükrözik, mert a lendületesen elöretöi'ő szövetséges csapatok harci szelle­mével szemben a németeknél megrendült az eddigi bizakodás és a csüggedt, fáradt csapatok közül mindtöbben adják meg magu­kat és adják fel a harcot. Keleten Zsukov marsall csapatai benyomultak Danzigba, Königsbergtől nyugatra pedig megsemmisítették az ott körülzárt német egységeket. — A Dunántúlon a nagyheti offenzívában a magyarországi harcok utolsó felvonása játszódik le, amelyben Malinovszki csapatai Kőszegnél elérték az osztrák határt. Nyugaton, mint ahogy a svájci Gazette írja: „Vége a játsz­mának". Montgomery, Patton-Kesselrivg játszmában az angolszász tábornokok a westfáliai síkon, a Rajna és a Majna mentén az utolsó húzásokat teszik a német haderő sakk mattá tételére.

Next

/
Thumbnails
Contents